сряда, 31 август 2011 г.

IP news in brief from Bulgaria and abroad - Кратки IP новини от България и чужбина


1. Използване на патенти като маркетингов инструмент.
За повече информация тук.

2. Съображения за изготвяне на заявки за патент за т.нар. “cloud computing” технологии.
За повече информация тук.

3. Dell вижда ръст на приходите си чрез интелектуална собственост, а не чрез продажби на компютри.
За повече информация тук.

4. Изправени ли са патентните тролове пред нова ера на процесуални наказания?
За повече информация тук.

5. Как големите патентни битки на 2011 г. могат да се отразят на вашето портфолио.
За повече информация тук.

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

English version

1. Using patents as a marketing tool.
For more information here.


2. Considerations for the preparation of patent applications for so-called. "Cloud computing" technologies.
For more information here.


3. Dell sees growth in revenue through intellectual property rather than selling computers.
For more information here.


4. Patent trolls can enter a new era.
For more information here.


5. How big patent battles of 2011 could affect your portfolio.
For more information here.


Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.

вторник, 30 август 2011 г.

The new law concerning industrial designs in Kosovo - Новият закон за промишлените дизайни в Косово


Class 99 съобщава новината, че одобреният през миналата година закон за промишлените дизайни в Косово ще влезе в сила от септември месец 2011 година.

English version

Class 99 reported the news that last year approved a law on industrial designs in Kosovo will enter into force in September 2011.

New fees for designation of the US in the international application for trademarks - Нови такси за посочване на САЩ в международни заявки за марки


WIPO обяви нови индивидуални такси за посочване на САЩ в международни заявки за търговски марки. Те са както следва:

Application or Subsequent Designation
– for one class of goods or services - 279
– for each additional class - 279

Renewal
– for one class of goods or services - 343
– for each additional class - 343

Таксите влизат в сила от 18 септември 2011.
English version

WIPO announced new individual fees for designation of the U.S. in international trademark applications. They are as follows:

These fees come into force on September 18, 2011.понеделник, 29 август 2011 г.

Can one patent make 1.000 jobs? - Може ли един патент да създаде 1000 работни места?


Постоянно говорим как интелектуалната собственост набира все по-голямо значение в наши дни. Но обяснението за това винаги е някакси косвено, без показване на директната връзка с реалния живот.
Поради тази причина е интересно да посочим един директен пример за ролята на интелектуалната собственост.
Innovationpartners съобщава новината как една малка датска компания става успешна залагайки на своята интелектуална собственост.
Тази компания има едва 15 служители, но патентова всяко свое изобретение. Така един ден те продават патент за технология за газифициране на Шел. Резултатът е че сега тази датска компания има вече 1000 служитела и вече не е толкова малка.
Въпрос на съобразителност.

English version

We constantly talk about how intellectual property is becoming more important nowadays. But the explanation for this is always somehow indirectly, without showing the direct connection to the real life.
Therefore, it is interesting to point out a direct example of the role of intellectual property.
Innovationpartners told about how a small Danish company is successful through its intellectual property.
This company has only 15 employees, but they patented each of their invention. So one day they sell the patent for technology for gasification to Shell.
The result is that now this Danish company has
1,000 employees and is no longer so small.
Question of wits.

New fees for designation of the EU in the international application for designs - Нови такси за посочване на ЕС в международни заявки за дизайни


WIPO обяви нови индивидуални такси за посочване на Европейския съюз в международни заявки за промишлени дизайни.
Таксите са както следва:
- за заявка на дизайни- 67 швейцарски франка за всеки дизайн;
- за подновяване на закрилата- 34 швейцарски франка за всеки дизайн;
Тези такси влизат в сила от 1 октомври 2011.

English version

WIPO announced new individual fees for designation of the European Union in international applications for industrial designs.
Fees are as follows:
- Application for design-67 Swiss francs for each design;
- Renewal of protection-34 Swiss francs for each design;
These charges come into force on 1 October 2011.

петък, 26 август 2011 г.

