петък, 30 септември 2011 г.

Apple secured 40 patents in China - Apple си осигури 40 патента в Китай


Apple получи регистрация на 40 свои патента в Китай, които касаят технология залегнала в продуктите iPhone, iPad, MacBook Air, както и относно дизайна на Apple Store.
Това е добра новина за компанията, която води няколко патентни битки в Азия с конкурентите си от Samsung и HTC.
От друга страна патента за дизайна на магазините на Apple е средство с което компанията ще може да предотвратява парадоксалните случаи на нарушения, като този в китайския град Kunming, където магазин, като Apple Store развивал бизнес без знанието на компанията.
Стъпка по стъпка израждането на IP стратегия за развиване на бизнес в Китай ще се превърне в един от основополагащите елементи за пазарен успех и в тази страна.

English version

Apple receive registration for 40 patents in China which concern the technology embedded in products as iPhone, iPad, MacBook Air, as well as the design of the Apple Store.
This is a good news for the company which leads some patent battles with competitors in Asia as Samsung and HTC.
On the other hand patents for the design of the Apple stores is a means by which the company will be able to prevent paradoxical cases of violations as that in the Chinese city of Kunming, where shops look like as Apple Store do business without the knowledge of the company.
Step by step building of the IP strategy for developing business in China will become one of the cornerstones of market success in this country.

четвъртък, 29 септември 2011 г.

Microsoft filed trade mark application for CHARM - Microsoft подаде заявка за марка CHARM в САЩ

Microsoft са подали заявка за търговска марка CHARM в САЩ. Тази марка най-вероятно ще бъде използвана за нов елемент от бъдещият Windows 8. Става дума за 5 иконки, които ще се появяват в едната част от екрана на потребителския интерфейс на Windows 8. Те ще бъдат наречени CHARM. Тези икони ще дават възможност за бързо търсене и споделяне на информация, както и за различни видове настройки. Повече информация може да видите по-долу.
информация на Seattle Times.English version


Microsoft have applied for a trademark which is called CHARM in the U.S. This mark will most likely be used for a new item of future Windows 8. It is speaking of 5 icons that will appear in one part of the screen of the user interface of Windows 8. They will be called CHARM. These icons allow you to quickly search and share information as well as different types of settings. More information can be seen below.
information by Seattle Times.

Statistics from OHIM- August 2011 - Статистика от OHIM- Август 2011


OHIM публикува статистика относно заявките и регистрациите на търговски марки и промишлени дизайни на Общността през месец Август 2011. Данните са както следва:

2011 2010
Community trade mark applications received 7 899 6 819
Community trade mark applications published 8 474 8 055
Community trade marks registered (certificates issued) 7 330 7 934
Community trade mark renewal applications - 1 432
Registered Community designs received 5 178 4 744
Registered Community designs published 5 284 5 222

English version

OHIM publishes statistics regarding applications and registrations of Community trademarks and industrial designs for August 2011. Data are as follows:

сряда, 28 септември 2011 г.

OHIM offers mediation for resolving disputes - OHIM предлага медиация за решаване на спорове


OHIM възнамерява да предложи нова услуга за разрешаване на спорове касаещи търговски марки и дизайни на Общността.
Услугата по медиация ще може да бъде използвана от спорещите страни, като алтернатива на обжалването пред Апелативен борд.
Тази услуга ще бъде въведена в края на следващия месец.
Условието за нейното ползване е вече да е било подадено обжалване пред Апелативен борд, като за целта е платена таксата от 800 евро. Ако медиацията се осъществи в офиса на OHIM не се дължат допълнителни такси. В противен случай трябва да бъде платена такса от 750 евро.
Целта на медиацията е да спомогне за разрешаването на споровете и подписване на споразумения. Това е доста по-добър вариант от обжалването пред Апелативен борд, което може да отнеме много време и да подлежи на ново обжалване пред Европейския съд.
Интересно нововъведение на OHIM особено като се има предвид огромното количество от спорове за търговски марки и дизайни в Европа. Любопитно ще бъде как ще проработи тази инициатива с оглед на някои от доста сложните казуси които OHIM по принцип разглежда.
Повече информация може да откриете тук.

