сряда, 29 април 2015 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. Европейският парламент и ЕС подкрепят пакета от мерки за реформа в сферата на търговските марки. За повече информация тук.

2. Поглед към огромния напредък на Китай по отношение на патентната активност. За повече информация тук. 

3. САЩ: Заявките на Кейти Пери за регистриране на две търговски марки, свързани с  ‘Left shark’, са отхвърлени. За повече информация тук. 

English version

1. The EU Parliament and EU support measures for trademark reforms. More information here.
 
2. A look at the enormous progress of China in terms of patent activity. For more information here.

3. USA: Katy Perry's applications for registration of two trademarks related to 'Left shark', are rejected. For more information here.