четвъртък, 28 март 2013 г.

Спор за марка Олимпиада в Полша - Olympics trademark dispute in Poland

Marques Class 46 съобщава за едно интересно решение на Административния съд във Варшава, Полша.
International Olympic Committee (IOC) подава искане за заличаване регистрацията на марка:

Доводите са че тя е сходна на марки свързани с Олимпиадата, притежавани от IOC.
Патентно ведомство отхвърля искането, като счита че марката не е достатъчно сходна на тези притежание на IOC.
Решението е обжалвано.
Съдът потвърждава решението на Патентно ведомство.

English version

Marques Class 46 has reported an interesting decision of the Administrative Court in Warsaw, Poland.
The International Olympic Committee (IOC) filed an application for invalidation of the registration of the mark:

The arguments are that this mark is very similar to the trademarks Olympics owned by IOC.
The Patent Office rejected the application, considering that the mark is not sufficiently similar to those owned by the IOC.
The decision was appealed. The Court upheld the Patent Office.

сряда, 27 март 2013 г.

Европейската комисия се пребори за флага на ЕС - European Commission fights for the EU flag

Welte-Wenu GmbH регистрира следната европейска марка за класове 7 и 12.

Европейската комисия подава искане за заличаване на марката на основание член 7(1) (h) от Регламент 207/2009, а именно наличие на знамето на ЕС в марката.
OHIM първоначално отхвърля заличаването поради липса на достатъчни доказателства, че потребителите ще асоциират стоките с институциите на ЕС.
Апелативният борд отменя това решение и заличава марката.  Според Борда има достатъчно доказателства, като например Директива 2007/46 “Establishing a framework for the approval of motor vehicles and their trailers, and of systems, components and separate technical units intended for such vehicles” , която е основание при използване на такъв знак потребителите да го свържат с ЕС.

Съдът потвърждава това решение на Апелативния борд. Според съдът използването на подобен знак може да подведе потребителите, че съответните стоки отговарят на нормите и изискванията на ЕС.
Повече информация може да откриете тук.
Информация на Marques Class 46.

English versionWelte-Wenu GmbH registered following European trademark for Classes 7 and 12.

The European Commission  requested a cancellation of the mark under Article 7 (1) (h) of Regulation 207/2009, namely the presence of the EU flag in the mark.
OHIM rejected initially the cancellation for lack of sufficient evidences that consumers would associate the goods with the EU institutions.
The Board of Appeal annulled this decision and cancel the trademark. According to the Board there are sufficient evidences, such as Directive 2007/46 "Establishing a framework for the approval of motor vehicles and their trailers, and of systems, components and separate technical units intended for such vehicles", which create opportunities such a sign to be associated by consumers with the EU.
The Court upheld this decision of the Board of Appeal. According to the Court using a mark with the EU flag may mislead consumers that the goods under the mark meet the standards and requirements of the EU.
More information can be found here.
Information on Marques Class 46.

вторник, 26 март 2013 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. History Channel загуби съдебния спор с Discovery Channel. За повече информация тук. 

2. Закрила на компютърен софтуер: патенти, авторско право или нещо ново? За повече информация тук.  

3. Кой е подал най-много патентни заявки по PCT през 2012? За повече информация тук. 

English version

 1. History Channel lost the lawsuit against the Discovery Channel. For more info click here.

 2. Protection of computer software: patents, copyright, or something new? For more info click here.

 3. Who is the biggest applicant for patent applications under PCT in 2012? For more info click here.

понеделник, 25 март 2013 г.

WIPO - ръст на интереса към интелектуалната собственост през 2012 - WIPO - a growth of interest in intellectual property in 2012

WIPO публикува статистически данни за състоянието на международната система за защита на патенти за изобретения и полезни модели, търговски марки и промишлени дизайни.
Според данните търсенето на интелектаулна собственост през 2012 година е отбелязало повишение в сравнение с 2011.
Данните показват следното:

- международните патенти ( PCT) са се увеличили с 6,6% в сравнение с 2011. В това отношение лидери са Япония и САЩ.