Days in which WIPO will not work for 2012 - Неработни дни за WIPO през 2012

WIPO обяви дните през които няма да работи през 2012 година. Те са както следва:

1. NEW YEAR’S DAY - Monday, January 2, 2012
2. EASTER - Friday, April 6, 2012
3. Monday, April 9, 2012
4. ASCENSION - Thursday, May 17, 2012
5. WHITSUN - Monday, May 28, 2012
6. JEÛNE GENEVOIS - Thursday, September 6, 2012
7. EID AL-ADHA - Thursday, October 25, 2012
8. CHRISTMAS - Tuesday, December 25, 2012
9. Wednesday, December 26, 2012
10. NEW YEAR - Monday, December 31, 2012

English version

WIPO announced the days on which the International Bureau of the World Intellectual Property Organization is not scheduled to be open to the public during 2012. They are as follows:

Anheuser-Busch wants to register the codes of cities as trademarks for beer - Anheuser-Busch иска да регистрира кодове на градове, като марки за бира

Anheuser-Busch Inc. са подали 16 заявки за търговски марки в САЩ, които представляват телефонните кодове на едни от най-големите градове в Америка, като Cleveland (216), Dallas (214), Denver (303), Houston (713), Las Vegas (702), Miami (305), Nashville (615) и др.
Тези заявки обаче повдигат един интересен въпрос.
Законодателството в САЩ не допуска регистрацията на марка, която е идентична на географско наименование или може да се свърже с такова.
Тук ще бъде интересно дали Американското патентно ведомство ще откаже регистрацията на тези марки, които реално представляват телефонните кодове на градове, някои от които доста популярни.
Преди време е имало и други опити за регистрация на подобни кодове, като марки конкретно за бира но ако успее да регистрира посочените марки Anheuser-Busch Inc. ще бъде първата компания с подобни марки, които не включват други елементи в състава си.
информация на IP Spotlight.

English version

Anheuser-Busch Inc. have submitted 16 applications for trademarks in the U.S. which represent telephone codes of one of the largest cities in America such as Cleveland (216), Dallas (214), Denver (303), Houston (713), Las Vegas (702) , Miami (305), Nashville (615) and others.
These requests, however, raising an interesting question.
U.S. law does not permit registration of a mark which is identical to a geographical name or may be associated with it.
It will be interesting weather the U.S. Patent Office will refuse the registration of those marks which actually represent telephone codes of cities, some of which are quite popular.
Some time ago there were other attempts for registration of such codes as trademarks specifically for beer but if it succeed to register those marks Anheuser-Busch Inc. will be the first company with such marks which not include other elements in its composition.
information on IP Spotlight.

четвъртък, 25 август 2011 г.

Dispute about brakes or how to be careful when licensing IP rights - Спор за спирачки на влакове или как да внимаваме когато лицензираме права


Интересен случай от Америка показва нуждата от внимание при лицензиране на права на интелектуална собственост между свързани компании особено при възможността някоя от компаниите в последствие да бъде продадена.
През 70-те години на 20в. шведската компания SAB Wabco създава спирачна система за влакове. 20 години по-късно компанията дава лицензия на своята дъщерна компания в САЩ Wabco за патентите и търговската тайна касаеща тези спирачки. Целта е американската компания да започне използване на спирачките в мотрисите на метрото в Ню Йорк.
Всичко се развива добре до момента, когато шведската компания SAB Wabco е закупена от френската Faiveley. Американската дъщерна компания обаче не е включена в сделката и продължава самостоятелното си съществуване.
Faiveley решават да не подновят лицензията към Wabco САЩ, а да заместят компанията в договора с метрото на Ню Йорк. Властите отказват да осъществят това заместване на страните в договора.
Faiveley завеждат дело срещу Wabco САЩ с претенции за обезщетение поради неразрешеното използване на търговска тайна свързана със спирачките на влаковете.
Четири години след завеждане на делото, съдът излезе с решение според което Faiveley печели спора, както и обезщетение в размер на 20 милиона долара.
Този случай е показателен за важността на правилно съставеният лицензионен договор касаещ обекти на интелектуална собственост, включително и търговската тайна, която сама по-себе си не е ограничена, като патента с определен срок на защита.

