четвъртък, 31 октомври 2013 г.

Европейските патенти ще бъдат валидни и на територията на Молдова - European patents will be valid on the territory of Moldova

Европейското патентно ведомство и Патентното ведомство на Молдова подписаха споразумение, което ще позволи действието на европейските патенти да се признава и на територията на Молдова.
Според условията на споразумението, притежателите на европейски патенти ще могат да валидират тяхното действие и на територията на Молдова, макар че страната не е член на Европейската патентна конвенция.
Повече информация може да откриете тук.

English version

The European Patent Office and the Patent Office of Moldova signed an agreement that will allow the all European patents to be recognized on the territory of Moldova. 
Under the terms of the agreement, holders of European patents will be able to validate their legal protection on the territory of Moldova, although the country is not a member of the European Patent Convention. 
More information can be found here.

сряда, 30 октомври 2013 г.

Мадридският протокол влезе в сила за Тунис - Madrid Protocol entered into force for Tunisia

Мадридският протокол за международна регистрация на търговски марки влезе в сила за Тунис считано от 16.10.2013. По този начин държавите членки на Мадридската система станаха 92.
Въпреки световната икономическа криза, използването на Мадридската система за регистрация на марки отбеляза ръст от 4,1% за 2012 година в сравнение с 2011.
Информация на WIPO.

English version

The Madrid Protocol for the international registration of trademarks entered into force for Tunisia on 10.16.2013. Thus, the Member States of the Madrid system became 92.
Despite the global economic crisis, the use of the Madrid system for the registration of marks grew by 4.1% in 2012 compared to 2011.
Information on WIPO.

вторник, 29 октомври 2013 г.

Relax - неотличима марка - Relax - indistinguishable mark

Апелативният борд на OHIM излезе с решение по дело R 1802/2012-1, което касае следната регистрирана марка в класове 20, 25 и 35 класове ( стоки и услугите свързани с предмети за спалня):
Тази марка е основание за опозиция срещу следната по-късна марка заявена в същите класове:
OHIM приема, че словният елемент в марките RELAX е слабо отличим за посочените стоки и услуги, поради което сравнението между марките трябва да се основе на база образните им и цветови елементи. Поради тази причина опозицията е отхвърлена.
Апелативният борд потвърждава това решение, като добавя че RELAX ще се възприеме и като хвалебствен термин за посочените стоки и услуги. На тази база сравнението между марките трябва да изключи неотличителният елемент Relax, чиято тежест е по-слаба.

English version

The OHIM Board of Appeal handed down a judgment in Case R 1802/2012-1, which concerns the following registered trademark in classes 20, 25 and 35 (goods and services related to bedroom items):
This mark is grounds for opposition to the following later trademark applied for in the same classes :
OHIM considered that the word element in the marks RELAX has less distinctive character for the goods and services because of which the comparison between both marks must be based on their image and color features. For this reason, the opposition was rejected.The Board of Appeal confirmed that decision, adding that RELAX will be perceived as a laudatory term for those goods and services. On this basis, the comparison of the marks should exclude non-distinctive element Relax, whose gravity is weaker .information Marques Class 46.

понеделник, 28 октомври 2013 г.

Центърът по интелектуална собственост в София празнува своята 10 годишнина - The Centre for Intellectual Property in Sofia celebrates its 10th anniversary

Центърът по Интелектуална собственост към Университета за национално и световно стопанство в София, отпразнува своята 10 годишнина на 25.10.2013.
Основателят и директор на Центъра по Интелектуална собственост проф. д-р Борислав Борисов, почетен ректор на УНСС, представи в богато илюстрирана презентация 10-годишната история на института. Той се върна към откриването му на 13 октомври 2003 г. от президента Георги Първанов, генералния директор на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) д-р Камил Идрис, министъра на образованието доц. д-р Игор Дамянов и доц. д-р Борислав Борисов – депутат в XXXIX Народно събрание. Проф. Борисов открои събития и знакови фигури, свързани с дейността на центъра в национален и международен мащаб, паметни моменти при посещения на ръководители и представители на  СОИС, Европейското патентно ведомство, Академията към СОИС, на видни академични личности.

Честито колеги!

