вторник, 17 май 2016 г.

Проект на закон за иновациите в България

Министерство на икономиката публикува проект на Закон за иновациите:

Приемането на Закон за иновациите е важна част от позиционирането на страната в процеса на определяне на европейските приоритети и цели за иновационно развитие.
Основната цел е повишаване на конкурентоспобността на българската икономика, нейното превръщане в икономиката на знанието, базирана на устойчив растеж, с възможности за посрещане предизвикателствата на глобализиращия се свят, както и повишаването на икономическата активност на бизнеса и развитие на иновационния потенциал на националната икономика. Законопроектът урежда обществените отношения, свързани с формиране и провеждане на държавната политика в областта на иновациите и определя иновационната политика на национално и регионално ниво.