петък, 29 януари 2010 г.

A Czech cheese protected as designations of origin in Europe - Чешко сирене защитено, като найменование за произход в Европа


Европейската комисия публикува решението си за регистрация на чешкото сирене Jihočeská Niva, като наименование за произход в Европа.
Това стана въпреки дългогодишният спор между Чехия и Словакия относно този вид синьо сирене.
Решението на Европейската комисия може да откриете тук.

Englisg version

The European Commission published its decision on registration of Czech cheese Jihočeská Niva, as an designations of origin in Europe.
This happened despite the long dispute between the
Czech Republic and Slovakia for this type of blue cheese.
The decision of the European Commission can be found here.

OHIM published a study concerning the system of European trademarks - OHIM публикува изследване касаещо системата на европейските марки


OHIM публикува изследване касаещо системата за защита на европейски марки. Това изследване е част от изследване на Европейската комисия касаещо европейските марки.
В изследването се препоръчват редица промени в европейската система за закрила на марки, целящи да се отговори по най-добрият начин на предизвикателствата на 21 век.
Изследването може да откриете тук.

English version

OHIM published a study concerning the system of protection of European trademarks. This study is part of a survey of the European Commission concerning the European marks.
This study recommends several changes in the European system of protection of trademarks, designed to respond the best way to the challenges of 21 century.
The study can be found here.


сряда, 27 януари 2010 г.

Liberia joined the ARIPO - Либерия се присъедини към ARIPO


Afro IP съобщава новината за присъединяването на Либерия към ARIPO ( African Regional Intellectual Property Organization).
По този начин Либерия става 17 държава членка на ARIPO наред с Ботсвана, Намибия, Гамбия, Гана, Свазиленд, Кения, Лесото, Малави, Мозамбик, Сиера Леоне, Судан, Танзания, Уганда, Замбия и Зимбабве.

English version

Afro IP reported news of the accession of Liberia to ARIPO (African Regional Intellectual Property Organization).
Thus, Liberia becomes the 17th member state of ARIPO, together with Botswana, Namibia, Gambia, Ghana, Swaziland, Kenya, Lesotho, Malawi, Mozambique, Sierra Leone, Sudan, Tanzania, Uganda, Zambia and Zimbabwe.

Lawsuits related to industrial design in Poland- Съдебни дела относно промишлен дизайн в Полша


Tomasz Rychlicki публикува на своят сайт преглед на ситуацията касаеща съдебни дела относно промишлен дизайн в Полша.
Някои от решенията на полският съд са изключително интересни и в помощ на всеки специалист по интелектуална собственост независимо от държавата в която се намира.
Публикацията на Tomasz Rychlicki може да откриете тук.

English version

Tomasz Rychlicki published on its website an overview of the situation concerning legal matters relating to industrial design in Poland.
Some of the decisions of the Polish court are extremely interesting and will help to each intellectual property
specialist regardless of the country in which he is.
Tomasz Rychlicki of publication can be found here.

вторник, 26 януари 2010 г.

OHIM observes more applications for trademarks in 2009 - OHIM отбеляза повече заявени търговски марки през 2009

OHIM публикува статистика касаеща заявените търговски марки и дизайни през 2009 година.
Въпреки че в началото на годината беше отбелязан спад в заявяването на нови марки в сравнение с минали години то в края на годината беше отбелязан сериозен ръст, който компенсира спадат. През 2009 година са били заявени 88 200 марки, докато през 2008 година те се били 88 000.При заявяването на дизайни въпреки ръстат в края на годината, има 5% намаление в сравнение с 2008 година.


Според статистиката 72% от подадените заявки за марки са от държави членки на Европейския съюз. Най-много заявки за европейски марки има от Германия.Общата оценка на ситуацията показва, че европейските марки и дизайни се превръщат в все по предпочитано средство за закрила.