English version

The Center for Intellectual Property at the University of National and World Economy in Sofia , celebrated its 10th anniversary on 25.10.2013. The founder and director of the Center for Intellectual Property Prof. Borislav Borissov , a Honorary Rector of UNWE, presented a richly illustrated presentation of the 10-year history of the institute. He went back to its opening on October 13, 2003 by the Bulgarian President Georgi Parvanov, the General Director of the World Intellectual Property Organization (WIPO ), Dr. Kamil Idris , the Minister of Education Dr. Igor Damyanov and Dr. Borislav Borisov - member of the XXXIX Bulgarian National Assembly. Prof. Borisov highlighted some events and key figures associated with the activities of the Center in a national and international scale, memorable moments connecting with visits of leaders and representatives from WIPO, the European Patent Office , WIPO Academy, a prominent academic personalities and so on.
Congratulations colleagues!

петък, 25 октомври 2013 г.

Европейската комисия и облачните технологии - European Commission and cloud technologies

Европейската комисия излезе със становище относно защитата на данните и развитието на облачните технологии за съхранение и управление. Становището
се съсредоточава предимно върху предизвикателствата, които изчисленията в облак пораждат за защитата на данните и това как те ще бъдат засегнати в предлагания регламент за защита на данните.
Със становището може да се запознаете тук.

English version

The European Commission issued a statement on data protection and the development of cloud technology for storage and management. The opinion is focus on the challenges that cloud computing rise to data protection and how they will be affected in the proposed regulation on data protection.
The opinion can be read here.

четвъртък, 24 октомври 2013 г.

Електронно подаване на заявки за регистрация на марки в България - скоро - Electronic filling of trademark applications in Bulgaria - soon

Новина от Патентно ведомство на Р. България:

Уважаеми потребители на услугите на Патентното ведомство,
Имаме удоволствието да Ви съобщим, че в рамките на Фонда за сътрудничество Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (марки и дизайни) и Патентното ведомство са разработили инструмент за електронно подаване на заявки за регистрация на марки.
Предвижда се инструментът за електронно подаване на заявки за регистрация на марки да започне реално да обслужва потребителите от 15.11.2013 г.
Каним всеки, който желае, да участва в тестването на системата за електронно подаване на заявки за регистрация на марки, което ще започне на 28.10.2013 г.
Заявка за участие в  тестването можете да подадете в срок до 17:00 часа на 24.10.2013г. на електронна поща efilingtm@bpo.bg, като посочите имената си и организацията, в която работите.
На всички, заявили участие, ще бъдат изпратени допълнителни инструкции и указания за достъп.

Повече информация тук.

English version

News from the Patent Office of the Republic of Bulgaria :
Dear users of the Patent Office's
services.
We are pleased to announce that within the Cooperation Fund, the Office for Harmonization in the Internal Market ( Trade Marks and Designs ) and the Patent Office have developed a tool for electronic filing of applications for registration of trademarks.The tool for the electronic filing will actually start to serve consumers on 11/15/2013We invite anyone who wishes to participate in the testing of electronic filing of applications for registration of trademarks, which will start on 10.28.2013Application for participation in testing you can apply within 17:00 24.10.2013g . email efilingtm@bpo.bg, stating their names and the organization in which you work .Everyone will participate , will be sent further instructions and access.

More information here.

сряда, 23 октомври 2013 г.

USPTO със стратегически план - USPTO with strategic plan

USPTO публикува стратегическият си план за развитие в периода 2014-2018. Планът е фокусиран върху няколко основни момента върху които ще се работи през следващите години, по конкретно оптимизира качеството на издаваните патенти и търговски марки, нужното време за това, както и да подобри защитата и правоприлагането относно правата на интелектуалната собственост. Други основни елементи в плана са:
  1. Working with stakeholders to refine long-term pendency goals that will meet the needs of both the office and the IP community.
  2. Increasing efficiencies and examination capacity to align with optimal pendency goals, such as hiring/retaining a nationwide workforce.
  3. Increasing international cooperation and work sharing, such as implementing Cooperative Patent Classification (CPC) and the Global Dossier.
  4. Continuing to enhance patent quality by evaluating and refining the measurement of quality data, and maximizing its usage to improve the quality of patent and trademark examination.
  5. Ensuring optimal IT service delivery to both employees and stakeholders, for example, by stabilizing legacy systems.
  6. Continuing and enhancing stakeholder and public outreach to promote the availability of educational resources for applicants and other users; e.g., the patent pro bono program and partnerships.
  7. Maintaining the Patent Trial and Appeal Board’s (PTAB) ability to provide timely and high quality decisions by defining optimal pendencies for PTAB proceedings, and ensuring consistency in PTAB decisions.

