понеделник, 31 март 2014 г.

Индивидуални такси при регистрация на международни марки за Кения - Individual fees for registration of international trademarks for Kenya

WIPO съобщава за нова декларация от страна на Кения по отношение регистрацията на международни марки с посочване на тази страна. Според декларацията Кения желая да получава индивидуални такси за регистрация на такива международни марки. Повече информация може да откриете тук.

English version

WIPO reported for a new declaration by the Republic of Kenya regarding the registration of international trademarks with a designation of the country. According to the Declaration Kenya wishes to receive individual registration fees for such international applications. More information can be found here.

четвъртък, 27 март 2014 г.

Патентно ведомство на Р.България с нов председател - The Patent Office of the Republic of Bulgaria with a new President

Патентно ведомство на Р.България информира за назначаването на нов председател на ведомството. Това е г-жа Таня Найденова.
Според информацията Таня Найденова е завършила специалност „Право” в Московския държавен университет „М.В.Ломоносов”, като е специализирала „Международно право”.
От 1981 г. е член на Софийската адвокатска колегия и работи като адвокат.
От 2003 г. до 2011 г. е била общински съветник в Столичния общински съвет, вносител в Правната комисия на редица наредби и подзаконови нормативни актове, отнасящи се до управленската и изборната дейност и социално-икономическото развитие на града.
От 2003 г. е управител на фондация „Слънце за децата ни”, подпомагаща деца в неравностойно положение, деца, лишени от родителска грижа, болни деца и деца в риск.
От 1997 г. е представител по индустриална собственост с правоспособност за изобретения и полезни модели, марки и промишлени дизайни.
Владее отлично английски и руски език. 

English version

The Bulgarian Patent Office has informed about the appointment of a it's new President. This is Mrs. Tanya Naydenova.According to the information: Tanya Naidenova graduated from "Law" Moscow State University " Lomonosov " and specialized " international law."Since 1981 she is a member of the Sofia Bar Association and worked as a lawyer.From 2003 to 2011 was a municipal councilor in the Municipal Council , the Law Commission importer of a number of ordinances and regulations relating to the governance and electoral activity and socio- economic development of the city.Since 2003, she is a manager of the " Sun of our children" foundation which supports disadvantaged children, children deprived of parental care, sick children and children at risk.Since 1997, she is industrial property representative with license for inventions and utility models, trademarks and industrial designs.Fluent in English and Russian languages.

сряда, 26 март 2014 г.

IP данъчни облекчения в Люксембург - IP tax exemptions in Luxembourg

Marques Class 46 съобщава за интересен казус относно данъци касаещи приходи от права на интелектуална собственост в Люксембург.
Според законодателството в страната ("Loi concernant l'impôt sur le revenu du 4 décembre 1967" or "L.I.R.")  80% от нетните приходи от интелектуална собственост се освобождават от данък. Данъчната ставка за обекти на интелектуална собственост е едва 5.85%.
Казусът касае това дали тези данъчни облекчения в страната касаят и нерегистрирания дизайн.
Данъчната администрация в страната отказва да предостави такива данъчни облекчения на компания, която кандидатства за тях.
Причинита липсата на заявка и регистрация на дизайна. Решението е обжалвано пред Luxembourg Tribunal administratif. Според неговото решение нерегистрираният дизайн може да се възползва от тези данъчни разпоредби, тъй като този дизайн може да послужи за спиране регистрацията на по-нов идентичен дизайн и тн. Тоест този дизайн поражда някакви права.
Проблемът в случая е че това решение създава объркване относно данъчната практика в Люксембург, тъй като по-ранно решение Tribunal administratif определя, че нерегистрирана марка не може да се ползва от данъчни облекчения.
Повече информация тук.

English version

Marques Class 46 has reported about an interesting case study on tax practice related to intellectual property rights revenues in Luxembourg.According to the legislation in the country ("Loi concernant l'impôt sur le revenu du 4 décembre 1967 " or "LIR") 80% of net income from intellectual property shall be exempt from tax. The tax rate for intellectual property is only 5.85% .The case concerns whether these tax incentives in the country concern an unregistered design.The Tax administration refuses to grant such tax exemption to a company applying for them.The reason was a lack of applications and registration of this design. The decision was appealed to the Luxembourg Tribunal administratif. In it's decision the unregistered design was been appointed to take advantages from these tax provisions, as this design could be used to stop the registration of the new identical design and so on.
The problem here is that the decision creates confusion about the tax practice in Luxembourg as an earlier decision of the Tribunal administratif determines that an unregistered mark could  not benefit from tax
exemption .More information here.

