четвъртък, 4 декември 2014 г.

Проблеми с марката на Кристиано Роналдо в Португалия - Problems with a trademark of Cristiano Ronaldo in Portugal

Кристиано Роналдо заявява португалска национална марка CR през 2009 година. Срещу тази марка е подадена опозиция от притежател на по-ранна идентична марка за същите стоки и услуги. Патентното ведомство на Португалия отказва регистрацията на марката.
Роналдо обжалва решението, като твърди, че инициалите CR асоциират с неговата репутация, която има световен мащаб. Освен това според него притежателят на по-ранната марка не я използва реално на пазара.
Съдът отхвърля жалбата, като неоснователна. Претенцията за неизползване на по-ранната марка трябва да бъдат основани на отделна процедура по отмяна на марката. Претенцията за известност на инициалите на Кристиано Роналдо не е доказана достатъчно добре освен това не може да бъде реално основание за регистрация на марка при наличие на идентична по-ранна такава. 
Съдът споменава и факта, че полтугалското законодателство не позволява регистрация на лични имена ,като търговски марки, макар и да е спорно дали инициалите на такива имена могат да получат регистрация.
Резултатът от този казус е: Португалско патентно ведомство 1 - Роналдо - 0.

English version

Cristiano Ronaldo applied for the Portuguese trademark CR in 2009. Against this mark was filed an opposition by third party owner of an earlier identical mark for the same goods and services.
The Portuguese Patent Office refused Ronaldo's mark because of which he appealed.
He claimed that initials CR associate with his name which has famous status around the world. In addition, he asserted that the owner of earlier mark do not use it genuinely.
The Court dismissed the appeal. The claim for lack of use can be seek in separate procedure. As for the famous status of CR initials the court considered that there were no sufficient evidences which were submitted for supporting this. Moreover, it can't be grounds for registration of a mark in presence of earlier identical one.
To sum up, the result between the Portuguese Patent Office and Cristiano Ronaldo is 1-0.