петък, 28 юни 2013 г.

Wood срещу Woods - Wood vs. Woods

Европейският съд излезе с решение по дело Case T- 80/11. То касае по-ранна марка
за класове 18, 25, 40, 


както и по-късна марка:


за класове 18, 24, 25.

OHIM първоначално отхвърля опозицията. Стоките са идентични и сходни. Знаците имат ниска степен на визуално и фонетично сходство. Концептуално думите wood и woods нямат значение за потребителите неговорещи английски език. Не е претендирана придобита висока отличителност и репутация на по-ранната марка.
Апелативния борд отменя това решение, като счита, че марките са сходни в достатъчна степен. Елементите RIDGE и RIVER са сходни по отношение на тяхното начало и съдържащи се букви. Думите wood и woods са силно сходни. Останалите елементи в по-ранната марка са допълващи, нямат водещо значение.
Съдът потвърждава това решение с изключение на сходството на стоките от клас 24 и услугите от клас 40, указано в решението на Борда.
информация на Marques Class 46.

English version

The European Court has issued a judgment in Case T-80/11. It concerns an earlier mark
for classes 18, 25, 40
and a latter mark: 
for classes 18, 24, 25.

OHIM
initially rejected the opposition . The goods are identical or similar. The signs have a low degree of visual and phonetic similarity. Conceptually words wood and woods are irrelevant for users not speaking English. It is not claimed acquired distinctiveness and high reputation of the earlier mark.
The Board of Appeal reversed that decision and held that the marks are sufficiently similarity. RIVER and RIDGE  are similar in their beginning and contain  some common letters. Words wood and woods are very similar. Other elements in the earlier mark are complementary, they are not a key factor for the comparison.
The Court confirmed that decision except for the similarity of the goods in Class 24 and Class 40 services specified in the decision of the Board.
information Marques Class 46.

четвъртък, 27 юни 2013 г.

Нови такси за регистрация на международни марки в Япония - New fees for registration of international trade marks in Japan

WIPO информира за промяна на индивидуални такси за посочване на Япония в заявки за международни марки. Новите такси са:
Amounts (in Swiss francs)
First Part
– for one class of goods or services - 114
– for each additional class - 87

Second Part
Application or Subsequent Designation
– for each class of goods or services - 380
Renewal
– for each class of goods or services - 490

Тези такси влизат в сила за страната считано от 20.07.2013.

English version

WIPO notes for changes of individual fees for designation of Japan in application for international trade marks. The new fees are:

These fees will take effective for the country on 20.07.2013.

сряда, 26 юни 2013 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. Принципи при изготвяне на клаузи, отнасящи се до интелектуалната собственост в двустранни и регионални споразумения. За повече информация тук. 

2. ЕК глоби „Lundbeck“ и други фармацевтични компании за възпрепятстване на навлизането на пазара на генерични лекарства. За повече информация тук.  

3. Една страница, която ще сложи край на войната за правата върху песничката “Happy birthday”. За повече информация тук.

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

English version

1. Principles in the preparation of clauses relating to intellectual property in bilateral and regional agreements. For more information here.

2. EC fines "Lundbeck" and other pharmaceutical companies for delaying market entry of generic medicines. For more information here.

3. A page that could end the war for the rights over song "Happy birthday". For more information here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here. 

вторник, 25 юни 2013 г.

България е на трето място по брой заявени национални марки в Германия - Bulgaria ranks third in list for applied national marks in Germany

Патентното ведомство на Германия публикува годишният си доклад за 2012 година.
В Германия са били заявени близо 60 000 нови марки през 2012 година. Това което прави впечатление е класацията на заявителите от други държави за национални марки в страната.
Изненадващо или не България е на трето място по брой заявени марки в Германия (405), което прави 0,7% от всички заявени марки в Германия за изминалата година. На първо място е Швейцария ( 468), а на второ място САЩ ( 407).
Позицията на България в тази класация би могла да се обясни с чисто икономически причини. Германия е един от основните партьори на България в ЕС от една страна, а от друга много българи учат и развиват бизнес в страната.

