петък, 30 октомври 2009 г.

Според Европа дизайнът е важен за конкурентноспособността ( According to the Europe design is important for competitiveness)


Нова справка на Европейската комисия излага данни за връзката между промишленият дизайн и иновациите. В изследването са участвали множество компании в Европа.
Дизайнът е важен елемент в конкурентната борба за компаниите в Европа. Според 91% от запитаните има силна връзка между дизайна и пазарният успех.
Повече относно това изследване може да откриете тук.

English version

New report from the European Commission sets out the link between design and innovation. The study involved several companies in Europe.
The design is an important element in the competitive struggle for companies in Europe. According to 91 percent of respondents have a strong relationship between design and market success.
More about this study can be found here.


четвъртък, 29 октомври 2009 г.

Nokia срещу Apple ( Nokia v. Apple)

Редица информационни източници съобщават за новината относно заведеното от Nokia дело в САЩ срещу Apple за нарушаване на права върху 10 софтуерни патента притежавани от финландската компания.
До момента двете компании бяха в продължителни преговори за уреждане на извън съдебно споразумение, които накрая завършиха с неуспех.
Nokia обвинява Apple че използва софтуер защитен чрез патентни в своя продукт iPhone.
Това е поредният случай на съдебно дело касаещо патенти за софтуер. Този обект на интелектуалната собственост е изключително сложен за закрила и най-вече за използване. Това е така тъй като той обикновено е съставен от множество елементи, за някои от които има самостоятелни патенти. Създаването на краен IT продукт може да инкорпорира множество технически решения.
Поради това при разработването на сложно изделие е необходимо да бъде правено детайлно патентно проучване за състоянието на техниката, като целта е да се избягват такива обвинения. За съжаление това не винаги е лесна задача.

English version

Several information sources reported the news that Nokia filed suit against Apple for infringement on 10 U.S. software patents owned by the Finnish company.
So far, two companies were in protracted negotiations for a settlement agreement outside of court, which ended in failure.
Nokia blames Apple, that uses software protected by patents in its product iPhone.
This is another case of a lawsuit concerning patents for software. This intellectual property is extremely complicated for protection, especially for use. This is because it usually consists of several elements, some of which have separate patents. Creation of IT end-product may incorporate many technical decisions.
Therefore, when developing a complex device, there is need to be done a detailed study on the patent status of techniques, the goal is to avoid such accusations. Unfortunately this is not always an easy task.вторник, 27 октомври 2009 г.

OHIM в Twitter и YouTube ( OHIM in Twitter and YouTube)


OHIM обяви интересната новина за новото си присъствие в Twitter и YouTube.
Там ще бъде излагана информация за дейността на организацията.
Подобно начинание от страна на OHIM е похвално с оглед използването на нови и популярни комуникационни средства, които да разширят спектарът от източници на информация за интелектуалната собственост.
В Twitter OHIM се намира на следният адрес: http://www.twitter.com/OAMITWEETS
В YouTube OHIM се намира на следният канал: http://www.youtube.com/user/OAMItubes

Интересното в случая е че и други организации и институции свързани с интелектуална собственост също използват тези нови канали.
В Twitter&
WIPO- http://twitter.com/wiponews
Европейското патентно ведомство- http://twitter.com/EPOorg
INTA- http://twitter.com/_INTA
Marques- http://twitter.com/MARQUESIP

Блогът Intellectual Property Planet е в крак също с тези нови тенденции и има страници в Twitter и Facebook:
- http://www.facebook.com/ipplanet
- http://twitter.com/IP_Planet

English version

OHIM announce interesting news about their new presence on Twitter and YouTube.
There will be displayed information about the organization.
Such an undertaking on the part of OHIM is commendable because it uses the new and popular means of communication to broaden the sources of information about intellectual property.
In Twitter OHIM is located at the following address: http://www.twitter.com/OAMITWEETS
In YouTube OHIM is located on the following channels: http://www.youtube.com/user/OAMItubes

The interesting thing here is that other organizations and institutions related to intellectual property have also used these new channels.
In Twitter:
WIPO-http://twitter.com/wiponews
European Patent Office-http://twitter.com/EPOorg
INTA-http://twitter.com/_INTA
Marques-http://twitter.com/MARQUESIP

Intellectual Property Planet blog is also in line with these new trends and has pages on Twitter and Facebook:
- Http://www.facebook.com/ipplanet
- Http://twitter.com/IP_Planet

понеделник, 26 октомври 2009 г.

