четвъртък, 31 декември 2009 г.

A fight for the domain in Spain - Борба за домейн в Испания


Marques Class 46 съобщава интересна новина касаеща борбата за неправомерно използване на домейн идентичен с търговска марка в Испания.
Наскоро специализираният съд за интелектуална собственост в Барселона повдигна интересен въпрос, а именно: Възможно ли е за испанският съд да върне един домейн от недобросъвестен регистратор на притежателя на търговската марка, идентична с домейна?
Отговорът е НЕ.
Основавайки се на законодателството за търговските марки в Испания, което забранява използването на търговска марка за домейн без съгласието на притежателя на правата, съдът заключава, че единственото нещо което той може да направи е да заличи домейна. Според становището, съдът няма правото на нареди прехвърляне на домейна от нарушителят към притежателя на търговската марка, както това може да направи арбитража на WIPO.

English version

Marques Class 46 reported an interesting news concerning the fight against the unlawful use of a domain name identical to a trademark in Spain.
Recently, a specialized court for intellectual property in Barcelona has raised an interesting question, namely: Is it possible for the Spanish court to return
one domain from dishonest registrar to the owner of the trademark identical with the domain?
The answer is NO.
Based on trademark law in Spain, which prohibits the use of a trademark for the domain without the consent of the owner's rights, the court concluded that the only thing he can do is to cancel it. According to the opinion, the court has no right to order the transfer of the domain from the offender to the trademark holder, such as making the arbitration of WIPO.

сряда, 30 декември 2009 г.

Burger King в борба за домейн в Русия - Burger King in fight for domain in Russia


Компанията притежател на заведения за бързо хранене Burger King заведе дело срещу Talco Aktiengesellschaft (Netherlands) и Elvis-Telecom, които са регистрирали домейна burgerking.ru през 2000 година.
Burger King открива първото си заведение в Русия през месец декември 2009 година. Тя обвинява двете фирми регистрирали домейна, че искат да се облагодетелстват от неговото използване, като в същото време нарушават правата върху марката Burger King.
Най-вероятно компанията ще спечели делото тъй като притежава търговска марка в Русия от 1994 година.
Освен това според руското законодателство Burger King може да получи и компенсация в размер на 5 милиона рубли или 1 177 452 евро.
информация на Marques Class 46.

English version

The company owner of fast food restaurants Burger King filed suit against Talco Aktiengesellschaft (Netherlands) and Elvis-Telecom, who have registered domain burgerking.ru in 2000.
Burger King opened his first restaurant in Russia during the month of December 2009. It accuses the two companies that want to benefit from the use of the domain, while infringing on the mark Burger King.
Most likely the company will win the case because it owns a trademark in Russia since 1994.
Moreover, according to Russian legislation Burger King may receive compensation in the amount of 5 million rubles, or 1 177 452 euros.
information Marques Class 46.вторник, 29 декември 2009 г.

Microsoft loses the case concerning Word - Microsoft загуби дело относно Word


The U.S. Court of Appeals излезе с решение относно делото между софтуерният гигант Microsoft и канадската компания i4i Inc.
Делото касаеше претенция от страна на
i4i Inc., че Microsoft нарушава неин софтуерен патент за формата XML.
Според решението на съда
Microsoft трябва да спре продажбата на Word и всички други приложения от офис пакет 2007, които съдържат формата XML. Освен това американският гигант трябва да плати обезщетение в размер на 290 милиона долара.
Това означава, че за да продължи продажбата на Word в бъдеще
Microsoft трябва да премахне опциите за съхраняване в форматите .XML, .DOCX, или .DOCM, които съдържат XML.

English version

The U.S. Court of Appeals issued a decision on the case between software giant Microsoft and the Canadian company i4i Inc.
This case concerning a claim by i4i Inc., that Microsoft infringed its patent for a software format XML.
According to the court decision Microsoft must stop selling Word and any other
Office 2007 products, which contain the form XML. Moreover, U.S. giant must pay compensation amounting to 290 million dollars.
This means for Microsoft, in order to continue the sale of the Word in the future, should remove the options for storage in formats. XML,. DOCX, or. DOCM, which contain XML.

понеделник, 28 декември 2009 г.

