събота, 27 юни 2009 г.

Промени в процедурната работа на Канадското патентно ведомство - Changes in work procedures of the Canadian Patent OfficeПатентното ведомство на Канада съобщи две промени засягащи процедурната работа по отношение на търговските марки заявявани на територията на страната.
Първата промяна касае спиране на изпращането на писма от ведомството към заявители, които да ги информират, че има наличие на висящи марки или нови заявки за марки наподобяващи техните но с по-късен приоритет. Това означава че от тук нататък всеки заявител и регистрант ще трябва да обръща повече внимание на процедурата по заявяване и регистрация на марки в Канада.
Втората промяна увеличава срока в който заявителят трябва да отговори на доклада от експертизата по неговата марка. Този срок се променя от 4 на 6 месеца. Ако заявителят не отговори марката получава отказ.
информация на IP Address.

English version

Patent Office of Canada announced two changes affecting work procedures with respect to trademarks, which are applied of the country's territory.
The first change concerns the suspension of sending letters to applicants by the office to inform them that the presence of new marks or co-pending applications for marks with a later priority. This means that from now on, each applicant and registrants will have to pay more attention to the procedure for filing and registration of trade marks in Canada.
The second change increases the period in which the applicant must respond to the report of examination on its mark. This period is changed from 4 to 6 months. If the applicant does not answer back, mark gets denied.
information on the IP Address.