English version

An interesting case оидп America shows the need for some caution in licensing of intellectual property between related companies, especially when exist a possibility one of the companies subsequently to be sold.
In the 70 years of 20c. Swedish company
SAB Wabco creates brake systems for trains. 20 years later the company licenses patent and trade secrets concerning these brakes to its sister company in the U.S. Wabco . The aim is the American company to start using the brakes on a subway train in New York.
Everything is going well until the Swedish company
SAB Wabco was bought by French Faiveley. The U.S. subsidiary is not included in the deal and continued its independent existence.
Faiveley decided not to renew the license to Wabco U.S., and to replace the company in contract with the New York subway.
Authorities refuse to implement the substitution of parties in the contract.
Faiveley brought proceedings against
Wabco U.S. claims for damages for unauthorized use of trade secrets relating to train brakes.
Four years after filing a case, the court issued a decision stating that Faiveley wins the dispute and compensation amounting to $ 20 million.
This case demonstrates the importance of properly drawn up a license agreement concerning intellectual property, including trade secrets which is not limited by fixed-term of protection like patent protection.


сряда, 24 август 2011 г.

Innovations - airbag for mobile phone - Иновации- въздушна възглавница за мобилен телефон

Създателят на Amazon Джеф Безос е подал заявка за патент който касае технология за вграждане на въздушна възглавница в мобилен телефон. При изпускане на телефона на земята, тя ще се активира и ще предпази устройството от счупване.
Специално система ще отчита опасността от изпускането на апарата и още преди да падне на земята, въздушната възглавница ще се активира.
Най-вероятното приложение на изобретението ще бъде при смарт телефоните, чиято цена по принцип е по-висока.

English version

The founder of Amazon Jeff Bezos has filed a patent application which relates to technology for incorporation of an airbag in the mobile phone. In case of dropping of the phone on the ground, it will activate and prevent the device from breaking.
A particular system will take into account the risk of dropping of the device and before hitting the ground, the airbag will be activated.
The most likely application of the invention will be in smart phones whose price is generally higher.

вторник, 23 август 2011 г.

SHOCK - HP sells its PC business - ШОК - HP продава компютърният си бизнес


Най-големият производител на персонални компютри в света Hewlett-Packard оповести намерението си да се раздели със своята дивизия PCG, която отговаряше за бизнеса с персонални компютри, таблети, смарт, смарт телефони и webOS.
Според Борда на директорите на компанията, HP ще преструктурира своя бизнес, като го ориентира повече към фирмени клиенти.
Според слухове цената на която HP може да се съгласи да продаде PCG е около 15 милиарда долара.
С тази си стъпка компанията се приближава до политиката на IBM, която преди 6 години продаде PC бизнесът си на китайската Lenovo.
Причините за това решение на HP са много. В момента света на персоналните компютри е под силен натиск от новите продукти, като смарт телефоните и таблетите, чиито продажби се повишават с по-голям темп от тези на компютрите.
Компании, като Apple, Samsung, HTC и Accer навлязоха сериозно на всички фронтове в конкурентната борба, което усложни още повече ситуацията за компании с традиции, като HP.
В момента изключително интересен въпрос е кой ще купи бизнесът на HP.
Като цяло са се оформили няколко конкуриращи се групи компании- APPLE, Google-Motorola, Microsoft-Nokia, Dell, Samsung, Lenovo.
Това би било стратегическа сделка за тези компании, която може да ги затвърди на лидерската позиция на IT пазара.
А в момента новият номер едно ще бъде кой, ами APPLE, пореден успех за компанията и то в рамките само на една година.

English version

The biggest producer of personal computers in the world, Hewlett-Packard announced its intention to split up its division PCG, which was responsible for business with PCs, tablets, smart phones and webOS.
According to the Board of Directors of the company, HP will restructure its business to be more oriented towards business customers.
According to rumors the price at which HP may agree to sell the PCG is about $ 15 billion.
With this step the company is close to the policy of IBM, which six years ago sold its PC business to China's company Lenovo.
The reasons for this decision of HP, are many. Currently the PC world is under pressure from new products like smart phones and tablets whose sales rose by a higher rate than those of computers.
Companies like Apple, Samsung, HTC and Accer entered seriously on all fronts in the competitive struggle which further complicate the situation for companies with traditions such as HP.
Now it is a very interesting question who will buy the business of HP.
As a whole, the market had formed several competing groups of companies - APPLE, Google-Motorola, Microsoft-Nokia, Dell, Samsung, Lenovo, Accer.
That would be a strategic deal for those companies that can strengthen them to the leadership of the IT market.
And now the new number one will be APPLE, another success for the company and everting within just one year.


