вторник, 6 януари 2015 г.

IKEA постигна споразумение относно използване на марката си - IKEA reaches an agreement regarding its trademark usage

Jules Yap е създателка на сайта ikeahackers.net, който предоставя информация и снимков материал относно поправени или модифицирани мебили закупени от IKEA.
Сайтът е създаден без разрешението на компанията поради което последната изпраща предупредително писмо до Jules Yap с искане за преустановяване използването на марката на компанията.
След осъществена среща между двете страни обаче е постигнато споразумение, според което Jules Yap ще продължи да използва марката IKEA стига по този начин да не се уронва доброто име и репутация на компанията и нейните продукти.
Това е пример за интересна стратегия относно защита на стойността на една известна марка.
Класическият вариант за това е водене на съдебно дело за преустановяване на използването и налагане на имуществени санкции.
В случая обаче IP политиката на IKEA е значително по-гъвкава. Подписаното споразумение решава проблема с използването на марката, тъй като чрез него се дава официално разрешение на ползвателя да я използва. Това обаче става при определени условия - опазване на рапутацията на марката, компанията и нейните продукти.
По този начин IKEA гарантира стабилността на защитата на интелектуалната си собственост, като в същото време промотира и разширява използването на бранда си в интернет простраството, което води до увеличаване на разпознаваемостта на марката сред потребителите.
Прилагането на подобен тип стратегии обаче изисква добро познаване на въпросните касаещи интелектуалната собственост в една компания и не на последно място налична IP политика, която да се прилага последователно.

English version

Jules Yap is a founder of ikeahackers.net, a web site for sharing of information regarding repaired or modified IKEA's furniture. In this site every consumer can submit pictures or information about such IKEA items.
The founder hasn't got any permission by IKEA for this usage of the brand.
The company sent a cease-and-desist letter but after one meeting with Jules Yap an agreement has been reached. According to it Jules Yap will continue to use the IKEA brand only if this does not bring harm or damage to the brand.
The traditional way to solve such kind of issues is to launch a law suit. In the particular case IKEA's IP policy is much more flexible. They use the agreement to protect its trademark, the way in which it is using, so overall they protect brand's reputation and equity. On the other hand they allowed this usage which extends the online recognition of the brand and its distinguishness among consumers.
Execution of such policies requires good understanding of all issues related to intellectual property matters in the relevant company and last but not least existing of strong IP policy consistently accomplishing .