сряда, 22 юли 2015 г.

Битката за тъмно синьото в Германия пордължава - The battle for the dark blue color in Germany continues

Съдебните дела между Unilever и Nivea продължават с пълна сила. Основата на спора е регистрирана от Nivea марка - тъмно син цвят (Pantone 280 C). Unilever опитват да заличат тази марка. Първоначално съдът в Мюнхен заличава марката, като отхвърля предоставеното от Nivea социологическо изследване за познатостта на този цвят от потребителите в Германия във връзка с продуктите на Nivea.
Наскоро the Federal Court of Justice излезе с решение, което връща делото за преразглеждане. Според съда предоставеното социологическо проучване разглежда въпроси касаещи тъмно синия цвят в комбинация с бяло ( по този начин Nivea използва цветовете върху опаковките си). Според съда трябва да се предоставят материали касаещи единствено познатостта на синия цвят. Освен това цитираната от първоинстанционния съд граница от 75% изисквана познатост сред потребителите е прекалена, дори и 50% са достатъчни.
Повече информация може да откриете тук.
Източник: WIPR.

English version

The litigation between Unilever and Nivea continues in full force. The dispute is about a registered trademark - dark blue (Pantone 280 C) by Nivea. Unilever try to cancel that mark. Initially, the court in Munich canceled the mark rejecting the survey about brand awareness of this color among consumers in Germany provided by Nivea.
Recently, the Federal Court of Justice ruled and remanded the case. According to the court the survey addresses only issues concerning dark blue in combination with white (thus Nivea uses the colors on their packaging). According to the court materials concerning only blue color
must be submitted because the mark cover only this pantone.. Furthermore, the cited by the lower Court limit of 75% required level of  awareness among consumers is excessive, even 50% is enough.
More information here.
Source: WIPR.