сряда, 29 февруари 2012 г.

Nokia победи IPCom в съдебно дело за патент - Nokia wins against IPCom in a lawsuit for patent

Съдебното дело започнато от IPCom срещу Nokia с обвинение за нарушаване на патенти от страна на телекомуникационният гигант приключи с решение на съда в Англия.
Според съда патентът на IPCom на чиято основа е започнато делото е невалиден и още по-важното, че той не касае основните телекомуникационни стандарти.
Съдът прекратява делото и присъжда на IPCom да плати над 10 милиона евро съдебни разходи на Nokia.
Това е добра новина за Nokia, която изпитва редица затруднения с пазарното си присъствие през последните години.
От друга страна решението е показателно за това, че подобни дела трябва да бъдат планирани изключително прецизно и да се прави реална предварителна оценка за шансовете за успех. В противен случай има опасност от плащане на огромни съдебни разходи.
информация IP Kat.

English version

The lawsuit
brought by IPCom against Nokia for infringement of patents by the telecommunications giant ended with a court decision in England.
According to court IPCom patent on which the case is initiated is invalid and more importantly it does not affect the basic telecommunication standards.
The court dismisses the case and awarded IPCom to pay over € 10 million legal costs to Nokia.
This is a good news for Nokia which has been experiencing many difficulties with its market presence in recent years.
On the other hand, the decision demonstrates that such trials should be planned very accurately, including to make a realistic estimate of the chances of success. Otherwise there is danger of paying huge legal costs.
Information IP Kat.

вторник, 28 февруари 2012 г.

Кратки IP новини от България и чужбина- IP news in brief from Bulgaria and abroad


1. Брюксел замрази АСТА. Споразумението отива на съд. За повече информация тук.

2. Полша: сагата за търговските марки, съдържащи цифри, продължава. За повече информация тук.

3. Фалшив прах за пране задържаха митничари от Варна. За повече информация тук.

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

English version

1. Brussels froze ACTA. Agreement goes to court. For more information here.

2. Poland: the saga of trademarks containing numbers continues. For more information here.Връзка
3. Counterfeit washing powder seized by customs in Varna. For more information here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.

понеделник, 27 февруари 2012 г.

Словакия също не подписа ACTA - Slovakia did not sign ACTA too


Словакия е поредната държава отказала да подпише споразумението ACTA.
На конференция организирана от министерство на икономиката на страната, министърът на икономиката заяви че споразумението съдържа прекалено неясни предписания, които биха могли да ограничат свободата на словото в интернет.
Конференцията беше последвана от изказвания на министъра на културата, министъра на правосъдието, представители от Патентното ведомство на страната, които от своя страна заявиха, че предвиденото в ACTA вече се съдържа в законодателството на Словакия, с което изразиха подкрепата си за споразумението.
След един месец в страната предстоят избори, така че друго развитие по въпроса надали ще има скоро.
информация IP Kat.

English version

Slovakia is another country that refused to sign the agreement ACTA.
At a conference organized by the Ministry of economy, the Minister said that the agreement contains too vague provisions that could limit the freedom of speech on the Internet.
The conference was followed by speeches of Minister of Culture, Ministry of Justice, representatives of the Patent Office in the country, which in turn said that ACTA texts have already contained in the legislation of Slovakia and expressed their support for the agreement.
As Slovakia will hold an election in one month it is unlikely to happen something different on this matter.
information IP Kat.

петък, 24 февруари 2012 г.

Словения и САЩ се присъединиха към EuroClass - Slovenia and the US join EuroClassПатентното ведомство на САЩ и Патентното ведомство на Словения се присъединиха официално към проекта EuroClass разработван от OHIM през последните години.
По този начин броят на участващите ведомства става 25.
OHIM възприема проекта EuroClass, като изключително стратегически относно класификацията на стоки и услуги за целите на регистрация на търговски марки.

Информация OHIM.

English version

The U.S. Patent Office and The Patent Office of Slovenia officially joined the project EuroClass which has been developed by OHIM in recent years.
Thus the number of participating institutions is 25.
OHIM determines the EuroClass project as a highly strategic for the classification of goods and services for the purposes of registration of trademarks.
Information OHIM.

четвъртък, 23 февруари 2012 г.