Развитието на софтуерните патенти в САЩ

IP Spotlight публикува интересна информация относно развитието на предоставянето на патенти за софтуер в САЩ през годините.
Според данните Американското патентно ведомство ( The USPTO) е издало 752 патента за софтуер през 2006 година, което бележи връх сравнено с предходни години.
През 2006 година обаче the U.S. Supreme Court започва да задава въпроси в делата LabCorp v. Metabolite, Inc. и eBay, Inc. v. MercExchange, L.L.C. , до каква степен издаването на патенти е основателно и правилно.
В следствие на това издадените патенти от The USPTO през 2007 година са 707, през 2008 година също 707.

English version

IP Spotlight publish interesting information on the development of the granting of patents for software in the United States over the years.
According to data the U.S. Patent Office (The USPTO) has issued 752 patents for software in 2006, which marks the peak compared to previous years.
In 2006, however, the U.S. Supreme Court began to ask questions in cases LabCorp v. Metabolite, Inc. and eBay, Inc. v. MercExchange, L.L.C. To what extent patents is justified and correct.
As a consequence, issued by The USPTO patents in 2007 were 707, in 2008 also 707.

ЕС ратифицира споразумения на WIPO - EU ratifies WIPO agreements

WIPO съобщава новината за ратифицирането от страна на ЕС на the WIPO Copyright Treaty (WCT) и the WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT).
През 2001 година ЕС прие Директива относно авторското право, която включи повечето от нещата предвидени в споразуменията на WIPO.
Макар и формален акт, ратифицирането на горните споразумения от ЕС показва желанието на страните членки към подобряване на защитата на авторските и сродни права на старият континент.

English version

WIPO reported the news that the EU ratify WIPO agreements -Copyright Treaty (WCT) and the WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT).
In 2001 the EU adopted Directive on copyright, which included most of the things provided for in agreements of WIPO.
Although this is a formal act, the ratification of the agreements above, shows the willingness of member states to improve the protection of copyright and related rights on the old continent.

сряда, 23 декември 2009 г.

Happy holidays


Intellectual property planet ви пожелава приятно прекарване на предстоящите празници.
Весели празници.

English version

Intellectual property planet wishes you happy holidays.

Имаш идея - реализирай я! ( Got an idea - realized it!)

Патентно ведомство на Великобритания ( IPO) представи ново online средство в помощ на всеки заинтересован от реализацията на потенциала на неговата интелектуална собственост.
The IP Healthcheck е средство което помага за определяне на начините за комерсиална реализация на притежаваната интелектуална собственост.
Направленията на оказваната помощ касаят изясняване на следното:
- Притежавате ли интелектуална собственост?
- Защитена ли е тя?
- Как да я защитите най-ефективно?
- Как да я реализирате комерсиално?

The IP Healthcheck е със свободен достъп и е напълно безплатно при спазване на условия за поверителност.
The IP Healthcheck може да откриете тук.
Повече информация може да откриете тук.
информация на IPO.
снимка Flickr

English version

The UK Patent Office (IPO) has presented a new online tool to help everyone interested in the realization of the potential of its intellectual property.
The IP Healthcheck is a tool that helps determine how the commercialization of intellectual property.
Strands help to clarify the following concern:

- Do you own intellectual property?
- Is It Protected?
- How to protect it most effectively?
- How to realize it commercially?

The IP Healthcheck is open access and is completely free, subject to conditions of confidentiality.
The IP Healthcheck can be found here.
More information can be found here.
information IPO.

Photo Flickr

Домейни в областта .do - Domains in .do

IP Tango съобщава новината за стартирането на регистрацията на домейни в областта .do, която се отнася до Домениканската република.
Интересното в случая е маркетинговият поглед за възползване от подобни домейни в тази област. На английски do ( правя, извършвам, изпълнявам) е подходящо за различни комбинации, които биха били полезни за интернет маркетинга.
Регистрацията на домейните в областта .do започва от 10 декември 2009 година.

English version

IP Tango communicate the news of starting the registration of the domain .do, which refers to the Dominican Republic.
Interestingly in this case is a marketing insight to benefit from similar domains in this area. The English do is suitable for different combinations that could be useful for internet marketing.
Registration of domains .do begin on December 10, 2009.

вторник, 22 декември 2009 г.