вторник, 25 март 2014 г.

Бразилия срещу Португалия за SportTV - Brazil vs Portugal for SportTV

Европейският съд излезе с решение по дело  Case T-348/12. То касае опит на португалската компания Sport TV Portugal, СА да регистрира европейска марка SPORT TV INTERNACIONAL за класове 38 и 41.
Срещу тази марка е подадена опозиция от Globosat Programadora Ltd (Brazil) на основание на следната по-ранна португалска марка за класове 38 и 41.
OHIM отхвърля опозицията,тъй като притежателят на по-ранната марка не успял да докаже реалното й използване.
Според OHIM предоставените доказателства са недостатъчни, част от тях са и извън периода за доказване. Тези доказателства са:
- копие от статии в 24 HORASwebsite;
- две извадки от сайта www.tvcabo.пет;
- клетвена декларация;
- копие от телевизионна програма публикувана  различни сайтове;
- DVD съдържащо телевизионни реклами;
Европейският съд потвърждава това решение, като счита доказателствата за недостатъчни. Нито едно от доказателствата не представя марката,така както е регистрирана.
информация Marques Class 46.

English version

The European Court issued judgment in Case T-348/12. It is about the attempt of the Portuguese company Sport TV Portugal, SA to register European trademark SPORT TV INTERNACIONAL for classes 38 and 41.Against this mark was brought opposition from Globosat Programadora Ltda (Brazil) on the basis of the following earlier Portuguese brand for Classes 38 and 41.OHIM rejected the opposition, as the proprietor of the earlier mark failed to prove genuine use .According to OHIM all submitted evidences are insufficient and some of them are outside the period for proof. These evidence are:- Copy of articles 24 HORASwebsite;- Two samples from the site www.tvcabo.pet ;- A sworn declaration of the applicant’s lawyers ;- Copies of television programming schedules published on various sites ;- DVD containing four TV commercials ;The European Court upheld that decision considering the evidence as insufficient. None of the provided evidences represent the mark as it is registered.

понеделник, 24 март 2014 г.

Годишен доклад на Европейското патентно ведомство - European Patent Office's annual report

Европейското патентно ведомство публикува годишният си доклад за 2013 година. Според данните има ръст от 2.8% в заявките за европейски патенти през 2013 сравнено с 2012.

77% от заявките са били направени чрез PCT системата. Държавите от които са заявени най-много европейски патенти са САЩ и Япония.

Най-големите заявители на европейски патенти сред компаниите са Samsung, Siemens и Phillips.

Повече информация може да откриете тук.

English version

The European Patent Office published its annual report for 2013. According to the data there is a growth of 2.8% in European patent applications in 2013 compared to 2012.
77% of all applications were made through the PCT system. Countries from which most of the applications were been made U.S. and Japan.
More information can be found here. 

петък, 21 март 2014 г.

Разширяването на обхвата на домейните и предизвикателствата пред притежателите на търговски марки - Extension of the domain names and challenges for trademark owners

WIPO публикува доклад относно скорошното развитие на политиката по регистрация на домейни и предизвикателствата за в бъдеще.
WIPO Arbitration and Mediation Center (WIPO Center) е разгледал 2585 спора за домейни през 2013 година. Това  представлява 10% понижение в сравнение с 2012.
С въвеждането на новите gTLDs се очаква ново развитие на стратегиите за защита на домейни от нелоялни практики.
Към момента опция за това е или воденето на дела относно нелоялното регистриране на домейни или различни практики, като например регистрация на фамилия от домейни и съответно регистрация на марки представляващи съответното домейн име.
В бъдеще тези стратегии ще придобият все по-голямо значение имайки предвид и повишаване на ролята на интернет в бизнес плановете на компаниите по света.
Повече информация може да откриете тук.
Видео материали от презентацията на доклада може да видите по-долу.English version

