сряда, 29 юли 2015 г.

Решение на европейския съд относно времето и щастието - Decision of European Court regarding time and happiness

Европейският съд излезе с решение по дело Case T-352/14. The Smiley Company SPRL подава заявка за европейска марка HAPPY TIME за следните класове:
Клас 14: "Благородни метали и техните сплави, и изделия от благородни метали или с такова покритие, които не са включени в други класове; бижута, скъпоценни камъни; часовници и хронометрични инструменти ";
Клас 35: "Рекламна; бизнес мениджмънт; бизнес администрация; офис функции ".
 
The Swatch Group Management Services AG подава опозиция срещу тази марка на основата на по-ранна марка HAPPY HOURS за класове
Клас 35: "Търговия на дребно на часовници и бижута; търговията на дребно с часовници и бижутерия чрез глобални компютърни мрежи (интернет);
Клас 37: "Ремонт и поддръжка на часовници и бижута".
 
OHIM потвърждава опозицията за следните стоки:
Клас 14: "Стоки от благородни метали или с такова покритие, които не са включени в други класове; бижута; часовници и хронометрични инструменти "; Клас 35: "търгове".
Решението е обжалвано. Съдът потвърждава мнението на OHIM. Между част от стоките и услугите има наличие на сходство и свързаност.  Двете марки са силно сходни дори идентични особено от гледна точка на тяхното значение.
Опитът на заявителя на по-късната марка да изтъкне, че по-ранната марка е слабоотличителна е отхвърлен.
Източник: Marques Class 46.

English version

The European court ruled in Case T-352/14. The Smiley Company SPRL filed an application for an European trademark HAPPY TIME for the following Classes:
Class 14: ‘Precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith, not included in other classes; jewellery, precious stones; horological and chronometric instruments’;
Class 35: ‘Advertising; business management; business administration; office functions’.
The Swatch Group Management Services AG filed an opposition against this mark based on an earlier mark HAPPY HOURS for the following Classes:
Class 35: ‘Retailing of timepieces and jewellery; retailing of timepieces and jewellery via global computer networks (Internet)’;
Class 37: ‘Repair and maintenance of timepieces and jewellery’.
OHIM upheld partly the opposition for the following goods and services:
Class 14: ‘Goods in precious metals or coated therewith, not included in other classes; jewellery; horological and chronometric instruments’; Class 35 : ‘Auctioneering’.
The decision was appealed. The court conformed the OHIM's opinion on the case. There is similarity between the goods and services of both marks. Furthermore, there is significant similarity almost identity between the signs. The attempt of the applicant to assert that the earlier mark has low distinctive nature was dismissed.
Source: Marques Class 46.