Повече информация може да откриете тук.

English version

USPTO has published its strategic plan for development in the period 2014-2018. The plan focuses on several main points in the coming years, in particular  to optimize patent and trdaemark quality, the timeliness and to improve the protection and enforcement on intellectual property rights. Other key elements of the plan are:
More information you can find here.

вторник, 22 октомври 2013 г.

Защита на компютърните игри - Protection of computer games

WIPO публикува изследване относно правната защита на компютърните игри.
Защитата на компютърните игри е сложна смесица от различни правни инструменти, които трябва да бъдат използвани за да се обезпечи необходимото ниво на закрила.
От една страна компютърните игри са аудиовизуални произведения, включващи визия, видео и музика. От друга страна те са вид компютърни програми.
Изследването разглежда и способите за защита на тези игри в различни държави, а именно: Аржентина, Белгия, Бразилия, Канада, Китай, Дания, Египет, Германия, Индия, Италия, Япония, Кения, Корея, Руанда, Русия, Южна Африка, Испания, Швеция, САЩ и Уругвай.
Пълният текст на изследването може да откриете тук.

English version

WIPO has published a study on the legal protection of computer games.The protection of computer games is a complex mixture of different legal tools, which it should to be used to ensure the necessary protection level.\On the one hand computer games are audiovisual works , including vision , video and music. On the other hand, they are a type of computer programs.The study examines and legal protection available to PC games in different countries, namely : Argentina, Belgium , Brazil, Canada, China, Denmark , Egypt, Germany, India, Italy, Japan, Kenya , Korea, Rwanda , Russia, South Africa, Spain , Sweden, United States and Uruguay.The full text of the study can be found here.

понеделник, 21 октомври 2013 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. Антитръст: ЕК провежда консултации във връзка с предложенията на Samsung Electronics по отношение използването на основни патенти. За повече информация тук. 

2. Годишна конференция „Търговски марки и дизайни в Европа 2013“, 7-8 ноември 2013 г., Аликанте. За повече информация тук.

3. Ако собствениците на права на интелектуална собственост контролират използването на техните търговски марки сред всички AdWords? За повече информация тук.

English version

1. Antitrust: The European Commission consults on the proposals of Samsung Electronics regarding the use of basic patents. For more information here.

2. Annual Conference "Trade Marks and Designs in Europe 2013" 7-8 November 2013, Alicante. For more information here.

3. If the owners of intellectual property rights, control the use of their trademarks in all AdWords? For more information here. 

петък, 18 октомври 2013 г.

Бенелюкс се присъедини към Сингапурското споразумение - Benelux joins the Singapore agreement

WIPO информира за присъединяването на Бенелюкс към Сингапурското споразумение за защита на търговски марки. Споразумението влиза в сила за Бенелюкс ( Белгия, Люксембург и Холандия) считано от 08.01.2014.

English version

WIPO informs about the Benelux accession to the Singapore agreement on the protection of trademarks. This Agreement shall enter into force for the Benelux (Belgium, Luxembourg and the Netherlands) on 01.08.2014.

четвъртък, 17 октомври 2013 г.

Казусът Бумеранг - The Boomerang case

Европейският съд излезе с решение по дело T-285/12. То касае спор между заявена марка BOOMERANG за класове 38, 41 и по-ранна марка
за клас 41.
Според OHIM релевантната публика в случая са професионалисти в услугите от класове 38 и 41, както и широката публика, като цяло.
Налице е сходство между класове 38 и 41 на заявената марка и услугите "производство на филми" от клас 41 на по-рраната марка.
Самите марки са с висока степен на сходство, дори да се приеме, че част от потребителите имат по-висока степен внимание.
Заявителят на по-късната марка не е предоставил приемливи доказателства, че двете марки могат да съществуват едновременно.
информация на Marques Class 46

English version

The European Court ruled in the Case T-285/12. It concerns a dispute between the mark applied for BOOMERANG Classes 38 , 41 and an earlier mark
Class 41.According to OHIM relevant public in this case are professionals in the services in Classes 38 and 41 and the general public as a whole.There is a similarity between classes 38 and 41 of the mark and the services " film production " in Class 41 at rranata brand.Marks themselves have a high degree of similarity , even assuming that the part of the users have a high degree of care .Applicant of the later mark has not provided acceptable evidence that the two brands can coexist .information on Marques Class 46

сряда, 16 октомври 2013 г.