- заявките за международни марки са се увеличили с 4,1% през 2011. Най-много заявки има от Франция, Германия и САЩ.

- заявките за международни дизайни са се увеличили с 3,3% в сравнение с 2011. Най-много заявки има от Франция, Германия и Швейцария.

Повече информация може да откриете тук.
Изявление на Генералния директор на WIPO г-н Francis Gurry може да видите по-долу.

English version

WIPO has published statistics concerning the international system for protection of patents  for inventions and utility models, trademarks and industrial designs.

According to the data the demand of  intellectual property in 2012 has increased compared to 2011. 
The data show the following: 
- International patents (PCT) increased by 6.6% compared with 2011. The leaders are Japan and the U.S.
- Applications for international trademarks have increased by 4.1% in 2011. Most applications were being filled from France, Germany and the USA. 
- Applications for international designs have increased by 3.3% compared with 2011 Most applications were being filled from France, Germany and Switzerland. 
More information can be found here. 
Statement by the Director General of WIPO, Mr. Francis Gurry can see below.

четвъртък, 21 март 2013 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. Азиатски компании усилено подават заявки за европейски патенти. За повече информация тук.  

2. Европейският съд по правата на човека отхвърли жалбата на Pirate Bay. За повече информация тук.  

3.Чудесна идея, благодаря: интелектуална собственост и кражба. За повече информация тук. 

English version
  
1. Asian companies actively submitting applications for European patents. For more info click here.

2. The European Court of Human Rights rejected the appeal of Pirate Bay. For more info click.

3. Great idea, thanks: intellectual property theft. For more info click here. 

вторник, 19 март 2013 г.

FAIRWILD и WILD - сблъсък на европейско ниво - FAIRWILD and WILD - a collision at an European level

Европейският съд излезе с решение по дело T- 247/11. FairWild Fundation подава заявка за европейска марка FAIRWILD за класове 3,5,29,30.
Rudolf Wild GmbH & Co. KG подава опозиция на основата на по-ранна европейска марка WILD за класове 3,5,29,30,32.
OHIM потвърждава частично опозицията.
Решението е обжалвано.
Съдът потвърждава изцяло опозицията за всички стоки, поради наличие на сходство между марките и идентичност между продуктите. Това създава възможност за объркване на потребителите. Марките споделят един и сък общ елемент WILD, което създава визуално и фонетично сходство

English version

The European Court has ruled in Case T-247/11. FairWild Fundation applied for a European trademark FAIRWILD for Classes 3,5,29,30.
Rudolf Wild GmbH & Co. KG filed opposition based on an earlier mark European WILD for classes 3,5,29,30,32.
OHIM confirmed
partially the opposition.
The decision was appealed. 
The Court upheld the opposition in its entirety for all goods because of similarity between the marks and identity of the goods. This creates the potential for consumer confusion. The both marks share a common core element WILD.

понеделник, 18 март 2013 г.

Как може да се използва означението SWISS MADE? - How can you use the appellation SWISS MADE?

Както е известно използването на означението SWISS MADE може да се използва само за стоки произведени в Швейцария при определени условия и спазване на качествени параметри.
IP Kat публикува информация за нова дискусия в Парламента на Швейцария касаеща използването на SWISS MADE относно произвежданите в страната часовници.
До момента закона определяше, че означението SWISS MADE може да се ползва ако поне 50% от използваните компоненти са произведени в Швейцария.
Дебатът сега е дали тоза граница да не се вдигне на 60%.
Целта е по този начин да се запази качеството на предлаганите продукти и да се стимулира вътрешната индустрия.
Проблем тук обаче може да бъде цените на компонентите и как това ще рефлектира на производителите в страната.
Повече информация може да откриете тук.

