сряда, 30 юни 2010 г.

ACID with Twitter Account - ACID с профил в Twitter


ACID (Anti Copying in Design) е организация във Великобритания, която има за цел да повиши осведомеността и уважаването на правата на интелектуална собственост, в частност правата свързани с дизайна.
Class 99
съобщава че ACID вече има профил в Twitter чрез който може да бъде получавана разнообразна информация относно интелектуалната собственост и правата свързани с дизайните.

English version

ACID (Anti Copying in Design) is an organization in Britain which aims to raise awareness and respect for intellectual property rights in particular those related to design.
Class 99 reports that ACID, already has a profile on Twitter,through which can be received varied information about intellectual property and design rights.

вторник, 29 юни 2010 г.

WIPO established training academy in TunisiaWIPO създава тренинг академия в Тунис -


Ag-ip news съобщава новината за създаването на тренинг академия относно авторски и сродни права в Тунис.
Академията се създава благодарение на споразумение между WIPO и The National Standardization and Intellectual Property Institute (INNORPI) в Тунис.
Повече информация може да откриете тук.

English version

Ag-ip news reported the news for creation of a training academy about copyright and related rights in Tunisia.
The Academy creates a thanks to the agreement between WIPO and The National Standardization and Intellectual Property Institute (INNORPI) in Tunisia.
More information can be found here.


понеделник, 28 юни 2010 г.

Adidas against Donna Moderna and West Coast - Adidas срещу Donna Moderna и West Coast

Marques Class 46 съобщава интересна новина за спор между Adidas и Donna Moderna, вносител на обувки West Coast във Финландия.
West Coast използват върху обувките си четири ленти. Според Adidas това нарушава правата върху тяхната търговска марка с три ленти и завеждат дело срещу вносителят във Финландия.
От West Coast твърдят че използването на четири ленти не нарушава марката на Adidas.
В случая обаче трябва да се има предвид, че става дума за идентични стоки при наличие на общоизвестна марка на Adidas по целият свят.
Казусът е много интересен. Дали потребителите биха се подвели да мислят, че обувки с четири ленти са произведени от Adidas или с негово разрешение.
Предстой да видим каква ще бъде развръзката.

English version

Marques Class 46 reported an interesting story about a dispute between Adidas and Donna Moderna, importer of shoes West Coast in Finland.
West Coast used
on shoes four strips. According to Adidas this infringing their trademark with three stripes and brought suit against importer in Finland.
From West Coast argued that the use of four bands does not infringe the mark of Adidas.
In this case it should be borne in mind that this is the case of identical goods in the presence of
worldwide well-known mark of Adidas .
The case is very interesting. Whether consumers would be misled to think that shoes with four strips are manufactured by Adidas or with his authorization.
What will be the denouement?петък, 25 юни 2010 г.

Vuvuzela as a trademark - Вувузелата като търговска марка

Световното първенство по футбол в Южна Африка е в разгара си. Една не малка част от атмосферата по стадионите в страната се създава от оглушителните звуци на музикален инструмент с името вувузела ( vuvuzela), който стана изключително популярен.
Но какво общо има вувузелата с интелектуалната собственост?
Отговорът е търговската марка.
Оказва се че още през 2004 година, южноафриканска компания е регистрирала европейска марка VUVUZELA- № 004140075 в класове 15 и 28.
Друга немска фирма има регистрирана комбинирана европейска марка Vuvuzela-№ 008404741 в класове 15, 25, 28, 35, 41.
Освен горните марки немска фирма е заявила през 2010 година и международна марка VUVUZELA - № 1040869 за хранителни продукти.

С оглед на горното може да се заключи, че има пряка връзка между интелектуалната собственост и модата в широкият смисъл на думата. Всеки актуален и моден предмет на търговия се защитава чрез способите предоставяни от интелектуалната собственост. Това е тенденция, която се засилва с всяка изминала година. Причината се крие в желанието на стопанските субекти да бъдат лидери на пазара, като в същото време си гарантират вложените инвестиции.

