понеделник, 31 август 2015 г.

Доклад на Патентното ведомство на Великобритания - A report by the UK Patent Office

Патентното ведомство на Великобритания публикува доклад озаглавен "Cluttering and Non-Use of Trade Marks in Europe" касаещ регистрираните но неизползвани марки в Европа. Докладът представя данни за тенденциите при регистрация на марки, тяхното неизползване, както и обхвата на посочване на класовете стоки и услуги.
Повече информация може да откриете тук.
Източник: Marques Class 46.

English version

The UK Patent Office published an interesting report entitled"Cluttering and Non-Use of Trade Marks in Europe" which has to do with registered but not used trademarks in Europe. The report presents the trends regarding trademarks registration, their use and the scope of Classes for which they are being registered.
More information here.

петък, 21 август 2015 г.

USPTO отмени важен дизайн на Apple - USPTO invalidates an important Apple's design patent

Патентното ведомство на САЩ отмени патент за дизайн № D618,677, притежание на Apple. 
Патентът касае визия на смартфон, която компанията използва в съдебно дело срещу Samsung. По това дело корейската компания беше санкционирана от американски съд със сума в размер на около 900 млн. долара, която в последствие беше намалена на около 548 млн. долара. Основанието за отмяната на дизайна е наличие на по-ранни регистрирани сходни дизайни на различни производители на смарт телефони, като LG, Samsung и др.
Очаква се Apple да обжалват решението, тъй като то е определящо и за резултатите от обжалването на основното съдебно решение.
Източник: WIPR.

English version

The US Patent and Trademark Office invalidated the patent for design № D618,677 owned by Apple.
This patent concerns the appearance of the surface of a smart phone device which is used by Apple in a lawsuit against Samsung.
In this case the Korean company was sanctioned by the US court with an amount of about 900 million. dollars, which was subsequently reduced to about 548 million dollars.
The grounds for invalidation of the patent is the presence of earlier similar designs owned by various manufacturers of smart phones, such as LG, Samsung and others.
Apple is expected to appeal this USPTO decision as it is important for the outcome of the appeal of the main lawsuit.

Source: WIPR. 

сряда, 19 август 2015 г.

Промяна на такси за регистрация на марки в Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Мексико и Сан Марино - Change of fees for registration of trademarks in Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, Mexico and San Marino

WIPO съобщава за промяна на индивидуални такси за посочване на Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Мексико и Сан Марино в заявки за международни марки. Новите такси са:
- за Таджикистан - може да ги видите тук. Таксите влизат в сила от 13.09.2015.
- за  Туркменистан - може да ги видите тук. Таксите влизат в сила от 13.09.2015.
- за  Тунис - може да ги видите тук. Таксите влизат в сила от 13.09.2015.
- за  Мексико - може да ги видите тук. Таксите влизат в сила от 13.09.2015.
 - за  Сан Марино - може да ги видите тук. Таксите влизат в сила от 16.08.2015.

English version

WIPO reports about changes of fees for designation of Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, Mexico and San Marino in application for international trademarks. The new fees are as follows:

- Tajikistan - can be seen them here. The charges come into force on 09.13.2015.
- Turkmenistan -
can be seen them here.  The charges come into force on 09.13.2015.
- Tunis -
can be seen them here. The charges come into force on 09.13.2015.
- Mexico -
can be seen them here. The charges come into force on 09.13.2015.
- San Marino -
can be seen them here. The charges come into force on 16.08.2015.

понеделник, 17 август 2015 г.

Сблъсък за марки ALEX в Европа - Collision for ALEX trademarks in Europe

Европейският съд излезе с решение по дело Case T-657/13. То касае опит на Panline U.S.A. Inc. да регистрира  европейска марка ALEX за класове: 
Клас 16: "Гумени пощенски марки и накладки; шаблони кутии; владетели; поп-нагоре рождени карти; , автоматични маркери; комплекти за рисуване за деца, съдържащи пръст боя, плакат боя, акварели, четки за рисуване, рисуване чаши и детски престилки; борда изтривалка; тебешир; восък и пластмасови цветни моливи; лепила за стационарно или домашно използване; детски ножици; цветни моливи; оригами хартия; изготвяне подложки; цвят и нарязани книги; книжки за оцветяване; и детски книжки дейност ";Клас 20: "Детски мебели";Клас 28: "Детски изкуства и занаяти комплекти за вземане на бижута, струнни мъниста, картички, джунглата диорами, ключодържатели, дрехи аксесоари, оригами и kirigami, стикери, блясък на изкуството, пясък изкуство, животински скулптури, макети, колажи, отвари, лични аромати, Баня гелове, личен дневник и ваканционни спомен книги, фото албуми, модели върху коприна, модни аксесоари (включително ремък, любовни мъниста и подгревни мъниста); изкуства и занаяти комплекти детски за използване в живописта, рисунката, шарките, оцветяване, моделиране с глина, динозавър на решения и рисуване и преподаване азбука и числата (с помощта на флашкарти, магнитни пластмасови цифри и букви); хартия занаят Хоби Кит; маскарадни партийни комплекти; гледате и да гледате банда за приготвяне комплекти; детски престилки, продадени като част от изкуството и занаятите комплекти; детски играчки за баня; и образователни и развитието играчки дейност на децата, нито един от посочените по-горе стоки, включително спортно изделие "(изменен)