Нова услуга на WIPO за насърчаване на лицензирането - WIPO's new licensing promoting service


От 01.01.2012 г. Международното Бюро на WIPO предлага нова услуга, разработена въз основа на препоръките от срещата на работната група по Договора за патентно коопериране (РСТ), състояла се през месец юни 2010 г.
Услугата има за цел създаване на система за насърчаване на лицензирането, включително и въвеждане на регистър, чрез който заявителите могат да изразят желанието си за лицензионна готовност. Услугата предоставя възможност за вписване на лицензионна готовност по международни заявки по РСТ.
За целта е създаден формуляр PCT/IB/382, чрез който до изтичане на 30 месеца от приоритетната дата на международната заявка всички заявители, за които лицензионната готовност представлява интерес, могат да подадат искане за вписване на лицензионна готовност. Искането ще бъде включено към библиографските данни на международната заявка към базата данни на СОИС PATENTSCOPE, но няма да бъде част от данните, свързани с публикацията на международните заявки.
Формулярът PCT/IB/382 не е част от задължителната форма PCT/RO/101.
Искането за вписване на лицензионна готовност няма да води до автоматично намаляване на таксите, събирани от националните ведомства при влизането в национална фаза.
информация Патентно ведомство на Р.България.

English version

Since 01/01/2012 the International Bureau of WIPO has offered a new service which was developed based on recommendations from the meeting of the Working Group on Patent Cooperation Treaty (PCT) held in June 2010
The service aims to provide a system to promote licensing, including the establishment of a register by which applicants may express their wish of license. The service allows the registration of a license willingness for international applications under the PCT.
For this purpose, it is created a form PCT/IB/382 through which by the end of 30 months from the priority date of the international application all applicants for that license who have an interest may submit a request for registration of a licensing
willingness. The request will be incorporated into the bibliographic data of the international application to the WIPO database PATENTSCOPE, but will not be part of the data relating to the publication of international applications.
PCT/IB/382 is not part of the mandatory form PCT/RO/101.
The application for registration of license will not automatically lead to reduction of the fees collected by the national authorities upon entry into national phase.

information Patent Office of Republic of Bulgaria.

сряда, 22 февруари 2012 г.

Марки DYNIQUE и DIPTYQUE са сходни според Европейския съд - DYNIQUE DIPTYQUE are similar according to the European Court


Европейският съд излезе с решение по дело T-305/10 за сходство между марки DYNIQUE ( класове 3, 41, 44) и DIPTYQUE ( класове 3, 4, 35).
Според съда има наличие на силно визуално сходство благодарение на букви D и QUE в двете марки. Останалите букви I и Y се произнасят по един и същи начин на много езици в Европа, а ik и id са силно сходни.
От концептуална гледна точка думата DYNIQUE има значение на френски за произведение на изобразителното изкуство, докато думата DIPTYQUE няма значение. Реално обаче няма доказателства че потребителите на козметика биха се повлияли от значението на първата дума при осъществяване на покупка.
Факта че IQUE е суфикс широко използван във френския език не прави по-ранната марка слабо отличима.
информация Marques Class 46.

English version

The European Court ruled in Case T-305/10 concerning similarity between marks DYNIQUE (Classes 3, 41, 44) and DIPTYQUE (Classes 3, 4, 35).
According to the court there is a strong visual similarity due to the letters D and QUE in both marks. The other letters I and Y are pronounced in the same way in many languages ​​in Europe and ik and id are very similar.
From a conceptual point of view DYNIQUE has a meaning in French as a work of art while DIPTYQUE is without any meaning. Actually, there is no evidence that consumers of cosmetics would be influenced by the meaning of the first word in making a purchase.
The fact that IQUE is suffix widely used in the French language does not make the earlier mark less distinguishable.
information Marques Class 46.

вторник, 21 февруари 2012 г.

8000 имена които не могат да бъдат търговски марки - 8000 names that can not be trademarks


Sinapseblog публикува списък с над 8 000 имена, които не могат да бъдат регистрирани, като търговски марки. Повече информация тук и тук.

English version

Sinapseblog published a list of over 8000 names that can not be registered as trademarks. More information here and here.

петък, 17 февруари 2012 г.

