петък, 16 март 2018 г.

Европейски дизайн и техническа функция - решение на Европейския съд

Европейският съд излезе с решение по дело C‑395/16 DOCERAM GmbH срещу CeramTec GmbH. Делото касае следното:

DOCERAM е дружество, което произвежда технически керамични компоненти. То доставя по-специално щифтове за центроване при заваряване за автомобилната промишленост, производството на текстилни машини и машиностроенето. Притежател е на няколко регистрирани промишлени дизайна на Общността за щифтове за центроване при заваряване в три различни геометрични форми, всяка от които се произвежда в шест различни вида.

Освен това CeramTec произвежда и търгува с щифтове за центроване във варианти като закриляните от промишлени дизайни на DOCERAM.

Тъй като счита, че промишлените дизайни на Общността, които притежава, са нарушени, DOCERAM предявява пред Landgericht Düsseldorf (Областен съд Дюселдорф, Германия) иск за преустановяване на нарушението на CeramTec, което пък на свой ред предявява насрещен иск за обявяване на спорните промишлени дизайни за недействителни, с мотива че особеностите на видимия им външен вид са наложени изключително от техническата им функция.

Landgericht Düsseldorf (Областен съд Дюселдорф) отхвърля иска на DOCERAM и обявява спорните промишлени дизайни за недействителни, на основание че съгласно член 8, параграф 1 от Регламент № 6/2002 не подлежат на закрила.

DOCERAM обжалва решението пред Oberlandesgericht Düsseldorf (Върховен областен съд Дюселдорф, Германия). Тази юрисдикция по-конкретно отбелязва, от една страна, че разглежданите промишлени дизайни са нови и оригинални, а от друга страна, че за съответните щифтове за центроване съществуват алтернативни промишлени дизайни, които не се ползват от закрила като промишлени дизайни на Общността. Поради това според същата юрисдикция се налага да се установи дали от наличието на такива алтернативни промишлени дизайни може да се заключи, че съответните особености на видимия външен вид на споменатите продукти не попадат в приложното поле на член 8, параграф 1 от Регламент № 6/2002, или пък следва да се провери дали техническата функция е единственият определящ за споменатите особености фактор.

Споменатата юрисдикция отбелязва, че в съдебната практика и доктрината могат да се установят различни подходи по въпроса. Според някои от тях единственият критерий за прилагане на член 8, параграф 1 от Регламент № 6/2002 е наличието на алтернативни промишлени дизайни, позволяващи да се изпълнява същата техническа функция, тъй като това показва, че разглежданият промишлен дизайн не е наложен изключително от техническата му функция по смисъла на същата разпоредба. Според обратната теза споменатата разпоредба е приложима в случаите, когато различните особености на видимия външен вид на продукта се определят единствено от необходимостта от разработване на техническо решение, а естетическите съображения нямат никакво значение. В такива случаи следователно няма никаква творческа дейност, която да заслужава закрила по правото в областта на промишления дизайн.

При тези обстоятелства Oberlandesgericht Düsseldorf (Върховен областен съд Дюселдорф) решава да спре производството по делото и да постави на Съда следните преюдициални въпроси:

„1)   Налице ли е техническа обусловеност, която изключва закрилата на промишления дизайн по смисъла на член 8, параграф 1 от Регламент [№ 6/2002], и в случая, когато творческият принос към видимия външен вид няма никакво значение за продуктовия дизайн, а единственият определящ фактор за дизайна е (техническата) функционалност?

2)  Ако Съдът отговори утвърдително на първия въпрос: [о]т каква гледна точка следва да се прецени дали отделните структурни характеристики на един продукт са били избрани само от съображения за функционалност? От значение ли е погледът на „обективен наблюдател“ и ако да, как следва да се дефинира той?“.

Решението на съда:

1)  Член 8, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 6/2002 на Съвета от 12 декември 2001 година относно промишления дизайн на Общността трябва да се тълкува в смисъл, че за да се прецени дали особеностите на видимия външен вид на продукт са наложени изключително от техническата му функция, следва да се установи дали тази функция е единственият определящ за особеностите фактор, като в това отношение наличието на алтернативни промишлени дизайни не е решаващо.

2)  Член 8, параграф 1 от Регламент № 6/2002 трябва да се тълкува в смисъл, че за да определи дали съответните особености на видимия външен вид на продукт са наложени изключително от техническата му функция по смисъла на тази разпоредба, националният съд следва да взема предвид всички обективни и релевантни за всеки конкретен случай обстоятелства. В това отношение не следва да се изхожда от възприемането от страна на „обективен наблюдател“.

сряда, 14 март 2018 г.

Битка с бисквитите и възглавниците в Милано

Eleonora Rosati публикува интересна новина за IP Kat относно съдебно дело в Милано. 
Италианската компания Barilla е притижател на серия от европейски марки Pan di Stelle,Galletti, Abbracci, Rigoli, Mooncake, Crostatina, Batticuori, Ringo, and Gocciole използвани за различни десерти и бисквити. 

Друга компания влиза в контакт с Barilla с предложение да използва тези марки и формата на продуктите за производството на декоративни възглавници.
Сделката не се осъществява но въпреки това компанията започва производството на такива стоки, използвайки сходни имена на регистрираните марки, като: Pandistelloso, Gallettoso, Rigoloso.

Barilla завежда съдебно дело и го печели. Според съда компанията нарушител е използвала сходни на регистрираните марки, като по този начин е нарушила правата на Barilla, която използва марките от години и е изградила тяхната репутация сред потребителите.
Аргументът на ответника, че използването на марките не е в същите класове за които те са регистрирани, поради което не е налице нарушение на права е отхвърлено от съда, според който марките са общоизвестни.
Копирайки техните имена и формите на продуктите, налагани от години от ищеца, ответника се е опитал да се възползва по нелоялен път от изградената им репутация.