Sino или Китай - Sino or China

The Federal Administrative Court излезе с решение относно отказ на Швейцарското патентно ведомство да регистрира словна марка SINO за различни домакински стоки, печатни материали, играчки.
Съдът потвърди решението на Патентното ведомство, което отказа да регистрира марката поради факта, че на френски SINO означава Китай, което може да доведе до заблуждение на потребителите за произхода на стоки ако те не са произведени в Китай.
Това е интересен подход на Патентното ведомство. По скоро тук може да се приложи и тълкуването, че Sino е описателно за стоки произведени в Китай поради, което не може да се регистрира, като марка независимо къде са произведени стоките.
информация на Marques Class 46.

English version

The Federal Administrative Court issued a decision on refusal of the Swiss Patent Office to register the word mark SINO concerning various household goods, printed materials, toys.
The Court confirmed the decision of the Patent Office, which refused to register the mark due to the fact that on French SINO means China, which can lead consumers to confusion about the origin of the goods if they are not manufactured in China.
This is an interesting approach to the Patent Office. There may also be applied to another interpretation, namely that Sino is descriptive for goods produced in China for which it can not be registered as a mark wherever the goods are manufactured.
information Marques Class 46.


понеделник, 21 декември 2009 г.

Нови тенденции- IP брокер - Some new trends-IP broker

IP брокерът е сравнително ново направление в областта на интелектуалната собственост, което се породи от интензивното развитие на интелектуалната собственост през последните години.
IP брокерът е лице което се занимава с намиране на бизнес приложение и реализация за различните обекти на интелектуалната собственост.
Когато различните IP обекти се създават от по-малки фирми или отделни индивиди, те обикновено не могат да ги реализират търговски. Това е така поради факта, че тези лица нямат необходимата организация, контакти или финансови средства.
В подобни ситуации се появява фигурата на IP брокерът.
Той поема задължението да осъществи бизнес реализацията на едно изобретение, лицензирането на една марка или дизайн и тн. Срещу тази си работа IP брокерът получава хонорар в размер на определен процент от сделката.
Задачата на IP брокерът е изключително сложна. Обикновено компаниите които са заинтересовани от покупката на подобни IP обекти и най-вече при патентите за изобретения и полезни модели, искат да получат предварително най-различни технически и финансови анализи подкрепящи успешната реализация на изобретението.
Повече информация за IP брокерът може да откриете на IPeg.

English version

An IP broker is a relatively new trend in the field of intellectual property which arise from the intensive development of intellectual property in recent years.
The IP broker is a person who deals with finding a business application and implementation of the various objects of intellectual property.
When different IP objects are created by smaller companies or individuals, they usually can not implement them commercially. This is because these individuals lack the necessary organization, resources or contacts.
In such situations appears IP broker.
He undertakes to make the realization of an invention in business, licensing of a trademark or design, etc.. In return, the broker receives IP fee amounting to a percentage of the transaction.
The task of the IP broker is extremely complex. Typically, companies who are interested in buying such IP facilities, especially for patents for inventions and utility models, want to receive in advance a various technical and financial analysis supporting the successful implementation of the invention.
More information about IP broker can be found at IPeg.

събота, 19 декември 2009 г.

Патентна информация - A patent information

The European Patent Lawyers Association наскоро стартира EPLAW patent blog. Този блог предоставя разнообразна информация касаеща развитието в областта на патентите за изобретения и полезни модели.

English version

The European Patent Lawyers Association recently launched EPLAW patent blog. This blog provides various information concerning developments relating to patents for inventions and utility models.

Intellectual Property Law: Text, Cases, and Materials


IP Kat съобщава за излизането на нова интересна книга свързана с интелектуалната собственост.
Книгата е със заглавие Intellectual Property Law: Text, Cases, and Materials и автори Tanya Aplin и Jennifer Davis. Книгата обхваща:
"* Focusing on domestic intellectual property law, while placing it firmly in its international context allows students to gain a broad and thorough understanding of IP as a global subject;
* Combines well-chosen excerpts from case law and secondary materials with stimulating commentary;
* Carefully written and developed to map closely onto intellectual property law courses;
* Provides a selection of relevant further reading;
* Supported by a specially designed Online Resource Centre which provides updates of recent developments in the law and links to relevant websites;
* This book provides a complete resource for undergraduate and postgraduate students of intellectual property law. It is designed to be the first of its kind, in combining extracts from major cases and secondary materials with critical commentary from experienced teachers in the field".
English version

IP Kat reported a release of a new interesting book related to intellectual property.
The book is titled Intellectual Property Law: Text, Cases, and Materials and authors Tanya Aplin and Jennifer Davis. The book covers:

петък, 18 декември 2009 г.

