петък, 17 юли 2015 г.

Кратки IP новини - Brief IP news

1. Търговската марка "Zorro" е обявена за недействителна в Европа За повече информация тук. 

2. Авторското право и общественият интерес не са непременно конкуриращи се сили. За повече информация тук. 

3. Австрия: Върховният съд потвърди, че блокирането на уебсайт е валидна мярка срещу пиратството. За повече информация тук. 

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук    

English version

1. The trademark "Zorro" was declared invalid in Europe For more information here.

2. Copyright and the public interest are not necessarily competing forces. For more information here.

3. Austria: The Supreme Court confirmed that blocking web sites is a valid measure against piracy. For more information here. 

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.