English version

As its known the use of the
appellation SWISS MADE can happen only for goods produced in Switzerland under certain conditions and subject to quality parameters. IP Kat publish information about new discussion in Switzerland Parliament regarding the use of  SWISS MADE for watches produced in the country. So far, the law determined that the appellation SWISS MADE can be used if at least 50% of the used components are made in Switzerland. The debate now is whether this level to be raised up to 60%. The aim is by this way to be guaranteed the quality of Swiss watches and to stimulate domestic industry. A problem here, however, can be the price of the components and how this will affect manufacturers in the country. More information can be found here.


петък, 15 март 2013 г.

Подобрения на online услугите на Патентното ведомство на Великобритания - Improvements to the UK Patent Office online services

Патентно ведомство на Великобритания обяви подобрения на онлине услигите си.
Подобренията касаят следното:
- търсене на търговски марки - системата вече предлага нов интерфейс, повече информация може да откриете тук;
- подобрения при електронно подаване на заявки за марки;
- е-кореспонденция;
- електронно подновяване закрилата на марки;
- е-предупреждения;
- други.
Повече информация може да откриете тук.

English version

The UK Patent Office has announced improvements to its online services.
The improvements concern the following:
- Search for trademarks - the system now offers a new interface, more information can be found here;
- Improvements in the electronic filing of trademark applications;
- E-
correspondence;
- Electronic renew of trademarks protection;
- E-alerts;
- Other.
More information can be found here.

четвъртък, 14 март 2013 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. Революция в препродажбата на дигитално съдържание „втора ръка“. За повече информация тук.  

2.  Умният часовник на Apple може да се появи тази година. За повече информация тук. 

3.  Световен ден на интелектуалната собственост – 26 април 2013 г. За повече информация тук. 

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

English version

1. Revolution in reselling digital "second hand" content . For more info click here.

2. Apple 's smart clock may occur this year. For more info click here.

 3. World Intellectual Property Day - April 26, 2013. For more info click here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here. 

сряда, 13 март 2013 г.

Препредаване на телевизионна програма по интернет - решение на Европейския съд - Retransmission of television programs on Internet - a decision of the European Court

Европейският съд излезе с решение по дело C‑607/11  касаещо използване на телевизионни програми разпространявани по интернет. Делото касае следното:

Ищците в главното производство са регистрирани като търговци телевизионни оператори, които съгласно националното право са носители на авторско право върху своите телевизионни предавания и върху филмите и другите елементи, включени в предаванията им. Те се финансират с рекламите, излъчвани по време на предаванията.
TVC предоставя по интернет услуги за излъчване на телевизионни предавания. Тези услуги позволяват на потребителите да приемат по интернет „на живо“ потоци от безплатни телевизионни предавания, включително излъчваните от ищците в главното производство телевизионни предавания.
TVC се уверява, че потребителите на услугите получават достъп само до телевизия, която вече имат право на законно основание да гледат в Обединеното кралство по силата на своя телевизионен абонамент. По този начин условията, с които потребителите трябва да се съгласят, включват наличие на валиден телевизионен абонамент и ограничение за ползване на услугата на TVC в Обединеното кралство. Уебсайтът на TVC се поддържа с оборудване, което позволява да идентифицира мястото, на което се намира потребителят, и да се откаже достъп, когато не са изпълнени предвидените за потребителите условия.
Предоставяните от TVC услуги се финансират с реклама. Става въпрос за аудио-визуална реклама, която е представяна, преди да е възможно да се гледа видеопотокът на съответната програма. Вече включените се в първоначалните предавания реклами се запазват непроменени и се излъчват на потребителя като част от потока. На екрана на компютъра или на съответното устройство на потребителя се появяват и „in‑skin“ реклами.
Сървърите, използвани от TVC в рамките на неговата дейност, се разпределят в четири групи, а именно сървъри за приемане, сървъри за кодиране, сървъри източник и периферни сървъри.
Използваните от TVC постъпващи сигнали са обикновени, наземни и сателитни, сигнали за аудио-визуално излъчване, изпращани от ищците в главното производство. Сигналите са приемани с антена и са предавани на сървърите за приемане, които извличат индивидуални видеопотоци от приетия сигнал, без да ги изменят. Сървърите за кодиране преобразуват сигнала в различен формат. След това сървърите източник подготвя видеопотоци, за да бъдат изпратени по интернет в различни формати. От този момент нататък предлаганите от TVC канали се обработват само ако поне един абонат е направил заявка за излъчването им. При липса на заявка за даден канал сигналът не се предава.
Периферните сървъри са свързани с компютъра или мобилния телефон на потребителя посредством интернет. Когато периферен сървър получи заявка от потребител за даден канал, този сървър се свързва със сървъра източник, който излъчва канала, освен ако въпросният канал вече не се излъчва от периферния сървър към друг потребител. Софтуерът на периферния сървър създава отделен поток за всеки потребител, направил заявка за излъчване на даден канал. По този начин се отправя индивидуален пакет от данни към всеки индивидуален потребител, а не към група от потребители.
Изпращаните от периферните сървъри потоци могат да бъдат в различни формати. Използваните формати са потоците Adobe Flash, за компютри, HTTP, за мобилни апарати на Apple, както и RTSP, за мобилни телефони Android и Blackberry.
Ищците в главното производство предявяват иск срещу TVC пред High Court of Justice (England & Wales) (Chancery Division) за нарушение на авторските им права върху техните предавания и филми, по-специално вследствие на публично разгласяване, забранено от член 20 от Закона за авторското право моделите и патентите от 1988 г. в редакцията му, приложима към фактите по главното производство, и от член 3, параграф 1, от Директива 2001/29/ЕО.
Според запитващата юрисдикция Решение от 7 декември 2006 г. по дело SGAE (C‑306/05, Recueil, стр. I‑11519) и Решение от 13 октомври 2011 г. по дело Airfield и Canal Digitaal (C‑431/09 и C‑432/09, все още непубликувано в Сборника) не позволяват да се определи ясно дали организация като TVC извършва „публично разгласяване“ по смисъла на член 3, параграф 1 от Директива 2001/29/ЕО, когато с ясното съзнание за последиците от действията си и с цел да привлече зрители за своите собствени излъчвания и реклами излъчва телевизионни предавания по интернет към потребители, които имат правото на достъп до първоначално излъчвания сигнал посредством своите собствени телевизионни апарати или своите собствени преносими компютри в дома си.
При тези обстоятелства High Court of Justice (England & Wales) (Chancery Division) решава да спре производството и да отправи до Съда следните преюдициални въпроси:
„1)      Авторите имат ли право да разрешават или забраняват „публичното разгласяване на техни произведения по жичен или безжичен път“ в съответствие с член 3, параграф 1 от Директива [2001/29], включително когато:
а)      са разрешили включването на произведенията им в предавания, излъчвани по наземна безплатна телевизия, която се приема или на цялата територия на дадена държава членка, или в определена географска зона от държавата членка;
б)      трето лице (тоест организация, различна от първоначалния радиотелевизионен оператор) предоставя услуга, при която индивидуални абонати в съответната зона на приемане на предаването, които могат на законно основание да приемат сигнала на телевизионен приемник в домовете си, могат да се регистрират на сървъра на третото лице и да приемат предаването посредством интернет?
2)      Има ли значение за отговора на предходния въпрос обстоятелството, че:
а)      сървърът на третото лице позволява само връзка „един към един“ за всеки абонат, при което индивидуалният абонат установява собствена интернет връзка със сървъра и всеки пакет от данни, изпратен от сървъра по интернет, е предназначен само за един индивидуален абонат?
б)      предоставяната от третото лице услуга се финансира с реклами под формата на „pre‑roll“ реклама или реклама преди видеото (тоест реклама, излъчвана в периода след регистриране на абоната на сървъра, но преди той да започне да приема предаването) или „in-skin“ реклама (тоест реклама в прозореца на видеософтуера, който възпроизвежда предаването на екрана на устройството на абоната, но извън картината на предаването), но включените в предаването първоначални реклами са представени на абоната на мястото, определено от оператора?
в)      опосредяващата организация:
i)      предоставя услуга, алтернативна на тази на първоначалния оператор, като по този начин се намира в пряка конкуренция с последния по отношение на броя зрители, или
ii)      се намира в пряка конкуренция с първоначалния оператор по отношение на печалбите от реклама?“.

