вторник, 30 ноември 2010 г.

A trademark for cleaning devices against a design for cleaning devices - Марка за спрей за почистване срещу дизайн на спрей за почистване

Интересен случай получи своето решение оповестено от Отдела по заличаване на OHIM.
Случаят касае спор между притежател на регистриран дизайн за контейнер- спрей за почистване и притежател на по-ранно право върху регистрирана европейска марка- контейнер- спрей за почистване


Регистрираният дизайн Регистрираната марка


И двата контейнера се състоят от правоъгълно тяло със закръглена част от едната страна и частта за пръскане от другата страна. Разликата е че при дизайна частта за пръскане е покрита от горе с прозрачно капаче. Освен това при дизайна под частта за пръскане има също прозрачна част от контейнера.
Притежателят на по-ранната марка счита, че този дизайн нарушава неговите права и може да доведе до объркване сред потребителите.
Според решението на отдела по заличаване, дизайнът нарушава правата върху регистрираната по-ранна марка, поради което той трябва да бъде заличен.
Причина за това е че той прилича в достатъчна степен на марката, което може да доведе до объркване сред потребителите. Допълнителните елементи в дизайна не са способни да го отличат в достатъчна степен от марката.
Това решение следва установената от Европейския съд практика чрез решение T 148/08 касаещо спорове между дизайни и марки. Според нея при определяне на сходството не трябва да се изисква непременно пълно припокриване между по-ранната марка и по-късният дизайн.
По този начин притежателите на марки ще могат да защитят своите права по-добре, като възпират опити за тяхното заобикаляне чрез регистрацията на европейски дизайни.

English version

An interesting case receives its decision announced by the Cancellation Division of OHIM.
The case concerns a dispute between a registered design for a container-cleaning spray and holder of a prior right to a registered European trademark- container-cleaning spray

Each of the two devices consists of a rectangular body with a round sponge on one side and a spray bottle housed on the other side. In the RCD the round sponge and the top of the spray bottle are covered by transparent caps. No such caps are present in the CTM. Furthermore, the device of the RCD has a transparent section in the lower right portion which allows seeing the bottom of the spray bottle.
The holder of the earlier mark considering that the design violates his rights and could lead to consumer confusion.
According to the decision of the Cancellation Division the design infringing on an earlier registered mark which is why it should be deleted.
The reason for this is that it resembles sufficiently the mark which can lead to confusion among consumers. Additional design elements are not able to distinguish it sufficiently from the mark.
This decision follows the established practice of the European Court by decision T 148/08 concerning disputes between designs and trademarks. According to it in determining the similarity it should not necessarily require a complete overlap between the earlier mark and the later design.
Thus trademark owners will be able to defend their rights better and deter attempts to circumvent them through the registration of European designs.


понеделник, 29 ноември 2010 г.

Iron Maiden with problems concerning their name in Chile - Iron Maiden с проблеми относно името си в Чили


IP Tango съобщава за възникнали проблеми пред популярната метал група Iron Maiden в Чили.
Iron Maiden Holdings Limited's която притежава правата на групата предприема действия по заличаване на национална марка IRON MAIDEN регистрирана в Чили от Horacio Humberto Mardones за клас 25- дрехи.
Тъй като според закона в Чили една марка не може да бъде заличена поради неизползване за период от 5 години, Iron Maiden Holdings Limited's основали искането си на база член 6bis от Парижката конвенция за случай на заличаване на марка при недобросъвестна регистрация.
Съдът по интелектуална собственост в Чили отхвърлил искането на Iron Maiden поради факта, че те не предоставили доказателства за създадената популярност на своята марка, както и доказателства за наличие на недобросъвестност от страна на Horacio Humberto Mardones.
Безспорно имало доказателства, че Iron Maiden е много известна рок банда но това не означавало автоматично, че това име има репутация и по отношение на клас 25- дрехи. Поради това не може да се приеме, че потребителите биха били заблудени относно производствения произход на стоките.

English version

IP Tango reported for problems before the popular metal band Iron Maiden in Chile.
Iron Maiden Holdings Limited's which owns the rights of the group takes action for the cancellation of a national trade mark
IRON MAIDEN registered in Chile by Horacio Humberto Mardones Class 25 - clothing.
According to law in Chile one mark can not be canceled because she is unused for a period of 5 years, Iron Maiden Holdings Limited's founded its claim on the basis of Article 6bis of the Paris Convention for the event of cancellation of a mark in bad faith registration.
The Intellectual Property Court in Chile rejected the request of Iron Maiden because they failed to produce evidence established its brand popularity and evidence of bad faith by Horacio Humberto Mardones.
It's certainly there was evidence that Iron Maiden is a very famous rock band but that does not mean automatically that this name has a reputation in respect of Class 25 - clothing. It can not be assumed that consumers would be misled on the manufacturing origin.

