понеделник, 29 юни 2015 г.

Григор Димитров вече е регистрирана търговска марка в България - Grigor Dimitrov is now a registered trademark in Bulgaria

Най-добрият български тенисист Григор Димитров вече притежава регистрирана търговска марка за своето име за територията на Р.България. Регистрацията на марката е публикувана в бюлетин 05/2015 на Патентно ведомство. Според информацията търговската марка покрива следните класове: 25 ( дрехи и спортна екипировка и тн.), 35 ( управление на търговски сделки, реклама и тн.) и 41 ( образование, спортна и културна дейност и тн.).
С оглед на така регистрираната марка, бъдещото й използване за търговски цели може да се осъществява единствено с изричното писмено съгласие на тенисиста.

English version

The best Bulgarian tennis player Grigor Dimitrov already owns a registered trademark for his name for the territory of Bulgaria. The registration of the mark was published in the Bulletin 05/2015 of the Patent Office. According to the information this trademark covers the following classes: 25 (clothing and sports equipment and so on.), 35 (business management, advertising and so on.) and 41 (education, sports and cultural activities and so on.).With regard to the registered trademark, its future commercial use can be carried out only with the express written consent of the tennis player.