English version

The Patent Office of Germany published its annual report for 2012. 
Nearly 60 000 trademarks have been filled in 2012. What is striking is the ranking of applicants from other countries which are applied for national marks in the country. 
Surprisingly or not Bulgaria ranks third in the list for trade marks in Germany (405), which makes 0.7% of all applied trade marks in Germany for the past year. First is Switzerland (468) and the second is United States (407). 
Bulgaria's position in this ranking could be explained by purely economic reasons. Germany is one of the main partners of Bulgaria in the EU on the one hand and on the other many Bulgarians studying and doing business in the country. 

понеделник, 24 юни 2013 г.

Южна Корея, Мароко, Мексико и Турция се присъединяват към TM View - скоро - South Korea, Morocco, Mexico and Turkey will join TM View - soon

OHIM публикува интересно съобщение за предстояща работа по интеграция на базите данни за търговски марки на Южна Корея, Мексико, Мароко и Турция в общата база данни TM View. По този начин от предимно европейска база данни, TM View ще придобие глобален характер.

English version

OHIM has published an interesting note about a forthcoming work on the integration of databases for trademark of South Korea, Mexico, Morocco and Turkey in the general database TM View. Thus this database will become more global.

петък, 21 юни 2013 г.

Победа за iPod в Швеция - Victory for iPod in Sweden

Патентното ведомство на Швеция заличи регистрация на марка WHYPOD по искане на Apple с оглед наличието на по-ранна общоизвестна марка iPod за същите стоки.
Притежателят на марка WHYPOD се аргументира, че думата POD е с ниска степен на отличителност, тъй като тя се използва широко за окачествяване на портативни устройства.
Патентното ведомство приема, обаче, че марка iPod се ползва с широка известност на територията на страната, поради което тя се ползва с допълнителна степен на защита. Ведомството счита, че използването на марка WHYPOD може да се асоциира с по-ранната марка iPod и да се облагодетелства незаслужено от това.
информация на Marques Class 46.

English version

The Patent Office of Sweden cancelled a trademark registration for WHYPOD by a request of Apple because of earlier well-known mark iPod for the same goods.
Trade mark proprietor of WHYPOD argued that the word POD has a low degree of distinctiveness, since it is widely used to characterize portable devices.
The Patent Office accepted, however, that the iPod mark enjoys a wide popularity throughout consumers in the country, which is why it has an additional degree of protection. The Office considers that the use of the mark WHYPOD could associated with the earlier trade mark iPod and thus take unfair advantages from this.
information Marques Class 46.

четвъртък, 20 юни 2013 г.

Изисквания при регистрация на марки във Филипините - Requirements for registration of trade marks in the Philippines

WIPO публикува важна информация относно регистрацията на международни марки за територията на Филипините.
Всеки заявител на такава марка трябва да приложи към заявката и Декларация за реално използване на марката. Декларациите трябва да се подадат директно в Ведомството във Филипините.
Декларацията трябва да се предостави до 3 години след датата на регистрация на марката и при заплащане на такса.
Алтернативно притежателят на марката може да подаде декларация за неизползване на марката.
При липсата на такива декларации Ведомството е в правото си да прекрати действието на регистрацията на марката.
Повече информация може да се открие тук.

English version

WIPO has published an important information on the registration of international trademarks for the territory of the Philippines.
Each applicant for such a trademark must fill
a declarations of actual use of that  mark. Declarations must be submitted directly to the Office in the Philippines.
The declaration must be submitted within 3 years after the date of registration of the mark and upon payment of a fee.
Alternatively, the owner may file a declaration of non-use of the mark.
In the absence of such declarations the Office has the right to terminate the registration of the mark.
More information can be found here.

сряда, 19 юни 2013 г.

Имитация на опаковки и продукти - доклад на Патентното ведомство на Великобритания - Lookalike products - a report of the UK Patent Office

Патентното ведомство на Великобритания публикува интересен доклад с автори Phillip Johnson, Johanna Gibson and Jonathan Freeman, касаещ влиянието на копирането на чужди опаковки и дизайни на продукти. Докладът разглежда проблемът и възможностите за противодействие във Великобритания, Германия, САЩ и на общоевропейско ниво.
Пълният текст на доклада може да откриете тук.

