вторник, 26 май 2015 г.

Битката за 42 за алкохол в Европа - The fight for 42 for alcoholic beverage

Европейският съд излезе с решение по дело T-607/13. Чешката компания Granette & Starorežná Distilleries a.s.  заявява следната европейска марка за класове 33 и 35:
Срещу тази марка е подадена опозиция от Bacardi Co. Ltd  на основание следната по-ранна марка за същите класове:
Според OHIM стоките и услугите са идентични и сходни. Доминиращият елемент в двете марки е цифрата 42. Допълнителните елементи в по-късната марка "Jemna vodka vyráběná jedinečnou technologií", “VODKA” и "42% vol. са с по-малко значение при възприемане на марката. Въпреки че някои потребители могат да възприемат 42 като означение за силата на алкохола, което прави знакът по-малко отличителен, тази цифра има доминиращо значение при възприемане на марките.
Чешката компания твърди, че по-ранната марка 42 Below може да се възприеме, като означение, че водката е с по-малко от 42 градуса алкохол, докато тяхната водка е точно 42 градуса. Освен това по-ранната марка може да посочи, че продуктът се произвежда под 42-рия паралел, Bacardi имат завод в Нова Зеландия.
Съдът отхвърля доводите на чешката компания и потвърждава вероятността от объркване на потребителите поради наличие на сходство между марките, имайки предвид и наличната общоизвестност на по-ранната марка във Великобритания.

English version

The European court ruled in Case T-607/13. The Czech company Granette & Starorežná Distilleries a.s. had applied for the following European trademark in Classes 33 and 35:

Against this mark an opposition was filed by Bacardi Co. Ltd as owner of the following earlier mark for the same Classes:

According to OHIM the goods and services are identical and similar. The dominant element in both marks is the number 42. The additional words "Jemna vodka vyráběná jedinečnou technologií" , “VODKA” и "42% vol.in the later mark played small role in the perception of the sign. Despite the fact that some consumers would perceive 42 as indication for the strength of the alcoholic beverage, which makes the sign less distinctive, this number has dominant and important role in both trademarks perception by the consumers.
The Czech company hold the view that the earlier mark 42 Below means that the alcoholic strength is lower than 42 in contrast to their mark and product. Moreover, the earlier mark could mean that the goods are produced below 42 parallel because Bacardi posses production facilities in New Zealand.
The Court dismiss the appeal by the Granette & Starorežná Distilleries a.s. and uphold the decision that both marks are similar and could create confusion among the consumers taking into account the fact that the earlier mark is well-known in UK.
Source Marques Class 46.