понеделник, 22 юни 2015 г.

Успешна патентна стратегия - Successful patent strategy

IP Watchdog публикува интересна и полезна статия относно изграждането на стратегия при осъществяване на патентоване. Обикновенно патентоването е свързвано със създаване на нововъведение, осъществяване на проучвания за новост и оригиналност, писане на патентна заявка и съответно заявяване в Патентното ведомство.
Това обаче далеч не е достатъчно, когато говорим за въвеждането на успешна стратегия относно патентоването в една компания. Необходимо е да се направят редица анализи и да се предприемат редица действия в компанията за да може патентът да бъде не само успешен но и икономически изгоден.
Пълният текст на статията може да откриете тук.

English version

IP Watchdog published an interesting and useful article about building a successful  strategy for patenting. Usually patents relate to the creation of innovation, implementation of researches for novelty and originality, writing patent application and accordingly filing it with the Patent Office.This however is not enough when it comes to the introduction of successful corporate patent strategy. It is necessary to make a number of analyzes and internal actions in the company in order to make the patent not only successful but also profitable for the company.The full text of the article can be found here.