English version

The UK Patent Office published an interesting report authored by Phillip Johnson, Johanna Gibson and Jonathan Freeman, concerning the impact of  lookalikes products. This report examines the problems and different possibilities for fighting with it in the UK, Germany, USA and on a European level. 
The full report can be found here.

вторник, 18 юни 2013 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. SAP ще бъде първата компания, която ще тества промените в America Invents Act, касаещи патентоване на бизнес методи. За повече информация тук.  

2.  Препродажба на музикални произведения на дигитален носител - американския срещу европейския подход. За повече информация тук. 

3. EPO и IEEE-SA (Institute of Electrical and Electronics Engineers Standards Association) подписаха меморандум за сътрудничество. За повече информация тук.

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

English version

1. SAP is the first company which will test the changes in the America Invents Act, which concern  the patentability of business methods. For more information here.

2. Music resale on digital media - American versus European approach. For more information here.

3. EPO and IEEE-SA (Institute of Electrical and Electronics Engineers Standards Association) signed a memorandum of cooperation. For more information here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.     

понеделник, 17 юни 2013 г.

Граждани на други държави от ЕС могат да бъдат представители по индустриална собственост в България - Citizens from other EU Member States can be industrial property representatives in Bulgaria


Правителството одобри промени в Наредбата за представителите по индустриална собственост, с които се регламентира правото на граждани на държава-членка на Европейския съюз, на страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство или граждани на Швейцария да бъдат представители по индустриална собственост пред Патентното ведомство на България. Правото им произтича от Директива 2006/123/ЕО относно услугите на вътрешния пазар, чиито разпоредби съдържат забрана за дискриминационни изисквания към доставчиците на услуги, свързани с националност и местожителство.
Според досегашните изисквания на наредбата представители по индустриалната собственост можеха да бъдат само български граждани, постоянно живеещи на територията на България.
Представителите съдействат и защитават правата и законните интереси на физически и юридически лица в областта на индустриалната собственост. Те задължително трябва да са вписани в регистър на Патентното ведомство.

English version

News from the Council of Ministers of the Republic of Bulgaria :

The government approved the Ordinance on Industrial Property Representatives, which regulates the right of nationals of a Member State of the European Union, Member States of the Agreement on the European Economic Area or Swiss nationals to be industrial property representatives before the Patent Office of Bulgaria. This right arises under Directive 2006/123/EC on services in the Internal market, which provisions prohibit the discriminatory requirements to providers of services related to nationality and residence.
According to previous requirements of the Ordinance all industrial property representatives could be only Bulgarian citizens living permanently in Bulgaria.
Representatives promote and protect the rights and legitimate interests of individuals and legal entities in the field of industrial property. They must be entered in the register of the Patent Office.

четвъртък, 13 юни 2013 г.

Малта се присъедини към проект Старшинство на OHIM - Malta joined Seniority project of OHIM

Marques Class 46 съобщава за присъединяването на Малта към проекта Старшинство на OHIM. Този проект касае предоставянето на информация за старшинство на марки регистрирани и по национален ред в отделните членки на ЕС.
В проекта членуват 14 държави: България, Малта, Швеция, Словакия, Словения, Бенелюкс, Ирландия, Унгария, Португалия, Чехия, Румъния, Литва, Латвия и Естония.

English version

Marques Class 46 has reported for Malta's accession to the Seniority project established by OHIM. This project concerns the provision of information about the seniority of marks registered under the national procedure in individual states.
The member in this project are 14 countries: Bulgaria, Malta, Sweden, Slovakia, Slovenia, Benelux, Ireland, Hungary, Portugal, Czech Republic, Romania, Lithuania, Latvia and Estonia.

сряда, 12 юни 2013 г.

Могат ли иновациите да бъдат търговска марка в Европа? - Can an innovation be a trademark in Europe?

