вторник, 30 юни 2015 г.

DM или М - решение на Европейския съд - DM or M - a decision of the European court

Diseños Mireia, SL подава заявка за следната европейска марка, за клас 14 - бижута
Dm-drogerie markt GmbH & Co. KG подава опозиция срещу тази марка на основата на по-ранна марка DM за клас 14.
OHIM отхвърля опозицията с довода, че заявената марка може да се възприеме, като силно стилизирано изображение на буквата М, докато по-ранните марки се състоят от две самастоятелно букви DM. Според OHIM няма наличие на визуално, смислово и фонетично сходство между марките.
Европейският съд потвърди това решение. Основният спор е дали потребителите ще видят освен буквата М и буквата D в заявената марка. Според съдът това не може да се случи.
Повече информация може да откриете тук.
Източник Marques Class 46.

English version

Diseños Mireia, SL applied for the following European trademark for Class 14 jewellery

Dm-drogerie markt GmbH & Co. KG filed an opposition against this mark based on an earlier mark DM for Class 14.
OHIM rejected the opposition because the applied mark could be perceived by consumers as highly stylized letter M while the earlier mark consists of two letters DM. According to OHIM there is no visual, conceptual and phonetic similarities between the signs.
The European court upheld this decision.  The main controversy in this case is weather the consumers will perceive the applied mark as DM or only as M. According to the court the consumers can't see D letter in the sign.
More information here.
Source: Marques Class 46.