петък, 26 ноември 2010 г.

When some counterfeit goods passing through Europe can be detained - Кога едни фалшиви стоки преминаващи през Европа могат да бъдат задържани


Marques Class 46 съобщава новината за едно интересно дело, което в момента се гледа от Европейския съд.
Съдебното дело е между Nokia и митническите власти на Великобритания.
Това дело е продължение на друго съдебно дело във Великобритания. То касае засечени на летище Heathrow фалшиви стоки- аксесоари на Nokia. Стоките били транзит от Хонг Конг за Колумбия. Nokia поискали от митническите власти да задържат стоките но те отказали, тъй като нямало никакви доказателства, че транзитно преминаващите стоки ще бъдат реализирани на територията на Европейския съюз.
Според Nokia подобно тълкуване на законодателството на ЕС би могло да превърне ЕС в разпределителен център за фалшиви стоки.
Поради тази причина Nokia иска Европейският съд да се произнесе по следния въпрос:

Могат ли необщностни стоки, носещи марка на Общността, които са под митнически надзор в държава членка и в режим транзит от трета държава към друга трета държава, да представляват "имитирани стоки" по смисъла на член 2, параграф 1, буква а) от Регламент 1383/2003/EО1, ако няма доказателство, подсказващо, че тези стоки ще бъдат пуснати на пазара в ЕО в съответствие с митнически режим или посредством незаконно отклоняване?

Ще наблюдаваме с интерес какво ще бъде тълкувателното решение на Европейския съд по този въпрос.

English version

Marques Class 46 reported news of an interesting case that is being watched by the European Court.
The case is between Nokia and the customs authorities of the UK.
This case is a continuation of another lawsuit in the UK. It concerns of Heathrow Airport intercepted counterfeit goods- accessories of Nokia. The goods were in transit from Hong Kong to Colombia. Nokia asked the customs authorities to detain the goods but they refused because there was no evidence that goods in transit will be realized within the European Union.
According to Nokia such an interpretation of EU legislation could make the EU a distribution center for counterfeit goods.
For this reason Nokia wants the European Court to rule on the following question:

Are non-Community goods bearing a Community trade mark which are subject to customs supervision in a Member State and in transit from a non-Member State to another non-Member State capable of constituting "counterfeit goods" within the meaning of Article 2(1)(a) of Regulation 1383/2003/EC1 if there is no evidence to suggest that those goods will be put ton the market in the EC, either in conformity with a customs procedure or by means of an illicit diversion.

We will watch with interest what will be interpreting a European Court on this issue.

четвъртък, 25 ноември 2010 г.

Polish apples and French olive oil as a geographical indication in Europe - Полски ябълки и френски зехтин, като географско означение в Европа


Европейската комисия оповести решението си за регистрацията на полския сорт ябълки Jabłka łąckie, като географско означение в Европа.
Характерното за тези ябълки е че техните качества се дължат особено на специфичната разлика в температурите през деня и нощта в региона, където се отглеждат.
Решението на ЕК може да откриете тук.
Другото решение на ЕК е за регистрацията на френския зехтин Olive de Nîmes, като географско означение в Европа. Решението може да откриете тук.

English version

The European Commission announced its decision on the registration of Polish apples - Jabłka łąckie as a geographical indication in Europe.
A characteristic of these apples is that their properties are due
particularly to the specific difference in temperature day and night in the region where they are grown.
The Commission's decision can be found here.
Another decision of the Commission for registration of French olive oil Olive de Nîmes, a geographical indication in Europe. The decision can be found here.


сряда, 24 ноември 2010 г.

Spanish Patent Office on You Tube - Испанското патентно ведомство в You Tube


Marques Class 46 съобщава новината, че Патентното ведомство на Испания вече има собствен канал в You Tube, който може да откриете тук. В него са публикувани различни видео материали свързани с дейността на ведомството. Има и презентация на дейността на испанското патентно ведомство, като цяло.
Тенденцията институции и организации свързани с интелектуалната собственост по света, да имат свои собствени канали в You Tube, Facebook и Twitter набира все по-голяма скорост. Това съвсем не е случайно, то е породено от две основни причини.
Първата е факта, че социалните мрежи и сайтове набраха сериозна скорост през последните години, което свързано с развитието на технологиите ( новите смарт телефони и таблети) води до изключително голяма масовост и достъпност на информацията пускана в тези интернет канали.
Втората причина е свързана с все по-засилващата се роля на интелектуалната собственост, като генератор и движеща сила за бизнес развитие.
В развитите държави нематериалните активи между които и интелектуалната собственост достигат до 70-80% от активите на компаниите.
Ние се надяваме и Патентното ведомство на България скоро да има своя пространство в You Tube, Facebook и Twitter.

