вторник, 30 септември 2014 г.

Успехът на GRANA PADANO на европейска сцена - The success of GRANA PADANO on the European stage

OHIM излезе с решение за заличаване на европейска марка CUORE DI FORMAGGIO GRANA ITALIANA  регистрирана за класове 29 - сирене и клас 21 - прибори за готвене и инструменти, ръчни, сирене маши, сирене рендета.
Марката е заличена поради искане от страна на The Consorzio per la tutela del formagggio Grana Padano, притежател на по-ранни европейски марки GRANA и GRANA PADANO за клас 29 - сирене. По отношение на тези марки са представени доказателства за тяхната репутация, както и наличие на регистрирано географско означение GRANA PADANO.
Според решението на OHIM по-късната марка съдържа част от по-ранните марки, както и асоциира с регистрираното географско означение за продукта сирене. По отношение на стоките от клас 21 OHIM приеме, че марката може да се възползва по нелоялен начин от репутацията на по-ранните марки.

English version

OHIM took a decision for invalidation of CTM CUORE DI FORMAGGIO GRANA ITALIANA registered for Class 29 - cheese and Class 21 - cooking utensils and tools, watches, cheese curlers, cheese graters.
The mark was invalidated in view of request by The Consorzio per la tutela del formagggio Grana Padano, owner of earlier trademarks GRANA and GRANA PADANO for Class 29 - cheese. Evidences for existing reputation in respect of the marks were been submitted. Furthermore the Consorzio indicate the existence of a registered Protected Designation of Origin (“PDO”) for GRANA PADANO for cheese.
According to the OHIM's decision the later mark contains parts from the earlier marks as well as provides association with the PDO. With regard to Class 21 OHIM concluded that the mark would take unfair advantage of the repute of the earlier GRANA PADANO marks.