English version

FIFA World Cup in South Africa is in full swing. One part of the atmosphere at the stadiums in the country is created by the deafening sounds of the musical instrument named vuvuzela, which became extremely popular.
But what is common between vuvuzela and intellectual property?
The answer is a trademark.
In 2004 South African company has registered European trademark VUVUZELA-№ 004 140 075 for classes 15 and 28.
Another German company has registered a combined European mark Vuvuzela-№ 008404741 in classes 15, 25, 28, 35, 41.
Besides the above marks a German company has filled a request in 2010 for international trademark VUVUZELA - № 1040869 for food.

In view of the foregoing, it can be concluded that there is a direct link between intellectual property and fashion in the broad sense. Each current and modern object of trade is protected by the means provided by intellectual property. This is a trend that is increasing every year. The reason lies on the desire of businesses to be market leaders, while they guarantee their investments.

четвъртък, 24 юни 2010 г.

Can you register socks as a trademark? - Може ли да регистрираш чорапи, като търговска марка?

Швейцарската компания X Technology Swiss GmbH подава заявка за следната образна марка:Марката е заявена с претенция за цвят- оранж, за стоки- чорапи.
OHIM отказва да регистрира марката с довода, че потребителите биха възприели марката, като представяне на естетическите и функционални характеристики на продукта, а не като знак за производствен произход. Освен това OHIM счита, че представена по този начин марката не притежава никакъв отличителен характер.
General Court потвърждава решението на OHIM. Според съдът потребителите не могат да осъзнаят търговския произход на стоки, чиито означения не се отличават от самите стоки за които се отнасят.
Швейцарската компания не е успяла да докаже, че използването на оранжев цвят в предната част на чорапите представлява нещо нестандартно и неразпространено за този вид стоки, така че да представлява марка.

English version

The Swiss company X Technology Swiss GmbH filed an application for the following three-dimensional mark:

Mark is applied with a claim for color - orange and for goods- socks.
OHIM refused to register the mark with the argument that consumers would have adopted the mark as the presentation of aesthetic and functional characteristics of the product and not as a sign of manufacturing origin. Moreover, OHIM considers that presented in this way the mark does not have any distinctive character.
General Court upheld the decision of the OHIM. According to court users may not realize the commercial origin of goods whose names are not distinguished from the goods themselves.
The Swiss company has failed to demonstrate that the use of orange in front of the socks is something unusual and undisclosed for this type of goods so as to be a trademark.

сряда, 23 юни 2010 г.

New charges for designation of the EU in international design applications - Нови такси за посочване на ЕС в заявки за международен дизайн


WIPO съобщи за утвърждаването на нови индивидуални такси при посочване на Европейския съюз в заявки за международен дизайн.
Новите такси са:
- международна заявка за дизайн - 89 швейцарски франка за всеки дизайн
- при подновяване на международен дизайн - 44 швейцарски франка за всеки дизайн;
Промяната в таксите влиза в сила от 1 юни 2010 година.

English version

WIPO announced the establishment of new individual fees for designation of the European Union in international design applications.
The new fees are:
- International application for design - 89 Swiss francs for each design
- The renewal of international design - 44 Swiss francs for each design;
The change in fees shall take effect on June 1, 2010.

вторник, 22 юни 2010 г.

Juventus lost a lawsuit for its mark in France - Ювентус загуби дело за марката си във Франция


Италианския футболен гранд Ювентус загуби съдебно дело във Франция относно регистрираната си марка.
Футболният клуб заведе дело срещу компанията за залагания Global Entertainment Antigua Ltd, която използвала името на клуба за рекламни цели относно online залагания. Според Ювентус това представлява нарушаване на правата върху притежаваната от клуба търговска марка.
Tribunal de Grande се произнася в полза на футболният клуб, но The Cour d'Appel de Paris ревизира това решение.
Съдът се съгласява, че
Global Entertainment използват марката Ювентус с комерсиални цели но компанията не използва марката за да обозначава конкретни стоки или услуги. Това е и причината съдът да счете, че в конкретният случай не е налице нарушаване на правата върху регистрирана търговска марка.
Решението потвърждава принципът, че няма нарушаване на права върху марка, когато тя е използвана в търговията с информативна цел при липса на възможност потребителите да бъдат заблудени относно произхода на стоките и услугите.
информация на Marques Class 46.