понеделник, 22 август 2011 г.

Czechs prevailed against Austria and Germany and defended their GIs - Чехите надделяха над Австрия и Германия и защитиха географските си означения

Европейската комисия оповести своите решения касаещи заявки за регистрация на географски означения от Чехия.
Те касаят специфичен вид сладкиши- кръгли вафли произвеждани в Чехия, а именно ‘Karlovarské trojhránky и Karlovarské oplatky.
Според възраженията подадени от Австрия и Германия тези наименования са станали родови в двете страни, освен това вече има регистрирани сходни такива марки.
Европейската комисия счита че не са предоставени достатъчно доказателства които да показват, че двете наименования са станали родови понятия в Германия и Австрия относно посочените хранителни продукти.
Колкото до съществуващите регистрации на търговски марки, според Комисията те могат да съществуват едновременно с географските означения тъй като не са достатъчно сходни.
Повече информация може да откриете тук.

English version

The European Commission announced its decisions regarding applications for registration of geographical indications from the Czech Republic.
They refer to a specific type of round wafers manufactured in the Czech Republic, namely 'Karlovarské trojhránky and Karlovarské oplatky.
According to the objections submitted by Austria and Germany, these names have become generic in both countries, moreover, it already has similar registered trade marks.
The European Commission considers that there is no sufficient evidences which to show that the two names have become generic terms in Germany and Austria concerning those food products.
As to existing registrations of trademarks, according to the Commission they can coexist with GIs as they are not sufficiently similar.
More information can be found here.


петък, 19 август 2011 г.

How to prove use of a trademark in Canada? - Доказване използване на една марка в Канада


Интересен случай от Канада.
Регистрираната марка THE SPORTS AUTHORITY е използвана за означаване на верига магазини в страната. Но магазините затварят врати през 2000 година.
Собственикът на търговската марка в момента се опитва да запази правата си върху нея, за което обаче трябва да докаже, че тя е използвана реално в Канада.
Притежателят на марката предоставя доказателство, че все още я използва за означаване на интернет сайт за продажба на стоки от САЩ но не и от Канада. Все пак този сайт е достъпен от потребителите в Канада.
Съдът прима че това е достатъчно доказателство за реалното използване на марката в страната. Според съдът използването трябва да бъде тълкувано в широк смисъл. Не е необходимо винаги да има наличие на продажби и реклама. Достатъчно е потребителите в страната да имат изгода от съответната марка.
Това решение е много интересно макар да касае случаи на марки за услуги то се различава в определена степен с доста по строгите изисквания на Европейския съд относно реалното използване на една марка.
информация на ipblog.ca

English version

An interesting case in Canada.
A registered trade mark THE SPORTS AUTHORITY was used for a chain of stores in the country. But the store closed its doors in 2000.
The trademark owner is currently trying to preserve the rights over this mark, however, he must prove that it is actually used in Canada.
The proprietor provides proof that he still uses it for a website for selling goods from the U.S. but not from Canada. However, this site is accessible by users in Canada.
The Court recognize that this is sufficient evidence of actual use of the mark in the country. According to the court the using must be interpreted broadly. It is not always necessary to have the presence of sales and advertising. It is enough customers to benefit from the trademark.
This decision is very interesting although it concerns the case of service marks it differs to some extent with much stricter requirements of the European Court on the actual use of a trademark.
information ipblog.ca

четвъртък, 18 август 2011 г.

IP news in brief from Bulgaria and abroad - Кратки IP новини от България и чужбина


1. Десет причини, поради които патентните битки стават все по-масови в мобилната индустрия.
За повече информация тук.

2. Когато патентите атакуват. Аудио запис за патентните тролове можете да чуете тук.

3. Как да правим преводи на патенти. За повече информация тук.

4. Cisco и Twitter се присъединяват към пула на Linux за патентна закрила
За повече информация тук.

5. Съдебно решение на апелативен съд в САЩ разби патентен трол.
За повече информация тук.