English version

OHIM publishes statistics concerning the claimed trade marks and designs in 2009.
Although in the beginning of the year has been decreasing in the filing of new marks in comparison to previous years, at the end of this year was marked serious growth, which offset the decline. In 2009 were applied for 88 200 marks, while in 2008 they were 88 000.

Applications for designs, however, decreased by 5% compared to 2008.

According to statistics, 72 percent of requests for trademarks are from Member States of the European Union. Most applications for European brands was from Germany.
The overall assessment of the situation shows that European brands and designs are increasingly becoming a preferred means of protection.


понеделник, 25 януари 2010 г.

Mail.ru with everlasting protection in Russia - Mail.ru с вечна закрила в Рисия


Marques Class 46 съобщава интересната новина, че търговската марка Mail.ru е получила вечна закрила в Русия.
Mail.ru е една от трите най-известни електронни пощи в Русия с над 50 милиона посещения.
Възможността за получаване на вечна закрила на търговска марка е една от спецификите на руската система за закрила на търговски марки.
До сега само 85 компании притежават марки обявени за вечни на територията на Русия, като сред тях са Lipton, Nescafe, Intel, Газпром (Gasprom) и тн.

English version

Marques Class 46 reported the interesting news that trademark Mail.ru received eternal protection in Russia.
Mail.ru is one of three best-known e-mails in Russia with over 50 million visits.
Possibility of obtaining eternal protection of a trademark is one of the specifics of the Russian system of protection for trademarks.
Until now only 85 companies have
eternal marks on the territory of Russia, among them are Lipton, Nescafe, Intel, Gazprom (Gasprom) and so on.

петък, 22 януари 2010 г.

Черна гора вече е част от системата на европейският патент - Montenegro is now part of the European patent system


Европейското патентно ведомство информира за подписано споразумение с Черна гора, което позволява страната да бъде посочвана в заявки за европейски патент. Таксата за посочване на Черна гора ще бъде 102 евро.
Това споразумение влиза в сила от 1 март 2010 година.

English version

The European Patent Office informed about the agreement signed with Montenegro, which allows that country to be included in the application for a European patent. The fee for the designation of Montenegro will be 102 euros.
This Agreement shall enter into force on March 1, 2010.
четвъртък, 21 януари 2010 г.

Problems for the agency to fight Internet piracy in France - Проблеми за агенцията за борба с интернет пиратството във Франция


Агенцията за борба с интернет пиратството във Франция беше намесена в скандал свързан с новото й графично лого Hadopi.
Логото беше представено официално от френският министър на културата преди дни. Малко след това обаче възникна скандал свързан с логото. Дизайнерът Jean-Francois Porchez обвини Агенцията, че е копирала създаденият от него уникален графичен шрифт "Bonjour", който той е създал специално за France Telecom.
Дизайнерската агенция създала логото Hadopi призна, че може да е допуснала неволна грешка използвайки този шрифт.
Въпреки, че от France Telecom не са заявили, че ще заведат съдебно дело, то дизайнерът Jean-Francois Porchez обмисля тази възможност.
информация boingboing.net

English version

The French agency to combat with internet piracy has been implicated in the scandal connected with her new graphic logo Hadopi.
The logo was officially presented by the French Minister of Culture, a few days ago. Shortly thereafter, however, there was a scandal connected with the logo. Designer Jean-Francois Porchez has accused the Agency that its logo copies, graphic font "Bonjour", which he created specifically for France Telecom.
Advertising agency created a logo Hadopi, acknowledged that it might be made an mistake when it has used this font.
Although France Telecom have not said they would take legal action, the designer Jean-Francois Porchez considering this option.
information boingboing.net

сряда, 20 януари 2010 г.

Cheese and nuts protected as geographical indications in Europe - Сирене и ядки защитени, като географски означения в Европа


Европейската комисия информира за регистрацията на две нови географски означения в Европа. Първото касае испанско сирене с името Arzùa-Ulloa ( Commission Regulation 20/2010).
Второто касае регистрацията на Pistacchio Verde di Bronte ( Commission Regulation 21/2010 ) като географско означения за ядки.