English version

Italian football giants Juventus lost a lawsuit in France on its registered mark.
Football club sued the company for betting Global Entertainment Antigua Ltd, which used the name of the club for promotional purposes for online betting. According to Juventus this is a violation of rights held by the club.
Tribunal de Grande ruled in favor of the football club but The Cour d'Appel de Paris revise this decision.
The Court agreed that Global Entertainment used
trademark Juventus for commercial purposes but the company does not use the mark to indicate specific goods or services. That is why the court considers that in this case there is no violation of rights.
The decision reaffirms the principle that there is no violation of trademark rights when it is used in trade for informational purposes in the absence of an opportunity to mislead consumers about the origin of goods and services.
information Marques Class 46.

понеделник, 21 юни 2010 г.

Shakira's problem concerning the song for the World Cup in South Africa - Обвиняват Шакира за плагиатство относно песента за световното в Южна Африка


IP Tango съобщава интересна новина касаеща зараждащ се скандал относно песента на Шакира ‘waka waka', която е и химна на световното първенство по футбол в Южна Африка.
Певецът и композитор Wilfrido Vargas обвинява Шакира в плагиатство на неговата песен “ el negro no puede', която е създадена още през 1982 година.
Песента на Шакира може да откриете тук.
Песента на Wilfrido Vargas може да откриете тук.
Безспорно има прилика между двете песни.
Но какво е становището на FIFA?
Според FIFA химна на световното първенство е създаден на основата на традиционна песен от Камерун, която е известна от векове на континента.
В действителност освен Шакира през 1986 година камерунската група ‘Golden Sounds’ също става известна с тази песен.
Авторското право не закриля традиционни народни песни, които са част от фолклора на една държава. Друг е въпроса дали има нарушаване на авторски права върху музикалният съпровод на песните.

English version

IP Tango reported an interesting news concerning the emerging scandal regarding the song of Shakira 'waka waka', which is the anthem of the World Cup in South Africa.
The singer and composer Wilfrido Vargas accused Shakira in plagiarism of his song "el negro no puede ' which was established back in 1982.
Shakira Song can be found here.
Wilfrido Vargas Song can be found here.
Certainly there are similarities between the two songs.
But what is the opinion of FIFA?
According to FIFA the World Cup anthem is built on a traditional song from Cameroon, which is known for centuries on the continent.
In fact, apart from Shakira in 1986 Cameroon group 'Golden Sounds' also became known for this song.
Copyright does not protect traditional folk songs that are part of the folklore of the country. Another question is whether there is infringement of copyright on the musical accompaniment of songs.

петък, 18 юни 2010 г.