Срещу тази марка е подадена опозиция от Arcandor Akt на основата на по-ранни немски марки ALEX, словна и комбинирана за класове:
Клас 28 - хавлии, а именно кърпи за ръце, кърпи за баня, компреси, кърпи за гости "от клас 24 и" спортни артикули ";
Клас 12 - 'велосипеди" 
Клас 18 - чанти, раници, пътни чанти и куфари "

С решение от 16 септември 2013 г.  втори апелативен състав на OHIM потвърждава решението на отдела по споровете. Апелативният състав посочва, че разглежда само довода на възражението, който се основава на член 8, параграф 1, буква б). Също така той посочва, че жалбоподателят не оспорва използването на по-ранните марки само за „спортни артикули“, и че възражението се отнася само до „детски играчки за баня“ и до „играчки за обучение и възпитание на деца“, спадащи към клас 28. Апелативният състав счита, че съответните потребители са част от широката общественост в Германия. Според него не се оспорва по отношение на по-ранните словни марки, че те са идентични на конфликтните марки, а по отношение на по-ранната фигуративна марка, че тя е сходна на конфликтните марки. Апелативният състав счита, че „спортните стоки“ са стоки, различни от „детски играчки за баня; и играчки за обучение и възпитание на деца“, поради което не може да има никаква вероятност от объркване, тъй като няма налице необходимо условие за прилагането на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009, а именно стоките да са идентични или сходни.
Съдът потвърждава това решение.

English version

The European court ruled in Case T-657/13. It concerns an attempt of Panline U.S.A. Inc. to register an European trademark ALEX for the following Classes:
Class 16: ‘Rubber stamps and stamp pads; stencil boxes; rulers; pop-up birthday cards; felt tip markers; children’s paint sets containing finger paint, poster paint, water colours, paint brushes, paint cups, and kids’ aprons; board erasers; chalk; wax and plastic crayons; glues for stationary or household use; kids’ scissors; coloured pencils; origami paper; drawing pads; colour and cut books; colouring books; and children’s activity books’;
Class 20: ‘Children’s furniture’;
Class 28: ‘Children’s arts and crafts kits for making jewellery, string beads, cards, jungle dioramas, key chains, clothes accessories, origami and kirigami, stickers, glitter art, sand art, animal sculptures, models, collages, potions, personal fragrances, bath gels, personal diary and holiday keepsake books, photo albums, patterns on silk, fashion accessories (including lanyard, love-beads and glow beads); children’s arts and crafts kits for use in painting, drawing, stencilling, colouring, clay modelling, dinosaur making and drawing and teaching alphabet and numbers (using flashcards, magnetic plastic numbers and letters); paper craft hobby kits; masquerade party kits; watch and watch band making kits; kids’ aprons sold as part of arts and crafts kits; children’s bath toys; and children’s educational and developmental activity toys, none of the aforementioned goods including sporting article ’ (as amended).

Against this application was filed an opposition by Arcandor Akt on the basis of earlier German trademarks ALEX for Classes:
Class 28 - towels, namely hand towels, bath towels, washcloths, towels for guests' in Class 24 and "sports articles";  
Class 12 - 'bicycle'
Class 18 - bags, backpacks, travel bags and suitcases "
By decision of 16 September 2013, the Second Board of Appeal of OHIM confirmed the decision of the Opposition Division. The Board of Appeal stated that it was confining its review to the ground of opposition under Article 8(1)(b). It also stated that the applicant did not dispute that the earlier trade marks had only been put to use on ‘sporting articles’, and that the opposition was restricted to ‘children’s bath toys’ and to ‘children’s educational and developmental activity toys’ in Class 28. The Board of Appeal considered that the relevant public comprised members of the general public in Germany. It stated that there was no dispute that, with respect to the earlier word marks, the marks at issue were identical, and that with respect to the earlier figurative mark, the marks at issue were similar. The Board of Appeal held that ‘sporting articles’ and ‘children’s bath toys; and children’s educational and developmental activity toys’ were dissimilar goods and, accordingly, there could be no likelihood of confusion since an indispensable condition for the application of Article 8(1)(b) of Regulation No 207/2009, namely identity or similarity of the goods, was not met.
The Court upheld this decision.