English version

OHIM intends to offer a new service for resolving disputes concerning Community trademarks and industrial designs.
A mediation service can be used by litigants as an alternative
to proceeding with an appeal to the Boards of Appeal.
This service will be introduced at the end of next month.
A condition for its use is the fact that
an appeal must already have been filed with payment of the normal appeal fee of €800. If mediation is done in the office of OHIM is no further fee to pay. Otherwise, it must to be paid a fee of 750 euros.
The aim of mediation is to help resolving disputes and signing of agreements. This is a much better option than an appeal before the Board of Appeal, which can be time consuming and subject to further appeal before the European Court.
An interesting innovation of OHIM especially given the huge amount of disputes over trademarks and designs in Europe. It will be interesting how this initiative will work with a view of some very complex cases which are generally considered by OHIM.
More information can be found here.

вторник, 27 септември 2011 г.

New Trademark Law in Sweden - Нов закон за търговските марки в Швеция


Marques Class 46 съобщава за приемането на нов закон за търговските марки в Швеция, който е влязъл в сила от 1 юли 2011 година.
Повече информация може да откриете тук.

English version

Marques Class 46 reported on the adoption of the new Trademark Law in Sweden which entered into force on July 1, 2011.
More information can be found here.

Agreement between EU and Georgia concerning Geographical Indications - Споразумение между ЕС и Грузия за географските означения


Бюлетинът на ЕС официално оповести подписването на Споразумение между съюза и Грузия относно взаимното предоставяне на закрила на географски означения на двете страни.
Повече информация може да откриете тук.

English version

The Official Journal of the European Union formally announced the signing of an agreement between the Union and Georgia on the mutual granting of protection of geographical indications on both parties.
More information can be found here.

понеделник, 26 септември 2011 г.

President Obama signed the new Patent law - Президентът Обама подписа новият закон за патентите в САЩ

След близо едно десетилетие на дискусии, най-накрая новият закон за патентите в САЩ е приет окончателно. Барак Обама подписа the America Invents Act в Thomas Jefferson High School for Science & Technology.
Може да видите и самата церемония по-долу.


Но защо приемането на този нов закон е толкова важно събитие за интелектуалната собственост в САЩ?
Старият закон за патентите в страната съдържаше редица разпоредби, които бяха все по-трудно приложими с оглед на бурното развитие на технологиите през последните 20 години.
Новият закон ще бъде в помощ, както на изобретателите и компаниите в САЩ, така и на самото Патентно ведомство, което имаше сериозни затруднения относно разглеждането на заявките за патенти, което доведе до големи забавяния и изоставане в работата.
Освен това чрез тази промяна законодателството в САЩ ще се приближи до това в останалата част на света.
Повече информация за новите моменти в закона за патентите в САЩ може да откриете тук.

English version

After nearly a decade of discussion, finally the new Patent law in the U.S. is adopted. Barack Obama signed the America Invents Act at Thomas Jefferson High School for Science & Technology.
You can see the ceremony below.
But why the adoption of this new law is so important for intellectual property in the U.S.?
The old Patent Act in the country contained provisions that were more difficult to apply in view of the rapid development of technology over the past 20 years.
The new law will be of assistance both for inventors and companies in the U.S. and for the Patent Office itself, which had serious difficulties concerning the examination of patent applications leading to delays and failure to work.
Moreover, by this change legislation in the U.S. will be harmonized with those in the rest of the world.
More information about new developments in patent law in the United States can be found here.

петък, 23 септември 2011 г.

IP news in brief from Bulgaria and abroad - Кратки IP новини от България и чужбина


1. САЩ правят крачка напред, а какъв е следващият ход на Европа? - коментар на президента на EPO Беноа Батистели За повече информация тук.

2. USPTO създаде уебсайт, на който ще публикува информация за нови промени в патентното право. За повече информация тук.

3. Сенатът гласува America Invent Act с 89 гласа „за” и 9 гласа „против”.
За повече информация тук.

4. „Публичното изпълнение” – двама души са компания, един човек тълпа ли е?
За повече информация тук.

5. Как да изберете и защитите ценна търговска марка
За повече информация тук.

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

English version

1. U.S. made ​​a step forward, but what is the next move in Europe? - Comments by the President of the EPO Batisteli Benoit. For more information here.