Промяна в Закона за промишления дизайн в България


Патентно ведомство на Р.България оповести промени в Закона за промишления дизайн, които влизат в сила 9 месеца след обнародването им в Държавен вестник, което стана на 11.05.2010г.
Промените са големи, тъй като засягат цялостно системата за регистрация на дизайни в България.
На 28.04.2010 г. Народното събрание прие на второ четене Закон за изменение и допълнение на Закона за промишления дизайн (ЗПД), обнародван в Държавен вестник на 11.05.2010 г. Промените, които влизат в сила 9 месеца след обнародването на закона в Държавен вестник, засягат основно процедурата по регистрация на промишлените дизайни, която се развива в Патентно ведомство – от експертиза по същество, извършвана от Ведомството на базата на основанията, залегнали в чл. 11 от закона, се преминава към регистрационна система.
Новата система за регистрация на промишлен дизайн се свежда до следното: експертизното производство по заявката включва проверка дали заявката отговаря на изискванията за формална редовност и дали удовлетворява критериите, залегнали в чл. 3 и чл. 11, ал. 2, т. 1 от закона, а именно дали заявеният обект представлява дизайн по смисъла на закона и дали не противоречи на обществения ред или добрите нрави. Ако заявката за промишлен дизайн отговаря на посочените по-горе условия, се постановява решение за регистрация и дизайнът се публикува в Официалния бюлетин на Ведомството. По този начин се ускорява процедурата за регистрация на промишления дизайн и в по-кратък срок се придобива изключителното право върху регистрираните дизайни.
Въведената система за регистрация на дизайните е идентична със системата за регистрация на дизайн на Общността съгласно Регламент № 6/2002 на Съвета на ЕО. Това уеднаквяване на режима за получаване на правна закрила на дизайн безспорно е от полза за обществото, тъй като българските заявители могат да получат права при едни и същи условия при подаване на заявка в България, Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар или в други европейски страни. Основното предимство обаче на системата е значителното съкращаване на времето за регистрация на дизайните.
Видно е, че при направената промяна отпада служебно извършваната досега проверка за новост на дизайна. Това налага икономическите субекти, които предлагат или се подготвят да произвеждат продуктиу, да следят публикациите за регистрирани дизайни в Официалния бюлетин на ПВ или в предоставената на свободен достъп в интернет база данни за промишлените дизайни, от една страна за да се предпазят от нарушаване на чужди права, а от друга – да поискат заличаване на регистрацията при наличие на материали, оспорващи новостта и/или оригиналността на дизайните.Новост в ЗИД на ЗПД е и възможността, ако таксите за заявяване и експертиза и таксите за регистрация не бъдат заплатени в предоставения едномесечен срок, те да бъдат платени в двоен размер до един месец след изтичането на предоставения срок.
Внимание заслужава предвидената в чл. 48а - 48в възможност за отлагане публикацията на вече регистриран дизайн. Тази възможност е дадена с оглед заявителят да проучи пазара и своята конкуренция и да запази дизайна за определен период от време в тайна от тази конкуренция.
С приемането на Закона за изменение и допълнение на Закона за промишления дизайн ще се отговори на очакванията на потребители на системата, като се създаде процедура по регистрация, която да отговаря на установените в страната ни пазарни отношения, и ще се постигне пълно съответствие на режима на предоставяне на закрила на дизайните на територията на Република България с режима, предвиден в Регламент № 6/2002 за дизайна на Общността, и в значителна част от страните - членки на Европейския съюз.За подпомагане на бизнес средите, Патентното ведомство предоставя като услуга, срещу определена такса, извършването на проучвания за новост на промишлените дизайни.

четвъртък, 17 юни 2010 г.

A ranking of industrial property representatives in Switzerland - Класация на представители по индустриална собственост в Швейцария

Marques Class 46 публикува класация на представители по индустриална собственост в Швейцария, които имат най-голям брой подадени заявки за марки.
Класацията е следната:

1. E.Blum & Co.AG - 700;
2. Isler & Pedrazzini AG - 352;
3. A.W. Metz & Co. - 304;
4. Fuhrer Marbach &Partner - 248;
5. Schneider Feldmann AG - 212;

Повече информация може да откриете тук.

English version

Marques Class 46 published rating of industrial property representatives in Switzerland, which have the highest number of applications filed for marks.
The ranking is as follows:

More information can be found here.

сряда, 16 юни 2010 г.

European Patent Office publishes statistics - Европейското патентно ведомство публикува статистика
Европейското патентно ведомство публикува статистика относно заявените и регистрирани европейски патенти.
Според данните от статистиката компаниите, които са подали най-много заявки за европейски патенти са:

1.PHILIPS2556
2.SIEMENS1708
3.BASF1699
4.SAMSUNG1337
5.ROBERT BOSCH1284
6.LG CORP.1221
7.PANASONIC1020
8.QUALCOMM969
9.TOYOTA926
10.SONY913

Графиката по-долу показва съотношението между подадените заявки и предоставените регистрации:Повече информация може да откриете тук.