петък, 14 август 2015 г.

Алжир се присъедини към Мадридския протокол - Algeria joins the Madrid Protocol

WIPO съобщава новината за присъединяването на Алжир към Мадридският протокол за международна регистрация на търговски марки. Протоколът влиза в сила за страната от 31.10.2015.
Алжир беше последната държава, част от Мадриската система, която не беше подписала Протокола. От сега натам системата за международна регистрация на марки ще се управлява на базата на Мадридския протокол, което ще улесни значително заявяването и регистрацията на международни марки.
Повече информация може да откриете тук.

English version

WIPO reports about the accession of Algeria to the Madrid Protocol for international registration of trademarks. The Protocol will enter into force for the country on 31.10.2015.
Algeria was the last country, part of The Madrid system, which wasn't sign the Protocol. From now on, all international registrations of marks will be exclusively governed by the Madrid Protocol. As a result, the filing and management of international registrations will be simplified for users.
More information here.

сряда, 12 август 2015 г.

Промени в законодателството за авторско право в Португалия - Amendments to copyright legislation in Portugal

JIPLP съобщава за промени в законодателството относно копиратето за лични цели на авторски произведения в Португалия. Промените влизат в сила след преодоляно вето на президента на страната.
По този начин законодателството в Португалия осъвременява изискванията за копиране на произведения за лично ползване и взема предвид различни съвремени устройства с които може да се прави това с оглед на изискването за заплащане на компенсационни такси.
Повече информация може да откриете тук.

English version

JIPLP reports about some amendments to the Private Copying Law in Portugal. The changes come into force after overcoming a presidential veto. 
Thus the legislation in Portugal updated the requirements for copying of works for private use and take into account various contemporary devices that can be used in this regard, all of this in view of the requirement to pay levy compensations.
More information can be found here.

понеделник, 10 август 2015 г.

Сърбия хармонизира защитата на дизайни с тази на ЕС - Serbia harmonized the protection of designs with that of the EU

Сърбия прие промени в законодателството си относно защита на промишлени дизайни. Промените са влезли в сила на 30.05.2015.
С тях законодателството за дизайни в страната се хармонизира с европейското законодателство в областта, конкретно с Директива  98/71/EC и Директива 2004/48/EC.
Повече информация може да откриете тук. 
Източник Marques Class 99 и Petosevic.

English version

Serbia adopted amendments to its legislation on the protection of industrial designs. The amendments entered into force on 05.30.2015.
By that way the legislation regarding design protection in the country is harmonized with the EU legislation in particular with Directive 98/71 / EC and Directive 2004/48 / EC.
More information can be found here.
Source Marques Class 99 and Petosevic.

петък, 7 август 2015 г.

Кратки IP новини - Brief IP news

1. ЕК модернизира европейските митнически процедури. За повече информация тук. 

2.  ‘JUMP’ vs ‘JUMPMAN’. За повече информация тук.

3. Фотограф обвинява Harley-Davidson в нарушаване на авторски права. За повече информация тук. 


Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук


English version

1. The European Commission modernizes the customs procedures. For more information here.

2. 'JUMP' vs 'JUMPMAN'. For more information here. 

3. Photographer accuses Harley-Davidson in copyright infringement. For more information here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here 
 

сряда, 5 август 2015 г.

Македония се присъедини към TM View - Macedonia joins TM View

OHIM съобщава новината за присъединяването на Македония към общата база данни за търговски марки TM View.
По този начин нови 30 000 марки се прибавят към базата, която вече предоставя достъп до близо 26 милиона марки в 40 държави.
Повече информация може да откриете тук.

English version

OHIM reports about the accession of Macedonia to TM View database. By this way new 30 000 marks are added to the database, which gives access to approximately 26 million marks in 40 countries.
More information here.

понеделник, 3 август 2015 г.

Ръководство за работа с PatentScope - Tutorials for handling with PatentScope

WIPO публикува видео ръководства за работа с базата данни за патенти  PatentScope. Представената информация дава разяснения относно начина на работа с тази база данни в следните направления:
- Въведение;
- Опции за търсене;
- Базово търсене;
- Комбинации при търсенето;
- Търсене с разширени опции;
- Лист с резултати;
Повече информация може да откриете тук.

English version

WIPO published video tutorials about PatentScope database. The presented information gives explanation about the way in which the database works in particular:
- Introduction;
- Browsing option;
- Simple search;
- Field combination;
- Advance search;
- Search result list;
More information can be found here.