Проектът 5 IP офиса -The 5 IP offices projectПроектът 5 IP офиса стартира през 2008 година. Този проект обединява усилията на 5 Патентни ведомства- Европейското патентно ведомство, Американското ведомство за патенти и марки, Японското патентно ведомство, Корейското патентно ведомство и Патентното ведомство на Китай.
Проектът цели хармонизиране процедурите по издаване на патенти и улесняване на достъпът до патентна информация и документация. За основа за изпълнение на тази цел ведомствата ще използват PCT системата.
Основните елементи залегнали в проекта са:
Информация the Five IP Offices

English version

5 IP offices project started in 2008. This project unites the efforts of 5 patent offices, the European Patent Office, United States Patent and Trademark Office, the Japanese Patent Office, Korean Patent Office and Patent Office of China.
The project aims to harmonize procedures for the granting of patents and facilitating access to patent information and documentation. Basis for implementation of this objective, agencies will use the PCT system.
The main elements underlying the project are:


Information the Five IP Offices

четвъртък, 17 декември 2009 г.

Залог на търговски марки в Русия- нова мода ( A pledge of trademarks in Russia- a new fashion)

Marques Class 46 съобщава за нова мода в областта на търговските марки в Русия.
Една от най-големите руски козметични компании заложила своята търговска марка, оценена на 7-8 милиона долара, с цел получаване на кредит. Компанията трябва да върне 50 милиона евро до 2011 година на банката.
Законодателството в Русия, което урежда залог на търговски марки е в сила от 2008 година и става все по-популярно в средите на бизнесът.
Според специалистите в страната това е добра тенденция към повишаване разбирането за стойността и важността на интелектуалната собственост в Русия.

English version

Marques Class 46 reported a new fashion in the field of trademarks in Russia.
One of the largest Russian cosmetics companies pledged their trademark assessed on 7-8 million dollars in order to receive credit. The company must return 50 million euros to the bank in 2011.
The legislation in Russia, which governs the pledge of trademarks in force since 2008, and became increasingly popular in business circles.
According to specialists in the country it is a good tendency to raise awareness about the value and importance of intellectual property in Russia.

сряда, 16 декември 2009 г.

Германия ратифицира Хагската спогодба - Germany ratified the Hague agreement

WIPO съобщава новината, че Германия е ратифицирала Хагската спогодба за международна регистрация на промишлени дизайни, съобразна акта от Женева от 1999 година.
Спогодбата вриза в сила за Германия от 10 февруари 2010 година.

English version

WIPO reported the news that Germany has ratified the Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs according to the Geneva Act since 1999.
The agreement enters into force for Germany on February 10, 2010.

вторник, 15 декември 2009 г.

Pixar и Luxo

Интересна новина от Worstpreviews.com
Преди около 20 години авторът John Lasseter създава образът на лампата "Luxo Jr", която е част от логото на Pixar, компания нашумяла с популярните си анимационни филми и която наскоро беше закупена от Disney.
John Lasseter рисува лампата, като използва за модел лампата от собственото си бюро, която е с марка Luxo.
Преди два месеца Disney-Pixar решават да използват популярността на образът на "Luxo Jr", като стартират мърчандайзинг продажба на истински лампи с такъв дизайн.
Норвежката фирма за осветителна техника Luxa AS завеждат дело срещу Disney-Pixar за нарушаване на права върху притежавана от тях търговска марка Luxo.
По последна информация двете компании са се разбрали извън съдебно, като Disney ще спре продажбата на лампи, а в замяна ще продължат да използват лампата в логото на марка Pixar.

English version

An interesting news from Worstpreviews.com
John Lasseter created the image of the lamp "Luxo Jr" 20 years ago, which now is part of the Pixar logo, a company hot right with its popular animated films and which was recently purchased by Disney.
John Lasseter created the image of the lamp using a model of his own office lamp, which is branded Luxo.
Two months ago, Disney-Pixar decided to use the popularity of the image of "Luxo Jr", started to sale merchandising lamps with such a design.
The Norwegian company for lighting equipment Luxa AS bring suit against the Disney-Pixar for violation of the rights they possess for trademark Luxo.
According to the latest information, cases will be resolved out of court, Disney-Pixar will stop the sale of lamps, in return, will continue to use the lamp "Luxo Jr" in its logo.

