понеделник, 10 август 2015 г.

Сърбия хармонизира защитата на дизайни с тази на ЕС - Serbia harmonized the protection of designs with that of the EU

Сърбия прие промени в законодателството си относно защита на промишлени дизайни. Промените са влезли в сила на 30.05.2015.
С тях законодателството за дизайни в страната се хармонизира с европейското законодателство в областта, конкретно с Директива  98/71/EC и Директива 2004/48/EC.
Повече информация може да откриете тук. 
Източник Marques Class 99 и Petosevic.

English version

Serbia adopted amendments to its legislation on the protection of industrial designs. The amendments entered into force on 05.30.2015.
By that way the legislation regarding design protection in the country is harmonized with the EU legislation in particular with Directive 98/71 / EC and Directive 2004/48 / EC.
More information can be found here.
Source Marques Class 99 and Petosevic.