Авторски права и приемане на online телевизия чрез антени в САЩ - Copyright and accession to online television through antennas in the U.S.

Съдът в Бостън излезе с важно решение относно делото Aereo.
То касае предоставянето от Aereo  на антени за индивидуално приемане на телевизия посредство интернет.
Кабелният оператор Hearst завежда съдебно дело с обвинението, че Aereo  препредава сигнала към потребителите, което е нарушаване на авторските и сродни права на оператора.
Съдът отказва да постанови забрана на Aereo да упражнява тази си дейност. Според съда предоставянето на подобен тип антени на потребителите не представлява нарушаване на авторските и сродни права на оператора. Съдът счита че това средство за достигане до телевизионните програми е сходно на възможността за индивидуално записване на копия от програмите от потребителите, което също не е нарушение на авторските права.
През април месец друг съд в САЩ се произнесе, че действията на Aereo не представляват нарушаване на правото на публично представяне.
Като цяло тези решения се различават значително от европейската практика, където Европейският съд излезе с различно становище по делото the TV Catchup.
Повече информация може да откриете тук.

English version

The Court in Boston has issued an important decision on the law case Aereo.It concerns the access to TV programs via internet by individual antennas given by Aereo
The cable operator Hearst filed a lawsuit with the accusation that Aereo retransmits the signal to consumers, which is a violation of  Operator's copyright and related rights.The court refused to grant a temporary injunction against Aereo. According to the Court this type of activities do not constitute a breach of copyright and related rights of the operator. The Court considers that this practice is similar to that once which allows subscribers to watch and record private individual copies of the programs. This is not an infringement of copyright .In April another U.S. Court ruled that the actions of Aereo not constitute a breach of the right to public performance .In general, these decisions differ significantly from the European practice, where the European Court of Justice issued a different view in the case the TV Catchup.More information can be found here.

вторник, 15 октомври 2013 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. По-добри условия за патентоване за изобретателите от Литва. За повече информация тук.

2.  САЩ се подготвя за публичното обсъждане на реформата в областта на авторското право.  За повече информация тук.

3. Търговски тайни и мобилност на служителите в САЩ и Азия. За повече информация тук.

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

English version

1. Better conditions for patenting in Lithuania. For more information here.

2. U.S. is preparing for public debate on a copyright reform. For more information here.

3. Trade secrets and the mobility of employees in the U.S. and Asia. For more information here. 

понеделник, 14 октомври 2013 г.

МВР и сходство на европейски марки - MBP and the similarity of European trademarks

Европейският съд излезе с решение по дело Case T-338/09. То касае опит за регистрация на европейска марка MBP за услугите от класове 35 и 42.
Срещу тази заявка е подадена опозиция основана на по-ранна марка ip_law@mbp. за клас 42.
OHIM отхвърля изцяло опозицията с доводите, че макар да има наличие на определено сходство между услугите, знаците не са сходни до степен да създадът объркване сред потребителите. Освен това предоставените доказателства за реално използване на по-ранната марка не са приети.
Апелативният борд ревизира това решение, като потвърждава опозицията в клас 43. Бордът счита, че не е налице сходство между  "бизнес услуги" в клас 35 и клас "адвокатски кантори" в клас 42.
Съдът потвърждава това решение на Борда.
Според съда заявената марка се състой от думите: IP ( която е описателна за услуги свързани с интелектуална собственост), Law ( описателна за правни услуги) @ е символ използван за електронни пощи и не подлежи на закрила. Оставащата отличителна дума MBP е сходна на заявената MBP поради което опозицията е потвърдена за идентичните услуги в клас 42.
информация на Marques Class 46.