WIPO published a report regarding recent policy developments in domain names registration and challenges for the future.WIPO Arbitration and Mediation Center (WIPO Center) examined 2585 disputes over the domains in 2013. This represents a 10% decrease in comparison with 2012 .With the introduction of new gTLDs it is expected new development on strategies for domain names protection against unfair practices .Currently the option for that is a litigation connected with unfair registration of domains or different practices such as registration of a family of domains and corresponding registration of trademarks representing the relevant domain names.In the future, these strategies will become increasingly important given and the increasing role of the Internet in any companies business plan.More information can be found here.Videos of the presentation of the report you can see above.

четвъртък, 20 март 2014 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. Заявките за патенти в ЕПВ достигат исторически нов връх. За повече информация тук.

2. Лондонският върховен съд постанови доставчици на интернет да блокират четири пиратски сайта. За повече информация тук. 

3. Италия започва кампания под мотото „Защита на интелектуалната собственост – нека Вашите идеи растат“. За повече информация тук.  

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

English version

 1. Patent applications at the EPO reach new historic peak. For more information here.

 2. London's High Court ordered ISPs to block four pirate site. For more information here.

3. Italy launched a campaign under the slogan "Protection of intellectual property - let your ideas to grow." For more information here.

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук. 

сряда, 19 март 2014 г.

САЩ и Китай са лидери при патентните заявки по PCT системата - U.S. and China are leaders in patent applications under PCT system

WIPO публикува доклад относно заявените и регистрирани патенти по PCT системата през 2013 година.
Общият брой на заявките за патенти е бил 205 300, което представлява ръст от 5,1% в сравнение с 2012 година.
В класацията по държави лидер е САЩ с 57 239 заявки за патенти, следвана от Китай.
Сред компаниите заявители лидер е Panasonic с 2,881 заявки, на второ място е китайската компания ZTE Corporation с 2,309 заявки.
Сред образователните институции заявители на патенти на първо място е Университета на Калифорния с 398 заявки, следван от Massachusetts Institute of Technology с 217 заявки.
Повече информация може за откриете тук.

English version

WIPO published a report on applied and registered patents under PCT system in 2013.
 The total number of patent applications was 205,300, which represent an increase of 5.1%  compare with 2012 .In the ranking of countries, the U.S. is a leader with 57,239 patent applications, followed by China .Among the companies Panasonic is a leader with 2,881 applications, the second place is for the Chinese company ZTE Corporation with 2,309applications .Among educational institutions applicants for patents, the first place is for the University of California with 398 applications, followed by Massachusetts Institute of Technology with 217 queries.More information about found here.

вторник, 18 март 2014 г.

Промени в законодателството относно регулирането на производството на оптични дискове, матрици и други носители


На първо четене в пленарната зала на парламента днес беше приет Закон за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права, приет на първо четене в Комисия по културата и медиите на 26. 02. 2014 г.
Предмет на Закона за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права, са промени, които касаят преди всичко реда за подаване на документи по електронен път, съгласно изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис. В рамките на производството по регистрация на дейността по възпроизвеждане на обекти на авторското право и сродните му права върху различни носители без запис, се въвежда и принципът на мълчаливото съгласие. Мерките са особено важни и с оглед изпълнението на целите при въвеждането на електронно правителство, както и модернизирането на предоставянето на административни услуги.
Предлаганите промени са и част от стремежа и усилията на правителството да намалява регулаторната тежест за бизнеса. Най-важното, което се въвежда с тези промени, е възможността заявителите да подават своите документи по електронен път, което е в синхрон със Закона за електронния документ и електронния подпис и подготовката на електронно правителство. 
Другият по-важен момент, който се въвежда с тези законови промени, е въпросът с въвеждане на мълчаливото съгласие, което според вносителя е в полза на бизнеса. С мълчаливото съгласие става възможно когато заявителят подаде съответното заявление за издаване на удостоверение за производство на тези дискове, ако административният орган в предвидения 10-дневен срок не отговори писмено на заявителя с отказ или с издаване на удостоверение – да се счита, че това е положителен отговор и заявителят ще може да работи по-нататък с производството на дискове. В § 2, т. 1 е посочено, че мълчаливото съгласие следва да се разбира съгласно чл. 28 и чл. 29 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност

понеделник, 17 март 2014 г.