Coca Cola спечели 7 годишно дело в Колумбия ( Coca Cola won the case in Colombia)

IP Tango съобщава новината за спечеленото от Coca Cola дело в Колумбия.
Компанията притежава марка Santa Clara за минерална вода. Местен заявител заявява марка ‘Agua Santa’ също за минерална вода.
Coca Cola подава опозиция поради силното сходство между двете марки. Според компанията марка ‘Agua Santa’ не се отличава значително от тяхната марка поради факта, че ‘Agua ’ означава вода и остава само Santa, което не е достатъчно за създаване на нужната отличителност.
The Superintendence отхвърля опозицията на Coca Cola, като неоснователна.
Компанията обжалва пред the Consejo de Estado (Registry Control Organisation).
Според the Consejo de Estado при преценката за наличие на сходство трябва да се използва цялостен тест.
Сравнявайки двете марки, като цяло the Consejo de Estado счита, че има вероятност от объркване на потребителите поради силното сходство между марките за идентични стоки.

English version

IP Tango reported news that Coca Cola won the case in Colombia .
The company owns Santa Clara marks for mineral water. Local applicant states marks 'Agua Santa' also to mineral water.
Coca Cola brought strong opposition because of the similarity between two marks. According to the company marks 'Agua Santa' did not differ significantly from their brand because 'Agua' means water and remains only Santa, which is not sufficient to establish the requisite distinctness.
The Superintendence rejected the opposition of Coca Cola, as unfounded.
The company appealed to the Consejo de Estado (Registry Control Organisation).
According to the Consejo de Estado in assessing the presence of similarity should be used overall test.
By comparing the two marks in general the Consejo de Estado believes that there is a likelihood of consumer confusion because of the strong similarity between the marks for identical goods.

петък, 23 октомври 2009 г.

Казус с ORIENTEXPRESSEN в Дания ( A case in Denmark with ORIENTEXPRESSEN )


Class 46 съобщава за интересен казус относно използване на марка ORIENTEXPRESSEN.
Датчанка използва името ORIENTEXPRESSEN за своя щанд изложен на панаир, като продава хранителни продукти. Тя подава заявка за марката за кетъринг услуги но френската компания SNCF, притежател на европейска марка Orient-Express подава опозиция. Компанията има марката за хотелски услуги, като твърди че има сходство, както между марките, така и между услугите.
Патентно ведомство на Дания отказва регистрацията на марка ORIENTEXPRESSEN.
Решението е обжалвано но всички инстанции го потвърждават с довода, че ORIENTEXPRESS е доминиращият елемент в марката, който е сходен на вече регистрираната общоизвестна марка на SNCF и то за сходни стоки.

English version

The Class 46 reported an interesting case study on the use of a mark ORIENTEXPRESSEN.
Danish ladys use the name ORIENTEXPRESSEN for his booth at the Fair, selling food products. She filed an application for a mark for catering service, but the French company SNCF, owner of European brands Orient-Express filed opposition. The company has a mark for hotel services, claiming that there are similarities, both between brands and between services.
Denmark Patent Office refused registration of the mark ORIENTEXPRESSEN.
The decision was appealed but all instances it confirmed whit the argument that ORIENTEXPRESS is the dominant element in the mark, which is similar to the already well-known registered trademark of SNCF and then for similar goods.

четвъртък, 22 октомври 2009 г.