English version

The European Court has issued in Case T-338/09. It concerns an attempt for registration of an European trademark MBP for services in Classes 35 and 42.Against this application was filed an opposition based on an earlier mark ip_law @ mbp. for Class 42.OHIM rejected the opposition entirely on the ground that although there is a certain similarity between the services, the signs are not similar to a degree to create confusion among consumers. Moreover, the evidence of genuine use of the earlier mark has not been accepted.The Board of Appeal revised this decision, uphold the opposition in class 42. The Board considered that there is no similarity between the "business services" in Class 35 and " law firms " in Class 42.The Court uphold the decision of the Board .According to the court the applied mark consists of the words : IP ( which is descriptive of the services related to intellectual property ), Law ( descriptive for legal services), @ is a symbol  used for e-mails and it is not subject to protection. The remaining distinctive word MBP is similar to MBP because of which the opposition is confirmed for identical services in Class 42.information Marques Class 46.

петък, 11 октомври 2013 г.

Немският картоф Bamberger Hörnla защитен, като географско означение в Европа - German potato Bamberger Hörnla protected as a geographical indication in Europe.

Европейската комисия оповести решението си за регистрация на немските картофи от сорта Bamberger Hörnla, като европейско географско означение.
Този сорт картофи имат дълга история с корени във Франкония, където неговото отглеждане започва през 1694 година.
Повече информация може да откриете тук и тук.

English version

The European Commission has announced its decision for registration of German potato Bamberger Hörnla as a European geographical indication.
This potato has a long history with roots in Franconia, where its cultivation began in 1694.
More information can be found here and here.

четвъртък, 10 октомври 2013 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. Софтуерните изобретения са патентоспособни в зависимост от претенциите.  За повече информация тук. 

2.  Европейската комисия излезе с предложения за преразглеждане на Регламента за марка на Общността (207/2009/EC) и на Директивата за търговски марки (2008/95/EC).  За повече информация тук.

3.  Електронна търговия според българското законодателство.  За повече информация тук.

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

English version

1. Software inventions are patentable depend on thier claims. For more information here.

2. The European Commission has issued a proposal for revision of the Community trademark regulation (207/2009/EC) and the Trade Mark Directive (2008/95/EC). For more information here.

3. E-commerce according to Bulgarian legislation. For more information here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.   

сряда, 9 октомври 2013 г.

Изпит за кандидати за представители по индустриална собственост

Новина от Патентно ведомствто:

Патентното ведомство на Р. България организира изпит за кандидати за представители по индустриална собственост на основание чл. 6, ал. 1 и 2 от Наредбата за представителите по индустриална собственост (НПИС) и заповед № 814 от 02/10/2013 г. на председателя на Патентното ведомство. Писменият изпит за кандидати за представители по индустриална собственост в областта на изобретенията и полезните модели ще се проведе в читалнята на Централна патентна библиотека, адрес бул. „Г.М. Димитров” № 50, на 15.11.2013 г. от 8:00 ч., съгласно  заповед №814 от 02/10/2013 г. на председателя на Патентното ведомство.
Писменият изпит за кандидати за представители по индустриална собственост в областта на марките, географските означения и промишлените дизайни ще се проведе в читалнята № 1 на Централната научно-техническа библиотека, адрес бул. „Г.М. Димитров” № 50, на 18.11.2013 г. от 8:00 ч., съгласно  заповед № 814 от 02/10/2013 г. на председателя на Патентното ведомство.
Желаещите да се явят на изпит следва да подадат молба по образец, придружена от:
- нотариално заверено копие от дипломата за завършено висше образование;
- документи, удостоверяващи практика в областта на индустриалната собственост – 2 години.
В молбата трябва да се посочи модулът, за който кандидатът ще се явява на изпит – „Изобретения и полезни модели” и/или „Марки, географски означения и промишлен дизайн”.
Крайният срок за подаване на молбите е 25 октомври 2013 г.
Повече информация може да откриете тук.

вторник, 8 октомври 2013 г.

Европейският съд излезе с тълкувателно решение по делото Pinckney - The European Court rules in the Pinckney's case

Европейският съд излезе с решение по дело C‑170/12. Делото касае следното:

Г‑н Pinckney, който живее в Тулуза (Франция), твърди, че е автор, композитор и изпълнител на дванадесет песни, записани на винилов диск от групата Aubrey Small.
След като установява, че посочените песни са били възпроизведени без неговото разрешение на компакт диск (CD), щампован от Mediatech в Австрия и впоследствие продаван от британските дружества Crusoe или Elegy чрез различни уебсайтове, достъпни от домашния му адрес в Тулуза, г‑н Pinckney предявява иск срещу Mediatech на 12 октомври 2006 г. пред Тribunal de grande instance, Тулуза, за да бъде обезщетен за вредите, които е претърпял от нарушаването на авторското му право.
Mediatech повдига възражение за липса на компетентност на френските юрисдикции. С определение от 14 февруари 2008 г. съдията, отговарящ за подготовката на делото за разглеждане в Tribunal de grande instance, Тулуза, отхвърля това възражение, с мотива че само по себе си обстоятелството, че г‑н Pinckney е можел да закупи въпросните дискове от домашния си адрес във Франция от уебсайт, достъпен за потребителите във Франция, е достатъчно за установяването на съществена връзка между фактите и твърдените вреди, която обосновава компетентността на сезирания съд.
Mediatech обжалва това решение като твърди, че посочените CD са били щамповани в Австрия, където е седалището му, по заявка на британско дружество, което ги продава през уебсайт. Поради това Mediatech счита, че компетентни са само било юрисдикциите по седалището на ответника, което се намира в Австрия, било тези по мястото на настъпване на вредата, тоест тези по мястото на извършване на твърдяното нарушение, а именно Обединеното кралство.
С решение от 21 януари 2009 г. Cour d’appel, Тулуза, обявява, че Тribunal de grande instance, Тулуза, не разполага с компетентност, поради това че седалището на ответника се намира в Австрия, а мястото на настъпване на вредата не може да е Франция, и постановява, че не необходимо да се разглежда съответната отговорност на Mediatech и на дружествата Crusoe или Elegy, тъй като не се твърди, че последните се явяват съучастници в действията на Mediatech.
Г‑н Pinckney подава касационна жалба срещу това решение, като се позовава на нарушение на член 5, точка 3 от Регламента. Той твърди, че са налице основания за обявяване на френския съд за компетентен и че жалбата му е била отхвърлена неправилно.
При тези обстоятелства Cour de cassation решава да спре производството и да постави на Съда следните преюдициални въпроси:
„1)  Трябва ли член 5, точка 3 от [Регламента] да се тълкува в смисъл, че в случай на твърдяно нарушение на имуществените авторски права чрез поместване на съдържание онлайн в уебсайт,
–  лицето, което счита, че е увредено, може да предяви иск за отговорност пред юрисдикциите на всяка държава членка, на чиято територия е достъпно или е било достъпно поместеното онлайн в уебсайта съдържание, за да получи обезщетение само за вредата, причинена на територията на държавата членка на сезираната юрисдикция,
или
– освен това е необходимо това съдържание или да е било предназначено за потребителите, които се намират на територията на тази държава членка, или трябва да е налице и друг свързващ фактор?
2)  Трябва ли на първия въпрос да се отговори по същия начин, когато твърдяното нарушение на имуществените авторски права е резултат не от поместването онлайн в уебсайт на съдържание, което не е на материален носител, а както е в случая, от предлагането онлайн на материален носител, възпроизвеждащ това съдържание?“.

Решението на съда:

Член 5, точка 3 от Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела трябва да се тълкува в смисъл, че в случай на твърдяно нарушение на имуществените авторски права, гарантирани от държавата членка на сезираната юрисдикция, последната е компетентна да разгледа иск за обезщетение, предявен от автора на произведение срещу установено в друга държава членка дружество, което е възпроизвело произведението в тази друга държава членка на материален носител, продаван впоследствие от дружества, установени в трета държава членка, чрез уебсайт, достъпен и в района на сезираната юрисдикция. Последната има компетентност само по отношение на вреда, причинена на територията на държавата членка, към която тя принадлежи.

English version

The European Court has ruled in Case C-170/12. The case concerns the following:
 
