вторник, 12 август 2014 г.

Кафе и пералня според Европейският съд - Wash and coffee according to the European Court

Европейският съд излезе с решение по дело T-5/12. Делото касае опит за регистрация на европейска марка Wash & Coffee за следните класове:
 
37 Обновяване на дрехи, бельо гладене, почистване на дрехи, пране на спално бельо, отдаване под наем на машини за почистване, отдаване под наем на перални и сушилни машини, включително в рамките на обществена пералня услуги
43 Осигуряване на храна и напитки; извън заведенията за хранене, включително и посочените по-горе услуги под формата на парти услуги; временно настаняване.
 
OHIM отказва регистрацията на марката на основание член 7 (1) b) CTMR.
За говорещите английски език потребители думите Wash и Coffee са описателни за услугите от класове 37 и 43. Потребителите ще разберат, че съответната паралня предлага и кафе. Потребителите няма да могат да разберат слогана, като отличителен знак, представляващ марка.
Съдът потвърждава това решение.

English version

The European Court ruled in Case T-5/12. The case concerns an attempt for registration of an European trademark Wash & Coffee for the following Classes:
 
37 Renovation of clothes, ironing clothes, cleaning clothes, washing linens, rental of machines for cleaning, rental of washers and dryers, including in the laundry services  
43 Provision of food and drink; outside catering, including the above services in the form of party services; temporary accommodation.
 
OHIM refused registration of the mark under Article 7 (1) b) CTMR.
For English-speaking consumers the words Wash and Coffee are quite descriptive regarding the services in Classes 37 and 43, consumers will understand that a laundry also offers coffee. Consumers will not be able to understand the slogan, as trademark.
The Court upheld that decision.