понеделник, 14 декември 2009 г.

Последни решения от The WIPO Arbitration and Mediation Center’s


The WIPO Arbitration and Mediation Center’s публикува решение относно спорове касаещи домейни. Те са:

Спор относно домейн- sanus.com.mx

http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2009/dmx2009-0015.html
> Transfer

Спор относно домейн- misscaptain.com

http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2009/d2009-1480.html
> Transfer

Спор относно домейн- rolandmouret.com

http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2009/d2009-1432.html
> Transfer

Спор относно домейни- californiapublicstorage.com, losangelespublicstorage.com, publicstoragecalifornia.com, publicstoragelosangeles.com, publicstoragesoutherncalifornia.com

http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2009/d2009-1373.html
> Transfer

Спор относно домейни- mabthera.net, mabthera.org

http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2009/d2009-1370.html
> Transfer

Спор относно домейн- mbsconsulting.org

http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2009/d2009-1350.html
> Transfer

http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2009/d2009-1336.html
pepco-services.com
> Transfer

Спор относно домейни- chev-jotto-desk.com, chevjottodesk.com, dodge-jotto-desk.com, dodgejottodesk.com, ford-jotto-desk.com, ford-jotto-desk.info, ford-jotto-desk.net, fordjottodesk.com, gmc-jotto-desk.com, gmcjottodesk.com, honda-jotto-desk.com, hondajottodesk.com, jotto-desk-search.com, jotto-desks.com, jotto-desks.net, jottodesks.net
nissan-jotto-desk.com, nissanjottodesk.com, police-jotto-desk.com, policejottodesk.com

http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2009/d2009-1223.html
> Complaint denied

петък, 11 декември 2009 г.

Проблеми за iPhone в Швейцария - A problem for the iPhone in Switzerland

Marques Class 46 съобщава интересна новина за проблеми относно словна марка iPhone в Швейцария.
Швейцарското патентно ведомство отказва защита на марка iPhone поради факта, че потребителите възприемат i като знак за интернет или информация. Комбинацията на буквата с phone води до описателност на марката и то не само за стоката телефон, но и за компютри, mp3 устройства, софтуер и тн.
Това решение не е изненада. Преди време the Federal Administrative Court се произнесе, че i-Option не може да бъде марка за принтери, сканиращи устройства и тн.
Интересен е и факта защо от Apple не са претендирали за придобита вторична отличителност на словната си марка iPhone.

English version

Marques Class 46 reported an interesting news about the problems of word mark iPhone in Switzerland.
Swiss Patent Office denied the protection of the mark iPhone because consumers will perceive
i as a sign for internet or information. The combination of the letter with phone was descriptive not only for good phone, but for computers, mp3 devices, software and so on.
This decision is not surprising. Some time ago the Federal Administrative Court ruled that the i-Option may not be trademark for printers, scanners, etc..
It is interesting the fact, why Apple has not claimed to have acquired a secondary distinctive for the trade mark iPhone.

четвъртък, 10 декември 2009 г.

Нова закрила на 'Scotch Whisky' във Великобритания ( A new Protection 'Scotch Whisky' in Britain)

Marques Class 46 съобщава за нова защита на 'Scotch Whisky' предоставяна от законодателството в Обединеното кралство от 23 ноември 2009 година. Целта е да се подсили защитата на традиционното 'Scotch Whisky' срещу негови евтини имитации.
The Scotch Whisky Regulations 2009 (SI 2009/2890) определя 5 категории на 'Scotch Whisky'.
Това уиски задължително трябва да бъде произведено в Шотландия. Износът на отделни партиди наливно уиски е забранено освен ако то не е бутилирано със съответният етикет.

English version

Marques Class 46 reported a new defense of 'Scotch Whisky' provided by law in the United Kingdom since November 23, 2009. The aim is to strengthen the protection of traditional 'Scotch Whisky' against its cheap imitations.
The Scotch Whisky Regulations 2009 (SI 2009/2890) defines 5 categories of 'Scotch Whisky'.
This whiskey must be produced in Scotland. The exports of bulk whiskey individual lots is prohibited unless it is bottled with the label.
сряда, 9 декември 2009 г.