Статистика от OHIMOHIM публикува статистически данни за активността относно европейските марки през месец септември 2009 година.

сряда, 21 октомври 2009 г.

Испански боб защитен като географско означение и наименование за произход


Европейската комисия оповести в официалният си вестник регистрацията на испанският боб Faba de Lourenzá, като географско означение и наименование за произход.
Според информацията този сорт боб притежава специфични качества, които го разграничават от останалите сортове боб. При варене този боб не се разпада, а остава цял. Консистенцията му е гладка и кремеобразна.
информация Class 46.

English version

The European Commission announced in the official gazette, registration of Spanish bean Faba de Lourenzá, as a geographical indication and the indication of origin.
According to the information that bean variety has specific characteristics which distinguish it from other varieties of beans. When cooking beans do not decay, but remains intact. The consistency is smooth and creamy.
Information Class 46.

вторник, 20 октомври 2009 г.

Сърбия се присъедини към Хагската спогодба за дизайни ( Serbia join to the Hague Agreement concerning designs)


WIPO съобщава новината за присъединяването на Сърбия към Женевският акт на Хагската спогодба за международна регистрация на промишлени дизайни.
Спогодбата ще влезе в сила за страната от 9 декември 2009 година.

English version

WIPO reported the news about Serbia's accession to the Geneva Act of the Hague Agreement concerning the International Registration of Industrial Designs.
The agreement will enter into force for the country by December 9, 2009.

понеделник, 19 октомври 2009 г.

Казус с два домейна Metro в Швейцария ( A case study about Metro domains in Switzerland )


Class 46 съобщава много интересна новина касаеща казус с два домейна съдържащи думата Metro.
Немската търговска верига Metro Group оспорва пред швейцарските власти регистрацията на два домейна metrobar.ch и metro-express.ch използвани от страна на трето лице.
В единият случай с metrobar.ch, домейна се използва за сайт рекламиращ барове и Metro Group искат той да им бъде присъден поради наличие на тяхна общоизвестна марка METRO.
Наличието на дума bar не е достатъчно за да отличи домейна от марката Metro.
Metro Group печелят делото.
След известно време възниква нов казус с домейн metro-express.ch, използван от трето лице за заведения за бързо хранене, намиращи се в близост до станции на метрото.
Тук Metro Group губят делото за спорният домейн поради факта, че швейцарските власти считат, че използването на думата metro в домейна е свързано с метро транспорта. Поради близостта на заведенията до метро станциите, потребителите биха го свързали с транспорта, а не с общоизвестната марка Metro.
Определено много интересни решения, които в крайна сметка касаят статута на общоизвестната марка и кога той е приложим.
При използването на думи които едновременно са общоизвестни марки и имат смислово значение за определени предмети или услуги, статута на общоизвестност не винаги е гаранция за успех.

English version

Class 46 reported a very interesting news concerning the case of two domains containing the word Metro.
The German chain Metro Group challenged before the Swiss authorities of two domain registration metrobar.ch and metro-express.ch used by a third party.
In one case with metrobar.ch, the domain is used to advertise the bars and Metro Group wanted it to be awarded because of their well-known mark METRO.
The presence of a word bar is not enough to distinguish the domain from brand Metro.
Metro Group won the case.
After some time a new case arises with domain metro-express.ch, used by a third person for fast food restaurants located near the metro stations.
Metro Group here lose the case for the disputed domain name because the Swiss authorities believe that the use of the word in the metro domain is linked by subway transport. The proximity of facilities to Metro stations, consumers would associate the name with the transport and not whit well-known mark Metro.
Definitely very interesting decisions that concern the status of the well-known mark and when it is applicable.
When you use words that are both well known brands and have a meaningful significance for certain items or services, the status of well-known is not always a guarantee of success.

петък, 16 октомври 2009 г.