English version

The European Patent Office publishes statistics concerning applied for and registered European patents.
According to the statistics, companies who have submitted the most applications for European patents are:


More information can be found here.

вторник, 15 юни 2010 г.

New registrations of geographical indications in Europe - Нови регистрирани географски означения в Европа


Европейската комисия оповести регистрацията на следните нови географски означения важащи на територията на Европейският съюз:

- Pemento de Oímbra - сорт испански чушки култивирани от древни времена, притежаващи уникални характеристики- Commission Regulation 429/2010;
- Canestrato di Moliterno - италианско овче сиране- Commission Regulation 441/2010;
- Aglio di Voghiera - сорт италиански чесън- Commission Regulation 442/2010;

English version

The European Commission announced the registration of the following new geographical indications prevailing in the territory of the European Union:

понеделник, 14 юни 2010 г.

A database with green patents - База данни със зелени патенти


The UK Intellectual Property Office's създаде база данни, която дава достъп до патенти за така наречените зелени технологии.
Базата данни може да откриете тук.
Нейното създаване цели да се насърчат иновациите свързани с еко съобразни технологии, които стават все по нужни на нашата планета.

English version

The UK Intellectual Property Office's create a database that provides access to patents for so-called green technologies.
The database can be found here.
Its creation is intended to encourage innovation associated with eco-friendly technologies that are becoming increasingly necessary for our planet.

петък, 11 юни 2010 г.

European Commission seeks comments about Ukrainian geographical indications - ЕК търси коментари относно украйнски географски означения

Европейската комисия публикува информация за географски означения регистрирани на територията на Украйна.
В момента се водят преговори за търговско споразумение с Украйна, според което серия от географски означения за спиртни напитки ще бъдат защитени и на територията на ЕС.
Поради това Комисията приканва всяка държава членка или заинтересувана страна да подаде възражение или коментари относно признаването на тази закрила.
Повече информация може да откриете тук.

English version

The European Commission publishes information on geographical indications registered in Ukraine.
Currently the EC is negotiating with Ukraine on free trade agreement according to which a series of geographical indications for spirits will be protected within the EU.
Therefore, the Commission invites each Member State or interested party to lodge an objection or comments regarding the recognition of such protection.
More information can be found here.

четвъртък, 10 юни 2010 г.

Changes in legislation on copyright in Canada - Промени в законодателството относно авторските права в Канада


Правителството на Канада представи бъдещите промени в законодателството касаещо авторското право в страната. По-важните от тях са:

- Забрана за преодоляване на технически мерки срещу нарушаване на авторски права. Това е забранено дори в случаите на ползване за лични цели;
- Намаляване на глобите за тези които свалят нелегално съдържание от интернет без комерсиални цели ( максималната глоба ще бъде 5000 долара в сравнение с настоящата, която е 20 000);
- Разширяване на изключенията, когато няма нарушаване на авторски права. Целта е в тях да се включи сатирата и пародията с произведения закриляни от авторското право;
- Разрешаване на видео смесването ( миксирането на песни);
- Легализирането на различни действия, като запис на музика на CD за лични цели, запис на ТВ програми и тн.;

Интересни промени в канадското законодателство, които показват стремежа на страната да отговори на предизвикателствата на 21 век.
информация IP Address.

English version

The Government of Canada presented future changes in legislation affecting copyright in the country. The most important are:

- Prohibition to overcome the technical measures against copyright infringement. This is prohibited even in cases of use for personal purposes;
- Reduction of fines for those who illegally download content from the Internet without commercial purposes (maximum fine will be $ 5000, compared with this which is 20,000);
- Expanding the exceptions where no copyright infringement. The aim is to include the satire and parody of works protected by copyright;
- Enable video mixing (mix of songs);
- Legalization of various actions, such as recording music to CD for personal purposes, recording TV programs, etc.;.