Силата на фантазийните марки - The strength of fanciful marks


Интересна публикация в Trademark Express Blog относно характера на фантазийните марки и тяхната сила.
Сами по себе си тези марки са изключително силни при търсене на регистрация за тях. Вероятността такива марки да получат закрила е по-голяма.
Според определението на USPTO фантазийните марки са такива марки, които са създадени за да изпълняват функции на отличителни знаци за определени стоки или услуги. Тези марки се непознати за обикновената реч.
Повече за фантазийните марки може да откриете тук.

English version

An interesting article in the Trademark Express Blog about the nature of fanciful marks and their power.
In themselves, these marks are very strong in seeking a registration for them. The likelihood that such marks may qualify for protection is greater.
As defined by the USPTO fanciful marks are those marks that are designed to be distinctive character for certain goods or services. These marks are unfamiliar to ordinary
language.
More about fanciful mark can be found here.

вторник, 8 декември 2009 г.

Победа за Christian Dior в Испания - Victory for Christian Dior in Spain


Marques Class 46 съобщава новина за победа на Christian Dior в Испания. The Court of Appeals of Barcelona потвърди решението на the Commercial Court за отмяна на регистрацията на марка "D10R" поради силното сходство с регистрирана марка на Christian Dior.
поради силното сходство с Както може да се забележи отменената марка съдържа буквите D и R с наличието между тях на цифрите 1 и 0, визуално обаче марката може да доведе до объркване на потребителитеDIOR.

English version

Marques Class 46 reported news about the victory of Christian Dior in Spain. The Court of Appeals of Barcelona confirmed the decision of the Commercial Court for cancellation of registration of the mark "D10R" because of the strong similarity with the registered trademark of Christian Dior.
As can be observed the cancel trademark contains the letters D and R by the presence among them of the numbers 1 and 0, but visually the mark may cause confusion to consumers because of the strong similarity to DIOR.

понеделник, 7 декември 2009 г.

Промишлен дизайн в Ботсвана ( Design in Botswana)


WIPO съобщава за получена декларация от Ботсвана с която страната декларира, че закрилата на промишления дизайн по Хагската спогодба е за максимален срок от 15 години на територията на Бостана.

English version

WIPO reported a declaration received from Botswana, the country declares that the protection of industrial designs under the Hague Agreement is for a maximum period of 15 years on the territory of Bostan.

петък, 4 декември 2009 г.

TMview - нова мащабна база данни ( TMview - a major new database)


TMview е нова мащабна база данни за търговски марки, създадена по инициатива на OHIM. Целта й е да обедини в една обща база всички отделни база данни на страните от ЕС, базата на OHIM и WIPO.
Изключително добра идея, която представлява голямо улеснение при изграждане стратегията за защита на една марка.

Какво може да направи Tmview за Вас?
Tmview е инструмент за справки в реално време, който позволява на всеки интернет потребител да търси безплатно търговски марки във всички участващи ведомства. Той е многоезичен, лесен за употреба и дава централизиран достъп до заявените и регистирани търговски марки на участващите ведомства.
Информацията се предоставя от националните ведомства, които я притежават и са отговорни за ежедневното й подновяване.

Можете да използвате Tmview за:
· извършване на проучване за търговски марки
· проверка дали наименованието на марката е свободно
· разкриване стратегията на Вашите конкуренти
· предоставяне на информация за експертите:

Съгласно някои законодателства не е необходимо заявителите да подадат документи за приоритет или старшинство, ако те са достъпни чрез интернет страницата на съответното национално ведомство. По този начин Tmview може да се използва като инструмент по време на експертизата, когато са необходими документи от интернет страницата.

Какво включва Tmview
Точността на дадните, съдържащи се в Tmview е отговорност на участващите ведомства или организации, които ги предоставят. Принципът на Tmview е да отразява регистрите за търговски марки на участващите ведомства или организации към момента на справката.