English version

Marques Class 46 reported the news that the Spanish Patent Office has its own channel on You Tube, which can be found here. It published various videos related to the activities of the office. There is also a presentation on the activities of the Spanish Patent Office as a whole.
The tendency institutions and organizations related to intellectual property worldwide to have their own channels in You Tube, Facebook and Twitter is gaining greater momentum. This is not accidental and it is due to two main reasons.
The first is that social networking sites gathered serious momentum in recent years
and this combined with the development of technology (the new smart phones and tablets) results in extremely large-scale and availability of information played in these Internet channels.
The second reason is related to the increasingly growing role of intellectual property as a generator and a driving force for business development.
In developed countries intangible assets including intellectual property reach 70-80% of the companies
assets.
We hope that the Patent Office of Bulgaria will have its own space in You Tube, Facebook and Twitter soon.

вторник, 23 ноември 2010 г.

WIPO Director in China - Директорът на WIPO в Китай


Директорът на WIPO г-н Francis Gurry беше на официално посещение в Китай на 18 и 19 ноември 2010 година.
По време на посещението си г-н Gurry се срещна вицепремиера на Китай г-н Wang Qishan, както и с други ръководни кадри свързани с интелектуалната собственост в страната.
Основна тема на разговорите бяха предизвикателствата пред нарушаването на авторското право относно музикалната индустрия.
В резултат на проведените срещи се подписа меморандум между Китай и WIPO за бъдещо засилено сътрудничество по отношение защита правата на интелектуална собственост.
Повече информация може да откриете тук.

English version

The Director of WIPO Mr. Francis Gurry was an official visit to China on 18 and 19 November 2010.
During his visit Mr. Gurry also met Vice Premier of China Mr. Wang Qishan and other executives of intellectual property in the country.
The main topic of talks focused on challenges to copyright infringement in the music industry.
As a result from meetings it have signed a memorandum between China and WIPO for future enhanced cooperation on protection of intellectual property rights.
More information can be found here.

понеделник, 22 ноември 2010 г.

A Meeting of Brazil, India, China and Russia - Среща на Бразилия, Индия, Китай и Русия


IP Tango съобщава новината за предстоящата среща на BRIC ( Бразилия, Русия, Индия и Китай), която ще се проведе от 2 до 5 декември 2010 в Рио Де Жанейро.
Темата на срещата ще бъде- Предизвикателствата пред прилагането на правата на интелектуална собственост в посочените държави.
Сред участниците на срещата ще бъдат представители от Патентните ведомства на държавите, адвокати и специалисти по интелектуална собственост.
Цялата програма може да откриете тук.


English version

IP Tango reported the news of the forthcoming meeting of the BRIC (Brazil, Russia, India and China), which will be held from 2 to 5 December 2010 in Rio de Janeiro.
The theme of the meeting will be-“THE CHALLENGES OF SECURING INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS IN EMERGING MARKETS”
Among the participants of the meeting will be representatives from the Patent Offices, lawyers and experts in intellectual property.
The whole program can be found here.

петък, 19 ноември 2010 г.

Combination of gray and red can not be a trademark - Комбинация от сив и червен цвят не може да бъде търговска марка


Европейският съд излезе с решение по делото Deutsche Bahn v OHIM касаещо възможността за регистрация на комбинация от сив и червен цвят, като европейска марка в клас 39- транспорт на пътници и стоки по железопътни линии.
Според решението на съда комбинацията от двата цвята в марката не помага тя да бъде счетена за отличителна, тъй като тези цветове са широко използвани за услугите свързани с железопътния транспорт. Светло сивият цвят е използван често върху вагони, локомотиви и съоръжения свързани с релсовия път. Червеното от своя страна е използвано, като цвят за предупреждение върху вагоните, локомотивите, пътните знаци и тн.
Съдът счита комбинацията от тези цветове за описващи функционални и декоративни елементи касаещи железопътния транспорт, които не могат да служат, като търговски марки.
информация на Marquess Class 46.

English version

The European Court issued a decision in the case of Deutsche Bahn v OHIM concerning registration as a combination of gray and red as European mark in Class 39 - Transport of passengers and goods by rail.
According to the decision of the court the combination of both colors in the trademark does not help that it be considered distinctive as these colors are widely used for services related to railways. Light gray color is often used for the wagons, locomotive engines and equipment associated with a
railway transport. Red in turn is used as a warning color on the wagons, locomotives, road signs and so on.
The Court considers the combination of these colors for describing functional and decorative items concerning the rail which can not be serve as a trademark.
information Marquess Class 46.

четвъртък, 18 ноември 2010 г.