PARK AVENUE не е описателна марка ( PARK AVENUE is not descriptive marks )

Патентно ведомство на Швейцария отказва да регистрира преди време марка Park Avenue за принт материали, комуникационни услуги, публикации и тн.
Отказът е основан на факта, че марката е географско означение и може да доведе до заблуждавене на потребителите относно произхода на стоките и услугите. Освен това Патентното ведомство счита, че марката е описателна за стоките свързани с публикации.
The Federal Administrative Court преразглежда това решение и го отхвърля. Според съдът Park Avenue се възприема от потребителите, като загатване за стил и начин на живот на богатите и известни хора, а не толкова като описателна дума за списания и вестници.
Park Avenue не се възприема, като производствен източник. От тази гледна точка не е необходимо то да се запазва свободно за употреба за фирми ситуирани там.
информация на Class 46.

English version

A Switzerland Patent Office refused to register a trade mark Park Avenue for print materials, communication services, publications and so on.
The refusal is based on the fact that the mark is a geographical indication and can lead to misleading consumers about the origin of goods and services. Moreover, the Patent Office considers that the mark is descriptive of the goods related to publications.
The Federal Administrative Court reviewed that decision and rejected it. Park Avenue, according to the court is perceived by consumers as a hint of style and lifestyle of the rich and famous people, rather than as a descriptive word for magazines and newspapers.
Park Avenue is not perceived as a production source. From this perspective, it is not necessary to maintain the free guide for companies situated there.
information Class 46.

четвъртък, 15 октомври 2009 г.

Нови опции в базата данни CTM-ONLINE ( New options in the database CTM-ONLINE)


OHIM оповести нови възможности на своята база данни за европейски марки CTM-ONLINE.
С полето се дава възможност на всяко заинтересувано лице да проследи документацията относно съответната заявена марка.

English version

OHIM announced new features to its database of European brands CTM-ONLINE.
Icon enabling any interested party to follow relevant documentation requested mark.

Ирландия през погледа на OHIM ( Ireland through the eyes of the OHIM)
OHIM публикува информация за Ирландия относно търговските марки и дизайните на Общността.
Компании от Ирландия са подали общо 6700 европейски марки от които 800 са само за миналата година.


Ирландците заявяват най-често словни марки ( 59%) и фигуративни марки ( 40%).
Компаниите които имат най-много европейски марки от Ирландия са:English version

OHIM has already published information about Ireland for data relating to trade marks and Community designs.
Companies from Ireland were submitted from 6700 European brands including 800 just last year.
Word marks are the most popular with Irish enterprises and account for 59% of applications, followed by figurative marks (40%)
Companies that have most European brands from Ireland are:
сряда, 14 октомври 2009 г.

Google и Android

Class 46 съобщава интересна новина относно отказ на Апелативният борд на OHIM да регистрира марка Android заявена от Google в клас 9 - компютърен хардуер и компютърен софтуер за употреба заедно с мобилни устройства, а именно: клетъчни телефони, мобилни телефони, смарт телефони и ръчни лични цифрови помощници (PDA), поради описателност на марката за тези стоки.
Решението било обжалвано пред Първоинстанционният съд, който го потвърдил.
В момента Google обжалва пред Съдът на Европейските общности.
Предстоящото решение ще бъде много интересно с оглед тълкуването на значението и смисълът на думата Android за посочените стоки.

English version

Class 46 reported an interesting news on the refusal of the Appeal Board of the OHIM to register a trade mark Android claimed in Class 9 - Computer hardware and computer software for use with mobile devices, namely: cell phones, mobile phones, smart phones and handheld personal digital assistants (PDA), because the mark was descriptive of those goods.
The decision was appealed before the Court, which upheld the ruling.
Google currently under appeal to the ECJ.
The forthcoming decision will be very interesting in view of the meaning and interpretation of the meaning of the word Android for those goods.

вторник, 13 октомври 2009 г.

