понеделник, 1 юни 2015 г.

За великолепните марки в Европа - For the splendid trademarks in Europe

Европейският съд излезе с решение по дело T-203/14. То касае опит за регистрация на следната европейска марка за класове:
- Клас 18: "Раници; чанти портфейл; спортни чанти; портфейли; чанти; портмонета; мъкна чанти; чадъри; портфейли тип куфарче; тоалетни чанти се продават празни; козметични чанти се продават празни; бръснене комплект чанти, които се продават празни; куфарчета за документи; куфарчета; чанти; торби; багаж; облекло чанти за пътуване; billfolds; вратовръзка случаи; ключови дела; пелена торби; раменни колани; калъфки за електронни устройства
25: "Колани"


OHIM отказва регистрацията на абсолютни основания, член 7(1)(b) и (c) от Регламент No 207/2009. Марката означава блестящ, великолепен, разкошен на английски език, поради което е описателна за посочените стоки. OHIM подчертава, че посочените стоки допринасят още повече за възприемане на марката, като неотличителна, тъй като използването на тези стоки може да доведе до оценки за външния вид.
Макар марката да е представена в шрифт и графика, те не са достатъчни за да създадат нужната отличителност на знака. Заявителят не е привел доказателства за придобита вторична отличителност.
Съдът потвърждава това решение.

English version

The European Court ruled in Case T-203/14. It concerns an attempt for registration of the following Community trademark for Classes:
Class 18: ‘Backpacks; book bags; sports bags; wallets; handbags; purses; tote bags; umbrellas; brief-case type portfolios; toiletry bags sold empty; cosmetic bags sold empty; shaving kit bags, sold empty; attaché cases; briefcases; satchels; duffel bags; luggage; garment bags for travel; billfolds; tie cases; key cases; diaper bags; shoulder belts; covers for electronic devices’ and  
Class 25: ‘Belts’ 

OHIM issued a refusal for this mark based on absolute grounds, Article 7(1)(b) and (c) of Regulation No 207/2009. The mark means ‘grand’, ‘spectacular’, ‘superb’ or ‘gorgeous’ in English because of which it's descriptive regarding the specified goods. OHIM underlined that these goods emphasize further the lack of distinctiveness of the sign because their use can evoke  comments and opinions such as splendid and so on.
Despite the fact that the mark has specific font and figurative element, it is not enough to create distinctive character. The applicant had not proved secondary distinctiveness.
The Court upheld this decision.