English version

The European Commission informed of two new registration of geographical indications in Europe. The first concerns the Spanish cheese called Arzùa-Ulloa (Commission Regulation 20/2010).
The second concerns the registration of Pistacchio Verde di Bronte (Commission Regulation 21/2010) as geographical indications for nuts.


вторник, 19 януари 2010 г.

Kodak v. Apple


IPwatchdog съобщава новината за това, че Kodak са завели съдебно дело срещу Apple за нарушаване на права върху притежавани от Kodak патенти за технологии използвани в iPhone, iPod, Mac и тн.
В бизнес средите е тръгнал и слух, че Kodak ще завее дело и срещу Research in Motion, производителите на Blackberry.
Целта на подобни дела е свързана не просто със защита на притежавани патенти. Повечето големи корпорации започват да използват притежаваната от тях интелектуална собственост, като конкурентно оръжие, което да им помогне в битката за пазарно лидерство.
Голяма част от подобни съдебни дела завършват със споразумения между страните, като целта е всички да са доволни.
За пример една хипотеза е когато пазарната позиция на компания А е заплашена от друга компания В, която притежава нова технология, и в същото време А притежава интелектуална собственост, части от която може да е използвана в продуктите на компания В, компания А завежда съдебни дела с цел постигане на споразумение, което да и даде достъп до новата технология на компания В.
повече информация може да откриете на IPWatchdog.

English version

IPwatchdog reported the news that Kodak filed a lawsuit against Apple for infringement on patents held by Kodak and used in iPhone, iPod, Mac, etc..
News reports also indicate that Kodak has sued Research in Motion (RIM), maker of the Blackberry.
The purpose of such cases is not simply related to the protection of patents. Most large corporations began to use their intellectual property as a competitive weapon to help in the battle for market leadership.
Much of similar lawsuits ended with agreements between the parties with the goal of everyone is happy.
For example, one hypothesis is when the market position of a company A is threatened by another company B that owns the new technology, while A holds intellectual property, parts of which may be used in the products of company B, company A brought litigation to reach an agreement that would give it access to new technology owned by company B.
More information can be found at IPWatchdog.

понеделник, 18 януари 2010 г.

Cayman v. Cayman

Easycarblog съобщава новината, че производителят на луксозни автомобили Porsche е заплашил със съд компанията за производство на обувки the Croc Shoe Co, която използвала името Cayman за да продава обувките.
Според информацията Porsche са изпратили писмо до фирмата с предупреждение да спре използването на името Cayman, което е регистрирана търговска марка.
Един чифт обувки Cayman стрували 30 долара, докато минималната цена за нов автомобил Porsche започва от 51 000 долара.


English version

Easycarblog reported the news that a luxury car manufacturer Porsche has threatened to sue the Croc Shoe Co, a company producing shoes that use the name Cayman to sell these shoes.
According to information Porsche sent a letter to the company with a warning to stop using the name Cayman, which is a registered trademark.
One pair of shoes with the name Cayman costing $ 30, while the minimum price for a new Porsche car starts from 51 000 dollars.
петък, 15 януари 2010 г.

Serbia with a new industrial property law - Сърбия с ново законодателство в индустриалната собственост


Според Marques Class 46 има редица изменение в законодателството за индустриална собственост в Сърбия.
Промените касаят:

- Закона за търговските марки;
- Закона за промишления дизайн;
- Закона за авторското право и сродните права;
- Закона за топографите на интегралните схеми;
Промените са влезли в сила от 24 декември 2009 година.

English version

According to Marques Class 46 there is a number of changes in the law of industrial property in Serbia.
The changes concern:
  • The Trademark law
  • The Law on Protection of Topography of Integrated Circuits
  • The Law on Legal Protection of Industrial Design
  • The Law on Copyrights and Related Rights
    The changes came into force on December 24, 2009.

четвъртък, 14 януари 2010 г.