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

English version

1. Ten reasons why patent battles are becoming more mainstream in the mobile industry.
For more information here.

2. When patents attack. Audio Recording for patent trolls you can hear here.

3. How to make translations of patents. For more information here.

4. Cisco and Twitter joined the pool of Linux, for patent protection
For more information here.

5. A judgement of the Court of Appeal in the United States condemned a patent troll.
For more information here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.

сряда, 17 август 2011 г.

Pierre Cardin become a brand for tablet - Pierre Cardin става марка и за таблети

Pierre Cardin ще бъде първата марка от света на модата, която ще започне да бъде използвана за таблети, които да конкурират iPad и други подобни.
Таблетът ще носи името Pierre Cardin PC-7006 tablet и естествено ще бъде издържан в модната линия на известната марка.
Той ще бъде произвеждан от Samsung, ще притежава 1-GHz Cortex A8 процесор, 7 инча екран и софтуер на Android.
За разлика обаче от дрехите, където тези под марка Pierre Cardin са доста скъпи, въпросният таблет е на цена едва 275 долара в сравнение с над 400 долара за iPad.
Тук интересното е от една страна опита на модна марка да навлезе в света на технологиите, където към момента се правят най-големите пари, и от друга страна опита на Samsung, които ще произвеждат този таблет, да се свърже повече с модата, което да му позволи да създава модни тенденции в бъдеще използвайки подобни известни марки.

English version

Pierre Cardin will be the first brand from the world of fashion which will be used for tablets to compete iPad and the like.
The tablet will be called Pierre Cardin PC-7006 and will naturally be passed in the line of the
famous fashion brand.
It will be manufactured by Samsung, will have 1-GHz Cortex A8 processor, 7 inch screen and software for Android.
However, unlike clothes, where those under the brand Pierre Cardin are quite expensive, the said tablet is priced at only 275 dollars compared to 400 dollars for the iPad.
It is interesting on one hand the experience of fashion brand to enter into the world of technology, where currently is making the biggest money, and secondly the experience of Samsung which will produce this tablet to connect more with fashion, which allow him to establish trends in the future using similar brands.

вторник, 16 август 2011 г.

Google bought Motorola Mobility for 12.5 billion dollars - Google купи Motorola Mobility за 12,5 милиарда долара

Новината на деня е че Google купи Motorola Mobility за 12,5 милиарда долара.
Какво означава това?
Значението на тази сделка е ясно- Google навлиза в света на мобилната комуникация с всичка сила.
До момента Motorola беше една от компаниите които твърдо залагаше на платформата Android за своите мобилни телефони. С тази сделка Google освен, че притежава Android ще започне и да произвежда мобилни телефони и други комуникационни средства.
По този начин компанията ще стане реален конкурент на Apple, Microsoft и Nokia на IT пазара по света.
Освен това чрез сделката Google придобива и патентното портфолио на Motorola, което наброява близо 17 000 патента.
Това е важна стъпка в стратегията на Google, като се има предвид, че преди месец компанията загуби сделката за патентното портфолио на Nortel купено от Apple и Microsoft.
С една дума глобалната конкурентна битка на IT пазара става все по-сложна и все по-ожесточена.
Въпросът сега е как ще реагират компании, като HTC и Samsung, които са партньори на Google в момента използвайки софтуера Android. Реално по този начин Google става техен конкурент на пазара на мобилните комуникации.
Друго интересно нещо в този случай е как изцяло виртуална компания, като Google се материализира в реалния пазар, чрез предлагане на реални материални продукти.
Това е пример за силана на интелектуалната собственост, като актив. Реално Google показва как нематериалните активи могат да бъдат изходна база за създаване на нови пазари и материализацията им под формата на продукти. Тоест тук имаме преход от виртуален към материален бизнес.