 Решение на Съда:

1) Понятието „публично разгласяване“ по смисъла на член 3, параграф 1 от Директива 2001/29/ЕО Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 година относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество трябва се тълкува в смисъл, че обхваща препредаване на включени в наземно телевизионно излъчване произведения,
–  което е извършвано от организация, различна от първоначалния оператор,
–  посредством интернет връзка на разположение на абонатите на тази организация, които могат да приемат това препредаване, като се свържат с нейния сървър,
–  въпреки че тези абонати се намират в зоната на приемане на посоченото наземно телевизионно излъчване и могат на законно основание да приемат сигнала му на телевизионен приемник.
2) Отговорът на първия въпрос не зависи от обстоятелството, че препредаване като разглежданото в главното производство е финансирано с реклама и по този начин има доходоносен характер.
3) Отговорът на първия въпрос не зависи от обстоятелството, че препредаване като разглежданото в главното производство е извършвано от организация, която се намира в пряка конкуренция с първоначалния оператор.


English version

The European Court ruled in Case C‑607/11 concerning the use of television programs broadcast over the Internet. The case concerns the following:

The claimants in the main proceedings are commercial television broadcasters who own copyright under national law in the television broadcasts themselves and in films and other items which are included in their broadcasts. They are funded by advertising carried in their broadcasts.
TVC offers an internet television broadcasting service. The service permits its users to receive, via the internet, ‘live’ streams of free-to-air television broadcasts, including television broadcasts transmitted by the claimants in the main proceedings.
TVC ensures that those using its service can obtain access only to content which they are already legally entitled to watch in the United Kingdom by virtue of their television licence. The terms to which users must agree thus include the possession of a valid TV licence and a restriction of use of TVC services to the United Kingdom. The TVC website has the facility to authenticate the user’s location and to refuse access where the conditions imposed on users are not satisfied.
The TVC service is funded by advertising. Audiovisual advertising is shown before the user is able to view the live stream. The advertisements already contained in the original broadcasts are left unchanged and sent to the user as part of the stream. There is also ‘in-skin’ advertising, which appears on the user’s computer or other equipment.
For its activities, TVC uses four groups of servers, namely, (i) acquisition, (ii) encoding, (iii) origin and (iv) edge servers.
The input signals used by TVC are the normal terrestrial and satellite broadcast signals transmitted by the claimants in the main proceedings. The signals are captured via an aerial and then passed to the acquisition servers, which extract individual video streams from the received signal without altering them. The encoding servers then convert the incoming streams into a different compression standard. Next, the origin servers prepare streams of video for sending over the internet in a variety of formats. Beyond that point, the channels offered by TVC are processed further only if at least one TVC subscriber has requested that channel. If there is no request for a given channel, the signal is discarded.
Edge servers connect with a user’s computer or mobile telephone using the internet. When an edge server receives a request for a channel from a user, then, unless it is already streaming that channel to a different user, the edge server connects to the origin server which streams that channel. The software on the edge server creates a separate stream for each user who requests a channel through it. An individual packet of data leaving the edge server is thus addressed to an individual user, not to a class of users.
The streams provided by the edge servers can be in a variety of different formats. The formats used are: Adobe Flash streams (for computers), HTTP streams (for Apple mobile devices) and RTSP streams (for Android and Blackberry mobile telephones).
The claimants in the main proceedings instituted proceedings against TVC before the High Court of Justice (England and Wales) (Chancery Division) for breach of their copyright in their broadcasts and films, alleging, inter alia, that there is a communication of the works to the public prohibited by section 20 of the Copyright, Designs and Patents Act 1988, in the version applicable to the facts in the main proceedings, and by Article 3(1) of Directive 2001/29.
The High Court takes the view that it is not clear from the judgments in Case C‑306/05 SGAE [2006] ECR I‑11519 and in Joined Cases C‑431/09 and C‑432/09 Airfield NV and Canal Digitaal [2011] ECR I‑0000 whether there is a ‘communication to the public’ within the meaning of Article 3(1) of Directive 2001/29 in the case where an organisation such as TVC, in full knowledge of the consequences of its acts and in order to attract an audience to its own transmissions and advertisements, streams over the internet broadcasts to members of the public who would have been entitled to access the original broadcast signal using their own television sets or laptops in their own homes.
In those circumstances the High Court of Justice (England and Wales) (Chancery Division) decided to stay the proceedings and to refer the following questions to the Court for a preliminary ruling:
1. Does the right to authorise or prohibit a “communication to the public of their works by wire or wireless means” in Article 3(1) of [Directive 2001/29] extend to a case where:
(a) Authors authorise the inclusion of their works in a terrestrial free-to-air television broadcast which is intended for reception either throughout the territory of a Member State or within a geographical area within a Member State;
(b) A third party ([that is to say,] an organisation other than the original broadcaster) provides a service whereby individual subscribers within the intended area of reception of the broadcast who could lawfully receive the broadcast on a television receiver in their own homes may log on to the third party’s server and receive the content of the broadcast by means of an internet stream?
2.Does it make any difference to the answer to the above question if:
(a) The third party’s server allows only a “one-to-one” connection for each subscriber whereby each individual subscriber establishes his or her own internet connection to the server and every data packet sent by the server onto the internet is addressed to only one individual subscriber?
(b) The third party’s service is funded by advertising which is presented “pre-roll” ([that is to say,] during the period of time after a subscriber logs on but before he or she begins to receive the broadcast content) or “in-skin” ([that is to say,] within the frame of the viewing software which displays the received programme on the subscriber’s viewing device but outside the programme picture) but the original advertisements contained within the broadcast are presented to the subscriber at the point where they are inserted in the programme by the broadcaster?
(c) The intervening organisation is:
(i) providing an alternative service to that of the original broadcaster, thereby acting in direct competition with the original broadcaster for viewers; or
(ii) acting in direct competition with the original broadcaster for advertising revenues?’