Европейската обсерватория за фалшифицирането и пиратството става част от OHIM- European Observatory on Counterfeiting and Piracy will be part of OHIM


Европейският парламент одобри днес предложението за прехвърляне на Европейската обсерватория за фалшифицирането и пиратството към OHIM и да си смени нейното име на Европейската обсерватория за нарушения на правата върху интелектуалната собственост.
Прехвърлянето, който беше гласуван с голямо мнозинство от членовете на Европейския парламент, трябва да бъде официално прието от Съвета на Европейския съюз преди процедурата да бъде финализирана.
Обсерваторията се очаква да се осигури, наред с други неща, събиране, анализ и разпространение на обективни и надеждни данни по отношение на стойността на правата на интелектуална собственост и нарушенията свързани с тези права. Както е заявено от комисаря по вътрешния пазар Мишел Барние по време на посещението в OHIM миналата седмица, приоритетът трябва да бъде "разбирането, обяснието и да действията" за защита на творчеството и иновациите.

English version

The European Parliament today approved the proposal to transfer the European Observatory on Counterfeiting and Piracy to OHIM and to change its name to the European Observatory on Infringements of Intellectual Property Rights.
The transfer, which was voted for by a large majority of MEPs, has to be formally adopted by the Council of the European Union under the ordinary legislative procedure before being finalised.
After the Council vote, which is expected to be passed at a meeting still to be confirmed by the Danish Presidency, the Regulation will be signed by the Presidents of the Parliament and the Council and will come into force twenty days after it is published in the Official Journal.
The Observatory is expected to ensure, among other things, the collection analysis and dissemination of relevant, objective and reliable data regarding the value of IP rights and the infringements of those rights. As stated by Internal Market Commissioner Michel Barnier during a visit to OHIM last week, the priority should be to "understand, explain and act" to protect creativity and innovation.

четвъртък, 16 февруари 2012 г.

USPTO - the Trademark Information Network


Американското патентно ведомство въведе в действие the Trademark Information Network на своя сайт.
Чрез тази услуга вие може да гледате видео материали които обясняват основните моменти от дейността на ведомството при регистрацията на търговски марки в страната.

English version

The U.S. Patent Office enter into force the Trademark Information Network on its website.
Through this service you can watch videos that explain the highlights of the activities of the Office in trademark registration in the country.

сряда, 15 февруари 2012 г.

Google получи зелена светлина за сделката с Motorola в САЩ и Европа - Google gets the green light for the deal with Motorola in the U.S. and Europe


Антимонополните власти в САЩ и Европа дадоха разрешение за осъществяване на сделката с която Google купува Motorola Mobility за 12,5 милиарда долара.
Според властите в Европа сделката не засяга директно конкуренцията но въпреки това те си запазват правото в бъдеще да преразгледат ситуацията ако се окаже, че Google започне да злоупотребява с патентното портфолио, което придобива чрез Motorola. Това портфолио покрива и редица патенти засягащи Android, които се използва от редица компании за смарттелефони по света.
Държавите които все още не са дали зелена светлина на Google за сделката са Китай, Тайван и Израел.

English version

Antitrust authorities in the U.S. and Europe have given permission for the deal in which Google buys Motorola Mobility for 12.5 billion dollars.
According to authorities in Europe the deal does not directly affect the competition but they reserve the right to further review the situation if it turns out that Google started to abuse with the patent portfolio that acquired by Motorola. This portfolio includes a number of patents covering Android which is used by many companies for smart phones worldwide.
States still have not given the green light to Google's deal are China, Taiwan and Israel.

вторник, 14 февруари 2012 г.

Регистрация на подвижен дизайн - Registration of moving design


Някои държави по света, като Норвегия и Южна Корея, както и OHIM позволяват регистрацията на така нареченият подвижен дизайн.
При неговото регистриране е необходимо да се спазят няколко изисквания.
Трябва да се предоставят последователни изображения на подвижния дизайн, придружени задължително от описание. Повече информация може да откриете тук и тук.

English version

Some countries in the world such as Norway and South Korea as well as OHIM allow the registration of so-called moving design.
This registration requires complying with several requirements.
It must be provided consecutive images of moving design necessarily accompanied by a description.
More information can be found here and here.

понеделник, 13 февруари 2012 г.

