петък, 3 юни 2016 г.

Директивата за търговски тайни беше приета от Съвета на Европа

Европейският съвет прие единодушно проекта на Директивата за търговските тайни, която установява общи стандарти за защита на търговски тайни на територията на ЕС.
Съветът адресира и някои от появилите се опасения относно приемането на тази директива, като потенциалното ограничаване свободата на словото например.
Според становището на Съвета, директивата не налага никакви огарничения, които да се изтълкуват, като вредни за обществото. 
Опасенията, например, че журналистическата работа ще бъде сериозно ограничена от директивата с оглед опазване на търговски тайни, са неоснователни, тъй като в нея изрично е посочено, че разследващите журналисти са изключени от обхвата й.
Директивата няма да засегне и мобилността на работещите, тъй като няма ограничение те да използват собствените си знания и опит работейки при различни работодатели.
След публикация на Директивата в официалния бюлетин на ЕС, ще започне нейното адаптиране от страните членки.
Повече информация тук.