Old brands auction in New York - Стари марки на търг в Ню Йорк


The New York Times съобщава новината, че на 8 декември 2010 година ще бъде проведен търг за стари и класически марки и фирмени имена използвани преди десетилетия в Америка, след което използването им е преустановено.
Търгът се прави от Brands USA Holdings, която притежава правата върху марките.
Марките и имената които ще бъдат предложени на аукциона са общо 150-170 сред които са и Bowery Savings Bank, General Cinema, Handi-Wrap plastic wrap, Infoseek, Lucky Whip dessert topping, Meister Brau beer и др.
Причината тези марки да бъдат предлагани съответно и търсени е във факта че към тях има определена носталгия сред потребителите, която може да бъде притегателна сила при новото им използване, тоест това е един вид стойност, генерираща ползи за притежателя на марката.
При подходящо възобновяване използването на тези марки, те биха могли да завладеят отново пазара по-бързо и по-лесно.

English version

The New York Times reported the news that an auction will be held for old and classic brands and company names used decades ago in America, then their use was discontinued.
The
auction is made by Brands USA Holdings which owns the brands.
Marks and names that will be offered at auction are a total of 150-170 which include the Bowery Savings Bank, General Cinema, Handi-Wrap plastic wrap, Infoseek, Lucky Whip dessert topping, Meister Brau beer and others.
The reason these brands to be offered
respectively and sought is the fact that for them there is a certain nostalgia among consumers which can be a magnet for new usage, it is a kind of value generating benefits to the proprietor.
With appropriate re-use of these marks they are likely to dominate on the market again, faster and easier.


сряда, 17 ноември 2010 г.

National Law Relating to the Community Trade Mark and the Community Design - Закони относно търговските марки в 27 държави членки на ЕС


OHIM публикува интересен обобщаващ документ от 200 страници, който излага информация за различните законодателства касаещи отношението към марката и дизайна на Общността в 27 държави членки на ЕС.
Документът обхваща въпроси като - по-ранното право при марките, правото на приоритет и старшинство, санкции и разпоредби при нарушаване на права върху европейски марки и др.
Документът може да откриете тук.
информация на Marquess Class 46.

English version

OHIM publishes an interesting summary document of 200 pages, setting out information about various laws relating to to the Community Trade Mark and the Community Design in the 27 EU member states.
It covers issues such as - earlier rights in member states, national provisions on the effect of seniority claims and sanctions for the infringement of a Community trademarks, etc.
The document can be found here.
information Marquess Class 46.

вторник, 16 ноември 2010 г.

Do not lose your IP freedom - Не губете IP свободата си


IP Think Tank публикува интересна статия относно определението - Загуба на IP свобода за действие. Според статията това е състояние при което потребители, контрагенти или конкуренти притежават интелектуална собственост, която може да бъде използвана срещу теб.
Като пример се посочва положението при което една компания произвежда иновативен продукт, за който не притежава необходимите патенти. Ако те са притежание на друга компания тя може да заведе съдебни дела, които да застрашат сериозно съществуването на компанията продаваща продукта.
При търговските марки положението е сходно. Когато една марка се появи на бял свят и стартира нейното използване е задължително веднага да се пристъпи към нейната регистрация. Скоростта тук е от изключителна важност. Ако компанията започне да продава продукция без да е наясно дали не нарушава нечии чужди права това може да застраши бизнесът й, като доведе до значителни финансови загуби.
Всичко това води до едно генерално ограничаване свободата на действие на съответната компания по отношение на нейната интелектуална собственост. А в днешния свят ограниченията в използването на нематериални активи могат да бъдат фатални за бизнес развитието на всяка компания.
Цялата статия може да откриете тук.
информация на IP Think Tank.

English version

IP Think Tank published an interesting article on the definition - Loss of IP freedom of action. According to the article this is a condition in which users, partners and competitors have intellectual property that may be used against you.
An example is when a company produces an innovative product which does not possess the necessary patents. If they are owned by another company it may bring lawsuits that would seriously jeopardize the existence of the company selling the product.
In trademarks the situation is similar. When a mark has come into the world and started its use is required immediately to proceed with its registration. The speed here is crucial. If the company begins to sell products without being aware whether it infringes someone else's rights that may threaten its business, leading to significant financial losses.
All this leads to a general limit the discretion of the company in respect of its intellectual property. Limitations in the use of intangible assets these days can be fatal for the business development of each company.
Full article can be found here.
information to the IP Think Tank.

понеделник, 15 ноември 2010 г.