The Court decision is:

1.      The concept of ‘communication to the public’, within the meaning of Article 3(1) of Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society, must be interpreted as meaning that it covers a retransmission of the works included in a terrestrial television broadcast
–        where the retransmission is made by an organisation other than the original broadcaster,
–        by means of an internet stream made available to the subscribers of that other organisation who may receive that retransmission by logging on to its server,
–        even though those subscribers are within the area of reception of that terrestrial television broadcast and may lawfully receive the broadcast on a television receiver.
2.      The answer to Question 1 is not influenced by the fact that a retransmission, such as that at issue in the main proceedings, is funded by advertising and is therefore of a profit-making nature.
3.      The answer to Question 1 is not influenced by the fact that a retransmission, such as that at issue in the main proceedings, is made by an organisation which is acting in direct competition with the original broadcaster.

вторник, 12 март 2013 г.

България подписа Споразумението относно единният патентен съд - Bulgaria signs the unified patent court agreement

България подписа Споразумението относно единният патентен съд. това стана на официална церемония в Брюксел на 05.03.2013. 
Създаването на Единен патентен съд, ведно с единната патентна закрила, ще подобри инвестиционния климат в България, като осигури на местните и чуждестранни предприятия по-добри условия за защита на технологичните им постижения у нас и за извършване на иновационна дейност на територията на България.
Повече информация тук и тук.

English version

Bulgaria signed the Unified Patent Court Agreement. It was happened at a ceremony in Brussels on 03/05/2013. 
Establishment of a Unified Patent Court, together with the unitary patent protection would improve the investment climate in Bulgaria, providing local and foreign enterprises better conditions for the protection of their technological achievements and innovations. 
More information here and here.

понеделник, 11 март 2013 г.