English version

The news of the day is that Google bought Motorola Mobility for 12.5 billion dollars.
What does this mean?
The importance of this transaction is clear - Google enters into the world of mobile communications with all force.
At this moment, Motorola has been one of the companies that bet on an
Android platform for their mobile phones. With this acquisition Google, except that it has Android, will start producing mobile phones and other communication tools.
Thus the company will become a real competitor to Apple, Microsoft and Nokia on the IT market.
Furthermore,
with this deal Google acquired the patent portfolio of Motorola, which consists of approximately 17,000 patents.
This is an important step in the strategy of Google given that a month ago the company lost the deal for the patent portfolio of Nortel bought by Apple and Microsoft.
In short, the global competitive battle on the IT market is becoming increasingly complex and increasingly fierce.
The question now is how companies like
HTC and Samsung will react. They are partners of Google because they currently use Android. Actually by this way Google becomes their competitor on the market of mobile communications.
Another interesting thing in this case is how completely virtual company like Google is materializing in the real market by offering real tangible products.
This is an example of the strength of intellectual property as an asset. Google actually shows how intangible assets can be a starting point for creating new markets and their materialization in the form of products. So here we have a transition from virtual to physical business.Apple blocks sale of Samsung tablet in the EU - Apple спря продажбата на таблети на Samsung в ЕС

Редица информационни източници докладват, че Apple са постигнали значим успех в патентната си война с Samsung относно продажбата на таблета Galaxy Tab 10.1.
Според информацията съдът в Дюселдорф е взел решение за забрана на вноса на този таблет на Samsung в ЕС с изключение на Холандия, чието законодателство и по-специфично и се различава в определена степен от това на останалите страни членки на ЕС.
Забраната касае само 10.1 инчовата версия на Samsung.
Това е втора поредна победа за Apple след като те успяха да си издействат такава заповед и в Австралия.
Това е поредния пример, че интелектуалната собственост се превръща в ключов елемент за пазарния успех на всяка компания в днешни дни.
А какво става ако успееш да изиграеш IP картите си добре?
Тези дни беше публикувана новината, че Apple вече е най-голямата американска компания с нетна капитализация от 337 милиарда долара, изпреварвайки петролният гигант Exxon, който е с 331 милиарда.

English version

Several information sources report that Apple achieved a significant success in patent war with Samsung concerning sales of Galaxy Tab 10.1 tablet.
According to information the court in Düsseldorf has decided to ban the import of this tablet of Samsung in the EU except the Netherlands, whose legislation is specific and differs to some extent from that of other EU countries.
The ban only applies to 10.1-inch version of the Samsung.
This is the second consecutive victory for Apple since they managed to procure such an order in Australia.
This is another example that intellectual property becomes the key to market success of any company today.
And what happens if you can play your cards well IP?
These days, was published the news that Apple is now the largest American company with a net capitalization of 337 billion dollars, ahead of oil giant Exxon, which is 331 billion.


понеделник, 15 август 2011 г.

Google increasingly close to a deal with the largest French publisher - Google все по близо до сделка с най-големия френски издател


Различни информационни източници разпространиха новината за очаквана сделка между Google и най-големия френски книгоиздател Hachatte Livre.
Според условията на сделката Google ще има право да копира всички книги на издателството, които към момента не са в разпространение на книжен носител, срещу което Google се задължават да направят електронни копия на всички книги на издателството и да му ги предоставят.
Целта на Google е по този начин да окрупни още повече виртуалният си проект Google Books.
Hachatte Livre притежава хиляди литературни творби на френски писатели. Компанията най-вероятно се съгласява на тази сделка поради все по-силното разпространение на електронните четци и съответно електронните книги, което отваря нов вид пазарно разпространение на литературата.

English version

Different data sources spread the news of an imminent deal between Google and the largest French book publisher Hachatte Livre.
Under the deal, Google will have the right to copy all the books of publisher which are currently not in distribution in print against which Google is required to make electronic copies of all books of the publisher and provide them to him.
Google's goal is by this way to consolidate more his own virtual project Google Books.
Hachatte Livre owns thousands of literary works of French writers. The company most likely agreed to this deal because of increasing prevalence of electronic readers and
respectively electronic books which opens a new kind of market distribution of literature.

петък, 12 август 2011 г.

New rules for TV and radio advertising in Poland - Нови правила за ТВ и радио рекламиране в Полша


The Polish National Broadcasting Council оповести въвеждането на нови по-строги правила за ТВ и радио реклами които касаят физическото, психическото и морално развитие на непълнолетните потребители в страната.
Според промените при радио реклама в диапазона между 6 и 11 часа вечерта, радиата трябва да индикират със звук за коя подрастваща група потребители е рекламата.
При телевизионите реклами това ще се осъществува чрез поставянето на съответните графични знаци.
информация на Marques Class 46.