Европейският съд се произнесе по дело Case T-515/11. Delphi Technologies, Inc. подава заявка за словна европейска марка INNOVATION FOR THE REAL WORLD за класове 7, 9, 10, 12.
OHIM отказва марката тъй като потребителите биха разбрали марката, като хвалебствен израз отнесено към посочените класове. Освен това нищо от марката не може да накара потребителите да я запомнят, като отличителен търговски знак. Заявената марка не е съставена от нестандартен израз или някаква игра на думи. Марката е обикновен, банален слоган, поради което не може да представлява търговска марка. От друга страна не са предоставени доказателства за отличителност на знака.
Повече информация може да откриете тук.
информация на Marques Class 46.

English version

The European Court has ruled in Case T-515/11. Delphi Technologies, Inc. filed an application for a European word mark INNOVATION FOR THE REAL WORLD for Classes 7, 9, 10, 12.
OHIM refusedthis trademark as consumers would understand the mark as a laudatory term referred to those classes. Furthermore, nothing in the trade mark may lead consumers to remember it as a distinctive sign. The mark applied for is not composed of unusual expression or a pun. The mark is simple, a trite slogan and therefore can not constitute a trademark. On the other hand there is not some evidence sor a distinctive character of this sign.
More information can be found here. 
Information Marques Class 46.

вторник, 11 юни 2013 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. Европа и Китай постигнаха споразумение за използване на една и съща патентна класификация. За повече информация тук.

2. Не всичко може да бъде търговска марка. За повече информация тук. 

3. САЩ: авторскоправна закрила за уеб съдържание. За повече информация тук. 

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

English version

1. Europe and China agreed to use the same patent classification. For more information here.

2. Not everything can be a trademark. For more information here.

3. USA: copyright protection for web content. For more information here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.   

понеделник, 10 юни 2013 г.

Елетронни опозиции срещу търговски марки в Турция - E-oppositions regarding trade marks in Turkey

Marques Class 46 съобщава новината за възможността за подаване на опозиции по електронен път в Патентното ведомство на Турция във връзка с регистрация на търговски марки в страната.
Елетронните опозиции обаче не водят до по-малки такси свързани с тях.
Повече информация може да откриете тук.

English version

Marques Class 46 has reported the news about the possibility of filing of e-oppositions to the Patent Office of Turkey in connection with the registration of trade marks in the country.
E-oppositions however will not lead to smaller charges associated therewith.
More information can be found here.

петък, 7 юни 2013 г.

Статистика от OHIM за месец Април 2013 - Statistics from OHIM for the month April 2013

OHIM публикува статистика относно подадените заявки за марки и дизайни на Общността за месец Април 2013. Данните са както следва:

2013 2012
Community trade mark applications received 9 377 8 216
Community trade mark applications published 9 330 7 544
Community trade marks registered (certificates issued) 8 206 7 490
     
Registered Community designs received 7 501 7 227
Registered Community designs published 8 036 6 484

English version

OHIM has published statistics regarding applications for Community trade marks and designs for the month of April 2013. The data are as follows:

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1.  Патентно ведомство на САЩ: Няма да има промяна в оценката на патентоспособността на софтуерните продукти.  За повече информация тук.

2. Защита на търговска марка: Струва ли си? За повече информация тук. 

3. Конкурс "Млад икономист 2013" на тема: "Електронна търговия и интернет маркетинг".  За повече информация тук.

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

English version

1. The U.S. Patent Office: There will be no change in the assessment of the patentability for software. For more information here.

2. Trademark protection: Is it worth it? For more information here.

3. A competition "Young Economist 2013", subject  "E-commerce and Internet Marketing." For more information here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here. 

четвъртък, 6 юни 2013 г.