Търговска марка състояща се от един цвят - Trademark consisting of one color


Може ли един цвят, да получи регистрация, като търговска марка? Това е въпроса.
Регистрацията на марки състоящи се от един цвят по принцип е или невъзможна или изключително трудна.
Класически пример за това е пурпурният цвят на Cadbury, който беше регистриран във Великобритания.
В статията, която може да намерите тук, Jeremy Phillips прави изключително добро обобщение на казуса.

English version

Can one colour to obtain registration as a trademark? This is the question.
The registration of marks consisting of one color in general is either impossible or extremely difficult.
A classic example is the purple color of Cadbury, which was registered in the UK.
The article, which can be found here, Jeremy Phillips makes very good summary of the case.

петък, 10 февруари 2012 г.

Motorola започна ново дело срещу Apple - Motorola launched a new lawsuit against Apple


Моторола заведе ново съдебно дело срещу Apple, този път във Флорида. Делото касае претенция за нарушаване на патенти свързани с технологии използвани в iPhone и iCloud.
През миналата година Motorola постигна значителен успех, като спечели патентно дело срещу Apple в Германия. Тогава делото се отнасяше до претенции за неразрешено ползване на патентовани технологии в iPhone and iPad 3G.
Атаките на Motorola не са случайни. През изминалата година беше анонсиране сделка в която Google купуваше компанията за 12,5 милиарда долара. Сделката все още не е финализирана но според запознати започването на подобни съдебни дела трябва да стане със съгласието на Google.

English version


Motorola filed a new lawsuit against Apple, this time in Florida. The case concerns a claim for infringement of patents relating to technology used in iPhone and iCloud.
Last year, Motorola has achieved considerable success, winning a patent lawsuit against Apple in Germany. Then the case concerned the claims of unauthorized use of patented technologies in the iPhone and iPad 3G.
Attacks of Motorola are not random. Last year was announcing a deal in which Google bought the company for 12.5 billion dollars. The deal has not yet been finalized but according to people familiar opening of such trials should be done with the consent of Google.

четвъртък, 9 февруари 2012 г.

Statistics from OHIM- December 2011 - Статистика от OHIM- Декември 2011


OHIM публикува статистика за заявените и регистрирани марки на Общността през месец декември 2011. Данните са както следва:


2011 2010
Community trade mark applications received 9 775 8 647
Community trade mark applications published 7 427 6 748
Community trade marks registered (certificates issued) 7 374 8 007Registered Community designs received 6 296 7 124
Registered Community designs published 4 715 4 457

English version

OHIM publishes statistics regarding applications and registrations of Community trade marks in December 2011. The data are as follows:

сряда, 8 февруари 2012 г.

Осъдиха Google във Франция относно Google Maps - Google was condemned in France concerning Google Maps


Френски съд осъди Google за нелоялна конкуренция относно предоставяната услуга Google Maps. Съдебното дело е повдигната по искане на френската компания Bottin Cartographes, която предлага аналогична услуга срещу заплащане.
Според тази компания Google злоупотребява с пазарното си поведение, като предлага достъп до Google Maps безплатно и по този начин води конкурентна война срещу останалите пазарни участници, които чисто финансово не могат да предоставят такъв достъп безплатно.
Съдът приема че в случая Google е осъществил нелоялна конкуренция и санкционира компанията с 660 000 долара. Предстой обжалване на решението.

English version

A French Court convicted Google for unfair competition about the service Google Maps.
The case
was brought at the request of the French company Bottin Cartographes which provides similar services for a fee.

According to this company Google abused with its market behavior by offering access to Google Maps for free and thus leading competitive war against other market participants who are financially unable to provide such access free of charge.
The Court held that in this case Google has made unfair competition and penalize the company with 660,000 dollars. Forthcoming appeals.

вторник, 7 февруари 2012 г.

OHIM публикува обновено ръководство относно класифицирането на стоки и услуги - OHIM publishes updated guidance on the classification of G & S


OHIM публикува обновено ръководство касаещо класификацията на стоките и услугите в заявки за марки на Общността. Ръководството е съобразено с въведената десета версия на Ницката класификация.
Ръководството може да откриете тук.