2. The USPTO has established a website which will publish information about new changes in the patent law. For more information here.

3. The Senate voted America Invent Act by 89 votes "for" and 9 votes "against".
For more information here.

4. "Public performance" - two people are a company, can be one man a crowd?
For more information here.

5. How to select and protect one valuable brand.
For more information here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.

сряда, 21 септември 2011 г.

Applying for a sound mark in the audio file - it is possible in Portugal - Заявяване на звукова марка в аудио файл - възможно в Португалия


Marques Class 46 съобщава интересната новина за възможността при заявяване на звукова марка в Португалия, тя да бъде приложена като аудио файл към заявката. Това вече е станало с марка № 480308.
Португалското патентно ведомство е едно от малкото по света, които позволяват такива марки да бъдат заявявани чрез звуков файл, а не само чрез нотния запис.

English version

Marques Class 46 reported an interesting story about the possibility for application of sound trademark through submitting an audio file in Portugal. This has happened with brand 480308.
The Portuguese Patent Office is one of the few in the world that allow such marks to be filing, through a sound file, not only through music music sheet.

вторник, 20 септември 2011 г.

The best brands in China - Най-добрите марки в Китай

През последните 20 години Китай се превърна в една от водещите икономически сили в света. Поради това не е изненада, че Interbrand вече прави класация и за най-скъпите китайски марки.
Макар страната да е известна най-вече, като производител и износител на сериозно количество имитации на оригинални продукти, то през последните години китайската икономика заработи на пълни обороти, което позволи изграждането на нейни собствени брандове.
Както може да се види от таблицата по-долу водеща марка в Китай е China Mobile ( Communication) следвана от China Life ( Financial services) и China Construction Bank ( Financial services).


English version

Over the past 20 years, China has become one of the leading economic powers in the world. It is therefore not surprising that now Interbrand makes ranking concerning the most valuable Chinese brands.
While the country is mostly known as a manufacturer and exporter of a great deal of imitations of original products, then in recent years the Chinese economy run at full speed allowing the formation of its own valuable brands.
As can be seen from the table below, the leading brand in China is China Mobile (Communication) followed by China Life (Financial services) and China Construction Bank (Financial services).


понеделник, 19 септември 2011 г.

Google buys new patents to protect Android - Google купува нови патенти за да защитава Android


Bloomberg съобщи новината, че Google са закупили 1030 патента от IBM, както и още 1023 патента през миналия месец. Не се споменава в каква точно технологична област са ситуирани тези патенти.
Според специалисти обаче целта на Google е чрез тях да подсили своята платформа Android, която е под натиск от съдебни дела заведени от конкурентите на компанията.
В момента Google са започнали да лицензират своите патенти на партьорите си, като например HTC, които са в няколко съдебни дела с Apple.
Целта на Google е да изгради стабилно защитно патентно портфолио, което да послужи, като защита за всички компании ползващи Android.

English version

Bloomberg reported the news that Google bought 1,030 patents from IBM and another 1,023 patents last month. It is not mentioned in what technological field exactly those patents are situated.
According to experts, however, the purpose of Google is to use them to enhance the protection of Android which is under pressure from lawsuits brought by competitors of the company.
Currently, Google started to license its patents to their partner, such as HTC, which is in several lawsuits with Apple now.
The Google's goal is to build a solid defensive patent portfolios which to serve as protection for all companies using Android.


събота, 17 септември 2011 г.

A guide for patent litigation in Germany - Ръководство за водене на съдебни дела относно патенти в Германия


Ръководството за водене на съдебни дела касаещи патенти в Германия излага основните и най-важни моменти от това производство. Пълният текст на ръководството може да откриете тук.

English version

This guide for litigation concerning patents in Germany sets out the main and most important moments of this proceeding. The full text of the guide can be found here.

петък, 16 септември 2011 г.

Report concerning the role of intellectual property in the U.S. economy - Доклад за ролята на интелектуалната собственост в икономиката на САЩ


Доклад на Nam D. Pham, партьор в NDP Consulting Group, показва каква е ролята на иновациите и интелектуалната собственост в продуктивността, конкурентноспособността, работните места, заплащането и износа на САЩ.
Докладът показва няколко зависимости, които подкрепят твърденията, че иновациите и интелектуалната собственост са една от основните движещи сили на съвремения бизнес.
Част от изводите в него са:

- Индустриите залагащи в голяма степен на интелектуалната собственост създават високо клалифицирани работни места през целия период на бизнес цикала.

