понеделник, 21 септември 2015 г.

Нови услуги от Патентно ведомство на Р.България - New services from the patent office of Republic of Bulgaria

Новина от Патентно ведомство на Р.България:

Считано от днес, 15 септември 2015 г., Патентното ведомство въвежда в експлоатация допълнителни възможности в портала за електронни услуги  https://portal.bpo.bg/.
Най-важното нововъведение е възможността за електронно подписване на по-рано заявена услуга, изискваща квалифициран електронен подпис. Повече информация можете да намерите в документа „Кое е новото във версия 2.1 на Портала“ , както и в обновеното Ръководство за потребителя, достъпно на заглавната страница на портала.
Електронните услуги са разработени  съвместно с Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (марки и дизайни) (OHIM) в рамките на Фонда за сътрудничество.

English version

News from the Bulgarian Patent Office:
As of today, September 15, 2015, the Patent Office introduce additional opportunities for using of the electronic service portal  https://portal.bpo.bg/.
The most important innovation is the ability for digitally sign previously requested service requiring a qualified electronic signature. More information can be found in the document "What's new in version 2.1 of the Portal", as well as updated User's Guide, available on the home page of the portal.
Electronic services have been developed jointly with the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM) within the framework of the Cooperation Fund.