Interesting changes in Canadian law which show its aspirations to meet the challenges of the 21st century.
Information IP Address.

сряда, 9 юни 2010 г.

WIPO GOLD


WIPO стартира нов проект, който се нарича WIPO GOLD. Неговата цел е да предостави бърз и лесен достъп да информация касаеща интелектуалната собственост в различните и форми.
WIPO GOLD е информационен източник, който включва информация за защита на търговски марки, промишлени дизайни, изобретения и полезни модели, домейни и др. Освен това системата позволява бърз достъп до редица закони, договори, стандарти, статистики и споразумения касаещи интелектуалната собственост.

English version

WIPO has launched a new project called WIPO GOLD. Its purpose is to provide quick and easy access to information concerning intellectual property in different forms.
WIPO GOLD is an information source that includes information on the protection of trademarks, industrial designs, inventions and utility models, domain and others. Moreover, the system allows quick access to a number of laws, contracts, standards, statistics and agreements concerning intellectual property.

вторник, 8 юни 2010 г.

The logo of the World Cup in Brazil 2014 - Логото на световното първенство по футбол в Бразилия 2014


След няколко дни започва световното по футбол в Южна Африка. Светът вече гледа натам. Един от фаворитите за титлата е Бразилия, която впрочем е домакин на следващото първенство през 2014 година.
В тази връзка IP Tango съобщава новината че логото за световното първенство по футбол в Бразилия 2014 вече е избрано. То представлява три събрани ръце във формата на купа.
Логото вече е заявено като европейска марка под номера No 008989402 и No 008989601.
Това лого ще бъде представено официално на 8 юли няколко дни преди финала на световното първенство в Южна Африка.

English version

FIFA World Cup in South Africa began a in few days. The world now looks that way. One of the favorites for the title is Brazil which also hosts the next Cup in 2014.
In this regard IP Tango reported the news that the logo for the World Cup in Brazil in 2014 has already been selected. It represents three arms collected in the form of a cup.
The logo has already been claimed by European brands under the numbers 008989402 and 008989601.
This logo will be officially presented on July 8 a few days before the World Cup finals in South Africa.

понеделник, 7 юни 2010 г.

Producers of "The Hurt Locker" sue everyone who download it from web - Създателите на "The Hurt Locker" съдят всеки който свали филма от интернет

Създателите на награденият с 6 Оскара филм "The Hurt Locker", Voltage Pictures са завели съдебно дело срещу голям брой физически лица позволили си да свалят филма от интернет чрез торенти. Продуцентите искат по 1500 долара обезщетение от всеки свалил незаконно техният филм.
Според запознати това може да се превърне в най-мащабния съдебен спор воден някога срещу индивидуални потребители за нарушаване на авторски и сродни права.
Voltage са изготвили списък от 5000 души, които са свалили "The Hurt Locker".
новина на Worstpreviews

English version

Producers of the film "The Hurt Locker" awarded with 6 Oscars, Voltage Pictures have filed a lawsuit against a large number of individuals who are allowed to download their their film from the internet via torrents. Producers want 1500 dollars compensation from any who illegally downloaded their movie.
According aware this may become the largest litigation ever led against individuals for breach of copyright and related rights.
Voltage drew up a list of 5000 people who downloaded "The Hurt Locker".
information Worstpreviews

петък, 4 юни 2010 г.

How to create the perfect slogan? - Как да създадем перфектен слоган?


Biznik.com публикува интересна статия на Kevin Simcock за това как се създава един перфектен слоган, който да съответства на вашата марка.
Аз бих добавил към статията и елемента на интелектуална собственост, тоест навременна работа със специалистите в областта с цел да се провери дали избраният слоган не е регистриран или заявен вече от някой друг. Така биха се спестили доста време и излишни разходи.
Статията може да откриете тук.