- По време на криза тези индустрии успяват да запазят създадените работни места, за разлика от останалите сфери на бизнес при които обикновенно има сериозни съкращения.

- Обема производство и продажби на единица служител в тези индустрии е два пъти по-големям отколкото в другите, които не залагат на интелектуалната собственост.

- Индустриите залагащи на иновациите повишават експорта и конкурентноспособността в по-голяма степен от другите.

Пълният текст на доклада може да откриете тук.

English version

A report by Nam D. Pham, partner in NDP Consulting Group, shows what is the role of innovations and intellectual property in productivity, competitiveness, jobs, wages and exports of the United States.
The report shows several connections that support the claim that innovation and intellectual property is one of the key drivers of modern business.
Some of the conclusions are:


- IP-intensive industries created highly-skilled jobs during the entire business cycle and low-skilled jobs during the economic downturns while non-IP-intensive industries lost jobs in all levels;

- Output and sales per employee in IP-intensive industries were more than double that of non-IP-intensive industries;

- IP-intensive industries promoted exports and enhance competitiveness;

The full report can be found here.


четвъртък, 15 септември 2011 г.

Music copyright to be extended to 70 years for performers - Правата на изпълнителите и продуцентите на звукозаписи вече са 70 години


Новина от Европейския парламент:

Срокът за закрила на авторските права на изпълнителите и продуцентите на звукозаписи ще се увеличи от 50 на 70 години, съгласно приетото от ЕП в четвъртък законодателно предложение.
Одобрявайки доклада на Brian Crowley (СЕН, Ирландия), депутатите постигнаха съгласие да увеличат срока за закрила на авторското право, така че изпълнителите и продуцентите на звукозаписи да получават възнаграждения от авторски права в срок от 70 години след първото издание или изпълнение на творбата им.
В първоначалното предложение на Комисията, увеличението достигаше до 95 години. Според г-н Crowley, постигнатият компромис за 70 години взима под внимание позицията на Съвета и ще улесни постигането на съгласие с правителствата на държавите членки.
Фонд за студийни музиканти
Повишената закрила на авторските права ще бъде в полза и на продуцентите, благодарение на допълнителните възнаграждения, произтичащи от увеличението.
Депутатите одобриха създаването на специален фонд за студийни музиканти. Той ще бъде финансиран с финансовото участие на продуцентите, които се задължават да отделят за тази цел най-малко веднъж годишно поне 20% от приходите, спечелени благодарение на удължения срок за закрила на авторското право. Фондът ще осигурява възнаграждения за тези студийни музиканти, които са се отказали от правата си при подписване на договор за изпълнение.
Управлението на фонда ще бъде възложено на дружествата за колективно управление, които представляват интересите на изпълнителите и продуцентите.
Клауза за ликвидиране на стари задължения
За да се гарантира, че изпълнителите се ползват изцяло от удължения срок на копирайт, първоначалното законодателно предложение беше променено от депутатите, с цел да се попречи на удръжката от възнагражденията за авторски права на изпълнителите заради предишни сключени споразумения.
Възможност за повторно договаряне
Депутатите одобриха поправка, която дава възможност на изпълнителите за повторно договаряне на вече сключени от тях договори преди влизане в сила на директивата и 50 години след първото издаване на звукозаписите им.
Удължаване на срока на авторските права и за аудиовизуалните творби?
Членовете на ЕП призоваха Комисията да започне процедура по оценка на въздействието във връзка с положението на европейския аудиовизуален сектор, която трябва да приключи до 1 януари 2010 г. Целта й е да се прецени дали е необходимо сходно удължаване на срока на закрила на авторските права на продуценти и оператори в аудиовизуалния сектор.
"Use it or lose it" клауза
Според одобрената директива, ако 50 години след издаване на звукозаписа, продуцентите все още не са го предоставили на публиката, изпълнителите могат да поискат прекратяване на сключения договор, с който прехвърлят правата си на звукозаписната компания.
След това продуцентите имат на разположение една година, за да направят звукозаписа достъпен за публика. В случай, че това не стане, те губят правата си над него.
Преразглеждане на директивата след 3 години
Депутатите отправиха искане до Комисията да представи оценка за приложението на новата директива 3 години след влизането й в сила, и по-конкретно относно приложението й на цифровия пазар.
Държавите членки ще имат на разположение две години, за да транспонират новата директива.
Сегашно законодателство относно закрилата на авторските права
Според настоящото европейско законодателство музикалните звукозаписи са защитени за най-много 50 години. Това означава, че по време на този период изпълнителите получават възнаграждения при всяко пускане на техните творби. След изтичане на срока от 50 години, изпълнителите спират да получават приходи от използването на техните творби.
Brian Crowley (СЕН, Ирландия)
Докладчик