The Madrid Protocol now applies to Greenland - Мадридският протокол вече важи и за Гренландия


През 1995 година Дания се присъединява към Мадридския протокол за регистрация на марки. В акта за присъединяване обаче се споменава, че той не важи по отношение на Гренландия и Фарьорските острови, които се намират под управлението на Дания.
Сега WIPO съобщава новината, че Дания е направила декларация с която заявява, че Мадридския протокол вече важи и на територията на Гренландия. Протокола влиза в сила за страната от 11 януари 2010 година.
За Фарьорските острови обаче той все още няма да важи.

English version

In 1995 Denmark joined the Madrid Protocol for the Registration of Marks. The instrument of accession, however, mention that it does not apply to Greenland and the Faroe Islands which are under the control of Denmark.
Now WIPO reported the news that Denmark has made a declaration which states that the Madrid Protocol already applies in the territory of Greenland. Protocol enters into force for the country by January 11, 2010.
The Faroe Islands, however, he still will not apply.

петък, 12 ноември 2010 г.

Nominations for the IP Hall of Fame started - Започнаха номинациите за IP Hall of Fame


Започнаха номинациите за тазгодишната церемония за IP Hall of Fame.
Ежегодното мероприятие има за цел да отличи най-заслужилите представители от бизнеса, правото, образованието, науката, които са имали съществена роля в развитието на интелектуалната собственост по света за да достигне тя до сегашното си ниво.
Повече информация може да откриете тук.
Може да направите своята номинация тук.

English version

Nominations for this year's ceremony for the IP Hall of Fame began.
The annual event aims to highlight the most deserving representatives from business, law, education, science, which had a significant role in the development of intellectual property worldwide to reach it to its current level.
More information can be found here.
You can make your nomination here.

четвъртък, 11 ноември 2010 г.

In Switzerland PROLED can not be a trademark - В Швейцария PROLED не може да бъде марка


Marquess Class 46 съобщава за два интересни случая относно практиката на швейцарското патентно ведомство.
Случайте касаят две заявени марки:
- Proled- за осветление, лампи, кабели;
- Proseries- за козметични продукти;
Патентното ведомство отказва регистрацията и на двете марки, като причината е една и съща.
Те съдържат сричката PRO, която според ведомството ще бъде разбрана от потребителите като съкращение за Професионално. Това от своя страна подсказва характеристиките на продуктите, поради което марките са неотличителни.
Графичните елементи при двете марки не са достатъчно отличими за да помогнат в процеса по регистрацията на марките.
Административният съд в страната излезе наскоро с решения по двата случая, в които потвърждава позицията на патентното ведомство, че въпросните имена не могат да представляват търговски марки.

English version

Marquess Class 46 reported two interesting cases on the practice of the Swiss Patent Office.
The case concerned two mark:
- Proled-applied for lighting, lamps, cables;
- Proseries-applied for cosmetic products;
The Patent Office refused registration of both marks, the reason is the same in both.
They contain the syllable PRO, which according to the office will be understood by consumers as an abbreviation for Professional. This in turn suggests the characteristics of the products because the marks are indistinctive.
Graphical elements in both marks are not distinct enough to help in the process of registration of trade marks.
The administrative court in the country recently came out with solutions in both cases, which confirms the Patent Office that the names can not constitute trademarks.


сряда, 10 ноември 2010 г.

Coca Cola sued Pepsico in Australia- the clash of the titans - Coca Cola заведе дело срещу Pepsico в Австралия- сблъсъкът на титаните

IP Wars съобщава новината за наскоро започналото съдебно дело в Австралия между Coca Cola и Pepsico относно формата на бутилката на Coca Cola.
Както е известно Coca Cola е компанията, която използва една от най-отличителните продуктови опаковки- класическата бутилка на напитката Coca Cola. Именно тази бутилка е една от първите регистрирани марки, които представляват формата на стоката.
С една дума Coca Cola е част от историята на интелектуалната собственост по света.
Наскоро основният конкурент на компанията Pepsico решава да промени формата на своите бутилки в които продава напитката си на територията на Австралия.
На снимката по-долу може да сравните двете бутилки.


Отговорът на Coca Cola не закъснява. Повдигнато е съдебно дело, все още не се знае на каква основа- поради нарушаване на права върху търговска марка или поради нелоялна конкуренция или поради двете.
Така или иначе много специалисти в областта считат, че в Австралия предстой да се развие сцената- Сблъсъкът на титаните.
Един от основните практически принципи в света на интелектуалната собственост е ‘use it or lose it’. Според редица запознати Coca Cola няма особен избор и трябва да защити своята интелектуална собственост освен ако не желае да започне появата на още близки имитации. Друг е въпросът до каква степен съдът ще счете, че в конкретния случай има нарушаване на права или нелоялна конкуренция. Да формата на бутилката на Coca Cola е световноизвестна марка но от своя страна на бутилките предлагани от Pepsico също е поставена друга общоизвестна марка. До каква степен потребителите биха били заблудени относно производствения произход на стоките при наличието на две мега известни марки върху тях? Развръзката предстой. При всички положения решението на това дело ще очертае тенденцията и насоката на прилагане на права свързани с формата на стоката и до колко е ефективна тя.


