петък, 25 септември 2015 г.

Volkswagen загуби спор относно марка COMPETITION - Volkswagen lost a dispute over the mark COMPETITION

Европейският съд излезе с решение по дело Case T-550/14. Делото касае опит на Volkswagen да регистрира европейска марка COMPETITION  в класове 12, 28, 35 и 37. OHIM отказва регистрацията на марката на основание член 7 , параграф 1 б от Регламент 207/2009. Според ведомството марката посочва категория от стоки свързани със състезания, с екстремни условия, както и с услуги по подготовка на транспортни средства за съзтезания.
Потребителите в Англия и Франция разбират значението на думата COMPETITION. Поради това те могат да възприемат марката като хвалебствено изявление относно качеството на предлаганите продукти.
Съдът потвърждава това решение.

English version

The European Court ruled in Case T-550/14. The case concerns the attempt of Volkswagen to register an European trademark COMPETITION in classes 12, 28, 35 and 37. OHIM rejected the trademark based on Article 7, paragraph 1 b of Regulation 207/2009. According to the Office the sign indicates a category of goods related to competition and extreme conditions, as well as services for the preparation of vehicles for competition.Consumers in Britain and France understand very well the meaning of the word COMPETITION. Therefore, they may perceive the mark as a laudatory statement about the quality of the relevant products.The court upheld that judgment.