English version

The Polish National Broadcasting Council announced the introduction of new stricter rules for TV and radio ads that refer to physical, mental and moral development of minors in the country.
According to changes in radio advertising in a range between 6 and 11 pm, the radio must indicate with sound for which age group of minors the advertising is.
In the TV ads this will be happened by placement of respective graphics.
information Marques Class 46.

IP news in brief from Bulgaria and abroad - Кратки IP новини от България и чужбина


1. Топ 5 класа в патентните заявки в САЩ - статистика.
За повече информация тук.

2. Samsung няма да предлага таблетите си в Австралия до приключването на делото за нарушаване на патенти, заведено от Apple.
За повече информация тук.

3. Какво точно са патентните тролове?
За повече информация тук.

4. Spider-Man, X-Men , IronMan и Хълк принадлежат на Marvel Worldwide Inc., а не на наследниците на художника, който ги е създал.
За повече информация тук.

5. Нова книга разглежда въпросите на търговските марки в Централна и Източна Европа, вкл. в България.
За повече информация тук.

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

English version

1. Top 5 class in patent applications in the United States - Statistics.
For more information here.

2. Samsung will not offer their tablets in Australia until the completion of proceedings for infringements of patents filed by Apple.
For more information here.

3. What exactly patent trolls are?
For more information here.

Връзка4. Spider-Man, X-Men, IronMan and Hulk belong to Marvel Worldwide Inc., not the heirs of the artist who created them.
For more information here.

5. A new book examines issues of trade marks in Central and Eastern Europe, incl. in Bulgaria.
For more information here

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.

четвъртък, 11 август 2011 г.

For Lambada, intangible assets, fashion and money - За песента Ламбада, нематериалния актив, модата и парите

Тази година излязоха две кавър версии на известната песен Ламбада.
Първо Дженифър Лопес и Питбул направиха своя версия на песента. След това Don Omar излезе и още една версия на същата песен.
Това което е интересно тук може да бъде заключено в един триъгълник- нематериален актив- мода- пари.
Нематериалният актив в случая е песента Ламбада. Нейната история е близо 30 годишна. ПРез 1989 година излиза версията на песента изпълнявана от френската група Kaoma, която става хит.
Тази песен е основана на по-ранна такава писана от Los Kjarkas през 1981 година, който печелят съдебно дело срещу Kaoma за авторските права върху песента.
Така или иначе тази песен представлява нематериален актив, който за разлика от всеки друг материален актив има способността да генерира ползи за дълъг период от време без реално да се изчерпва.
Единствената пречка в някаква степен тук би било модата, при промяна на модните течения в музиката, песента може да не бъде използвана повече.
Но както знаем модата е субективно понятие и обикновенно ранно или късно има връщане на модните течения.
Така както се случи и през тази година, когато песента Lambada беше изпълнена наново в две версии, естествено съобразени с музикалните вкусове днес.
Това е показателно за силата на един нематериален актив да генерира финансови постъпления за голям период от време. Ако този актив е управляван целенасочено той може да донесе още по-големи ползи.
Реално тук говорим за управление на интелектуалната собственост в частност на авторските и сродни права и отговор на въпросите как, кога, къде, защо и колко да бъде използвано съответното произведение.
Всичко това води до третия елемент от посоченият триъгълник- пари, пари, пари.
А коя версия на песента е най-добра, преценете вие.

English version

This year, two cover versions of the famous song Lambada came out .
First Jennifer Lopez and Pitbull made their version of the song. Then Don Omar made another version of that song.
What is interesting here can be locked in a triangle - an intangible asset - fashion - money.
The Intangible asset in this case is the song Lambada. Her story is almost 30 years. In 1989 it was released version of the song performed by French group Kaoma which became a hit.
This song is based on an earlier one written by Los Kjarkas in 1981, who won a lawsuit against Kaoma for copyright on the song.
Anyway, this song is an intangible asset that is unlike any other tangible assets has the ability to generate benefits for a long term without really limited.
The only obstacle to some extent here would be fashion, a change of fashion trends in music can cease the use of the song.
But as we know fashion is subjective and usually early or late
there is return of fashion trends.
As happened this year when the song Lambada was filled again in two versions, of course comply with the musical tastes today.
This is indicative of the power of the intangible asset to generate financial revenue for a long term. If the asset is purposefully managed it can bring even greater benefits.
Here actually we talk about intellectual property management in particular copyright and related rights and answer the questions how, when, where, why and how much to be used the
relevant work.
All this leads to the third element of said triangle, money, money, money.
Jennifer Lopez - On The Floor ft. PitbullDon Omar - TabooKaoma- 1989Los Kjarkas - 1981.

