понеделник, 8 юни 2015 г.

EV500 не може да бъде търговска марка в САЩ за електрически автомобили - EV500 can not be a trademark in the US for electric vehicle

TTAblog публикува статия за опит за регистрация на словна марка EV500 в САЩ за услугите: насърчаване, организиране и провеждане на събития, свързани с състезания с електрически превозни средства.
Според американското Патентно ведомство буквите EV са съкращение за електрическо превозно средство. Цифрата 500 може да се възприеме, като разстояние, което съответния автомобил може да измине. Тази цифра е граница, която е приема от индустрията за пробег на подобен тип автомобили. Освен това 500 е широко използвана цифра и за други състезания, като например "Indy 500", което подсилва още повече неговото възприемане, като описателно.
Повече информация може да откриете тук.

English version

TTAblog published an interesting article about an attempt for registration as a word mark the term EV500 in US for the following services: promotion, organizing events related to racing electric vehicles.According to the US Patent Office the letters EV are abbreviation for electric vehicles. The figure 500 may be perceived as a distance corresponding with electric car. This figure is the limit for distance, which is adopted by the industry, and which such kind of vehicles can past. Moreover, 500 is widely used figure for other competitions such as the "Indy 500", which further strengthened its perception as descriptive.More information can be found here.