вторник, 26 април 2016 г.

Графично представяне на дизайни в Европа

Marques Class 99 съобщава за публикуването на Общи разпоредби относно графично представяне на промишлени дизайни в заявки подавани в 29 патентни ведомства в Европа.
Ръководството предоставя ценна информация за общоприетите практики при заявяване на промишлени дизайни, като по този начин се намалява значително неяснотата и рисковете относно заявяването на дизайни в Европа, в частност относно начините на представяне на изображенията им.
Повече информация тук.