English version


IP Wars reported the news for recently launched a law suit in Australia between Coca Cola and Pepsico about the shape of the bottle of Coca Cola.
As it is known Coca Cola is a company that uses one of the most distinctive product packaging- the classic bottle of the drink Coca Cola. This bottle is one of the first registered trade marks which represent the shape of goods.
In one word Coca Cola is part of the history of intellectual property worldwide.
Recently the company's main competitor Pepsico decided to change the shape of their bottles in the territory of Australia.
On picture below you can compare the two bottles.

The response of Coca Cola is not delayed. The law case began, still do not know on what basis, because of violation of trademark rights or for unfair competition or both.
Anyway, many specialists believe that in Australia will be to develop the stage - Clash of the Titans.
One of the basic practical principles in the world of intellectual property is a 'use it or lose it'. According to many familiar Coca Cola have little choice but to defend its intellectual property as otherwise may occur and other imitations. Another question is to what extent the court will consider that in this case there is a breach of rights or unfair competition. The form of the bottle of Coca Cola is world famous brands but in turn the bottles offered by Pepsico also placed another well-known mark. To what extent consumers would be misled as to the origin of goods in the presence of two mega brands on them? The denouement coming. In any case the decision of this case will outline the trend and direction of implementation of rights related to the shape of the product and how effective it is.

вторник, 9 ноември 2010 г.

OHIM has amended its Manual of Trade Mark Practice - OHIM ревизира ръководството за практиката си относно регистрацията на марки


Marquess Class 46 съобщава новината за факта, че OHIM са направили някои промени в своето практическо ръководство относно регистрацията на европейски марки.
Промените са:

Part C: Opposition – 1. Procedural Matters

* Page 21: The text has been updated with an indication that marks registered in Lithuania are published in colour as of July 2009.
* Page 38: The Office also accepts extracts from TMView for substantiation purposes. Accordingly, TMView has been added to the list of accepted databases.
* Page 38: An extract from CTM-ONLINE and a SITADEX could be used to substantiate an International Registration designating the EU and Spain, respectively. Since TMView also contains data from WIPO, TM View can also be used for this purpose.
* Page 38: This is just a reminder for the users that when SITADEX is used to substantiate an earlier mark sometimes it does not list the G&S of the earlier right, in such a case the opponent must file additional documents from an official source.
* Page 38: Since SITADEX does not show figurative marks in the same page where the details of the mark are shown, the image must be filed and this can be from SITADEX itself (which reproduces the image on a separate blank page) or from another official source (such as its publication on the official bulletin).
* Page 39: When English is the language of the proceedings, and as far as Portuguese trade marks are concerned, it should be noted that INPI also provides an English version of the Portuguese trade mark extract so, in principle, no translation would be necessary. However, as regards the list of goods and/or services, the extract itself only gives the class headings along with a warning indicating that this reference to the class heading does not necessarily reflect the goods and/or services protected under the trademark. In such cases, if the class heading does not correspond with the list of goods and/or services for which the mark is protected, the opponent must file the original list in Portuguese (from an official source) and an accurate translation into English.
* Page 42: Use of renewal certificates to substantiate earlier rights. The wording has been improved.
* Page 65: Apportionment of costs: the text has been clarified to reflect the current practice of the Office.

Part C: Opposition – 2.B. Comparison of goods and services

* Page 50: The practice of the Office as regards the comparison between any product and import/export services has been clarified: import/export services are dissimilar to any product.
* Page 52: The practice of the Office as regards the comparison between pharmaceuticals and cosmetics has been clarified: when the general categories are compared there is some similarity. However, when comparing specific pharmaceuticals they may be entirely dissimilar with cosmetics in general or specific cosmetics.”

понеделник, 8 ноември 2010 г.

Upcoming Events - Предстоящи събития


WIPO съобщава за няколко интересни събития и конференции в областта на интелектуалната собственост.
Те са:

1. Global Intellectual Property (IP) Protection Systems with Particular Reference to the Patent Cooperation Treaty (PCT) System and the Madrid System for the International Registration of Marks - събитието ще се проведе в Токио на 11-12 ноември 2010 година. Повече информация може да откриете тук.

2. International Copyright Forum “Music: Sounding Out the Future”- събитието ще се проведе Пекин на 18 и 19 ноември 2010 година. Повече информация може да откриете тук.

3. Third WIPO-INSME International Training Program: Financing your Business with Intellectual Property- събитието ще се проведе на 1 и 2 декември 2010 година в Женева. Повече информация тук.