сряда, 10 август 2011 г.

A battle between Heineken and Olm - Битка между Heineken и Olm


Интересна битка възникна между холандските пивоварни Heineken и Olm.
Причината за възникналия спор е в буретата за наливна бира. Оказва се че тези от тях които са брандирани с марката и логото на Heineken в последствие се презареждат наново с по-евтина бира от Olm след което достигат до барове и ресторанти.
Според Heineken по този начин Olm нарушават права върху търговски марки притежание на компанията, тъй като буретата са брандирани с тях, а с презареждането им Olm осъществява търговска дейност.
Според Olm в случая няма нарушаване на права върху интелектуална собственост, тъй като презареждането на подобни бурета е нормална практика в Холандия, като посочват, че дори Heineken правят това.
Предстой съдът в Хага да се произнесе по това дело.
Двете компании имаха и друг спор помежду си относно претенции на Heineken, че Olm имитират техния етикет.
По-ранно тази година Европейският съд обаче вече се произнесе по сходно дело, в чиято основа стояха бутилки за газ.
Според съда след продажбата на подобни брандирани с марки бутилки на индивидуални потребители и изчерпването на газта в тях, притежателят на марките не може да предотврати те да бъдат презареждани отново с газ от трета страна.
информация на Marques Class 46.

English version

An interesting battle between Dutch brewers Heineken and Olm.
The reason for the dispute is casks with beer. It turns out that those who are branded with the mark and logo of Heineken subsequently were refilled again with cheaper beer from Olm and then reach to bars and restaurants.
According to Heineken thus Olm infringing trademarks owned by the company as
casks were branded with them, and by refilling Olm make a business.
According to Olm in case there is no infringement of intellectual property rights, since overcharging such
casks is normal practice in the Netherlands, they indicating that even Heineken doing that.
Forthcoming the Hague court will rule on this case.
The two companies had another dispute among themselves on the claims of Heineken that Olm mimics their label.
Earlier this year the European Court has already ruled on a similar case in which stood gas
bottles .
According to the court after the sale of such
branded with marks bottles to individual consumers and after the consumed of the gas in them, the proprietor of trademarks can not prevent this bottles to be refilled again with gas from a third party.
information Marques Class 46.


вторник, 9 август 2011 г.

Greeks defend their national symbols - Гърците защитават националните си символи


Интересен случай на използване на национални символи от Гърция.
Местната търговска верига за дрехи ‘PRINCE OLIVER’ решава да брандира витрините на магазините си с образите на гръцкия Парламент и Партенон.
The Attica Trade Associations Federation сигнализират за случая на the Communication Review Board.
Според решението на борда гръцкия Парламент и Партенон се свързват с представата за демокрацията и културата в съзнанието на гръцките потребители, поради което тяхното използване в подобни рекламни кампании е неправилно и обидно.
Търговската верига е принудена да прекрати използването им веднага.
В случая обаче е интересно какъв рекламен ефект би постигнал въобще ‘PRINCE OLIVER’ например с образа на Парламента в Гърция, който заради кризата в последно време започна да се свързва единствено със скандали и протести.
информация на Marques Class 46.
English version

An interesting case of the use of national symbols in Greece.
The local clothing retailer 'PRINCE OLIVER' decided to brand its shop facades with images of the Greek Parliament and the Parthenon.
The Attica Trade Associations Federation signaled for this case to the Communication Review Board.
According to the decision of the
board the Greek Parthenon and Parliament are associated with the notion of democracy and culture in the minds of Greek consumers, so their use in such campaigns is inappropriate and offensive.
The retail chain was forced to discontinue their use immediately.
In this case, however, it is interesting how advertising effect cab be achieve by 'PRINCE OLIVER' as the image of Parliament in Greece, because of the crisis, started to communicate only with scandals and protests.
information Marques Class 46.