Volvo срещу Solvo ( Volvo v. Solvo)


Съдът на европейските общности взе решение по делото между Volvo и OHIM.
През 2003 година руски гражданин подава заявка за европейска марка SOLVO за класове 9, 39 и 42.
Volvo подава опозиция на основата на свои сходни марки за същите класове.
С решение от 23 август 2006 г. отделът по споровете отхвърля възражението с довода, че спорните знаци не са сходни. Във връзка с това той разглежда възражението, като взема предвид само по-ранната марка на Общността № 2361087, която се отнася до словния знак „VOLVO“ и обхваща стоки и услуги, попадащи в класове 9 и 42, като приема, че това не се отразява неблагоприятно върху положението на жалбоподателя.
На 21 септември 2006 г. Volvo подава жалба срещу решението на отдела по споровете.
С решение от 2 август 2007 г. (наричано по-нататък „обжалваното решение“) втори апелативен състав отхвърля жалбата. Подобно на отдела по споровете апелативният състав разглежда основателността на възражението, вземайки предвид само по-ранната марка на Общността № 2361087, отнасяща се до словния знак „VOLVO“.
Що се отнася до член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94, апелативният състав приема, че спорните марки не са сходни и следователно едно от посочените в тази разпоредба условия не е изпълнено. Що се отнася до член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94, апелативният състав приема, освен че спорните марки не са сходни, и че не съществува общ за двата разглеждани знака фактор, който може да създаде неправилно убеждение за наличие на икономическа връзка между тях.
Съдът излезе със следните доводи по това дело:

- В конкретния случай се разглеждат, от една страна, фигуративен знак, който се състои от словен елемент „solvo“, представен със стилизиран шрифт, както и от графичен елемент, разположен отдясно на словния елемент, и от друга страна, словният знак „VOLVO“.
- По отношение на визуалното сходство уместно е да се отбележи, че словният елемент на заявената марка сам по себе си доминира в изображението на този знак, което съответните потребители запомнят, по такъв начин, че фигуративният елемент, разположен отдясно на словния елемент, не е преобладаващ при създаваното от този знак общо впечатление.
- Апелативният състав счита по същество, че липсата на сходство, отнасяща се до първата буква на спорните знаци, както и стилизираният шрифт на заявената марка, създават значителни различия, които са пречка за всякакво сходство във визуално отношение.
-
В това отношение следва да се посочи, че правилно апелативният състав е приел, че стилизираният шрифт на заявената марка представлява елемент с висока степен на отличителност, който отдалечава значително тази марка от по-ранната словна марка „VOLVO“. Всъщност необходимо е да се отбележи, че този шрифт в голяма степен оказва влияние върху цялостното впечатление, създавано от заявената марка, доколкото характеризира нейния доминиращ словен елемент.
- Що се отнася до фонетичното сходство, апелативният състав счита, че спорните знаци са различни поради различното произнасяне на първите им букви, тъй като „s“ от елемента „solvo“ на заявената марка е шипящ звук, докато „v“ на марката „VOLVO“ е фрикативен.
-
Необходимо е обаче да се отбележи, както твърди жалбоподателят, че макар разликата в първите букви на спорните знаци да води до липсата на фонетично сходство, произнасянето на четирите последващи букви „olvo“, остава абсолютно идентично и така задължително запазва известна степен на сходство (вж. в този смисъл Решение на Първоинстанционния съд от 23 октомври 2002 г. по дело Institut für Lernsysteme/СХВП — ELS Educational Services (ELS), T-388/00, Recueil, стр. II‑4301, точки 69—73).
-
Както апелативният състав посочва, макар да е вярно, че началото на даден знак е важно за общото впечатление, което този знак оставя, в конкретния случай наличието на известно сходство не може да се отрече предвид идентичното произнасяне на голяма част от всеки от спорните знаци, а именно четири от техните пет букви.
-
Апелативният състав следователно е допуснал грешка при преценката, като не е признал наличието на известна степен на фонетично сходство между спорните знаци.
- Така от гореизложеното следва, че макар апелативният състав основателно да е приел, че заявената марка „SOLVO“ и по-ранният словен знак „VOLVO“ не са сходни във визуално и концептуално отношение, той е допуснал грешка при преценката, като е изключил всякакво сходство във фонетично отношение.
- В конкретния случай наличието на известна степен на сходство между спорните знаци по отношение на един от разглежданите релевантни аспекти, а именно фонетичното сходство, не допуска да се приеме, че липсва едно от съществените условия за прилагане на член 8, параграф 1, буква б). При тези условия апелативният състав е длъжен да извърши обща преценка на вероятността от объркване, за да определи дали предвид установеното фонетично сходство между спорните знаци, идентичността на стоките, за които те се отнасят, и известността на по-ранния знак, потребителите, за които са предназначени разглежданите стоки, ще могат да повярват, че разглежданите стоки произхождат от едно и също предприятие или от икономически свързани предприятия.
- В конкретния случай, тъй като апелативният състав се е въздържал да извърши обща преценка на вероятността от объркване, следва да се приеме, че е нарушил член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94. Следователно трябва да се приеме първото правно основание и поради това да се отмени обжалваното решение.
Поради горното Съдът взе решение за отмяна на решението на апелативният състав на OHIM, което означава победа за Volvo.
информация Curia.

