понеделник, 29 февруари 2016 г.

Решение на Европейския съд относно заявена марка - бутилка на Coca-Cola

Европейският съд се произнесе по дело Case T-411/14, The Coca-Cola Company срещу OHIM.
Делото касае опит на компанията да регистрира следната фигуративна европейска марка за метални, стъклени и платмасови бутилки:

OHIM отказват регистрация на марката поради липса на отличителност на бутилката. Ведомството отхвърля доводите на Coca-Cola, че бутилката представлява естествено развитие на класическата бутилка на компанията, която е регистрирана марка.
Решението е обжалвано.
Според съда, така представената бутилка не съдържа елементи, които да я отличат от други сходни вече налични бутилки за напитки на пазара.
Класическата бутилка на Coca-Cola притежава елементи в дизайна, които я правят уникална. Заявената марка, според съда, не притежава подобни елементи.
Опитите на компанията да докаже придобита отличителност на марката са отхвърлени от съда.
Източник: WIPR.

петък, 26 февруари 2016 г.

Уточняване на списъците със стоките и услугите - информация от WIPO

WIPO публикува уведомление и разяснения относно изискванията на член 28(8) European Union Trade Mark Regulation (EUTMR) при посочване на ЕС в международни марки.
Както е известно притежателите на регистрирани марки преди 22.06.2012 имат възможност до 24.09.2016г. да нанесът уточнения в списъкът от стоки и услуги за които марките им са регистрирани. Тази процедура е следствие от решението на Европейския съд по делото IP Translator, за по голяма конкретизация на стоките и услугите, за които важат европейските марки.
WIPO разяснява процедурата за нанасяне на въпросните уточнения в списъците от стоки и услуги.
Повече информация тук.

сряда, 24 февруари 2016 г.

Adidas спечели съдебно дело за дизайн на маратонки в САЩ

Съдът в САЩ излезе с решение с което забрани на американската компания Skechers да използва три линии, сходни на тези на Adidas върху свои маратонки. 

Забраната касае и втори дизайн на маратонки много сходен на такъв предлаган от немската компания.

Според съда Skechers се възползват от отличителния и популярен дизайн наложен на пазара от Adidas.
Дизайните на Adidas са отличителни и оригинални, като отговарят на изискванията за защита на промишлени дизайни. Освен това немската компания притежава валидни регистрирани марки на територията на САЩ касаещи трите линии.
Повече информация тук.
Източник: WIPR.

понеделник, 22 февруари 2016 г.

Промяна в работата на турското патентно ведомство

Marques Class 46 съобщава за промяна в практиката на турското патентно ведомство.
До момента заявки за нови марки на територията на Турция бяха публикувани в бюлетин един път месечно. От сега нататък марките ще се публикуват два пъти месечно, което трябва да се съобрази с оглед подаване на евентуални опозиции.
Повече информация тук.

петък, 19 февруари 2016 г.

Доказване на налични права в процедури пред OHIM - важно уточнение

Европейският съд излезе с решение по дело T‑135/14, Kicktipp GmbH срещу Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП) и Società Italiana Calzature Srl.
Немска компания подава заявка за европейска марка Kicktipp за дрехи и други принадлежности.
Срещу тази марка е подадена опозиция от италианска компания на основание марка
Kickers също за дрехи.
OHIM потвърждава опозицията. Решението е обжалвано, като едно от основанията е липса на доказване на по-ранните права, поради факта, че италианската компания е продоставила единствено удостоверения за подновяване срокът на защита на марката си но не и сертификат за регистрация.
Според решението на съда е необходимо да се предоставят, както сертификатите за регистрация на марки, така и удостоверенията за подновената закрила. Освен това съдът счита марките за несходни в цялост, поради което отменя решението на OHIM.
Източник: WIPR.

сряда, 17 февруари 2016 г.

Кратки IP новини

1. Пет урока по отношение на търговските марки от тазгодишните реклами на Super Bowl. За повече информация тук.

2. Кражба на търговски тайни или нарушаване на авторски права – внимавайте за различията в iстатута на ограниченията. За повече информация тук. 

3. Под 10% от патентите в България са собственост на местни компании. За повече информация тук. 

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

понеделник, 15 февруари 2016 г.