Излезе доклада на Board of Appeal на OHIM за 2008 година ( Report of the Board of Appeal of the OHIM in 2008)


OHIM публикува годишен доклад на Board of Appeal относно практиката в областта на марките и дизайните при различни казуси свързани с тяхната регистрация.
В доклада се излагат изключително интересни данни за различни решения при регистрация на марки и дизайни на Общността.
Доклада може да откриете тук.

English version

OHIM publishes an annual report to the Board of Appeal concerning the practice in the field of trade marks and designs in different cases relating to their registration.
The report set out the very interesting data about various solutions for registration of trade marks and Community designs.
Report can be found here.

понеделник, 12 октомври 2009 г.

Apple се бори за ябълката си в Австралия ( Apple is fighting for an apple in Australia)

Интересен казус стартира в Австралия относно желанието на местна верига хранителни магазини да регистрира знак наподобяващ логото на Apple.


Веригата Woolworths подава заявка за марка, лого на буквата W приличащо на ябълка за класове от 1 до 43. Apple подава опозиция с твърдението, че това лого наподобява притежаваното от компанията общоизвестно лого. Опасенията са че използвана в интернет средата и за електрони услуги, заявената марка на Woolworths би довела до объркване сред потребителите.
Решението по този казус неминуемо ще бъде интересно.
Така или иначе обаче от този случай може да се заключи, че глобални компании, като Apple имат стриктна IP политика за защита на интелектуалната им собственост, която като нематериален актив съставлява значителна част от капитализацията на компанията.
информация на Аustraliantrademarkslawblog.

English version

Interesting case study starts in Australia on the willingness of local chain grocery stores to register a mark resembling the logo of Apple.
Woolworths chain filed trade mark application, logo of the letter W-like apple for classes 1 to 43. Apple filed opposition, arguing that it resembles a generally known logo owned by the company. This brand used in the Internet environment and electrons services would lead to confusion among consumers.
The decision in this case will undoubtedly be interesting.
Either way, however, in this case can be concluded that global companies like Apple has a strict policy for IP protection of their intellectual property as an intangible asset which constitutes a significant part of the capitalization of the company.
information by Australiantrademarkslawblog.

събота, 10 октомври 2009 г.

Нов семинар на WIPO (A new seminar from WIPO)


Световната организация за интелектуална собственост съобщава за предстоящ семинар на тема- Хагската система за закрила на промишлени дизайни. Семинара ще се състой на 12 ноември 2009 година в Женева.
Повече информация може да откриете тук.

English version

World Intellectual Property Organization reported an upcoming seminar on a topic - the Hague system for the protection of industrial designs. Workshop will be held on November 12, 2009 in Geneva.
More information can be found here.

петък, 9 октомври 2009 г.

Новина от Патентно ведомство


Патентно ведомство на Р. България публикува новина за резултатите от своето участие в борбата с разпространението на фалшиви стоки в страната.
Текста гласи следното:
"За изминалите девет месеца Патентно ведомство като специализирана администрация с компетентност по защита на индустриалната собственост констатира негативната тенденция на внос и разпространение в търговската мрежа на фалшиви стоки – предимно облекла, обувки, парфюмерия, имитация на международни утвърдени марки, съобщава Вили Рашков, началник сектор „Администартивнонаказателна отговорност” в Патентно ведомство. Тези незаконни действия са проява на нелоялна конкуренция, увреждат имиджа на легалните защитени марки и намаляват приходите в държавния бюджет. За гарантиране на потребителите сигурен произход и качество, съответстващо на цената на марковите стоки, служители на Ведомството са извършили над 300 проверки в търговски обекти. Констатирани са над 200 нарушения, за които са съставени 220 акта, което е два пъти повече в сравнение с миналата година. От влезли в сила наказателни постановления със санкции в държавния бюджет са постъпили над 45 хил. лева от доброволни плащания, а по отношение на останалите нарушители са открити процедури по принудително изпълнение. Ведомството е оказало експертно съдействие и по водени от МВР досъдебни наказателни производства за извършени престъпления срещу индустриалната собственост, като са изготвени над 190 експертизи. Във връзка с изнесените резултати председателят на Патентно ведомство Костадин Манев още веднъж подчерта значението на борбата с фалшификатите като принос за ограничаване и противодействие на сивата икономика, контрабандата със стоки с цел закрила на правата върху обектите на индустриалната собственост."
информация от Патентно ведомство.