4. WIPO Seminar Series on "The Economics of Intellectual Property"- семинарат ще се проведе на 30 ноември в Женева. Повече информация може да откриете тук.

English version
WIPO reported several interesting events and conferences in the field of intellectual property.
They are:

петък, 5 ноември 2010 г.

A website helps small companies in the world of intellectual property - Сайт помага на малките компании в света на интелектуалната собственост


The Law Donut е сайт във Великобритания, който е създаден с помощта на Патентното ведомство на страната и Google.
Сайтът предлага разнообразна информация относно най-важните елементи в света на бизнеса, включително и интелектуалната собственост.
Конкретно засегнатите IP въпроси са:
  • copyright materials such as catalogues, the words on your website, plans and blueprints.
  • UK and world trade marks, such as product and business names and logos.
  • designs of products or parts of products.
  • inventions, whether products or processes.
  • confidential information such as customer databases.
  • know-how and trade secrets - for example, your business strategy and how you price your products and services.
Всеки желаещ може да се регистрира и да участва в форума на The Law Donut, където може да получи отговори на интересуващите го въпроси за интелектуалната собственост.

English version

The Law Donut is a site in the UK which was established by the Patent Office in the country and Google.
The site offers various information on the most important elements in the business world including intellectual property.
Specifically affected IP issues are:

* Copyright materials such as catalogues, the words on your website, plans and blueprints.
* UK and world trade marks, such as product and business names and logos.
* Designs of products or parts of products.
* Inventions, whether products or processes.
* Confidential information such as customer databases.
* Know-how and trade secrets - for example, your business strategy and how you price your products and services.

Everybody can register and participate in the forum of The Law Donut where you can get answers to his questions about intellectual property.

четвъртък, 4 ноември 2010 г.

WIPO signed a cooperation agreement with Serbia - WIPO подписа споразумение за сътрудничество със Сърбия


WIPO оповести новината за подписано споразумение за сътрудничество с Република Сърбия.
Това е станало възможно при посещението на директора на WIPO г-н Франсис Гъри в страната.
Споразумението касае редица дейности свързани с подпомагането на Сърбия относно изграждането на IP стратегия, осигуряване на инфраструктура, подпомагане на патентното ведомство на страната и тн.

English version

WIPO announced an agreement for cooperation with Republic of Serbia.
This is made possible during the visit of the Director of WIPO, Mr. Francis Gurry in the country.
The agreement concerns a number of activities related to support to Serbia on the development of IP strategy, providing infrastructure, support the country's patent office and so on.

сряда, 3 ноември 2010 г.

The war of tablets- begun - Войната на таблетите- започна

Преди повече от година Apple взриви IT пазара, като пусна на пазара нов продукт- таблетът iPad.
По този начин компанията реално основа нова пазарна ниша за този тип продукт, който според много специалисти ще замести в бъдеще лаптопа.
Естествено когато говорим за развитието и бъдещето на пазар за милиарди, какъвто е IT сектора, реакцията на конкуренцията не закъсня.
Една по една и другите компании започнаха да представят своите таблети, които да конкурират iPad, като освен техническата конкуренция започна и маркетингова такава.
Основните продукти са:

1. Apple iPad


2.Axiotron Modbook


3.
Archos 7 Home Tablet4. ExoPC Slate


5. Dell Latitude XT2 XFR6. Lenovo IdeaPad U1 Hybrid Notebook7.
Neofonie WePad8.
HP Slate9.
Microsoft's Courier tablet10.A 7" touchscreen tablet

11. Toshiba Libretto Tablet


12. Sony tablet


Развитието на информационните технологии през последните 20 години достигна зашеметяващи равнища, както по отношение на скоростта на напредъка, така и по отношение на иновациите.
Това динамично развитие от своя страна е признак за засилващата се роля на интелектуалната собственост в бизнес средите. Ако до момента тя беше средство за презастраховане и превантивна защита, то в момента нейната роля започва да се развива и по отношение на управлението й като активи и тяхното целенасочено използване за развитие на бизнеса.
В повече от IT корпорациите отделите по интелектуална собственост придобиват ключово значение за управление на иновациите и борба с конкуренцията.
Доказателство за това е настоящата световна софтуерна война между почти всички конкуренти на пазара. По този начин те се опитват да преразпределят пазарни позиции, да обменят технологии, да генерират приходи.