English version

The ECJ decided the case between Volvo and OHIM.
In 2003 Russian citizen filed an application for European brands SOLVO for classes 9, 39 and 42.
Volvo filed opposition on the basis of their similar marks for the same classes.

By decision of 23 August 2006, the Opposition Division rejected the opposition on the ground that the signs at issue were not similar. For that purpose, it examined the opposition taking into consideration only the earlier Community trade mark No 2361087, which related to the word sign VOLVO and covered goods and services in Classes 9 and 42, holding that that did not adversely affect the applicant’s position.
On 21 September 2006, the applicant lodged an appeal against the Opposition Division’s decision.
By decision of 2 August 2007 (‘the contested decision’) the Second Board of Appeal dismissed the appeal. Like the Opposition Division, the Board of Appeal examined whether the opposition was well founded taking into account only the earlier Community trade mark No 2361087, relating to the word sign VOLVO.
As regards Article 8(1)(b) of Regulation No 40/94, it held that the marks at issue were not similar and that, consequently, one of the conditions referred to in that provision was not fulfilled. As regards Article 8(5) of Regulation No 40/94, the Board of Appeal held that, besides the fact that the marks at issue were not similar, there was no factor common to both signs which might lead to the belief that there was an economic link between them.
The court issued the following arguments in this case:

At issue in the present case are, on the one hand, a figurative sign consisting of a word element, ‘solvo’, depicted in a stylised font, as well as a graphic element to the right of the word element and, on the other hand, the word sign VOLVO.
As regards visual similarity, the Court finds that the word element of the mark applied for dominates, by itself, the image of that sign which the relevant public keeps in mind, with the result that the figurative element to the right of the word element is not predominant within the global impression created by that sign.
The Board of Appeal essentially found that the dissimilarity of the first letter of the signs at issue together with the stylised font of the mark applied for gave rise to considerable differences which preclude any visual similarity.
The Court observes in this respect that the Board of Appeal was right to find that the stylised font of the mark applied for was a highly distinctive element, which distances that mark considerably from the earlier word mark VOLVO. It must be stated that that font influences to a large extent the overall impression created by the mark applied for, since it characterises its dominant word element.
As regards phonetic similarity, the Board of Appeal found that the signs at issue were different on account of the difference in the way that their first letter was sounded, since the ‘s’ of the ‘solvo’ element of the mark applied for is a sibilant, whereas the ‘v’ of the mark VOLVO is a fricative.
It must nevertheless be stated, as the applicant claims, that, although the difference in the first letter of the signs at issue creates a phonetic dissimilarity, the pronunciation of the group of the following four letters, ‘olvo’, remains strictly identical and thus necessarily maintains a degree of similarity (see, to that effect, Case T‑388/00 Institut für Lernsysteme v OHIM – ELS Educational Services (ELS) [2002] ECR II‑4301, paragraphs 69 to 73).
Although it is correct, as the Board of Appeal observed, that the beginning of a sign is of importance in the global impression created by that sign, it cannot be denied in the present case that there is a degree of similarity, in view of the identical pronunciation to which a very large part of each of the signs at issue gives rise, namely four of their five letters.
The Board of Appeal therefore made an error of assessment in not recognising that there is a certain degree of phonetic similarity between the signs at issue.
In the present case, the existence of a degree of similarity between the signs at issue as regards one of the relevant aspects examined, namely phonetic similarity, precludes the conclusion that one of the essential conditions for the application of Article 8(1)(b) is lacking. In those circumstances, the Board of Appeal is required to carry out a global assessment of the likelihood of confusion, in order to determine whether, in view of the degree of phonetic similarity found between the signs at issue, of the identity of the goods covered and of the reputation of the earlier sign, the public at which the goods in question are aimed might believe that those goods come from the same undertaking or from economically-linked undertakings.
In the present case, since the Board of Appeal refrained from carrying out a global assessment of the likelihood of confusion, it must be held that it infringed Article 8(1)(b) of Regulation No 40/94. It is therefore necessary to uphold the first plea and annul the contested decision on that basis.
Due to the above, the Court decided to cancel the decision of the Board of Appeal of OHIM, which means victory for Volvo.
information Curia.

сряда, 13 януари 2010 г.

Skodo and Skoda in Greece ( Skodo и Skoda в Гърция )


Marques Class 46 съобщава интересна новина за тълкуване на рекламно съобщение в Гърция.
Японската автомобилна компания DAIHATSU пуска рекламен телевизионен клип в Гърция, в който има следното изявление- "χωρίς skodo στην αλήθεια" ( skodo е написано на латиница), което означава - "без какъвто и да е било отбив от истината". На гръцки skodo означава отбив, намаляване.
The Greek Communication Review Board (SEE) излезе с решение по възникналия казус. Според SEE въпреки, че skodo означава отбив, то изписването му на латиница създава връзка с директен конкурент на DAIHATSU, а именно Skoda, което е неправилно. Поради това рекламният клип трябва да бъде спрян от излъчване.

English version

Marques Class 46 reported an interesting news for an interpretation of an advertisement in Greece.
Japanese automakers DAIHATSU launches TV spot advertising in Greece, which has the following statement-"χωρίς skodo στην αλήθεια" (skodo is written in Latin), which means - "without any
discount of truth." In Greek skodo means discount, abatement.
The Greek Communication Review Board (SEE) has issued a decision in this case. According to the SEE, although skodo means a discount, then the spelling of Latin creates a direct connection with
DAIHATSU competitor, namely Skoda, which is incorrect. Therefore, the video ad should be prevented from broadcasting.

вторник, 12 януари 2010 г.

Inovaccess


Р. Халачева насочи вниманието на Intellectual Property Planet към интересно помощно средство наречено Inovaccess. Това е сайт който предоставя информация за интелектуалната собственост в страните членки на ЕС. Освен това чрез сайта се дават различни отговори и насоки касаещи интелектуалната собственост.
Този инструмент е в помощ най-вече на малките и средни компании в Европа.
Сайтът е изграден с помоща на националните патентни ведомства на страните членки на ЕС, OHIM, EPO и Европейската комисия.

English version

R. Halacheva inform the Intellectual Property Planet for a very interesting tool called ancillary Inovaccess. This is a site which provides information for intellectual property rights in EU Member States. In addition the site gives different answers and guidelines regarding intellectual property.
This tool is to help mainly for small and medium-sized companies in Europe.
This site was built with the help of national patent offices of EU member states, OHIM, EPO and the European Commission.


понеделник, 11 януари 2010 г.