четвъртък, 8 октомври 2009 г.

Европейски съд за патенти ( THE EUROPEAN AND COMMUNITY PATENTS COURT)


Европейската комисия публикува работен доклад касаещ подобряване на патентната система в Европа, в частност създаването на Европейски патентен съд.
Основните елементи в доклада са:

1. The Council has adopted these conclusions to pave the way towards an overall final agreement on a package of measures for an Enhanced Patent System in Europe comprising the creation of a European and Community Patents Court, a Community patent, an enhanced partnership between the European Patent Office and central industrial property offices of Member States and relevant amendments to the European Patent Convention.

2. The Council takes note of the Draft Agreement on the European and Community Patents Court in document 7928/09 of 23 March 2009 (below the Draft Agreement). Some elements of the envisaged agreement have been under particular discussion. The Council draws the following conclusions from this discussion.

3. These conclusions are without prejudice to the request for an opinion of the European Court of Justice1 and are conditional on the opinion of the Court concerning the compatibility of the envisaged European and Community Patents Court (below ECPC) with the EC Treaty.

I MAIN FEATURES OF THE EUROPEAN AND COMMUNITY PATENTS COURT
THE EUROPEAN AND COMMUNITY PATENTS COURT

4. The ECPC shall have exclusive jurisdiction in respect of litigation related to the infringement and validity of Community patents and European patents.

5. As outlined in the Draft Agreement, the ECPC shall comprise a Court of First Instance, a Court of Appeal and a Registry. The Court of First Instance shall comprise a central division as well as local and regional divisions.

6. The Court of Justice of the European Communities shall ensure the principle of primacy of Community law and its uniform interpretation.

Пълният текст може да откриете тук.

сряда, 7 октомври 2009 г.

Питанката не може да бъде евро марка ( Exclamation mark symbols may not be European marks)


The Court of First Instance излезе с решение по казус относно отказ на OHIM да регистрира две образни марки във формата на питанки поради липсата на отличителен характер.
Марките били заявени от немската модна къща JOOP! в класове 14, 18, 25.
Според съдът питанката не представлява знак посочващ производственият произход на стоките. Потребителите биха възприели такъв знак като част от стилизацията, а не като марка.
Факта че една от питанките е в рамка не променя становището на съдът, че тя е неотличителна, тъй като този елемент също се счита за неотличим.
Предоставените от заявителят доказателства за известността на марката сред потребителите са недостатъчни и не показват изградена вторична отличителност.
информация на IP Kat.

English version

The Court of First Instance issued a decision on the case concerning the refusal of OHIM to register the two images mark in the form of exclamation in absence of a distinctive character.
The two marks were applied by the German fashion house JOOP! in classes 14, 18, 25.
According to the court a exclamation mark is not indicate production origin. Consumers would have adopted such a character as part of stylization, not as a brand.
The fact that one of the exclamation is framed does not change the opinion of the court that she was indistinctive, since this element is also considered indistinguishable.
A evidence provided by the applicant for the reputation of the brand among consumers are inadequate and show no distinctive secondary built.
information to the IP Kat.

вторник, 6 октомври 2009 г.