понеделник, 12 март 2018 г.

Adidas спечели важно дело пред Европейския съд

Европейският съд излезе с решение по дела T-629/16 и T-85/16 Shoe Branding Europe BVBA срещу EUIPO. 
Делата касаят опит на Shoe Branding да регистрират следната европейска марка в клас 25:

Срещу тази марка е подадена опозиция от Adidas на основание по-ранни права върху сходни марки:
EUIPO потвърждава опозицията намирайки марките за объркващо сходни, освен това има опастност заявителя да се възползва нелоялно от репутацията изградена от марките на Adidas.
Решението е обжалвано.
Според Shoe Branding марките са различни, като освен това съществуват от дълги години на пазара в Германия в мир.
Общият съд потвърждава решението на EUIPO, определяйки марките за сходни, с риск от нелоялно възползване от репутацията на по-ранните знаци, репутация доказана от Adidas.
Според съда нелоялното поведение на заявителя е доказано чрез рекламни материали от Португалия където е използван слоган “TWO STRIPES ARE ENOUGH“.
В допълнение съда не приема, че марките са съществували в мир, тъй като няма приведени доказателства за това на европейско ниво. Дори претенцията в Германия за това не отговаря напълно на фактологията имайки предвид наличният конфликт между компаниите, който продължава с години.

петък, 9 март 2018 г.

Как да заявим европейски дизайни?

EUIPO напомня, в последния броя на Alicante news, някой от основните изисквания при подаването на заявки за европейски дизайни. Неспазването на тези изисквания може да доведе до редица проблеми в процеса на регистрация на дизайна и дори до неговото отхвърляне.
Обобщено част от важните моменти, които трябва да бъдат съблюдавани от заявителите са:

1. Представяне на дизайна - той трябва да бъде представен по ясен начин в заявката, на неотрален фон без наличие на допълващи елементи, които не са част от него. Ако такива елементи са наложителни, трябва да бъде посочен изричен отказ от защита върху тях. Дизайнът може да бъде представен в 1 до 7 визии, плюс 3 допълнителни, които не влизат в обхвата на защитата.

2. Класовете стоки за които ще важи дизайна трябва да бъдат определени много внимателно, така че защитата да покрива реалният начин на използване на дизайните. Помощ в това отношение може да бъде DesignClass софтуера на EUIPO.

3. Документите за приоритет трябва да бъдат осигурени и предоставени на ведомсдтвото в изискуемите срокове, в противен случай приоритетът може да бъде загубен.

Повече информация може да откриете тук.

сряда, 7 март 2018 г.

Конър Макгрегър с битка на IP сцената

Известният MMA борец и боксьор Конър Макгрегър освен битките си на ринга, продължава и с битките си на IP сцената.
Боксьорът опитва от години да регистрира няколко европейски марки, като Conor McGregor, The Notorious (негов псевдоним), Notorious, I Am Boxing, ChampChamp, Mystic Mac.
Срещу всяка една от тези марки има подадени опозиции от притежатели на по-ранни права.
В същото време Conor McGregor атакува всяка марка, която засяга неговите интереси, като например случаят с заявените от Gazala Khan марки съдържащи Conor McGregor и Notorious във Великобритания.
Желанието на Макгрегър да регистрира и защитава тези марки не е случайно. Това е свързано с неговата мърчандайзинг стратегия, която може да бъде доходоносен бизнес за всеки известен спортист.
В същото време това е и пример за нуждата от предварителна стратегия за интелектуална собственост. Използваните от спортистите наименования, извън личните имена естествено, трябва да бъдат програмирани по такъв начин, така че в последствие да могат да получат нужната закрила. Едно от изискванията е да се прави предварително проучване за регистрабилност на марки, така че да се избягват потенциални конфликти. В същото време марките трябва да бъдат регистрирани възможно по-ранно, преди съответното лице да е придобило широка известност, която сама по себе си провокира недобросъвестни заявки от други лица.
Източник: Claire Jones, Novagraaf.

понеделник, 5 март 2018 г.

Част от песен на Тейлър Суифт е определена, като неоригинална от съд в САЩ

Съд в Лос Анджелис определи част от песен на Тейлър Суифт, като неоригинална.
Делото e започнато от Sean Hall и Nathan Butler, автори на песента Playas Gon’ Play изпълнявана от групата 3LW през 2001 година.
Една от основните фрази в тази песен е “Playas, they gonna play / And haters, they gonna hate.”
Според авторите към 2001 година тази фраза е напълно оригинална. Тя представя персонажи, които играят играта и такива които мразят.
Според авторите песента на Тейлър Суифт "Shake It Off" нарушава авторските права върху тяхната фраза, тъй като съдържа сходна такава: “Cause the players gonna play, play, play, play, play and the haters gonna hate, hate, hate, hate, hate.” Според обвинението тази фраза съставлява 20% от цялата песен, което я прави значителна част.
Компанията на Тейлър Суифт подава молба пред съда за отхвърляне на обвинението, като несъстоятелно, тъй като авторското право не закриля кратки фрази и идеи.
Според съда в конкретния случай няма нарушаване на авторските права на Sean Hall и Nathan Butler, тъй като фразата използвана в песента "Shake It Off" е лишена от всякаква оригиналност и креативност, поради което не може да бъде обект на авторско право. 
Източник: IP Watchdog.

петък, 2 март 2018 г.

Кратки IP новини

1. Свободни позиции за инженери и учени. За повече информация тук. 

2. iPad, Mi Pad, Your Pad? За повече информация тук. 

3. Olympic games well covered by Intellectual Property. За повече информация тук.