English version

Information from the European Parliament:

Copyright term for music recordings must be extended from 50 years to 70 years, says legislation adopted on Thursday by the European Parliament. By adopting the report by Brian Crowley (IE, UEN) with 377 votes in favour, 178 against and 37 abstentions, MEPs voted to increase the term of copyright protection to ensure that performers continue to receive royalties for 70 years from the first publication or performance of their song.
The European Commission had previously proposed an extension of the copyright protection up to 95 years. According to Mr Crowley, the compromise reached by the Parliament on 70 years takes into account Council's resistance and would facilitate an agreement with national governments.
A fund for session musicians
The increased copyright protection would also benefit producers, thanks to additional revenues deriving from the extension.
A dedicated fund for session musicians was also supported by the Parliament. This fund would be financed by contributions from producers, who would be obliged to set aside for this purpose, at least once a year, at least 20% of the revenues gained from the proposed extension of copyright term. This fund will reward those session musicians who gave up their rights when signing the contract for their performance.
MEPs amend a provision relating to this fund so as to give collecting societies, which represent performers' and producers' interests, the right to administer the annual supplementary remuneration.
"Clean slate" clause to ensure extension benefits performers
To ensure that performers fully enjoy the additional royalties deriving from copyright extension, MEPs amend the original text so as to prevent the use of previous contractual agreements to deduct money from the additional royalties.
Possibility to renegotiate contracts
An amendment approved by MEPs allows performers to renegotiate the contracts concluded before the entry into force of this legislation, 50 years after the first publication of their recording.
Copyright extension for audiovisual works, too?
The Parliament also asks the Commission to launch an impact assessment of the situation in the European audiovisual sector by January 2010, with a view to deciding whether a similar copyright extension would benefit the audiovisual world.
"Use it or lose it" clause
According to the approved legislation, if producers, 50 years after the publication of a phonogram, do not make it available to the public, performers can ask to terminate the contract they signed to transfer their rights to the label.
The producer has one year to make the recording available to the public, failing this his rights will expire.
Review legislation after three years
Finally, MEPs ask the Commission to submit three years after the entry into force of the new legislation an assessment of its application with particular regard to the digital market.
Member States will have two years to transpose the new legislation.
Current legislation on copyright
Under current EU laws, recorded musical performances are protected for a maximum of 50 years. This means that over a period of 50 years, performers receive remuneration for each time their work is played on the air. After 50 years, artists lose control over the use of their works and no longer receive this income.
Brian Crowley

сряда, 14 септември 2011 г.

Comics concerning copyright - Комикс за авторско право


Трима американски автора Keith Aoki, James Boyle и Jennifer Jenkins заедно с Duke University School of Law направиха комикс, който обяснява основните моменти от теорията на авторското право.
Комиксът е от 72 страници и може да бъде открит тук.

English version

Three American authors Keith Aoki, James Boyle and Jennifer Jenkins in collaboration with Duke University School of Law made ​​a comic book that explains the basics of the copyright theory.
Comic consist from 72 pages and can be found here.

вторник, 13 септември 2011 г.

IP news in brief from Bulgaria and abroad - Кратки IP новини от България и чужбина


1. Статия, според която новата патентна реформа в САЩ ще доведе до загубата на работни места, можете да прочетете тук.

2. Патентните войни: Нова епоха на конкуренция (инфографика).
За повече информация тук.

