сряда, 24 юни 2015 г.

Контейнери с червен цвят не могат да бъдат марки в ЕС - Containers in combination with red color can not be trademarks in EU

Европейският съд излезе с решение по дело T-654/13. То касае опит на Gako Konietzko GmbH да регистрира следната 3D марка на територията на ЕС за класове:
Клас 3: "сапуни, грижа за тялото и козметични изделия, особено козметични кремове; 
Клас 5:" Фармацевтични, особено мазила за фармацевтични цели; материали за запълване на зъби и за зъбни отливки ", и  
Клас 10:" Контейнери за мазила, кремове, гелове и други вещества за медицински цели (аптека буркани); контейнери, пластмасови саксии за подготовка, съхранение и администриране на лекарства. "

OHIM отказва регистрацията на марката на абсолютни основания. Марката е неотличителна за посочените стоки. Тя не се различава съществено от контейнери използвани във фармацията и козметиката. Комбинацията с червен цвят се приема за типична и неотличителна за тези продукти.
Решението е потвърдено от съда.
Източник: Marques Class 46.

English version

The European Court ruled in Case T-654/13. It is about the attempt of Gako Konietzko GmbH to register the following 3D mark for the territory of EU for Classes:Class 3: 'Soaps, body care and beauty products, especially cosmetic creams';Class 5: 'Pharmaceutical, particularly ointments for pharmaceutical purposes; materials for filling teeth, dental wax "; andClass 10: "Containers for ointments, creams, gels and other substances for medical purposes (pharmacy jars); containers, plastic pots for preparation, storage and administration of medicines."
OHIM refused the registration of the mark on absolute grounds. The sign is not distinctive for those goods. It does not differ significantly from containers used in pharmaceuticals and cosmetics as a whole. The combination with red color is considered to be typical and not distinctive too.The decision was upheld by the court.Source: Marques Class 46.