вторник, 14 октомври 2014 г.

Опозиция и заличаване на европейски марки - решение на Европейския съд - Opposition and cancellation of Community trademarks - a decision of the European Court

Европейският съд излезе с решение по дело T-11/13 Tegometall International AG v Office for Harmonisation in the Internal Market.
Irega AD заявява европейска марка MEGO за клас 6 и 20 през 2004 година.
Срещу тази марка е подадена опозиция от компания притежаваща по-ранни марки TEGO и TEGOMETALL. Опозицията е отхвърлена.
През 2008 година Tegometall новият притежател на по-ранните марки подава искане за заличаване на въпросната марка.
OHIM отхвърля искането, като недопустимо. Основната причина за отказа е че въпросът вече е бил разглеждан в производството по опозицията.
Според Европейският съд обаче прилагането на принципа res judicata в случая е недопустимо поради:
- производството в OHIM е административно, а не е съдебно.
- законодателството касаещо марките на Общността не предвижда прилагането на този принцип.
информация Marques Class 46.

English version

The European court ruled in Case T-11/13 Tegometall International AG v Office for Harmonisation in the Internal Market.
 Irega AD applied in 2004 for Community trademark MEGO in Classes 6 and 20.
Against this trademark was filled an opposition by the company owner of earlier marks TEGO and TEGOMETALL. OHIM dismissed the opposition.
In 2008 the new owner of earlier trademarks, Tegometall launched a cancellation action against MEGO.
OHIM  dismissed it because of the fact that this issue had already been observed in opposition procedure which ended with final decision.
According to the European court, however, the principle res judicata can be applied in this case because:
- proceedings before OHIM are administrative in nature, not judicial 
- and the Community Trade Mark Regulation makes no provision for the application of this doctrine.
information Marques Class 46.