3. Изгряващи Web звезди като Facebook и Twitter досега бяха пощадени в патентните войни, но това може да се промени. За повече информация тук.

4. Китайската битка срещу пиратството и фалшифицираните стоки продължава.
За повече информация тук.

5. Пет съвета за закрила на интелектуалната собственост на бизнеса в света на социалните медии.
За повече информация тук.

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

English version

1. An article according to which the new patent reform in the U.S. will lead to job losses, can be found here.

2. Patent Wars: New era of competition.
For more information here.

3. Rising Stars Web sites like Facebook and Twitter have had no problems with the patent wars, but this may change. For more information here.

4. China's battle against piracy and counterfeit goods continues.
For more information here.

5. Five Tips to protect intellectual property business in the world of social media.
For more information here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.

понеделник, 12 септември 2011 г.

Apple continues its attack against Samsung, this time in Japan - Apple продължава с атаката срещу Samsung този път в Япония


Apple продължава да атакува своя конкурент Samsung в глобалната война за пазарни дялове. Този път атаката е в Япония, където Apple са завели съдебно дело за нарушаване от страна на Samsung на патенти за технология използвана в iPhone и iPad.
Американската компания е поискала от съда в Токио да забрани продажбите на смарттелефоните Galaxy S и S II и на таблета Galaxy Tab 7.
В момента Apple водят съдебни дела срещу своя конкурент в Австралия, САЩ, Южна Корея и Европа.
От своя страна Samsung отвръщат с контра дело в Япония.
За сега Apple разпростират по-мащабно съдебните си искове на световната карта на интелектуалната собственост.
Наградата е една- да бъдеш лидер на пазара.

English version

Apple continues to attack its rival Samsung in the global war for market share.
This time the attack in Japan, where Apple has filed a lawsuit against
Samsung for breach of patent for technology used in iPhone and iPad.
The American company has asked the court in Tokyo to ban sales of smart phones Galaxy S and S II and the tablet Galaxy Tab 7.
Apple currently engaged in litigation against its competitor in Australia, USA, South Korea and Europe.
Samsung in turn respond with a counter case in Japan.
For now, Apple spread wider its legal claims on the world map of intellectual property.
The award is one - to be a market leader.

петък, 9 септември 2011 г.

Registration of marks in Switzerland without the need of local representative - Регистрацията на марки в Швейцария без нуждата от местен представител


Marques Class 46 съобщава за промяна в изискванията за регистрация на марки в Швейцария.
Вече не е необходимо да бъде нает местен представител по индустриална собственост за да може да се получи регистрация на национална марка в страната.
Единственото изискване на Патентното ведомство на Швейцария е да се посочи адрес в страната на който да бъде изпращана съответната документация, тъй като ведомството няма да изпраща информация на адрес в чужбина.
Няма изисквания какъв да бъде адреса, не е нужно компанията да има представителство и тн.
Това изменение в законодателството влезе в сила от 1 юли 2011.

English version

Marques Class 46 reported a change in requirements for registration of trademarks in Switzerland.
It is no longer necessary to hire a local industrial property representative in the case of registration of a national mark in the country.
The only requirement of the Patent Office of Switzerland is the designation of some address in the country on which to be sent the relevant documentation as the department will not send this information to an overseas address.
There are no others requirements for this address.
This change in legislation came into force on July 1, 2011.

четвъртък, 8 септември 2011 г.

APPLE successfully register a patent for voice recognition software - APPLE регистрира успешно патент за софтуер за гласово разпознаване


Патентното ведомство на САЩ издаде патент на технология за разпознаване на глас създадена от Apple.
Патентът озаглавен "User Profiling for Voice Input Processing" е важна стъпка в плановете на компанията да използва този софтуер в бъдещите версии на iPhone.
Според специалисти чрез тази нова технология Apple ще създаде нови стандарти при използване на гласови команди. Пример за това може да бъде функция, която да позволява работа с телефона само след гласово разпознаване на неговия притежател.
Този патент може да позволи на Apple да спечели нови позиции на пазара на смарт телефони, където в момента пазарен лизер при софтуера е Android.