Disney спечели биткана за Мечо Пух ( Disney won the battle for Pooh)

The Walt Disney corporation спечели делото заведено срещу тях относно авторските права върху Мечо Пух.
Stephen Slesinger купува правата за Мечо Пух от авторът A.A. Milne още през 1930 година.
След неговата смърт през 1953 година, неговите наследници дават лицензия на Disney да използва персонажите от книжката за Мечо Пух, като срещу това заплаща роялтис.
През 1991 година обаче семейството на Slesinger завежда дело срещу Walt Disney с обвинението за неизплащане на дължими лицензионни отчисления. Претендираното обезщетение е в размер на 2 милиарда долара.
В момента Мечо Пух е един от най-печелившите персонажи, Walt Disney правят анимационни филми с него, DVD-та, игри и тн.
Наследниците на Slesingers обвиняват компанията, че не определя точно дължимите отчисления с оглед именно използването на персонажа за редица нови мърчандайзинг дейности.
Според съдът в Лос Анджелис обаче Disney не се нарушили лицензионното споразумение.

English version

The Walt Disney corporation won the case brought against them about the copyrights on Winnie the Pooh.
Stephen Slesinger purchased the rights to Winnie the Pooh from author AA from Milne back in 1930.
After his death in 1953, his heirs give license to Disney to use characters in the book about Winnie the Pooh, as against that paid royaltis.
In 1991, however, Slesinger family filed a suit against Walt Disney with a charge of non-payment of license fees due. The claimant in the amount of $ 2 billion.
Pooh character is one of the most profitable characters, Walt Disney animated movies made with it, DVD-s, games and so on.
Heirs of Slesingers accuse the company that does not specify charges due to the use of particular characters for a number of new merchandising activities.
According to court in Los Angeles, Disney is not violated the license agreement.

събота, 3 октомври 2009 г.

Работа в WIPO ( Vacancy in WIPO)


Сайта на WIPO обяви свободна позиция за длъжността Speech Writer for the Director General.
Задълженията за този пост са:

- Working within the Office of the Director General, the speech writer is responsible for preparing speeches and presentations on a wide variety of intellectual property-related topics, as directed by the Director General.
- Duties include the following:
- Writing informative and original speeches, which communicate effectively the themes, concepts and messages which the Director General wishes to convey to highly diverse audiences;
- Conducting research to find additional factual and illustrative material in support of the Director General’s ideas;
- Working closely with in-house WIPO experts to coordinate and edit their input to the Director General’s speeches and presentations;
- Preparing PowerPoint presentations;
- Keeping well informed on new developments and issues concerning intellectual property and WIPO;
- Assisting with the planning and preparation of the Director General’s travel and speaking engagements.
Повече информация може да откриете тук.

English version:

WIPO's website said free position for the post of Speech Writer for the Director General.
More information can be found here.

петък, 2 октомври 2009 г.

Texto не може да бъде търговска марка във Франция ( Texto can not be a trademark in France)


The Tribunal de Grande Instance в Париж се произнесе по делото между телекомуникационният гигант SFR и марсилската фирма One Texto.
Предисторията е следната:
През 2001 година SFR регистрират марка Texto във Франция за телекомуникационни услуги.
През 2008 година SFR обвинява One Texto, че използват марката Texto за промоциране на услуги чрез SMS.
The Tribunal de Grande Instance излезе с решение по делото. Според съдът думата TEXTO е станала обичайна в разговорния език във Франция за описване на SMS съобщения.
Поради това SFR няма право да претендира за нарушаване на права върху търговска марка след като тя е родово понятие.
Съдът налага глоба на SFR и нарежда премахване от рекламите на компанията на използването на думата Texto, като търговска марка.
информация на connexionfrance.com

English version


The Tribunal de Grande Instance in Paris issued a decision in the case between the telecommunications giant SFR and the company from Marseilles One Texto.
The background is the following:
In 2001, SFR registration of a trademark Texto in France for telecommunications services.
In 2008, SFR accuses One Texto that use the mark Texto to promote a service via SMS.
The Tribunal de Grande Instance issued a decision in the case. According to court the word TEXTO has become common in everyday language in France to describe the SMS messages.
SFR therefore not entitled to claim for an infringement of trademark rights after it is a generic term.
The court imposed a fine of SFR and ordered the elimination ofrom advertising of the company's use of the word Texto, as a trademark.
information connexionfrance.com