Превръщането на една марка в генеричен термин - мнение на Европейския съд - The conversion of a trademark in a generic term - an opinion of the European Court

Европейският съд излезе с тълкувателно решение по дело C‑409/12. Делото касае следното:

Backaldrin регистрира австрийската словна марка „KORNSPITZ“ за стоки от клас 30 по смисъла на ревизираната и изменена Ницска спогодба относно Международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 г. Сред тези стоки се намират по-специално следните:
„Брашно и произведения от зърнени храни; хлебни изделия; подобрители за хляб; сладкарски изделия, включително подготвени за печене продукти; тесто […] за производството на сладкарски изделия“.
С посочената марка Backaldrin произвежда готова за използване смес, която то доставя предимно на хлебопекарни. Те трансформират тази смес в хлебче с продълговата форма и заострени краища. Backaldrin се съгласява хлебопекарните и снабдяваните от тях дистрибутори на хранителни стоки да продават това хлебче, използвайки посочената марка.
Конкурентите на Backaldrin, сред които Pfahnl, както и по-голяма част от хлебопекарните знаят, че словният знак „KORNSPITZ“ е регистриран като марка. За сметка на това, според твърденията на Pfahnl, които се оспорват от Backaldrin, този словен знак се възприема от крайните потребители като обичайно наименование на хлебно изделие, а именно на хлебче с продълговата форма и заострени краища. Това възприемане се обяснявало по-специално с факта, че хлебопекарните, използващи предоставената от Backaldrin готова за използване смес, по принцип не информират своите клиенти нито че знакът „KORNSPITZ“ е бил регистриран като марка, нито че хлебчетата са произведени от тази смес.
На 14 май 2010 г. Pfahnl подава искане на основание член 33b от Закона закрила на марките от 1970 г. за отмяна на марката „KORNSPITZ“ за посочените в точка 8 от настоящото решение стоки. С решение от 26 юли 2011 г. отделът по отмяната в Österreichischer Patentamt (австрийското патентно ведомство) уважава искането. Backaldrin подава жалба срещу това решение до Oberster Patent- und Markensenat (върховна инстанция по спорове в областта на патентите и марките).
Тази юрисдикция си задава въпроса до каква степен следва при прилагането на критерия на „обичайното търговско наименование“ към спора в главното производство да държи сметка за обстоятелството, че не всички стоки, за които е регистрирана марката, са насочени към същите клиенти. В това отношение тя посочва, че крайните потребители на необработените и междинни продукти, продавани от Backaldrin с марката „KORNSPITZ“, като готовата смес за производството на хлебчета, са хлебопекарните и дистрибуторите на хранителни стоки, докато крайните потребители на хлебчетата са клиентите на тези хлебопекарни и дистрибутори на хранителни стоки.
Oberster Patent- und Markensenat счита, че жалбата срещу решението за отмяна на марката на отдела по отмяната на Österreichischer Patentamt трябва да се уважи, доколкото разглежданата в главното производство марка е регистрирана за необработени и междинни продукти като брашно и произведения от зърнени храни, подобрители за хляб, подготвени за печене продукти и тесто за производството на сладкарски изделия.
За сметка на това, що се отнася до готовите продукти, за които марката „KORNSPITZ“ също е била регистрирана, а именно хлебни и сладкарски изделия, тази юрисдикция желае да получи разяснения от Съда в рамките на производството по преюдициално запитване. По-специално тя би искала да разбере дали е възможна отмяната на марка, когато последната се е превърнала в обичайно наименование не с оглед на възприемането от страна на продавачите на крайния продукт, получен от доставяната от притежателя на тази марка суровина, а с оглед на възприемането от страна на крайните потребители на този продукт.
Запитващата юрисдикция уточнява, че след получаване на решението по преюдициалното запитване ще прецени необходимостта от проучване на мнението на крайните потребители във връзка с тяхното възприемане на словния знак „KORNSPITZ“.
В този контекст Oberster Patent- und Markensenat решава да спре производството и да постави на Съда следните преюдициални въпроси:
„1) Превръща ли се дадена марка „в обичайно търговско наименование на стока или услуга“ по смисъла на член 12, параграф 2, буква a) от Директива [2008/95], когато
a) въпреки че търговците знаят, че става дума за указване на произхода, по правило не уведомяват крайните потребители за това и
б) (също) поради тази причина крайните потребители вече не възприемат марката като указване на произхода, а като обичайно наименование на стоките или услугите, за които е регистрирана марката?
2) Достатъчно за наличието на „бездействие“ по смисъла на член 12, параграф 2, буква a) от Директива 2008/95 ли е обстоятелството, че притежателят на марката остава пасивен, независимо че търговците не указват на клиентите си, че става въпрос за регистрирана марка?
3) Следва ли правата, свързани с марка, която вследствие на действията или бездействието на нейния притежател се е превърнала в обичайно наименование за крайните потребители, но не и за търговците, да се обявят за отменени тогава и само тогава, когато на крайните потребители се налага да използват това наименование, тъй като не съществуват равностойни негови алтернативи?“.