Mr Pinckney, who lives in Toulouse (France), claims to be the author, composer and performer of 12 songs recorded by the group Aubrey Small on a vinyl record.
When he discovered that those songs had been reproduced without his authority on a compact disc (CD) pressed in Austria by Mediatech, then marketed by United Kingdom companies Crusoe or Elegy through various internet sites accessible from his residence in Toulouse, Mr Pinckney brought an action, on 12 October 2006, against Mediatech before the Tribunal de grande instance de Toulouse (Regional Court, Toulouse) seeking compensation for damage sustained on account of the infringement of his copyrights.
Mediatech challenged the jurisdiction of the French courts. By order of 14 February 2008, the judge preparing the case for trial at the Tribunal de grande instance de Toulouse dismissed that plea of lack of jurisdiction on the ground that the very fact that Mr Pinckney had been able to purchase the records concerned at his residence in France from an internet site accessible to the French public was sufficient to establish a substantial connection between the facts and the alleged damage, justifying the jurisdiction of the court seised.
Mediatech appealed against that judgment, arguing that the CDs had been pressed in Austria, where its headquarters is situated, at the request of a United Kingdom company which marketed them through an internet site. Thus, it claimed, the only courts having jurisdiction are the courts of the place of the defendant’s domicile, which is in Austria, or the courts of the place where the damage was caused, that is the place where the alleged infringement was committed, in the United Kingdom.
By a judgment of 21 January 2009, the Cour d’appel de Toulouse (Court of Appeal, Toulouse) held that the Tribunal de grande instance de Toulouse lacked jurisdiction on the ground that the defendant is domiciled in Austria and the place where the damage occurred cannot be situated in France, and that there was no need to examine the liability of Mediatech and Crusoe or Elegy in the absence of any allegation of collusion between them and Mediatech.
Mr Pinckney brought an appeal in cassation against that judgment, relying on Article 5(3) of the Regulation. He argued that the French courts have jurisdiction and that his action was wrongly rejected.
In those circumstances the Court of cassation decided to stay its proceedings and to refer the following questions to the Court of Justice for a preliminary ruling:
1.      Is Article 5(3) of … [the Regulation] to be interpreted as meaning that, in the event of an alleged infringement of copyright committed by means of content placed online on a website,
–      the person who considers that his rights have been infringed has the option of bringing an action to establish liability before the courts of each Member State in the territory of which content placed online is or has been accessible, in order to obtain compensation solely in respect of the damage suffered on the territory of the Member State before which the action is brought,
or
–      does that content also have to be, or to have been, directed at the public located in the territory of that Member State, or must some other clear connecting factor be present?
2.      Is the answer to Question 1 the same if the alleged infringement of copyright results, not from the placing of dematerialised content online, but, as in the present case, from the online sale of a material carrier medium which reproduces that content?’

The Court's decision is:

Article 5(3) of Council Regulation (EC) No 44/2001 of 22 December 2000 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters must be interpreted as meaning that, in the event of alleged infringement of copyrights protected by the Member State of the court seised, the latter has jurisdiction to hear an action to establish liability brought by the author of a work against a company established in another Member State and which has, in the latter State, reproduced that work on a material support which is subsequently sold by companies established in a third Member State through an internet site also accessible with the jurisdiction of the court seised. That court has jurisdiction only to determine the damage caused in the Member State within which it is situated.

понеделник, 7 октомври 2013 г.

Приносът на интелектуалната собственост за икономиката на ЕС - The contribution of intellectual property to the EU economy


Европейското патентно ведомство и Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар ( марки и дизайни) публикуваха доклад за влиянието на интелектуалната собственост в икономиката на Европейския съюз.
Докладът обхваща анализ на приноса на интелектуалната собственост в 27 държави членки на ЕС.
Според изводите от доклада, 26% от работните места в ЕС в периода 2008-2010 се дължат на приноса на интелектуалната собственост. За същия период отраслите с висок интензитет на използване на интелектуална собственост са създали 39% от общата икономическа дейност (БВП) в ЕС на стойност 4,7 трилиона евро.
Интересно заключение в доклада касае средната седмична заплата на служителите занимаващи се с интелектуална собственост. То е 715 евро в сравнение със заплащането в други сектори, което е 507 евро.
Пълният текст на доклада може да откриете тук. 

English version

The European Patent Office and the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) have published a report on the impact of intellectual property in the EU economy. The report covers the analysis of the contribution of intellectual property in the 27 EU Member States. 
According to the findings of the report, 26% of jobs in the EU in the period 2008-2010 is due to the contribution of intellectual property. For the same period, the sectors with high intensity use of intellectual property created 39% of the total economic activity (GDP) in the EU worth 4.7 trillion euros. 
Interesting conclusion in the report concerns the average weekly wage of employees dealing with intellectual property. It is € 715 compared to the wage in other sectors, which is € 507. 
The full report can be found here.
петък, 4 октомври 2013 г.