English version

Biznik.com published an interesting article by Kevin Simcock about how to create a perfect slogan that is consistent with your brand.
I would add to the article the element of intellectual property, ie. timely work with specialists in the field to check whether the chosen slogan is already registered or applied for by someone else. This will save much time and unnecessary costs.
The article can be found here.


четвъртък, 3 юни 2010 г.

Frenchwoman Zoe Renault - Французойката Zoe Renault


Marques Class 46 съобщава новина за интересен казус относно известна търговска марка.
Френската автомобилна компания Рено избира името ZOE (Zero Emissions) за новият си изцяло електрически автомобил.
Проблема възниква когато се оказва че има човек с името Zoe Renault. Тя е французойка, която пише на вестник LE PARISIEN, че не може да приеме името й да се асоциира постоянно с този автомобил, което щяло да доведе до постоянни шеги по неин адрес, което нарушавало личните й права. Адвоката на французойката написал писмо до компанията с нейните опасения.

English version

Marques Class 46 reported the news for some interesting case study on branding.
French car company Renault chooses the name ZOE (Zero Emissions) about his new all-electric vehicle.
The problem arises when it appears that there is a man named Zoe Renault. It is a Frenchwoman who wrote to the newspaper LE PARISIEN, that she can not accept her name to be associated consistently with this car, which would lead to jokes at her permanent address, that it infringes her personal rights. Frenchwoman's lawyer wrote a letter to the company with its concerns.

сряда, 2 юни 2010 г.

In Canada: do not pay royalties for songs within 30 seconds - В Канада: не плащаш авторски права за песни до 30 секунди


The Canadian Federal Court of Appeals излезе с решение по спора относно това дали за използване на кратки части от песни трябва да се заплащат авторски и сродни права или не.
Отговорът е НЕ.
Според съдът ако използването е до 30 секунди и неговата цел е да представи на потребителите песента преди закупуване, то за подобно представяне не се дължи заплащане на права.
The Copyright Board of Canada излезе със същото решение през 2009 година.
The Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada (SOCAN) е на противоположното мнение, като счита че за такова използване също трябва да се заплащат отчисления.
Според The Federal Court of Appeals обаче такова използване влиза в обхвата на изключенията предвидени в законодателството относно авторските права. Едно от тези изключения е че авторско произведение може да бъде използвано в случайте касаещи изследователски проучвания. Според съда този казус засяга това изключение. Потребителите прослушват кратката 30 секундна версия на песента с цел за проучат дали тя отговаря на техните изисквания. Това може да се класифицира именно като изследване.
Според запознати това не е краят на историята, тъй като подобен казус в още по-големи мащаби може да възникне и в САЩ.
информация Billboard.biz

English version

The Canadian Federal Court of Appeals issued a decision in the dispute about whether the use of shorter songs to be paid money to copyright and related rights or not.
The answer is NO.
According to court if they use up to 30 seconds and its purpose is to present the song before consumers purchase it, such a presentation is not subject to payment of royalties .
The Copyright Board of Canada issued the same decision in 2009.
The Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada (SOCAN) is the opposite opinion considering that for such use must also be paid royalties .
According to The Federal Court of Appeals, however, that use is covered by the exceptions provided in the legislation on copyright. One of those exceptions is that the author's work may be used in cases relating to research studies. According to the court this case concerns
that exception. Users listen 30 seconds shorter version of the song in order to examine whether it meets their requirements. This can be classified as a particular study.
According to the familiar this is not the end of the story since such a case even larger scale may occur in the U.S..
Billboard.biz information


вторник, 1 юни 2010 г.

India Law Journal


Spicy IP съобщава за създаването на нов индийски сайт за право India Law Journal от двама студенти Vikrant и Naina Pachnanda.
Сайта публикува интересни новини относно правото и неговото прилагане в Индия, включително и в областта на интелектуалната собственост.
информация Spicy IP.

English version

Spicy IP reported for a new site India Law Journal created by two students and Vikrant Naina Pachnanda.
This site publishes interesting news on the law and its implementation in India, including in the field of intellectual property.
information Spicy IP.