Решението на съда:

1) Член 12, параграф 2, буква a) от Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките трябва да се тълкува в смисъл, че в положение като разглежданото в главното производство марката може да бъде отменена за стока, за която тя е била регистрирана, когато вследствие на действията или бездействието на нейния притежател посочената марка се е превърнала в обичайно наименование на тази стока единствено от гледна точка на нейните крайни потребители.
2) Член 12, параграф 2, буква a) от Директива 2008/95 трябва да се тълкува в смисъл, че като „бездействие“ по смисъла на тази разпоредба може да се квалифицира обстоятелството, че притежателят на марка не поощрява продавачите да използват повече тази марка за предлагането на пазара на стока, за която тя е регистрирана.
3) Член 12, параграф 2, буква a) от Директива 2008/95 трябва да се тълкува в смисъл, че обявяването на отмяната на марката не изисква да се определи дали съществуват други наименования за стока, за която марката е станала обичайно търговско наименование.

English version

The European Court issued a judgment in Case C-409/12. The case concerns the following:

Backaldrin had the Austrian word mark KORNSPITZ registered for goods in Class 30 of the Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks of 15 June 1957, as revised and amended. Those goods include the following:
‘flour and preparations made from cereals; bakery goods; baking agents, pastry confectionery, also prepared for baking; pre-formed dough … for the manufacture of pastry confectionery’.
Under that trade mark, Backaldrin produces a baking mix which it supplies primarily to bakers. They turn that mix into a bread roll which is oblong in shape and has a point at both ends. Backaldrin consented to the use of that trade mark by those bakers and the foodstuffs distributors supplied by them in the sale of that bread roll.
Backaldrin’s competitors, which include Pfahnl, like the majority of bakers, know that the word sign ‘KORNSPITZ’ has been registered as a trade mark. By contrast, according to Pfahnl’s claims, which Backaldrin disputes, that word sign is perceived by end users as the common name for a bakery product, namely for bread rolls which are oblong in shape and have a point at both ends. That perception is explained, inter alia, by the fact that the bakers using the baking mix provided by Backaldrin do not generally inform their customers either that the sign ‘KORNSPITZ’ has been registered as a trade mark or that the bread rolls are produced using that mix.
On 14 May 2010, Pfahnl filed, pursuant to Paragraph 33b of the 1970 Law on the protection of trade marks, an application for revocation of the trade mark KORNSPITZ in respect of the goods referred to in paragraph 8 of the present judgment. By decision of 26 July 2011, the Cancellation Division of the Österreichischer Patentamt (Austrian Patent Office) granted that application. Backaldrin appealed against that decision to the Oberster Patent- und Markensenat (Supreme Patent and Trade Mark Court).
That court is unsure to what extent it should take account, in applying the criterion of ‘common name in the trade’ to the dispute in the main proceedings, of the fact that not all the goods in respect of which the mark has been registered are directed at the same customers. It states, in that regard, that the end users of the raw materials and intermediate products marketed by Backaldrin under the trade mark KORNSPITZ, such as the ready-mix for bread rolls, are bakers and foodstuffs distributors, whereas the end users of the bread rolls are the customers of those bakers and foodstuffs distributors.
The Oberster Patent- und Markensenat takes the view that the appeal against the revocation decision of the Cancellation Division of the Österreichischer Patentamt should be upheld in so far as the trade mark at issue in the main proceedings has been registered in respect of raw materials and intermediate products – flour and preparations made from cereals, baking agents, pastry confectionary prepared for baking and pre-formed dough for the manufacture of pastry confectionery.
As regards, by contrast, the finished goods in respect of which the trade mark KORNSPITZ has also been registered, namely the bakery goods and pastry confectionary, that court seeks clarification in the form of a preliminary ruling from the Court. In particular, it wishes to know whether a trade mark is liable to revocation if that mark has become the common name, not according to the perception of the sellers of the finished product made using the material supplied by the proprietor of that mark, but according to the perception of the end users of that product.
The Oberster Patent- und Markensenat states that, when it has received the preliminary ruling, it will assess the necessity for a survey of the end users concerning their perception of the word sign ‘KORNSPITZ’.
In those circumstances, the Oberster Patent- und Markensenat decided to stay the proceedings and to refer the following questions to the Court of Justice for a preliminary ruling:
1. Has a trade mark become ‘the common name [in the trade] for a product or service’ within the meaning of Article 12(2)(a) of Directive [2008/95], where
(a)  although traders know that the mark constitutes an indication of origin they do not generally disclose this to [end users], and
(b) (inter alia) on those grounds, [end users] no longer understand the trade mark as an indication of origin but as the common name for goods or services in respect of which the trade mark is registered?
2.Can the conduct of a proprietor be regarded as ‘inactivity’ for the purposes of Article 12(2)(a) of Directive 2008/95 simply if the proprietor of the trade mark remains inactive notwithstanding the fact that traders do not inform customers that the name is a registered trade mark?
3. If, as a consequence of acts or inactivity of the proprietor, a trade mark has become the common name for [end users], but not in the trade, is that trade mark liable to be revoked if, and only if, end consumers have to use this name because there are no equivalent alternatives?’

