вторник, 16 декември 2014 г.

Формата на шоколодовото блокче, не може да бъде европейска марка - The shape of the chocolate bar can not be an European mark

Европейският съд излезе с решение по дело  T-440/13. То касае опит за регистрация на следната фигуративна марка за клас 30 - шоколадови блокчета:
OHIM отказва регистрацията на марката на абсолютни основания. Заявената марка представлява геометрична форма, която е типична и шороко разпространена за шоколадови изделия. Поради това тя е неотличителна и не може да представлява търговска марка. Заявителят не е предоставил доказателства за придобита отличителност.
Съдът потвърждава това решение.

English version

The European Court ruled in Case T-440/13. It refers to an attempt for registration of the following figurative European trademark for Class 30 - box of chocolates.

OHIM refused registration on absolute grounds. This mark represents a geometrical form which is typical and widespread for chocolate products. Because of this it can't be registered as a mark.
The applicant had not given any evidences for acquired distinctiveness.
The Court upheld this decision.