вторник, 18 ноември 2014 г.

Бенфика спечели казус в Турция - Benfica won a case in Turkey

Футболен клуб Бенфика спечели казус относно търговската си марка в Турция.
Случаят касае опит за регистрация на национална марка BENFICA на територията на Турция от страна на трето лице.
Футболният клуб не притежава регистрирана марка на територията на страната. Въпреки това опозицията е основана на база използване на марка BENFICA преди датата на заявка на по-късната марка, както и на база общоизвестност.
Приведени са серия от доказателства, като история на клуба, постиженията му в Португалия и европейскиту клубни турнири. Представена е информация за фамилията марки BENFICA регистрирани в различни страни по света, вписването на клуба в книгата на рекордите на Гинес и др.
На база на предоставените доказателства, Патентното ведомство на Турция отхвърля заявката за по-късната марка, като приема, че тя е подадена недобросъвестно и с цел възползване от наличната известност на футболен клуб Бенфика, включително и на територията на Турция.


English version

The Football club Benfica won a case regarding trademark Benfica in Turkey. It refers to an attempt for registration of a national mark Benfica in Turkey by third party.
The football club doesn't have registered trademark in Turkey. Nevertheless, the opposition was filled based on genuine right ownership arising from the use of  the “BENFICA” trade mark prior to the protection date of the disputed trade mark and the well-known status of the mark.
Many different evidences were submitted such as the history of the club, its achievements in Portugal and European tournaments. Moreover, the club is owner of family of trademarks around the world and the club itself is recorded in the Guinness Book of World Records.
The Turkey Patent Office refused the registration of the later mark because this mark is filed in bad faith taking into consideration that BENFICA is a well-known trade mark worldwide.