четвъртък, 11 септември 2014 г.

Не всяка звезда може да бъде търговска марка в Европа - Not every star can be a trademark in Europe

Европейският съд излезе с решение по дело  T-687/13.  Unibail Management подава заямка за следната фигуративна европейска марка за класове 16, 35, 36, 38, 39, 41, 42 и 43:
OHIM отказва да регистрира марката, решение което е потвърдено и от Апелативния борд. Причините за отказа са член 7 (1) b) CTMR, абсолютни основания, липса на отличителност. 
Според ведомството така представеният знак се състой от звезди и линии, които по никакъв начин не могат да отличат стоките и услугите от посочените класове. Освен това за част от стоките и услугите посоченият знак може да се възприеме от потребителите, като индикация за тяхното качество.
Европейският съд обаче отменя това решение. Причините са в това, че Апелативния борд не е разгледал основанията за отказ на марката за всяка конкретна стока и услуга, а е направил само обща оценка за наличната описателност и неотличителност.

English version

The European court issued a judgement in Case T-687/13. Unibail Management applied for the following European trademark for Classes 16, 35, 36, 38, 39, 41, 42 and 43:

OHIM and the Board of Appeal refused the registration of the above mention trademark because of Article  7 (1) b) CTMR, absolutely grounds for refusal, lack of distinctive character. 
According to the Office this sign, as it is represented, is consists only of stars and lines, which can't distinct the goods and services in the application. Moreover the sign could be perceived as indication of quality by the consumers for some of the goods and services.
The European court, however, annulled this decision because the Board made overall assessment regarding sign's distinctive character without to evaluate it in relation with each goods and services alone.