вторник, 25 ноември 2014 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. Генерален адвокат отхвърли испанското предизвикателство към единния патент. За повече информация тук. 

2. Европейската комисия си поставя за цел да представи стратегия за Единния цифров пазар до м. май 2015 г. За повече информация тук.

3.   Патентоспособност на бизнес методи и и софтуер в Австралия: Съдът излезе с решение по делото  Research Affiliates LLC v Commissioner of Patents. За повече информация тук.

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук

English version

1. The Advocate General dismissed the Spanish challenge to the unitary patent package. For more information here.

2. The European Commission aims to present a strategy for the digital single market by m. May 2015 More information here.

3. Patentability of business methods and software in Australia: The court ruled in the case Research Affiliates LLC v Commissioner of Patents. For more information here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.