· представлява вход към 5 милиона заявени и регистрирани търговски марки
· предоставя детайли за проучването, като правен статус, изображение, списък на стоките и услугите и т. н.
· връзка към националните бази данни
· възможност за разпечатване и запазване на документите
· информация от първа ръка от официалните регистри на ведомствата

Извличане на максимална полза от Tmview
Един единствен инструмент и ...
· Множество търговски марки на едно място - национални, регионални и международни
· всички езици са на разположение: когато към Tmview се интегрира някое ново ведомство или организация, съответният език/езици, също стават достъпни
· предоставя се достъп до всички интегрирани ведомства: когато към Tmview се присъедини ново ведомство или организация, към данните, предоставяни от него, се осигурява директна връзка
· услугата е достъпна 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата
· изчерпателни резултати от проуването
· ежедневно обновяване на информацията
· безплатно
TMview може да бъде открита тук.

English version

TMview new major database brands, created at the initiative of the OHIM. Its aim is to unite in a common basis of all the individual database of the EU, the basis of the OHIM and WIPO.
Extremely good idea, which is a great convenience when building a strategy for protection of a mark.
What can Tmview for you?
Tmview is a tool to consult in real time which allows any Internet user to seek free trade marks in all participating departments. He is multilingual, easy to use and provides centralized access to requested after registration and trademarks of the participating departments.
Data provided by national agencies, which are her own and responsible for its daily renewal.

You can use Tmview for:
· Surveys about brands
· Check whether the name of the brand is free
· Disclosure strategy of your competitors
· Information for the experts:

Under some jurisdictions, it is not necessary for applicants to submit documents for priority or seniority if they are available through the website of the National Office. Tmview thus can be used as a tool during the examination when the necessary documents from the website.

What's included Tmview
The accuracy of dadnite contained in Tmview is the responsibility of the participating agencies or organizations that provide them. Tmview principle is to reflect the trademark registries of the participating agencies or organizations at the time of inspection.

· An entrance to the 5 million claimed and registered trademarks
· Provide details about the survey, such as legal status, image, list of goods and services, etc.
· Link to national databases
The ability to print and save documents
· First hand information from official records of agencies

Getting the most out of Tmview
A single tool and ...
· Many brands in one place - national, regional and international
· All languages are available: when Tmview to integrate any new office or organization, relevant language, are also becoming available
· To provide integrated access to all departments: where Tmview to join a new department or organization to the data provided by him, providing a direct link
· Service is available 24 hours a day, 7 days a week
· Comprehensive results of studies were
· Daily information update
· Free
TMview can be found here.

четвъртък, 3 декември 2009 г.

Съдебните дела относно интелектуална собственост с ръст във Великобритания ( Court cases regarding intellectual property growth in the UK)


Class 99 съобщава информация, че според адвокатската къща EMW Picton Howell има ръст в водените съдебни дела относно интелектуална собственост във Великобритания за 2008 година.
Според статистиката общият ръст е 33% през 2008 година, делата за авторско право и дизайн са се увеличили с 43% за 2007 година и с 66% през 2008.

English version

Class 99 communicate information, according to a lawyer's house EMW Picton Howell, court cases regarding intellectual property in the UK have increased in 2008.
According to statistics, total growth was 33 percent in 2008, cases of copyright and design have increased by 43% in 2007 and by 66% in 2008.

сряда, 2 декември 2009 г.

Инвестиции в иновации ( An investment in innovations)The 2009 EU Industrial R&D Investment Scoreboard представи данни за над 2000 компании по света, които са инвестирали най-много в развитието на иновации.
Според информацията инвестирането в иновации бележи ръст от 6,9% през 2008 година, въпреки икономическата криза Ръстът на инвестициите в Европа е 8,1%, която изпреварва САЩ ( 5,7%) и Япония ( 4,4%).


Компанията която е инвестирала най-много в иновации за 2008 година е Тойота ( 7,61 милиарда евро). Най-напред в класацията от европейските компании е Volkswagen на трето място с 5,93 милиарда евро инвестиции.

English version

The 2009 EU Industrial R & D Investment Scoreboard presented data concerning more than 2000 companies worldwide which have invested most heavily in the development of innovations.
According to information, R & D investment grew 6.9 percent in 2008 despite the economic crisis. The investment growth in Europe was 8.1 percent, which outpaced the United States (5.7 percent) and Japan (4.4 percent).
Company that has invested most heavily in innovation for 2008 is Toyota (7.61 billion euros). First in the ranking of European companies, Volkswagen was third with 5.93 billion euros investments.