вторник, 4 ноември 2014 г.

Fox и Volkswagen в Германия - Fox and Volkswagen in Germany

Marques Class 46 съобщава за съдебно дело касаещо заявка на следната немска марка в класове 9, 12, 38, 39, 42, 45:
Срещу тази марка е подадена опозиция от страна на Volkswagen AG на основата на по-ранна марка FOX за класове 12, 28, 37.
Патентното ведомство на Германия отхвърля опозицията. Това решение е потвърдено и от съда.
Според решението на съда е без значение дали по-ранната марка има придобита известност или не. Причината за това е фактът, че двете марки не се приемат за сходни. Елементът FOX в по-късната марка не е доминиращ. Освен това думата FOX се възприема в цялост с буквата Y. Наличието на втора дума в марката също спомага за нейното разграничаване.
Volkswagen не са предоставили доказателства за наличие на асоциативна връзка между двете марки във връзка с елемента FOX.

English version

Marques Class 46 reports about a law case in Germany refer to an application for the following trademark for Classes 9, 12, 38, 39, 42, 45:

Against this mark was filled an opposition by Volkswagen AG based on an earlier mark FOX for Classes 12, 28, 37.
The German Patent Office dismissed the opposition. This decision was upheld by the Court.
According to the decision there is no matter that the earlier mark could have an enhanced distinctiveness because both marks are not similar.
The Fox part in later mark is not perceived as dominant. Moreover, the word FOX is perceived in conjunction with the letter Y at the end of it. The present of second word in the mark facilitates the lack of similarity.
Volkswagen had failed to provide sufficient evidence to suggest that there was, at least, a likelihood of association between the two signs.