Starbucks and the Aztecs (Starbucks и ацтеките)


IP Tango съобщава новината за проблеми на Starbucks в Мексико.
Мексиканското правителство е предупредило компанията, че тя потенциално нарушава интелектуална собственост притежание на Мексико.
Казусът касае факта, че Starbucks използват върху свой чаши и опаковки изображения взети от календара на Ацтеките и Teotihuacan.
Според изявление на компанията, тя е съгласна да уреди въпроса по благоприятен за страните начин, като заплати необходимата цена за да използва тези изображения. Освен това Starbucks ще изтеглят от магазините си въпросните чаши и опаковки до решаване на проблема.

English version

IP Tango reports about problems of Starbucks in Mexico.
Mexican government has warned the company that it potentially violates intellectual property rights owned by Mexico.
The case concerns the fact that Starbucks used on their own cups and packaging images taken from the Aztec calendar and Teotihuacan.
According to a statement of the company, she agrees to settle the matter favorable to both sides, and pay the necessary price to use these images. Furthermore, Starbucks will withdraw from its stores these cups and containers at the time resolve the problem.

петък, 8 януари 2010 г.

Decisions regarding business identifiers - Решения относно бизнес идентификаторите


Патентното ведомство на Великобритания публикува решения на the Company NamesTribunal касаещи казуси с регистрация на бизнес идентификатори.
Става въпрос за случаите в които се регистрират фирмени имена, които са сходни или идентични на вече съществуващи други такива или на регистрирани търговски марки. Добрата новина е че повече от решенията на the Company Names Tribunal са в полза на ищците. За съжаление обаче тази нелоялна практика продължава да съществува.
информация Marques Class 46.

English version

The UK Patent Office published decisions of the Company Names Tribunal relating to the registration of business identifiers.
It's about where someone registered corporate names that are similar or identical to any other existing or registered trademarks. The good news is that more of the decisions of the Company Names Tribunal are in favor of plaintiffs. Unfortunately this unfair practice continues to exist.

information Marques Class 46.

Сугестивни марки - Suggestive marks


Сугестивните марки са такива марки, които приложени към определени стоки или услуги, изискват определено въображение и предположение за да се стигне до заключение за характера на стоките и услугите. По това сугестивните марки се различават от описателните, които директно предават информация за същността на стоките и услугите.
Сугестивните марки, както и фантазиините марки могат да бъдат регистрирани без доказване на придобита вторична отличителност.
Повече информация за тези марки, както и за тяхното създаване може да откриете в TradeMark Express Blog.

English version

Suggestive marks are those marks that applied to certain goods or services, require a certain imagination and conjecture to reach a conclusion about the nature of goods and services. These suggestive marks are distinguished from descriptive marks, which directly transmit information about the nature of goods and services.
Suggestive marks, and fanciful marks may be registered without proof of acquired secondary meaning.
More information about these stamps and their creation can be found at TradeMark Express Blog.


четвъртък, 7 януари 2010 г.

Съдят Microsoft заради Bing - A lawsuit against Microsoft because of Bing


Малката компания за дизайн от САЩ Bing! Information Design заведе дело срещу софтуерният гигант Microsoft.
Тя обвинява Microsoft, че използва името BING за своята търсеща машина, като това води до объркване сред потребителите относно произхода на предлаганите услуги.
Фирмата за дизайн използва BING за представяне на своите услуги от 2000-та година.
Bing! Information Design искат Microsoft да заплатят за създаването на разяснителна реклама, която да предотврати объркване след потребителите относно името BING.
Въпреки че използва Bing от близо 10 години, фирмата за дизайн подава заявка за марка през месец Май, два дни преди официалното стартиране на търсещата машина BING.
От своя страна Microsoft подават заявка за същата марка през месец Март.
информация itpro.co.uk

English version

The small design company in the USA Bing! Information Design filed suit against software giant Microsoft.
It accuses Microsoft, that uses the name BING for its search engine, causing confusion among consumers about the origin of services.
The company uses
BING for its services by the year 2000.
Bing! Information Design want from Microsoft to pay for the creation of awareness advertising to avoid consumer confusion.
Although
the name was used nearly 10 years the company filed an application for design mark in May, two days before the official start of the search engine BING.
For its part, Microsoft submitted an application for the same mark in March.
information itpro.co.uk

сряда, 6 януари 2010 г.

