сряда, 24 август 2016 г.

Отказ за регистрация на европейска марка ConnectedWork

Общият съд на ЕС излезе с решение по дело  T-491/15, в което Volkswagen AG опитва да регистрара европейска марка ConnectedWork за следните стоки и услуги: 

-Class 9: "записано съдържание; аудио-визуална техника и информационни технологии; апаратура за дистанционно управление, дистанционни управления; антени, навигационна апаратура превозно средство; мобилни телефони ; телефонни апарати; телевизори; видеодомофони; радиостанции; компаси, навигационни устройства, навигационни следващото поколение connexted автомобилни платформи в близко бъдеще инструменти; телематични устройства; телематични терминали; видеодомофони, фото апарат телеграфия; електронни преводни устройства (компютри), електронни джобни преводачи; изчислителни машини, оборудване за обработка на данни, компютри, PDA устройства, факс апарати, монитори (компютърен хардуер и компютърни програми), устройства, пригодени за употреба с компютри, компютърни програми и софтуер, записани и сваляне, по-специално връзки електронни данни; джобни калкулатори; сваляне на електронни публикации; сваляне на видео файлове ";
- Клас 38: "Телекомуникации; телекомуникациите; компилация и предаване на информация (информационна агенция), новинарски агенции, телекомуникационни чрез платформи и портали в интернет, предоставяне на достъп до информация в интернет, електронен обмен на съобщения, използвайки линии дискусионни форуми и чат стаи в интернет, електронна поща, отдаване под наем на телекомуникационни устройства, радио и телевизионни програми, електронна поща; телекомуникациите информация; осигуряване на достъп на потребители до глобални компютърни мрежи; предоставяне на телекомуникационни връзки до услуги за глобални компютърни мрежи; осигуряване на достъп на потребители с компютърни програми за мрежи за данни; предоставяне на дискусионни форуми в интернет; предоставяне на видео-конферентна услуги; комуникационни услуги чрез мобилни телефони; предаване на съобщения и изображения подпомагани от компютър; телефонните услуги (радио, телефон или други средства за електронна комуникация); сателитно предаване; телефонни услуги и мобилна телефония; телефон; Изпращане на съобщения (телекомуникации); отдаване под наем на телекомуникационно оборудване; отдаване под наем на апаратура за предаване на съобщения; лизинг време за достъп до глобални компютърни мрежи; Осигуряване на достъп до бази данни; Телематични услуги; телематика комуникационни услуги; изпращане на данни и прехвърляне на документи чрез телематика; съвети и информация, свързана с всички горепосочени услуги, включени в този клас ";
- Клас 42: "Услуги на информационните технологии, а именно развитие, програмиране и софтуер внедряване, развитие хардуер, хостинг, софтуер като услуга и софтуер, отдаване под наем на оборудване и съоръжения за ИТ консултантски услуги, съвети и информация, свързана с информационните технологии, сигурност, защита и възстановяване на информационните технологии, преобразуване и копиране на данни, кодиране на данни услуги, анализ и компютърна диагностика, изследвания и развитие и qu'implémentation на компютри и компютърни системи, компютъризирано управление на проекти, извличане на данни, цифрови татуировки, ИТ услуги, технологични услуги, свързани с компютри , компютърни мрежи услуги, услуги актуализиране на банките компютърни системи с памет, миграция на данни услуги, актуализиране на уебсайтове за трети лица, контрол на компютърни системи чрез отдалечен достъп; създаване на уеб страници в интернет за трети лица; съвети и информация, свързана с всички горепосочени услуги, включени в този клас. "

EUIPO отказа регистрацията на абсолютни основания - описателност и липса на отличителност. Потребителите могат да възприемат знакът, като директно описващ характеристики на предлаганите стоки и услуги, а именно такива осъществяващи контакт и комуникация. Знакът не притежава елемент, който да придаде необходимата степен на отличителност, така че потребителите да го възприемат, като производствен и търговски източник за посочените стоки и услуги.
Съдът потвърждава това решение.
Източник: Marques Class 46.