понеделник, 26 януари 2015 г.

Марки, шум и прахосмукачки - Trademarks, noise and vacuum cleaners

Европейският съд излезе с решение по дело T‑11/14, Grundig Multimedia AG v Office for Harmonisation in the Internal Market . Случаят касае опит за регистрация на европейска марка PIANISSIMO за различни машини включително и прахосмукачки.
OHIM отказва регистрацията на абсолютни основания. На италиански думата PIANO означава безшумен. Поради това марката е неотличителна и описателна за посочените стоки.
Съдът потвърждава това решение. Потребителите биха разбрали марката, като промоционален термин при продажбата на прахосмукачки. Фактът че думата PIANISSIMO означава и - много бавен - не е меродавен в случая.

English version

The European Court ruled in Case T‑11/14, Grundig Multimedia AG v Office for Harmonisation in the Internal Market. It concerns an attempt for registration of a Community trademark PIANISSIMO for different machines including vacuum cleaners.
OHIM rejected the registration on the absolute ground for refusal. The word PIANO means noiseless in Italian. Because of this the mark is devoid of any distinctive character for the above mention products.
The Court upheld the decision. The consumers could perceived this mark as a promotional word taking into account the vacuum cleaner's characteristics. The fact that PIANISSIMO means also - very slow - in Italian is irrelevant for this case.