Liechtenstein joined the Singapore Treaty - Лихтенщайн се присъедини към Сингапурското споразумение


WIPO съобщава за присъединяването на Лихтенщайн към Споразумението от Сингапур за закрила на търговски марки. Споразумението влиза в сила за страната от 3 март 2010 година.

English version

WIPO reported on the accession of Liechtenstein the Singapore Treaty for the protection of trademarks. Agreement enters into force for the country by March 3, 2010.

вторник, 5 януари 2010 г.

Ferrero загуби дело в Украйна - Ferrero loses the case in UkraineИталианската компания за захарни продукти Ferrero загуби дело в Украйна.
Ferrero обвини руската компания Landrin, че произвежда и продава бонбони с марка и опаковка, които имитират тези притежание на Ferrero с марка Raffaello.
Руската компания продавала своите бонбони в бели квадратни кутии наподобяващи тези на Raffaello, използвайки марка Waferatto.
Според решението на the Higher Economic Court обаче използваната марка и опаковка от Landrin е достатъчно отличителна за да не доведе до объркване сред потребителите.
По-ранно тази година в сходно дело в Русия, съдът взе съвсем друго решение, което беше в полза на Ferrero считайки, че между опаковките и марките има значително сходство.
информация на Marques Class 46.

English version

An Italian confectionery company Ferrero lost a court case in Ukraine.
Ferrero has accused the Russian company Landrin, that manufactures and sells candy under the brand name and packaging resembling those owned by Ferrero.
The Russian company was selling its candies in white square boxes resembling those of Raffaello, use the mark Waferatto.
According to the decision of the Higher Economic Court, however, mark and packaging used by Landrin is distinctive enough, and does not lead to confusion among consumers.
Earlier this year in a similar case in Russia, the court issued another decision, which was in favor of Ferrero considering that between packages and brands of both companies have significant similarity.
information Marques Class 46.

петък, 1 януари 2010 г.

Nokia against Apple-saga continues (Nokia срещу Apple- сагата продължава)


Официалният сайт на Nokia съобщава за ново повдигнато обвинение срещу Apple пред the United States International Trade Commission (ITC).
Nokia обвинява Apple в използване на технологии свързани с потребителски интерфейс, камери, предаватели и управление на захранващи технологии, за които Nokia притежава 7 патента. Според финландската компания Apple използва посочените технологии във всичките си мобилни телефони, портативни плейъри и компютри.
Тези изобретения и нововъведения, притежавани от Nokia, са важни за нейното бизнес развитие и успех.
Според Paul Melin- Генерален мениджър "Патентно лицензиране" в Nokia това обвинение е различно от вече заведеното дело в Delaware, което касае претендиране за нарушаване на патенти за безжични стандарти от Apple.
Как ще отговорят от Apple на това предизвикателство предстой да разберем. Сагата за пазарно лидерство продължава.

English version

The Nokia's official website reported on a new indictment filed before the United States International Trade Commission (ITC) against Apple.
Nokia accuses Apple of using technology-related user interfaces, cameras, transmitters and power management technology, for which Nokia has 7 patents. According to the Finnish company Apple used this technology in its mobile phones, portable players and computers.
These inventions and innovations, owned by Nokia, are important to its business growth and success.
According to Paul Melin-General manager "Patent Licensing in Nokia, the charge is different from the case has brought in Delaware, which concerns the claim for infringement of patents for wireless standards from Apple.
How will Apple respond from this challenge is to find out. Saga on market leadership in mobile communications continues.

ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА - Happy new year

ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА!
Happy new year!
Bonne année!
Frohes neues Jahr!
Feliz año nuevo!