вторник, 3 февруари 2015 г.

Хералдика и бира - Heraldry and beer

Европейският съд излезе с решение по дело T-193/12.
То касае опит за регистрация на следната европейска марка за бира:

Срещу тази марка е подадена опозиция на основата на следната по-ранна марка немска марка за същите стоки:
OHIM уважава опозицията поради възможност от объркване на потребителите дължаща се на буквата H, представена като хералдически знак.
Съдът потвърждава това решение. Потребителите в Германия са свикнали да обръщат сериозно внимание на подобни знаци, когато става дума за бира.
Макар и да има разлики в останалите елементи в марките, това не е достатъчно за да предотврати възможността за объркване.
Източник Marques Class 46.

English version

The European Court ruled in Case T-193/12. It concerns an attempt for registration of the following European trademark for beer.

Against this mark was filled an opposition based on the following
earlier German mark for the same goods:

OHIM upheld the opposition because of the possibility of consumer confusion caused by the letter H, represented as a heraldic sign.
The Court upheld that judgment. Consumers in Germany are used to pay serious attention to such signs when it comes to beer.
While there may be differences in other elements in the marks, it is not enough to prevent the possibility of confusion.
Source Marques Class 46.