HIDE PARK не може да бъде марка в Швейцария

Административният съд в Швейцария потвърди решението на местното Патентно ведомство да откаже регистрация на марка HYDE PARK за клас 12 - автомобили. 
Това решение е част от множество подобни решения основани на изключително стриктно съблюдаване на изискванията за абсолютни основания и по-точно посочване на географски произход и заблуда свързана с него.
Според съда HYDE PARK не е описателно, тъй като не е типично автомобили да бъдат произвеждани в паркове. Но въпреки това HYDE PARK се възприема, като един от символите на Англия наред с Big Ben, Trafalgar Square и др. Англия като цяло е популярна, като производител на автомобили, поради което използването на HYDE PARK за такъв тип стоки би въвело потребителите в заблуда относно географския произход.
Повече информация може да откриете тук.
Източник: Marques Class 46.

сряда, 10 февруари 2016 г.

Нови такси за международни марки с посочване на Япония

WIPO съобщава за промени в индивидуалните такси за посочване на Япония в заявки за международни марки. Новите такси са както следва:

Таксите влизат в сила считано от 01.04.2016.
Повече информация може да откриете тук.понеделник, 8 февруари 2016 г.

Лицензии и нарушаване на права върху търговски марки - решение на Европейския съд

Европейският съд излезе с решение по дело C‑163/15, Youssef Hassan  срещу  Breiding Vertriebsgesellschaft mbH. Делото касае следното: 

На 2 януари 2011 г. Breiding получава лицензия — невписана в регистъра на марките на Общността— за словна марка на Общността „ARKTIS“, която е заявена на 15 август 2002 г. и регистрирана на 11 февруари 2004 г. под номер CTM 002818680 от KBT & Co. Ernst Kruchen agenzia commerciale sociétà и се използва в частност за спално бельо и одеяла. Лицензионният договор овластява Breiding от свое име да предявява искове за нарушение на правата върху тази марка.
Г‑н Hassan е управител на OVL Onlinevertrieb & -logistik GmbH & Co. KG, придобило на 1 май 2010 г. предприятието, което той е притежавал като едноличен търговец. На интернет сайта „schoene-traeume.de“ тези предприятия пускат в продажба съответно на 27 октомври 2009 г. и 30 октомври 2012 г. различни пухени завивки „Arktis 90“, „Arktis 90 HS“ и „innoBETT selection Arktis“.
Вследствие на първите оферти и на поканата за прекратяване на нарушението, изпратена от дружеството, което към онзи момент притежава лицензия за марката „ARKTIS“, г‑н Hassan подписва на 3 февруари 2010 г. документ, наречен „декларация за прекратяване на нарушението“, с който се задължава да не използва в бъдеще наименованието „Arktis“ за спалното бельо под страх от договорна санкция по усмотрение на лицензополучателя.
Сезираният от Breiding първоинстанционен съд установява, че постигнатата договорка е действителна, задължава г‑н Hassan да даде информация и да изтегли стоките, предмет на нарушението, за да ги унищожи, и го осъжда да заплати обезщетение за вреди.
Запитващата юрисдикция, пред която г‑н Hassan обжалва това решение, приема, че уважаването на иска зависи от това дали Breiding, което по силата на лицензионния договор разполага с изискваното в член 22, параграф 3 от Регламента съгласие на притежателя на марката, може да предяви иск за нарушение на правата върху посочената марка, въпреки че лицензията не е вписана в регистъра.
Тази юрисдикция посочва, че в предходно решение е приела, че член 23, параграф 1, първо изречение от Регламента урежда само хипотезата на добросъвестно придобиване. Тя отбелязва, че без съмнение при чисто езиково тълкуване на тази разпоредба, която общо посочва, че упоменатите в членове 17, 19 и 22 от Регламента действия относно марката на Общността са противопоставими на трети лица във всички държави членки едва след вписването им в регистъра, би могло да се стигне до извода, че тези действия обхващат предявяването от лицензополучателя на иск за нарушение. Според нея обаче, доколкото второто изречение от този параграф 1 и следващият параграф се отнасят само до добросъвестното придобиване, систематичното тълкуване на разпоредбата налага извода, че същото важи и за първото изречение.
Тя отбелязва, че испански съд същевременно е приел, че лицензополучателят може да предяви иск срещу трети лица едва след вписването на лицензията в регистъра.
Освен това запитващата юрисдикция посочва, че ако се приеме, че възможността на лицензополучателя да упражни правата си зависи от вписването на лицензията в регистъра, се поставя въпросът дали невписаният лицензополучател може да упражни при условията на процесуална субституция правата на притежателя на марката, нещо, което германското право допускало при определени условия, които в случая са изпълнени.
При тези обстоятелства Oberlandesgericht Düsseldorf (Висш областен съд Дюселдорф) решава да спре производството по делото и да постави на Съда следните преюдициални въпроси:
„1) Изключва ли член 23, параграф 1, първо изречение от [Регламента] възможността лицензополучател, който не е вписан в регистъра […], да предявява иск за нарушение на права върху марка на Общността?
2)  При утвърдителен отговор на първия въпрос, пречка ли е член 23, параграф 1, първо изречение от [Регламента] за съществуването на национална съдебна практика, съгласно която при условията на процесуална субституция лицензополучателят може да предяви правата, които притежателят на марката има срещу нарушителя?“. 