Salame Felino е регистрирано географско означение в ЕС - Salame Felino is a registered geographical indication in the EU

Известният италиански вид салами Felino получи регистрация, като европейско географско означение, след решение на Европейската комисия.
Salame Felino се произвежда в малкия италиански град Felino, разположен в долината на Baganza,  провинция Парма.
Историята на производството на този вид салам е дълга, като датира от 12.
Salame Felino получи регистрация след три подадени възражение от Германия, Холандия и Белгия. След проведени преговори между страните се стигна до решение за регистрация, като част от производителите в тези страни, които обозначават продуктите си с това име ще имат 5 години гратисен период, след който ще трябва да преустановят ползването му.
информация Marques Class 46.

English version


The famous Italian
salami Felino has obtained registration as an European Geographical indication, following a decision of the European Commission.
Salame Felino is produced in the small Italian town Felino situated in the valley of Baganza, in Parma
province.
The history of this type of salami is long and dates back to the 12th.
Salame Felino obtained registration after three oppositions from Germany,
Netherlands and Belgium. Following negotiations between the parties, the decision was reached concerning the registration but some of the producers in these countries, which use the same name for their products,  will have a grace period of 5 years after which they have to stop using it.
Information Marques Class 46.

петък, 8 март 2013 г.

Марки BERG и модната индустрия - BERG trademarks and fashion industry -

Европейският съд излезе с решения по дела T-224/11, T-225/11 и T-631/11. Казусите касаят опит на швейцарската фирма Caventa AG  да регистрира следните марки:


 за класове 25 и 28.
Anson’s Herrenhaus KG подава опозиция срещу тези марки на основата на по-ранна марка Christian Berg за класове 3, 18, 25, 35.
OHIM приема че стоките в класове 25 и 28 са сходни. Освен това има сходство и между марките. Те споделят общ елемент BERG.
В модната индустрия е характерно използването на фамилно име за серия от марки на един производител.
Използването на елемента BERG в по-късните марки асоциира с по-ранната марка, имайки предвид особеностите на използването на марките в модната индустрия.
Повече информация може да откриете тук.
информация на Marques Class 46.
 

English version

The European Court has issued decisions in cases T-224/11, T-225/11 and T-631/11. The cases concern the attempt of Caventa AG Swiss company to register the following trademarks:

for Classes 25 and 28.
Anson's Herrenhaus KG filed opposition against these marks based on an earlier mark Christian Berg for classes 3, 18, 25, 35.
OHIM accepted that the goods in Classes 25 and 28 are similar. There is similarity between the marks too. They share a common element BERG.
In the fashion industry is a typical using of the surname for a series of marks belonging to one manufacturer.
Using elements BERG in later marks associated with the earlier mark, given the characteristics of the marks in the fashion industry.
More information can be found here.
 
information Marques Class 46.

четвъртък, 7 март 2013 г.

Латвия се присъедини към DesignView - Latvia joined DesignView

Латвия се присъедини към DesignView - база данни за регистрирани дизайни на територията на ЕС.
Други осем държави вече се присъединиха към базата данни, те са: Португалия, Бенелюкс, Естония, Испания, Гърция, България, Словакия и OHIM.
Информация на OHIM.

English version

Latvia joined DesignView - a database for design registrations in the EU. 
Another eight countries have already joined the database, they are: Portugal, Benelux, Estonia, Spain, Greece, Bulgaria, Slovakia and the OHIM. 
Details of the OHIM.

сряда, 6 март 2013 г.

Статистика от OHIM за месец януари 2013 - Statistics from OHIM for January 2013

OHIM публикува данни за регистрираните и заявени марки и дизайни на Общността през януари 2013.
Данните са както следва:

2013 2012
Community trade mark applications received 9 212 7 771
Community trade mark applications published 11 742 10 266
Community trade marks registered (certificates issued) 7 384 7 472
Registered Community designs received 6 644 6 967
Registered Community designs published 7 987 7 607


English version

OHIM has published data on registered and applied Community trademarks and designs in January 2013.
The data are as follows:

вторник, 5 март 2013 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. Документи, свързани с обществено допитване: Антитръст - предложения за ревизиран режим на конкуренция при споразумения за трансфер на технологи.  За повече информация тук. 

