вторник, 21 октомври 2014 г.

Регистрация на слоган в цвят, като марка в Германия - Registration of a slogan in color as a trademark in Germany

Немският федерален съд излезе с интересно решение относно регистрацията на посочената по-долу комбинирана марка в цвят.
 На немски думите 'Lust auf Farbe'  означава "желание за цвят". Марката е посочена за класове 35, 37, и 40. Повечето услуги касаят "реклама", "счетоводство", "работа по поддръжката", "обработка на дърво", "лакиране" и "прилагане на автостъкла.
Патентното ведомство отказва регистрация на марката поради липса на отличителност, марката може да подскаже характеристиките на услугите.
Представянето на марката в шрифт и цвят не е достатъчно за създаване на отличителност. Приведените доказателства за това също са недостатъчни.
Решението е потвърдено и от съда.

English version

The German Federal Patent Court ruled an interesting decision about registration of color trademark depicted below.
The German words' Lust auf Farbe' means desire for color. The mark is filled for Classes 35, 37 and 40 Most of services concern "advertising", "accounting", "maintenance work", "woodworking", "painting" and "application of windshield.  
The Patent Office refused registration of the mark due to lack of distinctive character, the mark could describe the services.
Depicting  the mark in font and color is not enough to create distinctiveness. Adduced evidences were insufficient.  
The decision is upheld by the Court.
information Marques Class 46.