WIPO Magazine 5/2013

WIPO публикува брой 5 на WIPO Magazine. В броя може да откриете следното:

    Providing premier international IP systems & services
    Promoting access to medical innovation
    Catalyzing Creativity in Cape Verde
    Bringing broadband to Haiti: connecting communities
    Water ATMs create a splash
    Science, Technology & Innovation in Saudi Arabia
    Sharing expertise to boost patent quality
    ICTs & Innovation: The view from a top PCT filer

English version

WIPO has published WIPO Magazine 5/2013. In this issue you can find the following:

четвъртък, 3 октомври 2013 г.

Люксембург се присъедини към Женевския акт на Хагската спогодба - Luxembourg has joined the Geneva Act of the Hague Agreement

Люксембург се присъедини към Женевския акт на Хагската спогодба за международна регистрация на промишлени дизайни. При присъединяването си Люксембург е направила декларация, че централно патентно ведомство относно спогодбата ще бъде това не Бенелюкс.
информация на WIPO.

English version

Luxembourg has joined the Geneva Act of the Hague Agreement concerning the international registration of industrial designs. Upon accession, Luxembourg has made a declaration that the Central Patent Office regarding the agreement will be that of Benelux.
information WIPO.

сряда, 2 октомври 2013 г.

Бразилия дава разяснение за регистрацията на географски означения в страната - Brazil gives clarification on the registration of geographical indications in the country

IP Tango съобщава за публикуваните от Патентното ведомство на Бразилия изисквания за регистрация на географски означения в страната.
Бразилия, за разлика от други държави в Латинска Америка, не член на Лисабонската спогодба за международна регистрация на географски означения, поради което тези разяснения и изисквания са важни и полезни за бъдещите притежатели на такива означения в страната. Дали причината за тази активност на Бразилия не е наближаващото световно първенство и Олимпийски игри?
Повече информация може да откриете тук.

English version

IP Tango reports about requirements for the registration of geographical indications published by the Patent Office of Brazil.
Brazil, unlike other countries in Latin America, is not member of the Lisbon Agreement concerning the international registration of geographical indications and therefore these clarifications and requirements are important and useful for the future owners of such indications in the country.
 
Whether the reason for this activity of Brazil is upcoming World Cup and Olympic Games?
More information can be found here.

Люксембург подписа Сингапурското споразумение - Luxembourg signed the Singapore agreement

WIPO съобщава за присъединяването на Люксембург към Сингапурското споразумение за защита на търговски марки.  Споразумението ще влезе в сила за страната по-късно, както е предвидено в споразумението.

English version

WIPO reports of Luxembourg's accession to the Singapore agreement for the protection of trademarks. The Agreement will enter into force for the country later as provided according to the agreement.

вторник, 1 октомври 2013 г.

Характеристики на правоприлагането при нарушаване на права върху марки в Испания - Enforcement characteristics concerning infringement of trademark rights in Spain

Испанският върховен съд излезе с интересно решение по съдебно дело Editorial Prensa Canarias, S.A. v. Radio Pública de Canarias S.A.
Делото касае нарушаване на права върху по-ранна търговска марка, като нарушителят притежава по-късна регистрирана идентична/сходна марка.
Според съда в Испания в такива случай притежателят на по-ранната марка може да изисква обезщетение едва след като заличи по-късната марка.
Това решение е в сериозно противоречие в решението на Европейския съд по дело C-561/11 Fédération Cynologique International v. Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza. Според това решение притежател на регистрирана марка на Общността може да забрани използването на по-късна идентична или сходна европейска марка без необходимостта от нейното заличаване.
Повече информация може да откриете тук.
информация на Marques Class 46.

English version

The Spanish Supreme Court issued an interesting decision on the lawsuit Editorial Prensa Canarias, SA v. Radio Pública de Canarias S.A.
The case concerns the violation of  earlier trademark rights by an offender who has later identical/ similar  registered mark.
According to the Court in Spain in such case the proprietor of the earlier mark can require compensation only after invalidating of the later mark.
This decision is in serious contradiction with  the judgment of the European Court of Justice in Case C-561/11 Fédération Cynologique International v. Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza. According to this decision the owner of a registered Community mark can prohibit the use of a later identical or similar
Community mark without the need for previous invalidation of that later trademark.
More information can be found here.
information Marques Class 46.