2.Американски професор патентова “Twitter predictor”, предсказващ колебанията на фондовия пазар.  За повече информация тук. 

3.Софтуерни компании лобират пред американския Конгрес за увеличаване на патентната закрила.  За повече информация тук.

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

English version

1. Documents relating to public consultation: Antitrust - proposes for revised competition regime for agreements for technology transfer. For more info click here.

2. American professor patented "Twitter predictor", which predicts fluctuations in the stock market. For more info click here.

3. Software companies lobbying before the U.S. Congress to increase patent protection. For more info click here.
  
Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here. 

понеделник, 4 март 2013 г.

Bioderma - описателна марка или не - Bioderma - a descriptive trademark or not

Европейският съд излезе с решение по дело  T-427/11. То касае опит за заличаване регистрацията на европейска марка BIODERMA за класове 3, 5, 44  поради описателност на марката.
Според решението на Апелативния Борд на OHIM марка BIODERMA е описателна за:

клас 3 Избелване препарати и други вещества за пране, почистване, полиране, обезмасляване и абразивни препарати, сапуни, парфюмерия, етерични масла, козметика, лосиони за коса; пастите за зъби
клас 5 Фармацевтични, ветеринарни и хигиенни препарати, бебешки храни; мазилки, превързочни материали; материали за пломбиране на зъби и за зъбни отливки; дезинфектанти, препарати за унищожаване на вредни животни; фунгициди, хербициди
клас 44  Услуги салон за красота и фризьорски, хигиенни и козметични услуги за грижа за консултантски, консултации по отношение на козметика, дерматология,хигиенни и грижа за красотата.

Думата BIO касае живот и натурални съставки, а думата DERMA се отнася за кожа и текстура.

Решението е обжалвано.
Европейският съд излезе с решение, което отменя частично решението на OHIM за следните стоки:
клас 5 диетични вещества за медицински цели.
Според съда марката е достатъчно отличителна за тези стоки, като не описва директно характеристиките им.

English version
The European Court has ruled in Case T-427/11. It concerns an attempt to cancel the registration of Community trademark BIODERMA for classes 3, 5, 44 due to descriptiveness of the mark.
According to the decision of the OHIM Board of Appeal BIODERMA mark is descriptive in:
Class 3 Bleaching preparations and other substances for laundry, cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations, soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices
Class 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations, food for babies, plasters, materials for dressings, material for stopping teeth, dental wax, disinfectants, preparations for destroying vermin, fungicides, herbicides
Class 44 services a beauty salon and hairdresser, hygienic and beauty care services for consultancy, advice on cosmetics, dermatology, hygienic and beauty care.
The word BIO concerns life and natural ingredients, the word DERMA refers to skin and texture.
The decision was appealed.
The European Court has ruled that the decision of OHIM is partially annulled  for the following goods in:
Class 5 dietetic substances adapted for medical purposes.
The Court considers that this trademark is sufficiently distinctive for the specify goods, it's not describe directly their characteristics.

петък, 1 март 2013 г.

Тайландски ориз регистриран, като географско означение в ЕС - Thai rice registered as a geographical indication in the EU

Европейската комисия оповести решението си за регистрацията на Khao Hom Mali Thung Kula Rong-Hai ( ароматен жасминов ориз), като географско означение на територията на ЕС.
Hom Mali Thung Kula Rong-Hai  е специален сорт ориз произвеждан в Тайланд.
Повече информация може да откриете тук.

English version

The European Commission has announced its decision for the registration of Khao Hom Mali Thung Kula Rong-Hai (fragrant jasmine rice) as a geographical indication in the EU.
Hom Mali Thung Kula Rong-Hai is a special variety of rice which is produced in Thailand.
More information can be found here.