The Court's decision is:1. Article 12(2)(a) of Directive 2008/95/EC of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks must be interpreted as meaning that, in a case such as that at issue in the main proceedings, a trade mark is liable to revocation in respect of a product for which it is registered if, in consequence of acts or inactivity of the proprietor, that trade mark has become the common name for that product from the point of view solely of end users of the product.
2. Article 12(2)(a) of Directive 2008/95 must be interpreted as meaning that it may be classified as ‘inactivity’ within the meaning of that provision if the proprietor of a trade mark does not encourage sellers to make more use of that mark in marketing a product in respect of which the mark is registered.
3.Article 12(2)(a) of Directive 2008/95 must be interpreted as meaning that the revocation of a trade mark does not presuppose that it must be ascertained whether there are other names for a product for which that trade mark has become the common name in the trade.петък, 14 март 2014 г.

Тувалу подписа Спогодбата за създаването на Световната организация за интелектуална собственост - Tuvalu signed the Convention establishing the World Intellectual Property Organization

WIPO съобщава за присъединяването на Република Тувалу към Спогодбата за създаването на Световната организация за интелектуална собственост. Спогодбата влиза в сила от 04.06.2014 година.

English version

WIPO reports about the accession of Republic of Tuvalu to the Agreement establishing the World Intellectual Property Organization. This Convention enters into force for the country on 06.04.2014.

четвъртък, 13 март 2014 г.

Промени в Закона за авторското право и сродните му права

Парламентът на Р.България одобри на второ четене промени в Закона за авторското право и сродните му права. Според информацията:

Авторските права на композитора и текстописеца на музикални произведения с текст продължават седемдесет години след смъртта на по-късно починалия от двамата, предвиждат промени в Закона за авторското право и сродните му права, приети на второ четене от парламента. Условието е текстът и музиката да са били създадени с цел да бъдат използвани заедно. Правата на артистите-изпълнители и на продуцентите на звукозаписи продължават петдесет години след датата на изпълнението, съответно след датата на изпълнението. В случай, че на изпълнението е бил направен запис, но не под формата на звукозапис, и той е бил законно публикуван или законно съобщен на публиката, правото продължава петдесет години. Ако на изпълнението е направен звукозапис, правото продължава седемдесет години.
Решено беше още авторите да могат свободно да избират на коя или кои организации за колективно управление на права да станат членове, като им предоставят за управление свои права. Решено беше още организация за колективно управление на права да може да отстъпва на ползвател само права, които изрично са й били поверени за управление от нейни членове или от сродни организации от чужбина, с които има сключени договори за взаимно представителство и техните членове, или поверени за управление по силата на споразумения. Тя може да отстъпва на ползвател права на лице, което не е неин член и не я е овластило да действа от негово име по силата на такъв договор за взаимно представителство или споразумение само в случаите, предвидени в закона.