English version

OHIM publishes updated manual concerning the classification of goods and services into applications for Community trade marks. The Manual is consistent with the tenth edition of the Nice Classification.
The guide can be found here.

понеделник, 6 февруари 2012 г.

Hasbro атакува Asus чрез трансформърс - Hasbro attack Asus by it's Transformers


Един класически пример за изключителната важност на предварителните проучвания и анализи при избор на нова марка, която да бъде пусната на пазара.
Наскоро Asus представи своя нов таблет хибрид “Transformer Prime”, които може да комбинира таблет с клавиатура към него.
Hasbro, водещ световен производител на детски играчки, притежава правата върху изключително популярната история на Трансформарите, както и множество марки по цял свят свързани с персонажите. През последните години бяха направени и филми преразказващи историята на роботите.
Поради това Hasbro завежда съдебно дело срещу Asus с обвинението че технологичната компания нарушава нейни права и черпи от имиджа на персонажите.
Резултатът от това дело ще бъде интересен. Факт е че персонажите на Hasbro придобиха сериозна популярност след лансирането им от Холивуд, така че надали би било проблем доказването на общоизвестността на марките притежавани от компанията.
Тъй като персонажите са роботи то и връзката с технологичния продукт на Asus е директна, тоест има база за приемане, че е налице недобросъвестност.

English version

A classic example of the extreme importance of preliminary research and analysis when choosing a new brand which to be launched on the market.
Asus has recently introduced its new
hybrid tablet "Transformer Prime" which combined tablet with a keyboard.
Hasbro, the world's leading manufacturer of toys, owns the very popular story of Transformers and numerous trade marks worldwide related to the characters. In recent years there have been movies which retold the history of famous robots.
Therefore, Hasbro filed a lawsuit against Asus with
the accusation that the tech company violates its rights and try to derive benefits from the characters.
The result of this lawsuit will be interesting. It is fact that the characters of Hasbro have gained significant popularity since their launch in Hollywood, so it wouldn't be a problem proving the reputation of the brands owned by the company.
Because the characters are robots the link with the Asus tech products is direct, that is the basis for its assumption that there is bad faith.

петък, 3 февруари 2012 г.

Босна и Херцеговина подписа Виенското споразумение - Bosnia and Herzegovina signed the Vienna Agreement


Босна и Херцеговина подписа Споразумението от Виена относно международната класификация на образните елементи на търговските марки.
Споразумението ще влезе в сила за страна от 19.04.2012.

English version

Bosnia and Herzegovina signed the Vienna Agreement concerning the International Classification of figurative elements of trademarks.
The Agreement will enter into force on 19.4.2012 country.

четвъртък, 2 февруари 2012 г.

Проектиране на бъдещето - Designing the future


Патентното ведомство на Великобритания публикува интересна статия относно ролята на иновациите за развитието на компаниите по света.
Статията засяга тясната взаимообвързаност между R&D и Маркетинга в една компания, основните стъпки за създаването на иновации, както и ролята на мениджмънта на знанието.
Пълният текст на статията може да откриете тук.

English version

The UK Patent Office published an interesting article on the role of innovation in the development of companies in the world.
The article concerns the close interdependence between R & D and marketing in a company, the basic steps for creating innovation and the role of the knowledge management.
The full text of this article can be found here.

сряда, 1 февруари 2012 г.

Ирландците регистрираха второ европейско географско означение - Irish registered a second European geographical indication


Северна Ирландия успя да регистрира второ свое европейско географско означение. Става дума за сорт картофи под името Comber Early.
Тези картофи се отличават с много по-ранна реколта от останалите сортове, както подсказва и самото им име.
Според ирландците получаването на подобна защита в Европа е положителен сигнал за местната икономика. Това ще позволи н земеделците отглеждащи Comber Early да изграждат маркетингова стратегия около бранда, като в същото време ще имат силно средство за неговата защита.
Повече информация може да откриете тук.

English version

Northern Ireland managed to receive protection for their second European geographical indication. It is a potato variety named Comber Early.
These potatoes have very earlier harvest in compare with others varieties.
According to the Irish receiving such protection in Europe is a positive signal for the local economy. This will allow farmers growing Comber Early to build marketing strategy around the brand, while at the same time they will have a powerful tool for it defense.
More information can be found here.