вторник, 10 февруари 2015 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. Достъп до съдебна практика: Решения в областта на дизайна. За повече информация тук. 

2. Гърция с повече патенти, България шампион при стартъпите. За повече информация тук. 

3.  Закрила на образа на спортни личности. За повече информация тук. 

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук

English version

1. Access to case law: Decisions concerning designs. For more information here.

2. Greece with more patents Bulgaria is a Champion about start-ups. For more information here.

3. Protection of the image of sports persons. For more information here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.