четвъртък, 11 юни 2015 г.

Горещи новини - Европейският парламент публикува предложения касаещи защитата на търговски марки в ЕС - Breaking news - EU Parliament published propolsals regarding trademark protection in EU

Европейският парламент публикува следните документи касаещи бъдещата промяна на регулациите относно защитата на търговски марки на територията на ЕС. Документите са следните:

1. ST 9547 2015 INIT Преразглеждане на  предложението за регулация на Европейската търговска марка в регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета относно марката на Общността и Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно марките (преработена версия) - Анализ на компромисните текстове окончателните с цел сключване на споразумение.

2. ST 9547 2015 ADD 1 Преразглеждане на  предложението за регулация на Европейската търговска марка в регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 207/2009  относно марката на Общността и Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно марките (преработена версия) - Анализ на компромисните текстове окончателните с цел сключване на споразумение

3. ST 9547 2015 ADD 2
Преразглеждане на  предложението за регулация на Европейската търговска марка в регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 207/2009 относно марката на Общността и Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно марките (преработена версия) - Анализ на компромисните текстове окончателните с цел сключване на споразумение

English version

The European Parliament published the following document regarding the future changes in the regulation on trademark protection in EU:

1. ST 9547 2015 INIT Revision of the European Trade Mark system Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 207/2009 on the Community Trade Mark and Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (Recast) - Analysis of the final compromise texts with a view to agreement

2. ST 9547 2015 ADD 1 Revision of the European Trade Mark system Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 207/2009 on the Community Trade Mark and Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (Recast) - Analysis of the final compromise texts with a view to agreement

3. ST 9547 2015 ADD 2 Revision of the European Trade Mark system Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 207/2009 on the Community Trade Mark and Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (Recast) - Analysis of the final compromise texts with a view to agreement