English version

The U.S. Patent Office issued a patent for technology for voice recognition created by Apple.
The patent entitled "User Profiling for Voice Input Processing" is an important step in the company's plans to use this software in future versions of iPhone.
According to experts, this new technology by Apple will set new standards for using voice commands. An example could be a function which allows the phone to work only after the voice recognition to its holder.
This patent could allow Apple to gain new positions in the market of smartphones, where now the software leader is Android.

сряда, 7 септември 2011 г.

New fees for designation of Japan in the international application for marks - Нови такси за посочване на Япония в международни заявки за марки


WIPO обяви нови индивидуални такси за посочване на Япония в международни заявки за търговски марки. Те са както следва:

Application or Subsequent Designation

First Part:
– for one class of goods or services- 116
– for each additional class- 89

Second Part:
– for each class of goods or services- 387

Renewal
– for each class of goods or services- 500

Таксите са в швейцарски франка и влизат в сила от 1 октомври 2011.

English version

WIPO announced new individual fees for designation of Japan in international applications for trademarks. They are as follows:

The fees are in Swiss francs and with effect from October 1, 2011.

European Inventor Award 2012

European Inventor Award 2012Повече информация воже да откриете тук.

More information can be found here.

понеделник, 5 септември 2011 г.

Competition for videos showing the negatives of IP piracy - Конкурс за видео клипове показващи негативите от пиратството в интелектуалната собственост


OHIM заедно с European Observatory on Counterfeiting and Piracy организират интересен конкурс в който може да се включи всеки желаещ. Конкурсът касае създаването на вайръл клипчета показващи негативите от нарушаването на правата на интелектуална собственост в частност от пиратството при дизайните.
Всеки желаещ може да заснеме такова клипче, което трябва да бъде придружено с афиш който да резюмира неговото съдържание. Материалите трябва да бъдат на английски език.
Наградният фонд на конкурса е 8000 евро за първо място, 2500 за второ и 1500 за трето.
Крайният срок за подаване на материалите е 15 октомври.
Повече информация може да откриете тук, тук и тук.

English version

OHIM and the European Observatory on Counterfeiting and Piracy organizing an interesting Design competition where everybody can join. The competition concerns the creation of viral videos showing the negatives of the violation of intellectual property in particular piracy concerning industrial design .
Everyone can create video which must be accompanied by a poster that summarizes its content. Materials must be in English.
The competition prize fund is € 8,000 for first, 2,500 for
second and 1500 for third.
The deadline for submission of materials is October 15.
More information can be found here, here.
and here.

A debate about pros and cons concerning software patents - Спор- за и против патентите за софтуер


Днес най-успешните компании в света са тези от IT сектора, които въпреки световната криза печелят нови и нови позиции на пазара.
Реално в момента ние живеем в свят на софтуерни революции, уникални нови IT продукти с уникално нови софтуерни програми се появяват всеки ден.
Това е и причината в момента патентите за софтуер да бъдат по-ценни от златото. Чрез тях компаниите печелят пазарни позиции, водят конкурентни войни и генерират огромни печалби.
Един въпрос обаче става все по широко обсъждан, а именно дали софтуерът заслужава патентна закрила.
Не всички законодателства в отделните държави по света дават възможност за получаването на такива патенти. Но американското законодателство позволява софтуерът да бъде защитаван с патент.
По-долу може да видите интересен диспут между Bob Zeidman президент на Zeidman Consulting и Edward A. Lee от Университета Бъркли. Те дебатират темата за плюсовете и минусите на тези патенти. Дали те ограничават развитието на технологиите или напротив дават стимул на компаниите да инвестират още повече пари и усилия в нови и нови технологии.
English version


Today the most successful companies in the world are those in the IT sector which despite the global crisis earn more and more new positions on the market.
Now we are actually living in a world of software revolutions in which unique new IT products with unique new software programs appear every day.
This is why software patents are more valuable than gold today. Through it companies gain market position,
lead competitive wars and generate huge profits.
One question, however, becomes more widely discussed, namely weather the software
deserves patent protection.
Not all laws in the world allow opportunities for such a protection. But U.S. law allows software to be protected by patent.
Below you can see an interesting dispute between Bob Zeidman president of Zeidman Consulting and Edward A. Lee from the University of Berkeley. They debated the topic of the pros and cons of these patents. Do they restrict the development of technologies or on the contrary provide incentives for companies to invest more money and efforts in new and emerging technologies.