сряда, 12 март 2014 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1.  От 20.02.2014 г., Патентното ведомство на Република България започна прилагането на новата практика съгласно Общото съобщение от 20.11.2013 г., в което е посочено, че 11 термина от заглавията (хедингите) на класовете на Международната класификация на стоките и услугите (Ницска класификация) са определени за недостатъчно ясни и точни, за да могат еднозначно да определят обхвата на закрила на марката. За повече информация тук.

2. Белият дом обяви намерението си да предприеме действия в областта на патентите. За повече информация тук.

3. Авторско право върху дизайн. За повече информация тук.

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

English version

1. From 20.02.2014, the Patent Office of the Republic of Bulgaria has started to implement the new practice under the General message from 20.11.2013, in which it is stated that the terms from 11 (Headings) class of the International Classification of Goods and Services (Nice Classification) are intended to be insufficiently clear and precise to be able to clearly define the scope of protection of the mark. For more information here.

2. The White House announced its intention to take action in the field of patents. For more information here.

3. Copyright over designs. For more information here. 

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here. 

вторник, 11 март 2014 г.

Немска компания завежда съдебно дело срещу Google - German company filed a lawsuit against Google

Photo Flickr
Немската компания Art+Com заведе съдебно дело срещу Google относно online услугата Google Earth.
Art+Com обвинява Google в нарушаване на патент ’550 US притежаван от компанията, касаещ метод и устройство за картинно представяне на данни, свързани с космоса.
Делото е заведено на 20 февруари в Делалаер, САЩ.
Според немската компания Google използва технология, която силно прилича на притежаваната от тях, която е разработена десет години по-рано и съответно патентована.
Повече информация тук.
информация на WIPR.

English version

The German company Art + Com filed a lawsuit against Google concerning the online service Google Earth.
Art + Com accuses Google of violating patent '550 US - owned by the company and covering
a method and device for pictorial representation of space-related data.
The lawsuit was filed on 20 February in
Delaware, USA.
According to the German company Google is using a technology which is quite similar to that one possessed by them, which was developed ten years earlier.
More information here.
information WIPR.

понеделник, 10 март 2014 г.

Нови такси за посочване на Финландия в заявки за международни марки - New fees for designation of Finland in applications for international trademarks

WIPO съобщава за промяна на индивидуални такси за посочване на Финландия в заявки за международни марки. Новите такси влизащи в сила от 09.04.2014 са:
ITEMS


Amounts

(in Swiss francs)

Application or Subsequent Designation


  for one class of goods or services

263

  for each additional class

  98

Where the mark is a collective mark:


  for one class of goods or services

355

  for each additional class


  98

Renewal  for one class of goods or services

306

  for each additional class

153

Where the mark is a collective mark:


  for one class of goods or services

­­ for each additional class


398

153


English version

WIPO reports about changes in an individual fees for designation of Finland in applications for international trademarks. The new charges which come into effect on 09.04.2014 are:

петък, 7 март 2014 г.

Важно уточнение при подаване на заявки за търговски марки в България

Важна новина от Патентно ведомство на Р.България относно посочването на стоки и услуги в заявки за търговски марки.