Решението на съда:

Член 23, параграф 1, първо изречение от Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността трябва да се тълкува в смисъл, че лицензополучателят може да предяви иск за нарушение на права върху марката на Общността, обект на лицензията, въпреки че тази лицензия не е вписана в регистъра на марките на Общността.

петък, 5 февруари 2016 г.

Кратки IP новини

1. Да патентоваш процеса на патентоване. За повече информация тук. 

2. Каква е стойността на моите патенти? За повече информация тук. 

3. Защо активите на всеки издател започват с интелектуалната собственост. За повече информация тук. 

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

сряда, 3 февруари 2016 г.

Нови такси за международни марки с посочване на Мексико

WIPO съобщава за промяна на индивидуални такси за регистрация на международни марки при посочване на Мексико. Новите такси са както следва:


Таксите влизат в сила от 09.03.2016г.
Повече информация тук.

понеделник, 1 февруари 2016 г.

Глобален IP индекс - издание 5

Marques Class 46 съобщава за интересно проучване за Taylor Wessing Global Intellectual Property Index. Изследването е активно до 05.02.2016, като в него може да се включи всеки, включително анонимно. Проучването изследва нагласите на практикуващите в областта на интелектуалната собственост за положителни и отрицателни страни в законодателствата в различни държави по света. Проучването е достъпно тук.

Бонус но не съвсем - решение на Европейския съд

Европейският съд излезе с решение по дело T-318/15 - Zitro IP Sàrl v. OHIM. Делото касае опит за регистрация на следната европейска марка:
за класове:
Клас 9: "оборудване за преработка и компютри информация; компютърни програми; компютърен софтуер и хардуер, по-специално за бинго зали, казина; софтуер игри; интерактивни програми игра ";

Клас 28: "Игри и играчки; автоматични игри в предварителни плащания; автоматични игри, различни от тези, пригодени за използване с телевизионни приемници; предплащане устройства (игри); машини за отдих стаи игри, включително игрални зали и Париж; И т.н."

Клас 41: "Развлекателни услуги; онлайн услуги игри; организиране на конкурси; организиране на лотарии; предоставяне на увеселителни съоръжения; хазартни услуги; информационни услуги за спорт и развлечения, включително и електронни таблици, предоставящи информация, новини, съвети и стратегии за компютърни игри, компютърни и видео; казино услуги; предоставяне на културни и развлекателни съоръжения; отдаване под наем на машини за отдих и Париж; Увеселителен парк услуги. "

OHIM отказва регистрация на марката на основание  член 7(1) b) and c) CTMR.  Изразът
TRIPLE BONUS е описателен за посочените стоки и услуги, тъй като указва техни характеристики, в случая може да се изтълкува, като възможност за получаване на троен бонус.
Изписването на марката в шрифт не е достатъчно за да създаде нужното ниво на отличителност.
Това решение е много показателно в случайте на заявяване на марки. Като цяло е възможно подобни неотличителни изрази да бъзат регистрирани, като комбинирани марки но само ако тези марки притежават елементи, които да създадат нужната отличителност.