English version

Apple exploded the IT market a year ago introducing a new tablet product- iPad.
Thus the company created a new market
niche for this type of product which according to many experts will replace the laptop in the future.
Of course when we talk about development and future market for billions, as the IT sector is the competition reaction was swift.
One by one other companies began to submit their tablets to compete iPad and in addition to technical competition began marketing one.
The main products are:

1.
Apple iPad
2.Axiotron Modbook
3. Archos 7 Home Tablet
4. ExoPC Slate
5. Dell Latitude XT2 XFR
6. Lenovo IdeaPad U1 Hybrid Notebook
7. Neofonie WePad
8. HP Slate
9. Microsoft's Courier tablet
10.A 7 "touchscreen tablet
11. Toshiba Libretto Tablet
12. Sony tablet


The developments in information technology during the past 20 years has reached staggering levels both in terms of speed of progress and in terms of innovation.
This dynamic development is itself a sign of the growing role of intellectual property i
n the business field. Until now it was a means of reassurance and preventive protection but now its role began to evolve in terms of its management as an asset and its targeted use of business development.
In more than IT corporations IP departments are of key importance for innovation management and combat competition.
An evidence of this is the current global software war between almost all competitors in the market. In this way they try to re-market positions, exchange technology and generate revenue.


вторник, 2 ноември 2010 г.

16 year old boy ordered to pay 30 € for copyright infringemet -16 годишно момче осъдено да плати 30 евро обезщетение за нарушаване на авторски права


Интересно дело за нарушаване на авторски права приключи наскоро в Германия. Съдът в Хамбург се произнесе по обвинения срещу 16 годишно момче за незаконно споделяне на песни в интернет. Съдът намира момчето за виновно за това, че е разпространявало въпросните песни в интернет, като го осъжда да плати по 15 евро за всяка песен качена от него в интернет с цел споделяне. Общата глоба в случая е 30 евро, тъй като споделените песни били само две.
Компанията притежател на авторските права претендирала за 300 евро обезщетение за всяка от песните.
Според решението на съдът обаче тези претенции са прекомерно завишени. Въпросните песни чиито авторски права са били нарушени са създадени преди години поради, което съдът счита че тяхната актуалност е намалена, съответно търсенето също. В добавка те са били споделяни от момчето малък период от време.
Съдът счита че бащата на момчето не може да носи отговорност за деянието му, тъй като той самият не е участвал пряко в осъщественото нарушаване на авторските права.
информация на IP Kat.

English version

An interesting case of copyright infringement ended recently in Germany. The court in Hamburg ruled on charges against 16 year old boy for illegally sharing songs online. The court found the boy guilty that was spreading these songs on the Internet ordered him to pay 15 euros for each song uploaded online. The total penalty in this case is 30 euros as shared songs were only two.
The company owner of the copyright claimed for € 300 compensation for each of the songs.
According to the decision of the court, however, these claims are excessively high. These songs whose copyrights have been violated were created years ago for which the court considers that their relevance is reduced, demand too. In addition they were shared by the boy a small period of time.
The Court considers that the boy's father can not be held responsible for his act because he himself was not involved directly in attempted copyright infringement.
information to the IP Kat.

понеделник, 1 ноември 2010 г.

DeeCee Style is a mark despite the view of the Swiss Patent Office - DeeCee Style е марка въпреки мнението на Швейцарското патентно ведомство


Интересно дело относно това дали DeeCee Style може да бъде търговска марка в Швейцария получи своето решение наскоро.
Заявена е швейцарска национална марка DeeCee Style, като Швейцарското патентно ведомство отказва да я допусне за регистрация. Причината е че марката съдържа абривиетурата Cee, което на френски език е съкращение за Communauté économique européenne ( European Economic Community). Както се знае законодателството навсякъде по света забранява регистрацията на имена или символи на държави и институции.
Проблемът тук е че през 1993 година European Economic Community е преименувана на European Union, тоест вече не се използва.
Решението на патентното ведомство е обжалвано в административния съд.
Според the Federal Administrative Court DeeCee Style може да бъде марка поради, факта че Cee вече не се използва, като съкращение за European Economic Community. Освен това според съда европейските потребители ще произнасят марката, като DC. В добавка две от буквите D и C са по-големи от останалите и създават различно визуално впечатление.
информация на Marques Class 46

English version

An interesting case on whether DeeCee Style may be a trademark in Switzerland received its decision recently.
Swiss Patent Office refuses to allow the registration of mark in question. The reason is that it contains the abbreviation Cee, which in French means Communauté économique européenne (European Economic Community). As is known a law prohibits registration of names or symbols of countries and institutions.
The problem here is that in 1993 European Economic Community was renamed as the European Union, Cee is no longer used.
The decision of the Patent Office was appealed to the Administrative Court.
According to the Federal Administrative Court DeeCee Style can be trademark because of the fact that Cee is no longer used as an abbreviation for the European Economic Community. Moreover, according to court European consumers would pronounce the mark as a DC. In addition two of the letters D and C are larger than others and create a different visual impression.

information Marques Class 46