От 20.02.2014 г., Патентното ведомство на Република България ще започне прилагането на новата практика съгласно Общото съобщение от 20.11.2013 г., в което е посочено, че 11 термина от заглавията (хедингите) на класовете на Международната класификация на стоките и услугите (Ницска класификация) са определени за недостатъчно ясни и точни, за да могат еднозначно да определят обхвата на закрила на марката. Тази практика няма да засяга заявки, подадени преди 20.02.2014 г.
Заявителите трябва да имат предвид, че ако в заявката си посочат някои от тези 11 термина, при извършване на формална експертиза, те ще получат указание за допълнителното уточняване и прецизиране, съгласно списъка на стоките и услугите от хармонизираната база – ТМ Class http://oami.europa.eu/ec2 Това няма да се отнася до случаите, в които заявителят е посочил заглавието на класа и е декларирал желанието си да получи закрила за всички стоки или услуги от азбучния списък от съответния клас.
Във връзка с новата практика, когато заявителят е декларирал желанието си  да получи закрила за всички стоки или услуги от азбучния списък, заглавията на класовете няма да фигурират в списъка на стоките и/или услугите, за които марката ще получи закрила (каквато е досегашната практика). Патентното ведомство ще включва служебно в заявката само стоките и/или услугите от азбучния списък на съответния клас.
В тази връзка уведомяваме заявителите, че  Патентното ведомство  публикува трета Обща комуникация за единната нова практика относно приемливостта на класификационните термини. Публикуваният документ съдържа указания, които ще бъдат в помощ при определяне на термини за достатъчно ясни и точни с цел еднозначно определяне обхвата на закрила на марката.
Едновременно с третата Обща комуникация публикуваме и актуализираните версии на Общото съобщение относно въвеждането на IP Translator, в което е отразена промяната в практиката на Финландия, както и на Общо съобщение за единната практика относно общите термини от заглавията на класовете, в което са посочени и датите, от които ведомствата на държавите членки и OHIM ще прилагат новата практика по отношение на приемливостта на общите термини от заглавията на класовете.
информация на Патентно ведомство.

четвъртък, 6 март 2014 г.

Излезе новият брой на WIPO Magazine - The new issue of WIPO Magazine

Новият брой на WIPO Magazine е вече публикуван. В броя може да откриете:

WIPO GREEN: The place to go for green tech
Green technology diffusion: Insights from industry
Supporting indigenous communities at the grassroots
Giving innovation wings: How Boeing uses its IP
A Market-Based Alternative to Patent System Challenges    
Russia’s new IP Сourt    
Welsh + Whisky = Gold (Faraday’s Law)
In the Courts: Fox teaches infringer a costly lesson
Nigerian innovators get connected 
Повече информация може да откриете тук.

English version

 The new issue of WIPO Magazine is published. In this issue you can find:
More information can be found here.

сряда, 5 март 2014 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. Конференция „Креативният дизайн – ключ към устойчивото развитие“, 3 март 2014 г., Париж. За повече информация тук. 

2.  Как да се използват символите (R), (TM) или (C). За повече информация тук. 

3. Европейската комисия настоява за интернационализация на съществуващата интернет инфраструктура. За повече информация тук. 

English version

1. A conference "Creative design - the key to sustainable development", March 3, 2014 in Paris. For more information here.

2. How to use (R), (TM) or (C) symbols? For more information here.

3. The European Commission calls for internationalization of the existing Internet infrastructure. For more information here. 

вторник, 4 март 2014 г.

Free срещу Free на европейската сцена - Free vs.Free on the European stage

Европейският съд излезе с решение по дело T-127/12. Noble Gaming Ltd подава заявка за следната европейска марка за класове 9, 41 и 42:
Френската компания FreeSAS подава опозиция срещу тази марка на основание на следната по-ранна марка за класове 9 и 38.

OHIM отхвърля опозицията поради липса на достатъчно сходство между марките. Отхвърлен е доводът за наличие на сходство пароди наличието на думата Free в двете марки. Визуално и фонетично марки са различни в степен да не причинят объркване в потребителите.
Решението е потвърдено от Европейският съд.
информация на Marques Class 46.

English version

The European Court has ruled in Case T-127/12. Noble Gaming Ltd filed an application for the following European trademark for classes 9, 41 and 42:

French company FreeSAS filed opposition against the mark on the basis of the following earlier marks for classes 9 and 38.

OHIM rejected the opposition because of lack of similarity between the marks. The argument for the existence of similarity because of presence of the word Free in both brands was been rejected. Visually and aurally both marks are different to the extent that can not cause confusion to consumers.
The decision was upheld by the European Court.