65 години от основаването на Патентното ведомство

Новина от Патентно ведомство на Р.България:

На 4 юни 2013г. се навършват 65 години, откакто с Указ № 907 от 4  юни 1948 г. към Правителствения комитет по стопански и финансови въпроси при Министерския съвет се създава Институтът за рационализация – ИНРА, чийто правоприемник е днешното Патентно ведомство на Република България. Институцията играе  основополагаща роля за изграждането на българската система за закрила на индустриалната собственост.
Началото на закрилата на индустриалната собственост в България е поставено доста по-рано, още през 1892г., когато Народното събрание приема Закона за търговските и индустриални марки, и след това, през 1921г., когато е приет Законът за патентите за изобретения.
Патентното ведомство като институция – наследник на първите български служби за закрила на индустриалната собственост е изминало дълъг и понякога доста неравен път, белязан с множество промени и решения, чиито резултати могат да бъдат оценени във времето.
Днес спокойно можем да заявим, че страната ни има изградена национална система за закрила на обектите на индустриалната собственост. Тя е модерна, европейски хармонизирана и предоставя възможност за защита на изобретенията, марките, географските означения и промишлените дизайни, полезните модели, сортовете растения, породите животни и топологиите на интегралните схеми.
Тази система е резултат от усилията на много поколения, а служителите на Патентно ведомство и днес дават своя принос за изграждането и функционирането й у нас. Процесът е отворен, непрекъснат и се осъществява в добро сътрудничество и с нашите европейски и международни партньори, което допринася за модерния облик, стабилността и високото ниво на закрила на индустриалната собственост у нас.
Ежедневен е и приносът на нашите служители за развитието на системата в европейски и международен план.
Въпреки нелеките в последните години световни финансови и икономически обстоятелства и тяхното отражение в България, специалистите в тази област продължават да работят усилено, защото знаят, че това е единственият път за модернизацията и добрата конкурентоспособност на нашата страна чрез развиването на подходяща иновационна среда.  Индустриалната собственост винаги ще бъде неразривно свързана с развитието на научно-техническия прогрес и с водещите идеи за развитието на обществото, затова и Патентното ведомство, като държавен орган, предоставящ правата  върху тази собственост, ще следва глобалното обществено-политическо и европейското административно развитие, като по този начин допринася за подобряването на качеството на съвременния ни живот.
Официалното отбелязване на годишнината от основаването на Патентното ведомство ще се състои на 8 ноември 2013г. заедно с връчването на наградите „Изобретател на годината” и вписването в Златната книга на заслужили български изобретатели.   

сряда, 5 юни 2013 г.

Roca срещу Roca на европейска сцена - Roca v. Roca on European stage

Европейският съд излезе с решение по дело  T-115/12, което касае спор между по-късна марка ROCA - словна за клас 3 и по-ранни испански марки ROCA за клас 21.
OHIM приема, че марките са сходни и потвърждава опозицията за следните стоки: парфюмирани масла, дезедоранти.
Според OHIM има сходство между стоките гъби и четки и почистващи препарати в клас 3. Макар и различни продуктите са допълващи се.
Съдът потвърждава наличието на сходство между марките и потвърждава опозицията за посочените стоки.
информация Marques Class 46.

English version


The European Court has ruled in Case T-115/12, which concerns a dispute between the later mark ROCA - word mark for class 3 and earlier Spanish mark ROCA Class 21.
OHIM considered that the marks are similar and confirm the opposition for the following goods: perfumed oils, deodorants.
According to OHIM there is similarity between the goods sponges and brushes and cleaning products in Class 3. Despite the fact that these goods have different nature, they are
complementary products.
The Court confirmed the existence of similarity between the marks and uphold the opposition for these goods.
information Marques Class 46.

вторник, 4 юни 2013 г.

Руанда се присъедини към Мадридският протокол за международна регистрация на марки - Rwanda joins the Madrid Protocol for the International Registration of Marks

WIPO съобщава новината за присъединяването на Руанда към Мадридският протокол за международна регистрация на търговски марки.
Протоколът ще влезе в сила за страната считано от 17.08.2013.
С присъединяването на Руанда страните членки на Протокола стават 90.

English version

WIPO has reported news for the accession of Rwanda to the Madrid Protocol for international registration of trademarks.
The Protocol will enter into force for the country on 08/17/2013.
With the accession of Rwanda Member States of the Protocol become 90.