събота, 3 септември 2011 г.

МС прие Наредбата за оформяне, подаване и експертиза на заявки за марки и географски означения в България


Новина от Патентно ведомство на
Р. България:

С Постановление № 249 от 30 август 2011 г. Министерският съвет на Република България прие изменение и допълнение на Наредбата за оформяне, подаване и експертиза на заявки за регистрация на марки и географски означения, приета с Постановление № 267 на МС от 1999 г. (Обн., ДВ, бр. 9 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 14 от 2006 г., бр. 73 от 2007 г. и бр. 32 от 2008 г.).

Наредбата предвижда създаване на разпоредби, съответстващи на новите изменения в Закона за марките и географските означения (ЗМГО). Влезлите в сила изменения в ЗМГО по отношение на основанията, залегнали в чл. 11 и 12 от закона от експертиза по същество, извършвана служебно от Патентното ведомство до 10.03.2011 г., към опозиционна система, съчетана със служебна проверка само на абсолютните основания за отказ, наложиха и съответните промени в разпоредбите, свързани с производството, което се развива в Патентното ведомство при експертизата на заявка за регистрация на марка.

Изменени са разпоредбите, свързани със сроковете за извършване на определени процесуални действия, както от заявителя на марката, така и от административния орган, доколкото същите се изменят с новите промени на ЗМГО. Променени са и разпоредбите, уреждащи случаите, когато искане за преобразуване на марка или заявка за марка на Общността бъде допуснато от Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (търговски марки и дизайни) и е изпратено на Патентното ведомство, както и разпоредбите, уреждащи изискванията за провеждане на кореспонденцията между заявителя и административния орган, представителството пред Патентното ведомство и др.

петък, 2 септември 2011 г.

New fees for designation of Bahrain in the international application for marks - Нови такси за посочване на Бахрейн в международни заявки за марки


WIPO обяви нови индивидуални такси за посочване на Бахрейн в международни заявки за търговски марки. Те са както следва:

Application or Subsequent Designation

– for one class of goods or services 274
– for each additional class 274

Where the mark is a collective or certification mark:

– for one class of goods or services 297
– for each additional class 297

Renewal

– for one class of goods or services 137
– for each additional class 137

Where the mark is a collective or certification mark:
– for one class of goods or services 137
– for each additional class 137

Таксите са в швейцарски франка и влизат в сила от 18 септември 2011.

English version

WIPO announced new individual fees for designation of Bahrain in international applications for trademarks. They are as follows:

The fees are in Swiss francs and with effect from September 18, 2011.


четвъртък, 1 септември 2011 г.

How to choose a new brand? - Как да избереш нова марка?


Michael Atkins в своя блог Seattle Trademark Lawyer излага накратко основните правила при избор на нова марка.
Освен маркетинговата гледна точка е изключително важно новата марка да бъде съобразена и с правалата налагани от интелектуалната собственост.
В противен случай колкото и добра да бъде марката е много вероятно да имате сериозни проблеми при нейната защита, тоест при запазване на уникалността и отличителността й, а може би дори и за продължаващото й използване.
Пълният текст на статията може да откриете тук.

English version

Michael Atkins in his Seattle Trademark Lawyer blog briefly describe the basic rules in choosing a new brand.
Besides marketing perspective is extremely important that the new brand to be consistent with the rights imposed by intellectual property.
Otherwise, no matter how good the brand is, it is very likely to have serious problems with its protection, ie preserving
her uniqueness and distinctiveness and perhaps even problems with its continued use.
The full text of this article can be found here.

New fees for designation of Ukraine in the international application for marks - Нови такси за посочване на Украйна в международни заявки за марки


WIPO обяви нови индивидуални такси за посочване на Украйна в международни заявки за търговски марки. Те са както следва:


Application or Subsequent Designation

– for three classes of goods or services - 429
– for each additional class - 86

Renewal
– independent of the number of classes - 429

Таксите са в швейцарски франка и влизат в сила от 18 септември 2011.

English version

WIPO announced new individual fees for designation of Ukraine in international applications for trademarks. They are as follows:

The fees are in Swiss francs and with effect from September 18, 2011.