вторник, 14 април 2015 г.

Neal срещу Mc Neal на европейската сцена - Neal versus Mc Neal on European stage

Европейският съд излезе с решение по дело  T-596/13. Emsibeth Spa подава заявка за следната европейска марка за клас 03:

Срещу тази заявка е подадена опозиция от Peek & Cloppenburg KG на основата на следната по-ранна европейска марка за същия клас: Mc Neal.
Първоначално OHIM отхвърля опозицията но Апелативния борд отменя това решение.
Разглежданите стоки в двете марки са идентични и сходни.
Във визуално отношение двете марки притежават ниво на сходство определящо се от общата дума NEAL.
Във фонетично отношение също е налице сходство определено от елемента NEAL макар, че по-ранната марка притежава е частицата MC. Тази част от думата обаче може да не бъде произнасяне винаги при споменаването на марката особено в някои държави.
В смислово отношение думата NEAL означава женско име във Франция. Частицата MC се използва за фамилни имена в Шотландия.
Цялостно марките притежават ниво на сходство, което в комбинация с идентичните и сходни стоки би създало възможност от объркване сред потребителите.
Съдът потвърждава това решение.
Източник Marques Class 46.

English version

The European court ruled in case T-596/13. Emsibeth Spa filled application for the following European trademark in Class 03:

Against this mark an opposition was filled by Peek & Cloppenburg KG on the basis of the following earlier European trademark in the same Class: Mc Neal.
OHIM dismissed the opposition initially but the Board of Appeal annulled this decision.
Visually, there is  similarity between both marks determined by the common element NEAL. 
Phonetically, there is similarity too because of the word NEAL despite the fact the the earlier mark includes additional particle MC. This additional part, however, could not be pronounce every time mentioning the mark and especially in some countries.
Conceptually, while the word NEAL is a French female name, MC particle is part from typical Scottish surname.
Overall both marks have a level of similarity which in conjunction with the identical goods can create a possibility for consumer confusion.